258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 72 - Τάξη Μαθητείας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: «14. Η «Τάξη Μαθητείας» του άρθρου 7 παρ. 1 περίπτωση β΄ του νόμου αυτού, καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων αυτής εφαρμόζεται, πιλοτικά, σε περιφέρειες της χώρας ως ακολούθως: Α. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών των ΕΠΑ.Λ.. Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και εφαρμόζεται σε αυτή πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» έντεκα (11) συνολικά ωρών, επιμερισμένων σε δύο (2) τουλάχιστον ημέρες εβδομαδιαίως, χωρίς παρέκκλιση του προγράμματος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., ή/και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και του Ο.Α.Ε.Δ.. Γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται: α. Οι περιφέρειες της χώρας, στις οποίες θα υλοποιηθεί πιλοτικά η «Τάξη Μαθητείας». β. Ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας». γ. Ο αριθμός των μαθητευομένων. δ. Οι ειδικότητες που θα εφαρμοστούν πιλοτικά στην «Τάξη Μαθητείας». ε. Οι υποχρεώσεις των μαθητευομένων και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας». στ. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται το πλαίσιο ποιότητας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πιλοτική υλοποίηση της «Τάξης Μαθητείας». Δ. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εφαρμόζει πιλοτική διαδικασία πιστοποίησης προσόντων που αποκτήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας», όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5).»

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ