193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 45Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ τάξης του ΓΕ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α΄ τάξης και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και αφορά τη λειτουργία της Α΄ τάξης του ΓΕ.Λ. τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων Β΄ και Γ΄ του ΓΕ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των τάξεων Β΄ και Γ΄ και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και αφορά τη λειτουργία των τάξεων Β΄ και Γ΄ του ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται σταδιακά και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή έως το σχολικό έτος 2015 – 2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β΄ και Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. και η Γ΄ και Δ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. και κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, η Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2525/ 1997 (Α΄ 188), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορεί να τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014 μεταβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές της Β΄ τάξης των εσπερινών ΓΕ.Λ. ώστε τα επόμενα σχολικά έτη, 2014 – 2015 και 2015 – 2016, να μπορούν να παρακολουθήσουν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Γ΄ και Δ΄ τάξης, αντίστοιχα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2014 – 2015 οι οποίοι κατά το έτος αυτό αποτυγχάνουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων, το οποίο δύναται να διαφοροποιείται στα μαθήματα και τις διδακτικές ώρες του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας και των μαθημάτων επιλογής σε σχέση με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α΄ του παρόντος νόμου. Το πρόγραμμα διδασκαλίας των Μουσικών Σχολείων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β΄ 649) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. μετά την προαγωγή τους δύνανται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας που φοιτούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογές του παρόντος.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ