193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36 - Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) Εκκρεμότητες σε σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου 19 του άρθρου 20 του νόμου 3966/2011 και με τους ισολογισμούς και απολογισμούς των καταργούμενων φορέων του άρθρου 21 του ίδιου νόμου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, στο ενεργητικό της περιουσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπολογίζονται εκείνα τα στοιχεία της περιουσίας των εν λόγω φορέων που περιήλθαν σε αυτό και καταγράφηκαν σε απογραφή που διενέργησαν τα όργανά του. Η χρηματοδότηση του Ι.Ε.Π. από τον τακτικό προϋπολογισμό και η είσπραξη και διαχείριση πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή άλλη πηγή δεν επηρεάζεται από τις ως άνω εκκρεμότητες. β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. επιτρέπεται να αναρτώνται πράξεις ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που καταργήθηκαν με το άρθρο 21 του ν. 3966/2011 οι οποίες αφορούν την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού, την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και υποέργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και οι οποίες δεν αναρτήθηκαν από τα κατά περίπτωση αρμόδια κατά το χρόνο έκδοσής τους όργανα. Οι αναρτήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται ότι γίνονται αμελλητί. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων άρχεται την 1η Μαΐου του 2013. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για πράξεις ή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του I.E.Π. που εκδόθηκαν έως και τις 30.4.2013.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ