193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41 - Αθλητικές Ακαδημίες
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 41Αθλητικές ΑκαδημίεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ιδρύονται Αθλητικές Ακαδημίες, ως περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι Αθλητικές Ακαδημίες είναι δύο (2) και εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο κάθε Αθλητικής Ακαδημίας λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά τις κείμενες διατάξεις, Αθλητικό Γυμνάσιο και Λύκειο, καθώς και Σχολικό Εργαστήριο Έρευνας και Τεχνολογίας (Σ.Ε.Ε.Τ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοπό των Αθλητικών Ακαδημιών αποτελεί ιδίως η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών μέσω της προαγωγής της άθλησης και του αθλητισμού, την υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας στον αθλητισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Ε.Ε.Τ. έχει κύριο σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού για τις ανάγκες του σχολικού και του πανεπιστημιακού αθλητισμού, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα, την ανίχνευση μαθητών − αθλητών ταλέντων για την ένταξή τους προς φοίτηση στα Αθλητικά Σχολεία, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και άλλους φορείς. Επίσης, μπορεί να συμπράττει ή να συνεργάζεται με οργανισμούς ή μονάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη τραυματισμών, τη θεραπεία και αποκατάσταση τραυματισμένων μαθητών − αθλητών, καθώς και την έρευνα στην αθλητιατρική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όργανα διοίκησης των Αθλητικών Ακαδημιών σε εθνικό επίπεδο είναι η Διοικούσα Επιτροπή Αθλητικών Ακαδημιών (Δ.Ε.Α.Α.). Η Δ.Ε.Α.Α. είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία από τα ακόλουθα μέλη: α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες αθλητισμού ή επιστήμονα εγνωσμένου κύρους του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και ανάλογων προσόντων, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, Επιτροπής, β)Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι., γ) Έναν εκπαιδευτικό της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, δ)Έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ε) Δύο προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στα θέματα του αθλητισμού και στ)Ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. ή έναν σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα στις επιστήμες του αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ο γραμματέας της Δ.Ε.Α.Α. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Δ.Ε.Α.Α. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής των Ακαδημιών, επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτής, συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά, ιδίως, με: α) την οργάνωση, τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση και τους πόρους των Αθλητικών Ακαδημιών, του Σ.Ε.Ε.Τ., της Δ.Ε.Α.Α. και των λειτουργούντων σε αυτές σχολικών μονάδων, β) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιλογής των μαθητών, τα διδασκόμενα μαθήματα, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, την αξιολόγηση των μαθητών, τις εξετάσεις κάθε είδους και τους τίτλους σπουδών, τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις αργίες και τις διακοπές, τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους την οργάνωσή της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων στα λειτουργούντα σε αυτές Γυμνάσια και Λύκεια, γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και τη λειτουργία των Αθλητικών Ακαδημιών, της Δ.Ε.Α.Α., της Σ.Ε.Ε.Τ. και των λειτουργούντων σε αυτές σχολικών μονάδων.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ