193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 - Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διορισμοί σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. γίνονται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Σχολής, όπως προβλέπεται αντίστοιχα και για την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3848/ 2010, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Οι μετατάξεις – μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά πραγματοποιούνται την ίδια χρονική περίοδο με αυτές της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και καλύπτονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.. Για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στη Σιβιτανίδειο Σχολή και είχαν συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία αναπληρωτή τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι τη δημοσίευση και ισχύ του ν. 3848/2010 και η ειδικότητα των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες ομαδοποιημένων ειδικοτήτων εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και υπηρετούσαν σε αυτή έως 30.6.2013, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ