193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32 - Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 32Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της ΕλλάδοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3391/2005 τροποποιούνται αντιστοίχως ως εξής: «1. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών, τη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και τη Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας». «Με απόφαση της Συγκλήτoυ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα Προγράμματα Σπουδών της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε αριθμό το πενήντα τοις εκατό (50%) εκείνων της εκπαίδευσης με παρακολούθηση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 τροποποιείται ως εξής: «2. Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, η διοίκηση και η διαχείρισή του ασκείται από ενδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), τα μέλη της οποίας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005 τροποποιείται ως εξής: «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: (i) η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, ισότιμου ή αντίστοιχου με τους τίτλους σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. και (ii) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για την επιλογή των φοιτητών εκτιμώνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο βαθμός πτυχίου ή/και διπλώματος του πρώτου κύκλου σπουδών, β) η βαθμολογία των συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακών μαθημάτων, γ) το Πανεπιστήμιο / Σχολή / Τμήμα προέλευσης του πρώτου κύκλου σπουδών (εγγραφή στον κατάλογο NARRIC) και δ) δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία (1) να προέρχεται απαραιτήτως από μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος προέλευσης, το οποίο έχει άμεση γνώση των ικανοτήτων και επιδόσεων του υποψηφίου.» β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3391/2005, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αναριθμούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3391/2005 σε 1 και 2 αντίστοιχα ενώ τίθεται παράγραφος 3 με το ακόλουθο περιεχόμενο: «3. Έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η διοίκησή τους ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών ή αλλοδαπών Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί η οικεία Σχολή. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας της Σχολής ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3577/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Όργανα αποφαινόμενα ή γνωμοδοτούντα επί τεχνικών έργων που εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μέχρις ότου αυτό αποκτήσει οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία ορίζονται τα εξής: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Σύγκλητος ή μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, η Διοικούσα Επιτροπή. γ) Αρμόδιο Τεχνικό Σύμβουλο για γνωμοδότηση σε θέματα εκτέλεσης τεχνικών έργων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επί αιτήσεων θεραπείας ασκουμένων για θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις των νόμων 3669/2008 και 3316/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν, κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της παρούσας παραγράφου, αποφασίζει η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με πρόταση της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και αποδοχή της από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων, όπως η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη εκπόνησης μελετών, η επίβλεψη τεχνικών έργων και η προμήθεια εξοπλισμού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου ή Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και οι απαραίτητες διαχειριστικές δαπάνες για την υλοποίηση των αντικειμένων του προηγούμενου εδαφίου.»

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ