160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 1Ρυθμίσεις ΦΠΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται, ως εξής: «3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον: α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο, β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: «αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται, ως εξής: «i) προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 11 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Α. Το άρθρο 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 38 Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. 2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής: α) Ένας ημερολογιακός μήνας προκειμένου για υπόχρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο. β) Ένα ημερολογιακό τρίμηνο προκειμένου για υπό- χρεους οι οποίοι υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρό- τυπα ή για υπόχρεους, από τους οποίους δεν απαιτείται τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. γ) Ένα ημερολογιακό εξάμηνο προκειμένου για υπό- χρεους οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό καθεστώς κατ’ απο- κοπή καταβολής του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40. δ) Ένα ημερολογιακό έτος προκειμένου για υπόχρε- ους οι οποίοι είναι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν α- σκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 3. Δήλωση ΦΠΑ δεν υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δη- λώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργα- σιών, από το χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης μετα- βολής. 4. Η δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Όταν ο υποκείμενος στο φόρο διακόπτει οριστικά τις εργασίες της επιχείρησής του και μεταφέρει εκτός της χώρας την οικονομική του δραστηριότητα, υποχρεούται κατά το χρόνο της διακοπής να υποβάλει τις προβλεπό- μενες δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ζητά κάθε αναγκαία πρόσθετη εγγύηση. 5. Εφημεριδοπώλες, η δραστηριότητα των οποίων διέ- πεται από τις διατάξεις του ν.δ. 2943/1954 (Α΄ 181), μπορούν να μην υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ, εφόσον ε- πιλέξουν τη μη διενέργεια έκπτωσης του φόρου εισρο- ών. Η σχετική δήλωση επιλογής υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έναρξη της διαχειριστικής πε- ριόδου και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. 6. Η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλ- λεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολο- γική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκ- πτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέ- ρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία υποβο- λής της δήλωσης. Ειδικά για εμπρόθεσμη δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου πο- σού σε δύο (2) άτοκες ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. 7. Σε περίπτωση εισαγωγής αγαθών, ο υπόχρεος στο φόρο καταθέτει διασάφηση εισαγωγής ή άλλο τελωνεια- κό παραστατικό έγγραφο στο τελωνείο εισαγωγής, σύμ- φωνα με τις τελωνειακές διατάξεις. 8. Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί απο- κλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δι- καίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκει- νται στο φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά- φων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδι- κού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την κατα- βολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποί- ες πραγματοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις. 9. Οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδο- κοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου, υ- ποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση για την καταβολή του φόρου που αναλο- γεί στην απόκτηση αυτή. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη 10η του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο ο φόρος κατέστη απαιτητός και πάντως πριν από την έκδο- ση άδειας κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου στο ε- σωτερικό της χώρας από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Την υποχρέωση αυτή έχουν και τα πρόσωπα, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, στην περίπτωση που αποκτούν αγαθά, τα ο- ποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης σε άλλο κράτος - μέλος. Προκειμένου περί μεταφορικών μέσων, υπαγόμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η ημερομηνία υποβολής της ειδικής αυτής δήλωσης είναι εκείνη που προβλέπε- ται για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 10. Τα πρόσωπα που καθίστανται υποκείμενα στο φό- ρο από περιστασιακή παράδοση καινούργιου μεταφορι- κού μέσου υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ, πριν από την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής του φόρου, που προβλέπεται από το άρθρο 34. 11. Η ειδική δήλωση της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- φου 4 του άρθρου 36 ανακαλείται στις περιπτώσεις μα- ταίωσης του συμβολαίου, ύστερα από αίτηση του υπο- κειμένου η οποία υποβάλλεται με την ίδια αίτηση για α- κύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου σύμφω- να με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56. 12. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε- σόδων μπορεί: α) να ορίζεται μεγαλύτερη ή μικρότερη φορολογική περίοδος η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, ούτε μεγαλύτερη του ενός έ- τους για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, β) σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περιπτώσεις φυσικών κατα- στροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμε- νών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, ή παράταση της προθεσμίας για την υπο- βολή της δήλωσης αυτής και των ανακεφαλαιωτικών πι- νάκων των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 5 και των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του φόρου. Η απόφα- ση παράτασης υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο υπογραφής της. γ) να ορίζεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και της καταβολής του φόρου σύμφωνα με την πα- ράγραφο 4, το ύψος της εγγύησης, οι προϋποθέσεις επι- στροφής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ- ρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. δ) να καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 5.» Β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφε- ξής, εκτός από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 12 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, ό- πως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο. Ειδικά η υπο- χρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ καταρ- γείται για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3182/2003 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής: «4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2β, προς αναθέ- τουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών διαταγ- μάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄ 64), υπό την προ- ϋπόθεση ότι οι ως άνω αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείμενος που εκτε- λεί τις εργασίες του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίω- μα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορο- λογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου εί- ναι ο λήπτης.»

Άρθρο 2Ρυθμίσεις σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής ΔιαδικασίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 11 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013, Α΄ 170), ό- πως ισχύει, οι υφιστάμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθ- μούνται ως παράγραφοι 5 και 6 και προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογού- μενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του. Ο φορολογού- μενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην υφιστάμενη παράγραφο 4 του άρθρου 11, η ο- ποία αναριθμείται ως παράγραφος 5, προστίθεται περί- πτωση δ΄ ως εξής: «δ) περιπτώσεις αναστολής ή απενεργοποίησης Αριθ- μού Φορολογικού Μητρώου, τις συνέπειες της αναστο- λής και της απενεργοποίησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 4.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 42 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμέ- νους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων ο- πότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ (8) μήνες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται εδά- φιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέ- πεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει ε- ντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του ο- ποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δή- λωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 27 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013 – Α΄ 170) και μετά τη λέξη «2013» προστίθε- νται οι λέξεις «κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές έ- χουν καταργηθεί με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης της περί- πτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ίδιου νό- μου, που αφορούν το οικονομικό έτος 2014, λαμβάνο- νται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1α του ίδιου άρθρου και νόμου, ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φο- ρολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 3Οργανωτικές ρυθμίσεις Υπουργείου ΟικονομικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνονται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον υφιστάμενο κλάδο Εφορια- κών της κατηγορίας ΠΕ (άρθρου 129 του π.δ. 284/1988- Α΄ 128, όπως ισχύει), οι οποίες προστίθενται και προ- σαυξάνουν τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενι- κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι- κονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 της υποπαρα- γράφου Γ.2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H αληθής έννοια της υποπερίπτωσης ε΄ της περί- πτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) είναι: «ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους και Πε- ριφερειακές Υπηρεσίες αυτού.»

Άρθρο 4Ρυθμίσεις σχετικά με το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στοιχεία του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κα- τάστασης (ΔΑΥΚ) του υπαλλήλου, μπορούν να μεταφέ- ρονται από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων προς τους α- σφαλιστικούς φορείς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υ- παλλήλων, μέσω διαδικτύου, εφόσον ο υπάλληλος έχει ασφαλιστικό χρόνο και στους φορείς αυτούς. Η μεταφο- ρά αυτή διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικής Υπηρε- σίας που θα παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληρο- φοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).»

Άρθρο 5Τροποποιήσεις των νόμων 3492/2006, 4151/2013 και 4254/2014ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(α) Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων λειτουργούν δεκατρία (13) Περιφερειακά Γραφεία Δημο- σιονομικού Ελέγχου σε επίπεδο μη Αυτοτελούς Γραφεί- ου, στις αντίστοιχες έδρες των περιφερειών της χώρας και υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. Τα εν λόγω γραφεία στελεχώνονται από υ- παλλήλους των κλάδων Οικονομικών Επιθεωρητών και Δημοσιονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομι- κών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικού Ελέγχου.» (β) Το άρθρο 9 του ν. 3492/2006 καταργείται. (γ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ε- λέγχων (ΓΔΔΕ) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικο- νομικών και αποτελείται από τον προϊστάμενο της ΓΔΔΕ ως Πρόεδρο, τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων: (i) Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ- μού, (ii) Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοι- πών Φορέων, (iii) Υποστήριξης και Επικοινωνίας, (iv) Ε- κτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων και (v) Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιολογιστικών Διατά- ξεων καθώς και δύο (2) πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιω- τικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης. Με την ίδια ή ό- μοια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Ε- ΣΕΛ και η γραμματεία αυτής, η οποία στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύνσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της. Ανάλο- γα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, εισηγητής της ΕΣΕΛ είναι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος εκ των μελών, ο οποίος μετέχει στη σύνθεση της Επιτροπής χωρίς δι- καίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κω- λύματος του Προέδρου της Επιτροπής προεδρεύει ο α- ναπληρωτής αυτού και αντ’ αυτού μετέχει ως τακτικό μέ- λος ο αναπληρωτής του.» (δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3492/2006, προ- στίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής: «ε) σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στην ΔΟΥ ή στο Τελωνείο του ποσού που αναγρά- φεται σε αυτά ενώ σε περίπτωση απώλειας γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, πριν την εξόφλησή τους, η διαπίστωση της μη εξόφλησης αυ- τών, προκειμένου να εκδοθούν αντίγραφα αυτών, καθώς και σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, προ- κειμένου να εκδοθεί αντίγραφο, σύμφωνα με τις ισχύου- σες διατάξεις.» (ε) Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 προστί- θεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Μέχρι τη σύσταση των Μονάδων Εσωτερικού Ε- λέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3492/2006, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 4 ασκούνται από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, στους οποίους ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονο- μικών.» (στ) Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3492/2006 τίθεται κόμμα και προ- στίθεται η φράση «εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρ- θρου 12 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζο- νται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονο- μικών Ελέγχων και Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματο- δοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ε- λεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, μπορεί με απόφαση των Προϊσταμένων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητας αυτών αντιστοί- χως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

(α) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) η φράση «του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 24/2008 (Α΄ 48)» αντικαθίσταται με τη φράση «Εκτάκτων Δημοσιονο- μικών Ελέγχων». (β) Στο τέλος της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της υ- ποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ- του του ν. 4254/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι υπηρετούντες στις εν λόγω οργανικές θέσεις διε- νεργούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 13 του ν.4151/2013 (Α΄ 103) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδί- καια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε- γκτών της ΕΔΕΛ μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ίδιου νόμου.»

Άρθρο 6Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό απο- κλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υ- ποχρεώσεών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χρημα- τοδότησης των φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.

Άρθρο 7Δημόσια Προσφορά και Ενημερωτικό ΔελτίοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 24 του ν. 3401/2005 (Α΄ 257), προστίθε- νται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής: «3. Απαγορεύεται η από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσια προσφορά ή διενέργεια, με οποιονδήποτε τρό- πο, διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοι- νώσεων, προς σκοπό την προσέλκυση του κοινού για ε- πένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές α- ξίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εκτός εάν προηγουμένως, στις μεν περιπτώσεις που οι δημόσιες προσφορές για κινητές α- ξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νό- μου, έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου απαιτείται, σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κάθε φο- ρά ισχύει, σε κάθε δε άλλη περίπτωση με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του παρόντος νόμου έχει καταρτισθεί και δημοσιοποιηθεί πληροφοριακό δελ- τίο, το οποίο να περιέχει τα προβλεπόμενα από την από- φαση της παραγράφου 5 άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και πληροφορίες. Το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός των περιπτώσεων που οι κινητές αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή εντάσσονται σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγ- μάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, οπότε το πλη- ροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από το διαχειριστή της ορ- γανωμένη αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού δια- πραγμάτευσης, κατά περίπτωση. 4. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει την απαγόρευση του άρθρου 3 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρ- θρου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάτα- ξης καταργείται το άρθρο 10 του ν. 876/1979 (Α΄ 48).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 (Α΄ 106) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως διαδικασία αποκρατικοποίησης για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοείται και η πώληση κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002 ή του ν. 3986/2011

Άρθρο 8Τροποποίηση του ν. 2778/1999ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι επενδύσεις της ΑΕΕΑΠ σε μετοχές εταιριών των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ αφορούν και σε υπό σύσταση ε- ταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα των εν λό- γω υπό σύσταση εταιριών θα έχουν επενδυθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω περιπτώσεις εντός χρονι- κού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομη- νία επένδυσης της ΑΕΕΑΠ. Για τις επενδύσεις των υπό σύσταση εταιριών παρατίθεται αναλυτική αναφορά στην εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2778/1999 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η λήψη δανείων από την ΑΕΕΑΠ και η παροχή πιστώσεων σε αυτήν, για ποσά τα οποία, στο σύ- νολό τους, δεν θα υπερβαίνουν το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ενεργητικού της. Τηρουμένου του ορί- ου του πρώτου εδαφίου, στην περίπτωση που οι οντότη- τες των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22, στις οποίες έχει επενδύσει η ΑΕΕΑΠ, έχουν λάβει δάνεια και πιστώσεις, το όριο του πρώτου ε- δαφίου υπολογίζεται και επί του ενεργητικού της ενο- ποιημένης οικονομικής κατάστασης της ΑΕΕΑΠ. Το σύ- νολο των δανείων που λαμβάνονται για την αποπεράτω- ση ακινήτων της ΑΕΕΑΠ ή των ακινήτων των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ και των υποπεριπτώσε- ων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσο- στό που αναγράφεται στο πρόγραμμα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22. Στο ύψος του επι- τρεπόμενου δανεισμού συμπεριλαμβάνονται και τα δι- καιώματα από χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων της πε- ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η ΑΕΕΑΠ να συστήνει θυ- γατρική με μοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων και τη χρή- ση των δανειακών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ΑΕΕΑΠ ή/και των οντοτήτων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22. 2. Για την εξασφάλιση των δανείων και πιστώσεων που λαμβάνει η ΑΕΕΑΠ επιτρέπεται να συνιστώνται βά- ρη επί των κινητών ή ακινήτων της ΑΕΕΑΠ. 3. Η ΑΕΕΑΠ μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβά- νει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησι- μοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συ- νόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ μειουμένων κα- τά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα. Τα ποσά των δανείων αυτών δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό της παραγράφου 1.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2778/1999 αντικαθί- σταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής: «3. Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελ- λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του πα- ρόντος νόμου, και υπό την προϋπόθεση της πραγματο- ποίησης της εισαγωγής, απαγορεύεται περαιτέρω η με- ταβίβαση προς την ΑΕΕΑΠ ακινήτων που ανήκουν σε: α) μετόχους της ΑΕΕΑΠ που κατέχουν, άμεσα ή έμμε- σα, μέσω συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή μέ- σω προσώπων που ελέγχονται από αυτά, κατά την έν- νοια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007, ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκα- τό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ και β) μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, γενικούς δι- ευθυντές ή διευθυντές της, συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστεί- ας, καθώς και σε ελεγχόμενα από αυτούς, κατά την ανω- τέρω έννοια, νομικά πρόσωπα. 4. α) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμ- βάνει την εισφορά ακινήτων στην ΑΕΕΑΠ κατά το στά- διο σύστασης ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται έως και την εισαγωγή προς διαπραγ- μάτευση των μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε οργανωμένη αγο- ρά που λειτουργεί στην Ελλάδα. β) Η απαγόρευση της παραγράφου 3 δεν καταλαμβά- νει τη μεταβίβαση ακινήτων προς την ΑΕΕΑΠ ή την ει- σφορά τους σε αυτήν εφόσον ο μεταβιβάζων είναι νομι- κό πρόσωπο που εμπίπτει στην παράγραφο 3α ανωτέρω και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ- ποθέσεις: αα) Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύ- σεων της ΑΕΕΑΠ. ββ) Διενεργείται αποτίμηση του μεταβιβαζόμενου ακι- νήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, η δε έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εται- ρείας την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρό- σκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης της επό- μενης υποπερίπτωσης. γγ) Λαμβάνεται προ της μεταβίβασης ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης, για την οποία απαιτείται πλειοψη- φία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των μετόχων που παρευρίσκονται, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου με τον ο- ποίο υπάρχει σχέση ελέγχου, κατά την έννοια του άρ- θρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με το μέτοχο στον οποίο α- νήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.»

Άρθρο 9Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/73/ΕΕ και 2011/61/ΕΕ 257) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3401/2005 (Α΄ χρώμα στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν πα- ράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την α- κτογραμμή (εφεξής «υπόβαθρα»). Τα υπόβαθρα παρή- χθησαν για την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρ- τογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), δυνάμει του έργου με τίτ- λο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφια- κών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) για χάρα- ξη αιγιαλού», είναι εξαρτημένα από το Ελληνικό Γεωδαι- τικό Σύστημα Αναφοράς 1987 και φέρουν χαραγμένη επ΄αυτών «προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού», βάσει φωτοερμηνείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα υπόβαθρα παραδίδονται από την αρμόδια Υπη- ρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο- νομικών, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση για τις προ- διαγραφές και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τον καθορισμό, επί των υποβάθρων, της προκαταρκτικής ο- ριογραμμής του αιγιαλού από την ΕΚΧΑ Α.Ε.. Εν συνε- χεία, τα υπόβαθρα με την επ΄αυτών προκαταρκτική οριο- γραμμή αιγιαλού, η τεχνική έκθεση και το ψηφιακό μο- ντέλο εδάφους διαβιβάζονται στις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, καθώς και στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., με την υποχρέωση: α) Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήψη τους, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. υποδεικνύει στις Κτηματικές Υπηρε- σίες τα τμήματα της οριογραμμής που εμπίπτουν στο πε- δίο εφαρμογής του άρθρου 17 και τα υπόβαθρα των ο- ποίων πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λό- γους εθνικής ασφάλειας. β) Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι Κτηματικές Υπηρε- σίες υποχρεούνται: Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγια- λού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμ- μή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως ορι- στική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, εφόσον υ- πάρχουν. Αν η εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού εντοπίζε- ται στο υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική. γ) Εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη τους, οι Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγ- ξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και να υ- ποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραμμή σε περι- πτώσεις εμφανώς εσφαλμένης προκαταρκτικής οριο- γραμμής και για να αντιμετωπισθούν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης και της προκαταρκτικής οριογραμ- μής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της περίπτωσης β΄, τα υπόβαθρα με την επ΄αυτών γραμμή αιγιαλού, προ- καταρκτική και οριστική, και η τεχνική έκθεση αναρτώ- νται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού, εξαιρουμένων των τμημάτων που έχει υποδείξει το Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Ο έλεγχος των Κτημα- τικών Υπηρεσιών διενεργείται βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προτάσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών υποβάλ- λονται στις κατά τόπον αρμόδιες Επιτροπές του άρ- θρου 3, οι οποίες αποφαίνονται για την αποδοχή τους. Τα υπόβαθρα με την προτεινόμενη οριογραμμή, η τεχνι- κή έκθεση και οι εκθέσεις των Επιτροπών αποστέλλονται απευθείας στους αρμόδιους κατά τόπον Γενικούς Γραμ- ματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την έκδο- «ι) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των αποφάσε- ων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.» 2. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περί- πτωσης η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/ 2007 (Α΄ 91), τροποποιείται ως εξής: «όταν ο εκδότης έχει συσταθεί στην Ένωση, το κρά- τος - μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.» 3. Η παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το άρθρο 35 και τα άρθρα 37 έως 40 ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος της πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτρο- πής που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 67 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ.»

Άρθρο 10ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς της Αριθ/Γ.Δ.Ο.Π. 0000584 ΕΞ2014/ 12.5.2014 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, (ΦΕΚ τεύ- χος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα 304), αρχίζει από τις 17.2.2012 και βαρύνει τον προϋπο- λογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έτους 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της κοινής απόφασης 23/674/14.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (Β΄ 1617/ 19.6.2014), ανατρέχει στο χρόνο λήψης της, δηλαδή στις 14.2.2014. Πράξεις και ενέργειες της επιτροπής ε- ξετάσεων που διενεργήθηκαν από τις 14.2.2014 μέχρι και τις 17.4.2014 θεωρούνται νόμιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς της κοινής απόφασης 5/679/17.4.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (Β΄ 1617/19.6.2014), ανατρέχει στο χρόνο λήψης της, δηλα- δή στις 17.4.2014. Πράξεις και ενέργειες της επιτροπής εξετάσεων που διενεργήθηκαν από τις 17.4.2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θεωρούνται νόμι- μες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3606/2007, (Α΄ 195), προστίθενται δύο εδάφια που έ- χουν ως εξής: «Με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπε- ζας της Ελλάδος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξε- τάσεων που είναι αρμόδια για τη διατύπωση των θεμά- των των εξετάσεων και την εποπτεία της διενέργειας αυτών. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται και η αμοιβή της Ε- πιτροπής Εξετάσεων που βαρύνει τους προϋπολογι- σμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.»

Άρθρο 11Χάραξη αιγιαλού – παραλίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Το άρθρο 4 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστα- ται ως εξής: «Άρθρο 4 Καθορισμός αιγιαλού 1. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται με κόκκινο ση απόφασης επικύρωσης της οριστικής οριογραμμής αι- γιαλού στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους. Μετά το πέ- ρας της ως άνω διαδικασίας ο φάκελος επιστρέφεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Η απόφαση καθορι- σμού της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού, στην οποία γίνεται μνεία της ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται τα συνοδευτικά της στοιχεία κατά την παράγραφο 5, δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επέχει θέση μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών. 4. Οι αποφάσεις καθορισμού της οριστικής οριογραμ- μής αιγιαλού, τα τεχνικά στοιχεία και τα υπόβαθρα α- ναρτώνται μόνιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οι- κονομικών για ενημέρωση του κοινού. Σχετική ανακοί- νωση για την ανάρτηση τοιχοκολλάται στους χώρους α- νακοινώσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των παράκτιων Δήμων. Αν εξαιρεθούν από την ανάρτηση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, συ- γκεκριμένα υπόβαθρα, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να λαμβάνουν γνώση της οριστικής οριογραμ- μής από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μνεία για την εξαίρεση υποβάθρων από την ανάρτηση γίνεται στην α- πόφαση καθορισμού της οριστικής οριογραμμής αιγια- λού και στην ανακοίνωση της ανάρτησης. 5. Με την τήρηση των όρων δημοσιότητας των παρα- γράφων 3 και 4 ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερό- μενοι έλαβαν γνώση σχετικά με τη χάραξη και την ακρι- βή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν πλημμέλειες των διαδι- κασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της δια- δικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού. Για την οριστικοποί- ηση της οριογραμμής ενημερώνεται η εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητή- σουν τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις διατά- ξεις του άρθρου 7Α. 6. Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται, για λόγους ε- θνικής ασφάλειας, η ανάρτηση υποβάθρων ή όταν δεν περιλαμβάνονται τμήματα της ακτογραμμής σε υπόβα- θρα, η οριστική οριογραμμή αιγιαλού καθορίζεται από την Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 9, επί κτη- ματογραφικού υψομετρικού διαγράμματος κλίμακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτημένου από το Ελληνικό Γεω- δαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, στο οποίο αποτυπώνο- νται τα όρια των ιδιοκτησιών και αναγράφονται οι εικα- ζόμενοι ιδιοκτήτες. Το διάγραμμα περιλαμβάνει μήκος α- κτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων ή και μεγα- λύτερο αν το τμήμα που απομένει μέχρι το επόμενο κα- θορισμένο τμήμα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) μέ- τρα, εκτός αν τούτο προσκρούει σε τεχνικούς και φυσι- κούς περιορισμούς, ειδικώς αιτιολογημένους. Όταν το διάγραμμα συντάσσεται από ιδιώτη, θεωρείται από μη- χανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Τε- χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας. Η έκθεση της Επιτροπής και το διάγραμμα καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως και αποστέλλονται για ενημέρωση στην εται- ρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. ή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο κατά περίπτωση. 7. Αν μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια Κτη- ματική Υπηρεσία κατά την παράγραφο 2, δεν έχει εκδο- θεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3, η προκαταρκτική ο- ριογραμμή θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Α- ποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε ένα μήνα από την εκ- πνοή της προθεσμίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στους ό- ρους δημοσιότητας των παραγράφων 3 και 4. Οι παρά- γραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως. 8. Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού από ο- ποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατατίθενται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να τα εισάγει στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστι- κή οριογραμμή αιγιαλού σε μήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων είτε επί υποβάθρου ορθοφω- τοχάρτη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε επί τοπο- γραφικού διαγράμματος της παραγράφου 6. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε τρεις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού, για την πε- ριοχή που αφορά η αίτηση, θεωρείται οριστική και εκδί- δεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γε- νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε έ- να μήνα από την εκπνοή της προθεσμίας. Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υπο- βάλλονται στη δημοσιότητα των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως.» β. Η παράδοση των υποβάθρων και της τεχνικής έκθε- σης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που επο- πτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε- σιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και στο ΓΕΕΘΑ πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 6 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Άρθρο 6 Καθορισμός παλαιού αιγιαλού 1. Οι παλαιοί αιγιαλοί καθορίζονται με χάραξη οριο- γραμμής γαλάζιου χρώματος στα υπόβαθρα της παρα- γράφου 1 του άρθρου 4 από την Επιτροπή της παραγρά- φου 1 του άρθρου 3. Η ύπαρξη παλαιού αιγιαλού εξετά- ζεται από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατό- πιν αίτησης προς την Κτηματική Υπηρεσία για καθορισμό παραλίας σύμφωνα με το άρθρο 7. 2. Η Επιτροπή καθορίζει την παλαιά θέση του αιγιαλού που υπήρχε μέχρι το έτος 1884, αν υφίστανται κατοχές ιδιωτών, αλλά και προγενέστερα, αν δεν υπάρχουν τέ- τοιες κατοχές, εφόσον η θέση του παλαιού αιγιαλού προκύπτει από ενδείξεις επί του εδάφους ή άλλα απο- δεικτικά στοιχεία, εξαιρουμένων των μαρτυρικών κατα- θέσεων. 3. Η Επιτροπή επίσης αναζητά και συνεκτιμά όλα τα α- παιτούμενα για την ακριβή οριοθέτηση του παλαιού αι- γιαλού στοιχεία τα οποία και παραθέτει στην έκθεσή της, ιδίως φυσικές ενδείξεις (όπως το αμμώδες, ελώδες ή βαλτώδες εκτάσεων συνεχόμενων του αιγιαλού), αε- ροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα διαφόρων ε- τών γεωλογικές μελέτες. 4. Τα υπόβαθρα με την οριοθετημένη από την Επιτρο- πή γραμμή του παλαιού αιγιαλού, συνοδευόμενα από τη σχετική τεχνική έκθεση, δημοσιεύονται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρά- φου 3 του άρθρου 4 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 7 του ν. 2971/2001 επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 καθορίζει τη ζώνη παρα- λίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η ζώνη παρα- λίας καθορίζεται από την Επιτροπή με χάραξη οριογραμ- μής κίτρινου χρώματος στα υπόβαθρα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφερομένου στην Κτηματική Υπηρεσία. Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής παραλίας εισάγονται από την Κτηματική Υπηρεσία στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση και η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο σε δύο μήνες από την υποβολή τους. Η έκθεση περιέχει ειδική αιτιολογία για την ανάγκη καθορισμού ζώνης παραλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, και επικυ- ρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση, η έκθεση και τα υπό- βαθρα υποβάλλονται στους όρους δημοσιότητας των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 4.» β. Στην παράγραφο 2, οι λέξεις «της απόφασης του Υ- πουργού Οικονομικών που επικυρώνει την έκθεση και το διάγραμμα του αιγιαλού και παραλίας κατά την παράγρα- φο 5 του άρθρου 5» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης που επικυρώνει την έκθεση της Επιτροπής». γ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών» αντικαθί- στανται από τις λέξεις «Από τη δημοσίευση της απόφα- σης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 7 του ν. 2971/2001 προστίθεται άρ- θρο 7Α ως εξής: «Άρθρο 7Α Επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού 1. Σε περίπτωση εσφαλμένου καθορισμού της οριο- γραμμής αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, καθώς και μεταβολής της ακτογραμμής λόγω νόμιμων τεχνικών έργων ή φυσικών αιτίων, επιτρέπεται ο επανακαθορι- σμός από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά α- πό αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου και προσκόμισης εκ μέ- ρους του φακέλου με πλήρη στοιχεία που να αποδεικνύ- ουν το σφάλμα του πρώτου καθορισμού στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Για τον επανακαθορισμό εφαρμό- ζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 4, του άρθρου 6, του άρθρου 7 και του άρθρου 9. 2. Ο επανακαθορισμός της παραλίας, εφόσον συνεπά- γεται μείωση της ζώνης παραλίας που είχε αρχικώς κα- θορισθεί επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει συντελεσθεί η σχετική αναγκαστική απαλλοτρίωση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 5 του ν. 2971/2001 καταργείται πλην της παραγράφου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παρα- γράφου 9, το οποίο προστίθεται ως παράγραφος 3 στο νέο άρθρο 7Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την ανάρτηση των υποβάθρων κατά το τελευ- ταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπου, κατά τις διατάξεις του ν. 2971/2001, απαιτείται υ- ποβολή τοπογραφικού διαγράμματος ή διαγράμματος αι- γιαλού ή διαγράμματος καθορισμού του αιγιαλού ή γίνε- ται αναφορά σε τέτοιο διάγραμμα, αυτό αντικαθίσταται από τα οικεία υπόβαθρα ορθοφωτοχαρτών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παρα- λίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που έχουν ξεκινήσει μετά από αίτημα ενδιαφερομένου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νό- μου, πράξη της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2971/2001 με την οποία καθορίζεται η οριογραμμή αιγια- λού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μπορούν, με- τά από γραπτή δήλωση του αιτούντος, υποβαλλόμενη στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ολοκληρώνονται εί- τε κατά τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως αυτός ί- σχυε μέχρι την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, εί- τε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του πα- ρόντος άρθρου. Αν επιλεγεί η διαδικασία του ν. 2971/2001, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, και ο καθορισμός της οριογραμμής αιγια- λού, παραλίας, όχθης, και παρόχθιας ζώνης δεν έχει ο- λοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της δήλωσης του αιτούντος κατά το προηγούμενο εδά- φιο, εφαρμόζονται αναλογικά τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι λοιπές εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος νόμου, διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παρα- λίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης ολοκληρώνονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12Τροποποίηση του ν.4224/2013, θέματα Ταμείου Παρακαταθηκών και ΔανείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι οφειλέτες δεν επιβαρύνονται από τους δανειστές με οποιαδήποτε χρέωση σε σχέση με την εξέταση των αιτημάτων τους για υπαγωγή στις διατάξεις του Κώδικα, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ρυθμίσεων και εν γένει τις υπηρεσίες που αφορούν στην εφαρμογή του Κώδικα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου κα- ταλαμβάνουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτι- κών ιδρυμάτων και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρ- θρου 3 παρ. 1 σημείο 22 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107/5.5.2014).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 1 του ν. 4224/2013 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγ- χει: α) τον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση συστημά- των. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να απαιτεί από τους δα- νειστές τη λήψη των απαραίτητων κατά την κρίση της διορθωτικών μέτρων και να επιβάλει τις κατά το νόμο και το Καταστατικό της (άρθρο 55Α) κυρώσεις: α) σε περί- πτωση συστηματικής μη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντο- λογίας και β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών των συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επι- λαμβάνεται της επίλυσης των διαφορών που προκύ- πτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών από την εφαρ- μογή του Κώδικα Δεοντολογίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την εκτέλεση τραπεζικών εργασιών του εμπο- ρικού κλάδου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται ο υπόλογος διαχειριστής να εκδίδει και τα πα- ραστατικά δοσοληψιών των τραπεζικών εργασιών. Οι ό- ροι, οι διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών αυ- τών θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμ- βουλίου. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθ- μίσεις του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 13ΤΕΑΔΥ, τροποποίηση του ν. 1892/1990ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλή- λων που παρακρατήθηκαν, σε μηνιαία βάση, από την κα- ταβαλλόμενη σε κάθε δικαιούχο αποζημίωση ΔΙΒΕΕΤ, για τη χορήγηση πρόσθετου μερίσματος, κατατίθενται σε λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών που τηρεί- ται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Ειδικός Λογα- ριασμός Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών» και α- φορούν αποκλειστικά πρώην δικαιούχους ΔΙΒΕΕΤ. Στο λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται: α) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού «ΤΕΑΔΥ – Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε» που τη- ρούσε το ΤΕΑΔΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος. β) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρεί- ται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Ε.Δ. Υπουργείο Οικονομικών – Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ 1/7/2001- 31/7/2004–Πρόσθετο Μέρισμα». γ) Το χρηματικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού α- πό το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δυνάμει της αρ. οικ. 2/42423/Α0024/10.6.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Μετά την κατάθεση των ανωτέρω ποσών, ο ανωτέρω ειδικός λογαριασμός τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση δεδομένου ότι δεν διενεργούνται επιπλέον παρακρατή- σεις εισφορών δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011. Οι παρακρατηθείσες κατά τα ανωτέρω εισφορές επι- στρέφονται και καταβάλλονται εφάπαξ απομειωμένες α- ναλογικά προς τους δικαιούχους, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης τους, και υπό τον όρο της ρητής παραίτησής τους από οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση επιστροφής ποσών από την ίδια αιτία. Με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προς επιστροφή παρακρατηθεισών εισφορών στη βάση της αναλογικότητας, η διαδικασία επιστροφής τους στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής: «3. Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) μεταξύ νομικών προσώπων με έδρα εκτός των κρατών - μελών της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθε- ρων Συναλλαγών και του ΤΑΙΠΕΔ και αφορούν ή περι- λαμβάνουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές ή μετο- χές ή μερίδια εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές, η απαγόρευση της παρα- γράφου 1 του άρθρου 25 αίρεται με απόφαση του Υ- πουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή μετοχών ή μεριδίων που αποτε- λούν αντικείμενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.»

ΜΕΡΟΣ Β΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 14Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους Β΄ θεσπίζουν κανόνες σχετικά: α) Με τις διαδικασίες προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο την κα- τασκευή έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υ- πηρεσιών ή τη διενέργεια διαγωνισμών μελετών. β) Με την έννομη προστασία κατά την εφαρμογή του Μέρους Β΄ του παρόντος. γ) Με το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζο- νται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη α- ξία ίση ή ανώτερη του χρηματικού ορίου της παραγρά- φου 1 του άρθρου 23, με την επιφύλαξη της παραγρά- φου 1 του άρθρου 139.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζο- νται και στη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης δημο- σίων έργων από αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το παρόν Μέρος Β΄ εφαρμόζεται σε: α) Αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 18 και αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 19, καθώς και σε κεντρικές αρχές προμηθειών κατά την έν- νοια του άρθρου 20. β) Σε φορείς άλλους από αυτούς της προηγούμενης περίπτωσης, εφόσον τούτο προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του φορέα αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 38, 40 έως 133, 139 και 179 έως 201 του Μέρους Β΄ του παρόντος νόμου ε- φαρμόζονται και κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων σημβάσεων υπηρεσιών, μελετών και έργων του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄232), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπλη- ρωματικά, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ανω- τέρω διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά- ξεις: α) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (L 134), όπως ισχύει, β) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- λίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφο- ρών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» που δημοσιεύτη- κε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 134), όπως ισχύει, γ) της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σε- πτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 257/1/10/2005), δ) της Οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 για την διόρθωση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντο- νισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (L 323), ε) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δε- κεμβρίου 2007 (L 335).

Άρθρο 15Ορισμοί (άρθρο 1 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρ- μόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγρά- φους 2 έως 26.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) «Δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επα- χθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ε- νός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή πε- ρισσότερων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέ- ων και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου. β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμ- βάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες ενός έργου που α- ναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Β΄ είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομι- κών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προ- ορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνι- κή λειτουργία. γ) «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β΄, οι οποίες έ- χουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μί- σθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δι- καίωμα αγοράς, προϊόντων. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών». δ) «Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημόσιων συμβάσεων έργων ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρ- τήματος Β΄. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτο- χρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β΄, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμέ- νων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρε- σίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτή- ματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β΄ και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που ανα- φέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Β΄, παρά μόνο παρεμπιπτόντως, σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

«Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» είναι μία σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστι- κά με μία δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγο- νός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε απο- κλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

«Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι μία σύμ- βαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μία δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλει- στικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την καταβολή αμοι- βής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

«Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συ- νάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρ- χών / αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οι- κονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ι- δίως όσον αφορά στις τιμές, και, ενδεχομένως, τις προ- βλεπόμενες ποσότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

«Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μία καθ' ολοκλη- ρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χα- ρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτου- σας αρχής /αναθέτοντος φορέα και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της σε κάθε οι- κονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

«Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» είναι μια επαναλη- πτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μη- χανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών, και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική, πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινό- μησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων οι ο- ποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δη- μιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να α- ποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

«Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπη- ρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέ- τουσα αρχή / αναθέτων φορέας του δημοσίου, ή κοινο- πραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει, αντιστοίχως, την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρε- σιών στην αγορά. Οι έννοιες «εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάρο- χος υπηρεσιών» αναφέρονται υπό τον όρο «οικονομικός φορέας». Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλο- γο, αναφέρεται ως «υποψήφιος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

«Αναθέτουσες αρχές» είναι οι αρχές που καθορίζο- νται στο άρθρο 18 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

«Αναθέτοντες φορείς» είναι οι φορείς που καθορί- ζονται στο άρθρο 19 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Ο όρος «Αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φο- ρείς» αναφέρεται στις αναθέτουσες αρχές της παρα- γράφου 9 και τους αναθέτοντες φορείς της παραγρά- φου 10.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

«Κεντρική αρχή προμηθειών » είναι η αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις ο- ποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οι- κονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέ- τουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβά- λουν προσφορά. γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, και στην οποία η αναθέτουσα αρχή/α- ναθέτων φορέας διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμέ- νου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπο- ρούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της/του, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά. Για τον σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώ- του εδαφίου, μια δημόσια σύμβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτο- ντες φορείς δεν είναι αντικειμενικά σε θέση είτε να κα- θορίσουν, σύμφωνα με στοιχεία β΄, γ΄ ή δ΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 40, τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στό- χους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νομική ή/και τη χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. δ) «Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδικα- σίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτοντες φορείς διαβουλεύονται με τους οικονομι- κούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. ε) «Διαγωνισμοί μελετών» είναι οι διαδικασίες που ε- πιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φο- ρέα να αποκτήσει, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτι- κού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέ- τη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έ- πειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβεί- πειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβεί- ων. στ) «Συνοπτικός διαγωνισμός» είναι η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδια- φερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143. ζ) «Απευθείας ανάθεση» είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτο- ντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επι- λογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφω- να με τα οριζόμενα στο άρθρο 144.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέ- ξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται, αναπα- ράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβά- ζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

«Ηλεκτρονικό μέσο», είναι ένα μέσο που χρησιμο- ποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπερι- λαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευ- σης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύ- ματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβά- σεις», (Common Procurement Vocabulary - CPV), επιση- μαίνεται η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2195/2002 (L 340) του Ευρωπαϊκού Κοι- νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπήςτης 28ης Νοεμβρίου 2007 (L 74), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία με τις άλ- λες υπάρχουσες ονοματολογίες. Σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς το πε- δίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων δια- φορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματο- λογίας της NACE που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προ- σαρτήματος Β΄, ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που χρησι- μοποιείται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVII, A΄ και Β΄ του Προσαρτήματος Β΄, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονομα- τολογία CPC.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Για τους σκοπούς των άρθρων 27, 78β και 86α΄, νοούνται ως: α) «Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δημόσια τη- λεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας πραγματο- ποιείται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, με ενσύρματη μετάδο- ση, με δέσμες ερτζιανών κυμάτων, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. β) «Τερματικό σημείο του δικτύου», το σύνολο των φυ- σικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών πρό- σβασης που απαρτίζουν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί- κτυο και είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία. γ) «Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλε- πικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη - μέλη, ιδίως σε έναν ή περισ- σότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι ο- ποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη διαβί- βαση και διακίνηση σημάτων μέσω του δημοσίου τηλεπι- κοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, με την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεο- πτικών εκπομπών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

«Κράτος-μέλος» είναι κάθε κράτος που έχει προ- σχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

«Τρίτη χώρα» είναι κάθε κράτος που δεν έχει προ- σχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

«Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «Αρχή» είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που συ- στάθηκε με τον ν. 4013/2011 (Α΄ 204).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

«Δημόσιος Τομέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κε- ντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά- σεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη- μα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκρι- ση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κεί- μενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολο- γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ- βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξερ- γασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 139 και δια- συνδέεται υποχρεωτικά και αδιάλειπτα με την Εθνική Βάση Δημοσίων Συμβάσεων που τηρεί η Αρχή της παρα- γράφου 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

«Έγγραφα της Σύμβασης» είναι το σύνολο των κειμένων, σχεδίων και λοιπών στοιχείων που περιλαμβά- νουν τους όρους σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 39.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

«Υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας» είναι όσες ε- μπίπτουν στις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνο- νται στο Παράρτημα ΙΙΑ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVIIΑ του Προσαρτήματος Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

«Υπηρεσίες χαμηλής προτεραιότητας» είναι όσες εμπίπτουν στις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνο- νται στο Παράρτημα ΙΙΒ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVIIΒ του Προσαρτήματος Β΄.

Άρθρο 16Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων (άρθρο 2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 10 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ανεξαρτή- τως της αξίας των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικο- νομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώ- ντας με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και υποχρεού- νται να τηρούν τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προ- στασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλο- ντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο σχεδιασμός μιας διαδικασίας ανάθεσης δεν επι- τρέπεται να αποσκοπεί στην καταστρατήγηση του πεδί- ου εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου ή στον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Περίπτωση τεχνητού περιορισμού του ανταγωνισμού συντρέχει, ό- ταν ο σχεδιασμός μίας διαδικασίας ανάθεσης αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη, προνομιακή ή δυσμενή, μεταχείρι- ση συγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φο- ρείς λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλί- ζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς τον σκοπό αυτό δημο- σίων πόρων.

Άρθρο 17

Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (άρθρο 5 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 12 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέ- τουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς με οικονομικούς φο- ρείς άλλων κρατών-μελών, εφαρμόζονται εξίσου ευνοϊ- κοί όροι με εκείνους που παρέχονται στους οικονομι- κούς φορείς τρίτων χωρών, κατ' εφαρμογή της συμφω- νίας περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρου- γουάης (GATT) και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄ 139).

Άρθρο 18Αναθέτουσες Αρχές (άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2004/18)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

«Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές το- πικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δη- μοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός: α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπί- πτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμε- νο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσό- τερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευ- θυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανισμοί και οι κατηγορίες οργανισμών δημο- σίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθ- μούνται στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α΄. Οι σχετικοί πίνακες μπορούν να εμπλουτίζονται με την προσθήκη και άλλων οργανισμών ή κατηγοριών οργανι- σμών δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 19Αναθέτοντες Φορείς (άρθρα 2, 8 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως αναθέτοντες φορείς: α) Αναθέτουσες αρχές υπό την έννοια του άρθρου 18, οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες δραστηριότητες α- πό αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 97-101, όταν συνάπτουν συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστη- ριότητας. β) Δημόσιες επιχειρήσεις επί των οποίων οι αναθέτου- σες αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα καθορι- στική επιρροή είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδο- τική συμμετοχή είτε λόγω των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση, οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες δρα- στηριότητες από αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 97-101, όταν συνάπτουν συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης της συγκεκριμέ- νης δραστηριότητας γ) Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι ούτε αναθέτουσες αρχές ούτε αναθέτοντες φορείς, και ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, μία ή περισσότερες από τις δρα- στηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97-101 και α- πολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορη- γουμένων από αρμόδια κρατική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγρά- φου 1, η καθοριστική επιρροή επί της επιχείρησης, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή έμμεσα, κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντι- στοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- φου 1, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα είναι τα δικαιώ- ματα που χορηγούνται από αρμόδια αρχή, δυνάμει δια- τάξεων της κείμενης νομοθεσίας η οποία έχει ως αποτέ- λεσμα να επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσότερους φο- ρείς η άσκηση δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα 97-101 και να θίγεται ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του παρό- ντος νόμου, απαριθμούνται κατά τρόπο μη εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι έως IX του Προσαρτήματος Β΄. Οι αρμόδιες αρχές κοι- νοποιούν περιοδικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τρο- ποποιήσεις που γίνονται στους οικείους καταλόγους.

Άρθρο 20Κεντρικές αρχές προμηθειών (άρθρα 1, 11 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 29 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να εξασφαλίζουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

«Κεντρική αρχή προμηθειών» είναι μια αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας που αναθέτει δημόσιες συμβά- σεις ή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές / α- ναθέτοντες φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που α- ποκτούν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών, θεωρείται ότι έχουν τη- ρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να εξουσιοδοτούν άλλη αναθέτουσα αρχή / αναθέ- τοντα φορέα να εκτελεί για λογαριασμό τους τις διαδι- κασίες σύναψης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τις ανάγκες διενέργειας συγκεντρωτικών αγο- ρών, περισσότερες αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπορούν να εξουσιοδοτήσουν μία / έναν εξ αυ- τών ή μία τρίτη αναθέτουσα αρχή ή τρίτο αναθέτοντα φορέα να διενεργήσει τη διαδικασία σύναψης της σύμ- βασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, η εξου- σιοδοτημένη αναθέτουσα αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος αναθέτων φορέας ενεργούν ως κεντρική αρχή προμη- θειών κατά την έννοια της παραγράφου 2.

Άρθρο 21Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συγκεντρωτικές αγορέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ορίζονται ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Προμηθει- ών, υπό την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 20 με αρμοδιότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθει- ών και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο: α) Η Γενική Διεύ- θυνση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι- κότητας, β) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουρ- γείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό- τητας και του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, μπορούν να συστήνονται ή καθορίζονται και άλλες Κεντρικές Αρ- χές Προμηθειών, με αρμοδιότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, είτε σε ε- πίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του Δημόσιου Τομέα είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυ- ξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζο- νται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η οργανωτική διάρ- θρωση και οι οργανικές θέσεις των Κεντρικών Αρχών Προμηθειών κατά περίπτωση και κάθε άλλο συναφές ζή- τημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Α- νταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών α- πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζο- νται οι όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημοσίων συμβάσεων από κεντρικές αρχές προμηθειών, τα είδη δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες δεν συνάπτονται από κεντρικές αρχές προμηθειών, οι κατηγορίες έργων, αγα- θών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικεί- μενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων μπορεί να γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτι- κών αγορών και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ναθέτοντες φορείς. και Ανταγωνιστικότητας εκδιδόμενη εντός δύο μηνών α- πό την έναρξη ισχύος του Μέρους Β΄ του παρόντος ορί- ζονται τα ανωτέρω για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προ- μηθειών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του πα- ρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών του άρθρου 15, οι αναθέτουσες αρ- χές/αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 ή οι κε- ντρικές αρχές προμηθειών υποβάλλουν σχετικό πίνακα προγραμματισμού στο ΕΣΗΔΗΣ κατά τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κα- τά περίπτωση. Στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών (ΓΔΚΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) του Υπουργεί- ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συστήνεται Επι- τροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΠΠΠΥ). Με απόφαση του Υπουργού Ανά- πτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτείται η Επιτρο- πή, καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιό- τητες των μελών της, η λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και όσον αφορά στις προμήθειες και υπηρεσίες που υπάγονται υ- ποχρεωτικά σε συγκεντρωτικές αγορές από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών του εδαφίου α΄ της παρα- γράφου 1 εξαιρούνται: I. Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 15 που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς: α) Οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκ- κλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκ- κλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς. β) Οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβο- λαιογραφικοί κ.λπ.). γ) Δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν ει- σαχθεί στο Χρηματιστήριο. δ) Τα Επιμελητήρια. II. Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των άρθρων 26 έως και 30 του παρόντος.

Άρθρο 22Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων (άρθρο 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν μια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή αποκλει- στικά δικαιώματα για την άσκηση δραστηριότητας δημό- σιας υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του δικαιώματος αυτού πρέπει να προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών με τρίτους στο πλαίσιο της δρα- στηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Άρθρο 23Χρηματικά όρια των δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 7, 78 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρα 16, 69 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, Κανονισμός 1336/2013)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης του στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέ- πονται στα άρθρα 26 έως 30 και των οποίων η εκτιμώμε- νη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου πρώτου εδα- φίου επανεξετάζεται ανά διετία και αναπροσαρμόζεται, αν χρειασθεί, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως «δημόσιες συμβάσεις υψηλής αξίας» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης του στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέ- πονται στα άρθρα 26 έως 30, και των οποίων η εκτιμώμε- νη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ί- ση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια: Ι. Για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές: α) Εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες (134.000 ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από την περίπτωση β΄ υ- ποπερίπτωση ii΄, που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές οι οποίες είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α΄. Προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που συνάπτο- νται από τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δραστηριο- ποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τα οριζόμενα στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ προϊόντα. β) Διακόσιες επτά χιλιάδες (207.000) ευρώ, προκειμέ- νου για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρε- σιών που συνάπτονται είτε: i) από αναθέτουσες αρχές άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, είτε: ii) από τις αναθέτουσες αρ- χές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Προσαρτή- ματος Α΄ και οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αφορούν προϊόντα τα ο- ποία δεν καλύπτει το Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄, είτε: iii) από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή και έ- χουν ως αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α΄ του Προσαρτήματος Α΄, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του Παραρτήματος ΙΙ Α του Προσαρτήματος Α΄ των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με τους αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ Β΄ του Προσαρτήματος Α΄. γ) Πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (5.186.000) ευρώ, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων. ΙΙ. Για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς: α) Τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (414.000) ευ- ρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, β) Πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (5.186.000) ευρώ για τις συμβάσεις έργων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα χρηματικά όρια της ανωτέρω παραγράφου, ανα- προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον αναθεωρηθούν σύμ- φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 134) ή του άρθρου 69 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (L 134).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως «δημόσιες συμβάσεις χαμηλής αξίας» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις κατά την έννοια του στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 που δεν εξαιρού- νται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρ- θρα 26 έως 30 και συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, των οποίων η προεκτιμώμενη α- ξία, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη του χρηματικού ορί- ου της παραγράφου 1 και κατώτερη των χρηματικών ο- ρίων των υποπαραγράφων I και II της παραγράφου 2, ό- πως τα ανωτέρω χρηματικά όρια ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 24Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από τις αναθέτουσες αρχές (άρθρο 8 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους Β΄ εφαρμόζο- νται κατά τη σύναψη: α) Συμβάσεων που επιδοτούνται αμέσως σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες (5.186.000) ευρώ: - όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του Παραρτήμα- τος Ι του Προσαρτήματος Α΄, - όταν οι συμβάσεις αυτές έχουν σχέση με νοσοκο- μεία, αθλητικούς εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις αναψυ- χής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης, β) Συμβάσεων υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ) ισούται με ή υπερβαίνει τα διακόσιες επτά χιλιάδες (207.000) ευρώ, όταν οι συμβάσεις αυτές σχετίζονται με σύμβαση έργων κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυ- τής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτή- σεις αυτές μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτο- νται από έναν ή περισσότερους φορείς διαφορετικούς α- πό αυτές, όπως και όταν συνάπτονται και από τις ίδιες, αλλά εξ ονόματος και για λογαριασμό των εν λόγω άλ- λων φορέων.

Άρθρο 25Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημοσίων συμβάσεων, των συμφωνιών - πλαισίων και των δυναμικών συστημάτων αγορών (άρθρο 9 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 17 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ )ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημό- σιας σύμβασης κατά την έννοια της διατάξης του στοι- χείου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15, βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως προσ- διορίζεται από την αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το ε- κτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τόσο του τυχόν προβλεπόμενου δικαιώματος προαιρέσεως ό- σο και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης. Στην περί- πτωση που η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψη- φίους ή προσφέροντες, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπό- ψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμ- βασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αποτίμηση πρέπει να ισχύει κατά το χρόνο απο- στολής της προκήρυξης διαγωνισμού, όπως προβλέπε- ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 ή, στις περιπτώ- σεις όπου δεν απαιτείται μια τέτοια προκήρυξη, κατά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κανένα σχέδιο έργου και καμία σύμβαση προμήθει- ας ή υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, προκει- μένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ποσό των έργων, καθώς και τη συνολική εκτιμώμενη αξία των αναγκαίων προμηθειών για την εκτέλεση των έργων που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη. Η αξία των προμηθειών ή των υπηρεσιών που δεν είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης σύμ- βασης έργων δεν μπορεί να προστίθεται στην αξία αυτής της σύμβασης έργων με αποτέλεσμα να εξαιρείται η α- πόκτηση αυτών των προμηθειών ή υπηρεσιών από τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Όταν ένα σχεδιαζόμενο έργο ή ένα σχέδιο αγο- ράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύ- ναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υ- περβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 23 οι δια- τάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στη σύναψη κάθε τμήματος. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα συμβάσε- ων υψηλής αξίας, των οποίων τμημάτων η εκτιμώμενη α- ξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τις υπηρεσίες και του ενός εκατομμυ- ρίου (1.000.000) ευρώ για τα έργα, εφόσον το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων. β) Όταν η προμήθεια ομοειδών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη συνολι- κή αξία αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρ- θρου 23 παράγραφος 2 υποπαράγραφοι I και II στοιχεία α΄ και β΄. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υ- περβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 23, οι δια- τάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στη σύναψη κάθε τμήματος. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να παρεκκλίνουν, προκειμένου για τα τμήματα συμβάσε- ων υψηλής αξίας των οποίων τμημάτων η εκτιμώμενη α- ξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτι- μώμενης αξίας της σύμβασης, προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ε- φόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης υπο- λειπόμενης αξίας. β) Στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα οκτώ (48).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθει- ών ή υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή προ- βλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονι- κό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, ανα- προσαρμοσμένη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, προκειμέ- νου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα (12) μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης, β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οι- κονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Η επιλογή της μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτι- μώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρμογής του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμε- νης αξίας της σύμβασης, είναι, ανάλογα με την περίπτω- ση, η εξής: α) Για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών: i) Ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλι- στρο και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής. ii) Τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρε- σίες: οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και τυχόν άλλοι τρόποι αμοιβής. iii) Συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και τυχόν άλλοι τρόποι α- μοιβής. β) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή: i) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από σα- ράντα οκτώ (48) μήνες: η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια, ii) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των σαράντα οκτώ (48) μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί σαράντα οκτώ (48).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αναθέτοντες φορείς υπολογίζουν την εκτιμώμε- νη αξία μίας σύμβασης που περιλαμβάνει ταυτοχρόνως υπηρεσίες και προμήθειες βάσει της συνολικής αξίας των υπηρεσιών και των προμηθειών, ανεξάρτητα από την επιμέρους αξία τους. Στον υπολογισμό αυτόν περιλαμ- βάνεται η αξία των εργασιών τοποθέτησης και εγκατά- στασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συ- στήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπό- ψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς του συνό- λου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συ- στήματος αγορών.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 26Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας (άρθρο 14 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 21 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)

Οι διατάξεις του Μέρους Β΄ δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, όταν αυτές χαρακτηρίζο- νται απόρρητες ή η εκτέλεση των οποίων πρέπει να συ- νοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της χώρας.

Άρθρο 27Ειδικές Εξαιρέσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς (άρθρα 13, 15, 16, 18 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρα 22, 24 και 25 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Οι διατάξεις του Μέρους Β' του παρόντος δεν εφαρμό- ζονται κατά τη σύναψη των ακόλουθων συμβάσεων από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει: α) Διεθνούς συμφωνίας, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ της Ελλάδας και μίας ή πε- ρισσότερων χωρών που δεν είναι κράτη - μέλη της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά προμήθειες ή έργα που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμε- τάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα κράτη ή υπη- ρεσίες που προορίζονται για εκτέλεση ή εκμετάλλευση από κοινού ενός σχεδίου από τα υπογράφοντα κράτη. Η συμφωνία ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. β) Διεθνούς συμφωνίας, η σύναψη της οποίας συνδέε- ται με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τρίτης χώρας. γ) Ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθε- νται από μία αναθέτουσα αρχή/έναν αναθέτοντα φορέα σε μια αναθέτουσα αρχή ή ένωση αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, εφό- σον οι διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες: α) Έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφιστάμε- νων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών. Οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρε- σιών, οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οιανδήποτε μορφή, διέπονται από τον παρόντα νόμο. β) Αφορούν στην αγορά, ανάπτυξη, παραγωγή ή συ- μπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για μετά- δοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, καθώς και συμβάσεις για το χρόνο μετάδοσης. γ) Αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού. δ) Αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες. ε) Αφορούν συμβάσεις εργασίας. στ) Αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων το προϊόν των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή/στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρή- ση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φο- ρέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτου- σες αρχές, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο τη διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή την παροχή στο κοινό μίας ή περισσότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Άρθρο 28Ειδικές Εξαιρέσεις για συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς (άρθρα 18, 19, 20, 26 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος δεν εφαρ- μόζονται κατά τη σύναψη των ακόλουθων συμβάσεων α- πό αναθέτοντες φορείς:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μετα- πώληση ή τη μίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτων φο- ρέας δεν απολαύει ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώμα- τος πώλησης ή μίσθωσης του αντικειμένου αυτών των συμβάσεων, καθώς και όταν άλλοι φορείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή μίσθωση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευρω- παϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως της, όλες τις κατηγο- ρίες προϊόντων και δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι ε- ξαιρούνται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις συμβάσεις που συνάπτουν ή στους διαγωνι- σμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φο- ρείς για τους σκοπούς της άσκησης μίας από τις δρα- στηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως 100 σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτή- σεώς της, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι ε- ξαιρείται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον συ- νάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν μία ή και τις δύο από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 98 παράγραφος 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις συμβάσεις για την προμήθεια ενέργειας ή καυ- σίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας, ε- φόσον συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 97 παρά- γραφοι 1 και 3 ή στο άρθρο 101 στοιχείο α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, ό- πως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, οι ο- ποίες συνάπτονται για τους σκοπούς της άσκησης μίας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως101, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γί- νονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 29Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

(άρθρο 17 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και άρθρο 18 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 22 οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος δεν εφαρμόζο- νται στις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, όπως ορί- ζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15, που συνάπτο- νται από αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς.

Άρθρο 30

Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (άρθρο 10 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος δεν εφαρ- μόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ- μογής του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις συμβάσεις που ε- ξαιρούνται από το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτο- νται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λει- τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 31Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές (άρθρα 20, 21, 22 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτου- σες αρχές υπό την έννοια του άρθρου 18, ανατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες υψηλής προτεραιότητας του Προσαρτήματος Α΄ συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 36, 40, 41, 44, 48- 52, 55-64, 65, 67-75, 132, 133, 173,174.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες χαμηλής προτεραιότητας του Προσαρτήματος Α΄, συνάπτονται αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 56 παράγραφος 4, και με τα άρθρα 140 έως172.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας και υπηρεσίες χαμηλής προτε- ραιότητας του Προσαρτήματος Α΄ (μεικτές συμβάσεις), συνάπτονται σύμφωνα με τα τα άρθρα 36, 40, 41, 44, 48-52, 55-64, 65, 67-75, 132, 133, 173, 174, όταν η αξία των υπηρεσιών υψηλής προτεραιότητας υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότητας. Στις υπό- λοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 56 παράγραφος 4, και με τα άρθρα 140 έως172.

Άρθρο 32Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς (άρθρα 31 έως 33 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτο- ντες φορείς υπό την έννοια του άρθρου 19, ανατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες υψηλής προτεραιότητας του Προσαρτήματος Β΄, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 36, 40, 41, 43, 44, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119-121, 122, 123 132, 174,175.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες χαμηλής προτεραιότητας του Προσαρτήματος Β΄, συνάπτονται αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 40, 112 και με τα άρθρα 140 έως172.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες υψηλής προτεραιότητας και χαμηλής προτεραιό- τητας του Προσαρτήματος Β΄ (μεικτές συμβάσεις), συ- νάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 40, 41, 43, 44, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119-121, 122, 123, 132, 174, 175, ό- ταν η αξία των υπηρεσιών υψηλής προτεραιότητας υπερ- βαίνει την αξία των υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότη- τας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συμβάσεις συνάπτο- νται σύμφωνα με τα άρθρα 40, 112 και με τα άρθρα 140 έως 172.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 33Οικονομικοί Φορείς (άρθρο 4 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 11 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι ε- γκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκε- κριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία. Επιτρέπεται ω- στόσο, στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων συμβάσεων προμη- θειών, που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και υπηρε- σίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγ- γελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφι- οι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φο- ρέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινο- πραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συ- γκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής εί- ναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινο- πραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνο- νται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Άρθρο 34Εχεμύθεια (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 13 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ι- δίως εκείνων που αφορούν στις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερό- ντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 56 παράγραφος 4, 62, 112, 116, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής κείμε- νης νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της/του έχουν διαβι- βάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτη- ρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευ- τικές πτυχές των προσφορών. Επιπλέον, κατά τη διαβίβαση των τεχνικών προδιαγρα- φών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την προεπιλογή και την επιλογή των οικονομικών φορέ- ων, και κατά την ανάθεση των συμβάσεων, οι αναθέτου- σες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλουν υποχρεώσεις προκειμένου να προστατεύσουν τον εμπι- στευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ανα- φέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστι- κές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφο- ρίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της, εφόσον ως κριτήριο ανάθεσης έχει επι- λεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ- σφορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Tο δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφο- ρών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Άρθρο 35Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρ- χές / αναθέτοντες φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της δια- δικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. Μπο- ρούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φο- ρείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυ- τών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους, και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 36Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού (άρθρο 42 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 48 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επικοινωνία, καθώς και η ανταλλαγή πληροφο- ριών μπορούν, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, να πραγματοποιούνται με επι- στολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό και, συνεπώς, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία α-

Άρθρο 35Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρ- χές / αναθέτοντες φορείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της δια- δικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης. Μπο- ρούν επίσης να απαιτήσουν από τους οικονομικούς φο- ρείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυ- τών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους, και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 36Κανόνες που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού (άρθρο 42 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 48 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η επικοινωνία, καθώς και η ανταλλαγή πληροφο- ριών μπορούν, κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, να πραγματοποιούνται με επι- στολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, το τηλέφωνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 6, ή με συνδυασμό των μέσων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό και, συνεπώς, να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία α- νάθεσης. νάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την επικοινωνία, την ανταλλαγή και την απο- θήκευση πληροφοριών λαμβάνεται μέριμνα, προκειμέ- νου να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων, το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συμμε- τοχής, και η λήψη γνώσης από τις αναθέτουσες αρχές / τους αναθέτοντες φορείς του περιεχομένου των προ- σφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, μόνο μετά τη λή- ξη της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις επικοι- νωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χα- ρακτηριστικά τους, πρέπει να μην δημιουργούν διακρί- σεις και να είναι γενικώς διαθέσιμα και συμβατά σε σχέ- ση με τις εν γένει χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στη διαβίβαση και στους μηχανισμούς ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετο- χής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την ηλεκτρονική υποβολή προ- σφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομέ- νης της κρυπτογράφησης, πρέπει να είναι προσιτές στους ενδιαφερομένους. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ηλε- κτρονικής παραλαβής των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Πα- ραρτήματος X του Προσαρτήματος Α΄ και του Παραρτή- ματος XXIV του Προσαρτήματος Β΄. β) Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν, τηρώντας το άρθρο 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125), να απαιτούν οι ηλεκτρονικές προσφορές να συνοδεύο- νται από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου. γ) Μπορούν να καθιερώνονται ή να διατηρούνται συ- στήματα εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίω- ση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των εν λόγω μηχανισμών. δ) Οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι δεσμεύονται ώστε εάν τα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις, που αναφέ- ρονται στα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 119 παρά- γραφος 2 και 3, 120, 121 δεν είναι διαθέσιμα σε ηλε- κτρονική μορφή, αυτά να υποβάλλονται πριν από τη λή- ξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής εφαρ- μόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά. β) Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται τηλε- φωνικά, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή τους. γ) Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να απαιτούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλ- λονται με τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδρο- μικά, σύμφωνα με τους ορισμούς των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), ή με ηλεκτρο- νικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη. Η σχετική απαίτηση, όπως και η προθε- σμία για την αποστολή της επιβεβαίωσης, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να προβλέπεται από την α- ναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα στην προκήρυ- ξη ή στην πρόσκληση που αναφέρει το άρθρο 115 παρά- γραφος 5.

Άρθρο 37Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις συμβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλει- στής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης και του ανταγωνιστικού διαλό- γου, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προ- κήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω- παϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευ- σης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομη- νία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώ- της πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως ημερομηνία έναρξης ενός διαγωνισμού μελε- τών, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημε- ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις λοιπές συμβάσεις, η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης εν- διαφέροντος ή της αποστολής της σχετικής πρόσκλη- σης υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 152.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Άρθρο 38Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 19 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 28 Οδηγίας

2004/17/ΕΚ) Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα σε προστατευό- μενα εργαστήρια το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικα- σίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προ- γραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων εργαζομένων είναι ά- τομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βα- ρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να α- σκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του δια- γωνισμού ή η προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως πρό- σκληση θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 39Έγγραφα της ΣύμβασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να εί- ναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβο- λή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν ιδίως: α) Τις «προκηρύξεις» «(περιλήψεις διακηρύξεων)» που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 56-58, 109-112, 152 και περιλαμβάνουν τα στοιχεία των Παραρτημάτων XII του Προσαρτήματος Α΄ και XIII του Προσαρτήματος Β΄. β) Τη «διακήρυξη» του διαγωνισμού ή την «πρόσκληση σε διαπραγμάτευση», η οποία περιλαμβάνει όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. γ) Το σχέδιο σύμβασης με τα τυχόν παραρτήματά της. δ) Την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον υπάρχει, οι οποίες πε- ριλαμβάνουν όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους α- ντίστοιχα για την εκτέλεση της σύμβασης. ε) Την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμ- βάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές τις ο- ποίες πρέπει να ικανοποιούν τα παραδοτέα της σύμβα- σης και στ) κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή στοιχείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα έγγραφα της σύμβασης περιέχουν ιδίως: α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής / αναθέτο- ντος φορέα, β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν, γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση η- λεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλ- ληλο της Υπηρεσίας αυτής, δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ- σφορών, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο απο- σφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται, ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον εί- ναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την ά- σκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των τυχόν παρατάσεων για την άσκησή τους, στ) το είδος της διαδικασίας ανάθεσης, ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, η) το νόμισμα της προσφερομένης τιμής, θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, ι) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβο- λής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται, ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την πο- σότητα και την περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέ- λεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, κα- θώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμε- νο της σύμβασης, ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με την προσωπική κα- τάσταση, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρ- κεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή πε- ρισσότερα τμήματα της σύμβασης. ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφο- ρών, ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών. Στην περίπτωση που κρι- τήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, καθορίζονται η μεθοδολογία και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς, ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποί- ους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεω- τικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς δεν ε- πιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης, δε- σμευτικά ή μη, εκδίδονται από την Αρχή της παραγρά- φου 20 του άρθρου 15, σύμφωνα με το στοιχείο ε΄ της παρ. 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).

Άρθρο 40Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρo 23 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρo 34 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο ση- μείο 1 του Παραρτήματος VΙ του Προσαρτήματος Α΄ και του Παραρτήματος XXI του Προσαρτήματος Β΄, καθορί- ζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όπως οι προκηρύ- ξεις, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμβατικά έγ- γραφα. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα χαρα- κτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρε- σίες ή οι προμήθειες, καθώς και αν θα απαιτηθεί η μετα- βίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν είναι δυνατό, οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές α- νάγκες ή σχεδιασμό που να καλύπτει όλους τους χρή- στες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως απο- τέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων, εφό- σον είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται: α) Είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VI του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XXI του Προσαρτήματος Β΄ με την ε- ξής σειρά προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που μεταφέ- ρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρί- σεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδια- σμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπο- μπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». β) Είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαι- τήσεις. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντι- κά χαρακτηριστικά, πρέπει δε να είναι ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση. γ) Είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές α- παιτήσεις, όπως ορίζονται στο στοιχείο β΄, με παραπο- μπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α΄, προκειμένου να τεκμαίρεται η συμμόρφωση προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις. δ) Είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που μνημο- νεύονται στο στοιχείο α΄ για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές α- παιτήσεις που μνημονεύονται στο στοιχείο β΄ για ορι- σμένα άλλα χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας παραπομπής στις προ- διαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοι- χείο α΄, δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά με την αιτιολογία ότι τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές, στις οποίες έχουν παρα- πέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προ- σφορά του, με τρόπο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρ- χή/ τον αναθέτοντα φορέα, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ικανοποιούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμέ- νο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να θέσουν απαιτήσεις ως προς τις επιδό- σεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, δεν μπορούν να απορρί- πτουν προσφορά έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών που τηρούν εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοι- νή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγρα- φές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτή- σεις που έχουν ορίσει. Στην προσφορά του ο προσφέρων υποχρεούται να α- ποδεικνύει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αναθέτου- σα αρχή/αναθέτοντα φορέα και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, το προϊόν ή η υπηρεσία που τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνι- στά ενδεδειγμένο μέσο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ε- πιβάλλουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ως προς τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αναφέ- ρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β΄, μπορούν να χρη- σιμοποιούν τις αναλυτικές προδιαγραφές ή, εν ανάγκη, τμήματά τους, όπως ορίζονται από τα ευρωπαϊκά, (πολυ) εθνικά οικολογικά σήματα ή και από κάθε άλλο οικολογι- κό σήμα, εφόσον οι προδιαγραφές αυτές είναι ενδεδειγ- μένες για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των προ- μηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, οι απαιτήσεις για το σήμα διαμορφώνο- νται βάσει επιστημονικών στοιχείων, τα οικολογικά σή- ματα υιοθετούνται μέσω μιας διαδικασίας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κα- τασκευαστές, καθώς και οι διανομείς και οι περιβαλλο- ντικές οργανώσεις, και είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφε- ρόμενα μέρη. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέ- τουν οικολογικό σήμα τεκμαίρεται ότι πληρούν τις τεχνι- κές προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει όμως να αποδέχονται και κάθε άλλο ενδεδειγμένο αποδεικτικό μέσο, όπως τον τεχνικό φά- κελο του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνω- ρισμένο οργανισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκι- μών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγ- χου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνο- νται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχο- νται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εφόσον δεν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να κάνουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευ- σης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ούτε να παραπέ- μπουν σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο, καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορι- σμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή παραπομπή επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, κατ’ εφαρ- μογή των παραγράφων 3 και 4. Η μνεία ή παραπομπή αυ- τή πρέπει να συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».

Άρθρο 41Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας (άρθρο 27 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 39 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 39 του παρόντος νόμου, τις αρχές από τις οποίες οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες μπορούν να λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργα- σίας στην περιφέρεια ή τον τόπο όπου πρόκειται να ε- κτελεσθούν οι παροχές, και οι οποίες εφαρμόζονται στις επί τόπου εκτελούμενες εργασίες, στα έργα που εκτε- λούνται στο εργοτάξιο ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αναθέτουσα αρχή /ο αναθέτων φορέας που παρέ- χει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά από τους προσφέροντες ή από τους υποψήφι- ους σε διαδικασία σύναψης συμβάσεων να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προ- στασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44, σχετικά με τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, δεν θίγεται.

Άρθρο 42Χρήση του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις

Οποιαδήποτε αναφορά σε ονοματολογίες στα έγγρα- φα της σύμβασης γίνεται με τη χρήση του Κοινού Λεξι- λογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) της παραγρά- φου 16 του άρθρου15.

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 43Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 53 οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 55 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ε- λάχιστων ορίων αμοιβής ορισμένων υπηρεσιών, τα κρι- τήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτο- ντες φορείς αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι τα ακόλουθα: α) όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρου- σα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή/αναθέτοντος φορέα, κριτήρια συνδε- όμενα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, ιδίως η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αι- σθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλο- ντικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά κριτήρια, το κόστος λει- τουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώ- ληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης ή ολοκλήρωσης, η προθεσμία παράδοσης εκτέλεσης και η ασφάλεια εφοδιασμού, είτε β) αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρού- σας παραγράφου, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 στοιχείο α΄ περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας προβλέπει τη βαρύτητα (σχετική στάθμιση) που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφρά- ζεται με τον καθορισμό μιας διακύμανσης («ψαλίδας») με κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά τη γνώμη της αναθέ- τουσας αρχής /αναθέτοντος φορέα, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η α- ναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας επισημαίνει τη φθί- νουσα σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών. Η σχετική στάθμιση ή η σειρά σπουδαιότητας προβλέ- πονται, ανάλογα με την περίπτωση, στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, η οποία ανα- φέρεται στο άρθρο 115 παράγραφος 5 του παρόντος, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς ή συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις, στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο, στην περίπτωση του ανταγω- νιστικού διαλόγου.

Άρθρο 44Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 55 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 57 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ )ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνο- νται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, πριν να α- πορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευ- κρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες τυ- χόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως: (α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, (β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετι- κά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, (γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, (δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και (ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέρο- ντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν το λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθε- σμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας α- πορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημε- ρώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Άρθρο 45Συγκρούσεις συμφερόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι κανόνες των επομένων παραγράφων για την αποτελε- σματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση θερα- πεία συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης, συμπεριλαμβανο- μένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδι- κασίας, της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, της επιλογής υποψηφίων και προσφερόντων και της α- νάθεσης της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλί- ζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων. Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει του- λάχιστον κάθε κατάσταση στην οποία οι κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν, άμεσα ή έμμεσα, «ιδιωτικό συμφέρον», ήτοι οικονομικό ή προσωπικό συμφέρον στο αποτέλεσμα της διαδικα- σίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι πλήττει την αμερόληπτη και αντικειμενι- κή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κανόνες που εισάγονται στις παραγράφους 4 έ- ως 8 ισχύουν για συγκρούσεις συμφερόντων που αφο- ρούν τουλάχιστον τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων: α) Τα μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, των οικονομικών φορέ- ων ή μέλη του προσωπικού άλλων οικονομικών φορέων που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 του Μέρους Β΄ του παρόντος, καθώς και τα μέλη αποφαινόμενων γνωμοδοτικών οργάνων, εφόσον συμμετέχουν στην προπαρασκευή και τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. β) Τον υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικεφαλής και τα μέλη των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, οι οποίοι, χωρίς να επεμβαί- νουν άμεσα στη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, ενδέχεται εντούτοις να επηρεάσουν το αποτέλεσμά της. γ) Τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχι- στείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγί- ου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των πε- ριπτώσεων α΄ και β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ιδιω- τικά συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, ό- πως ιδίως: α) Η συμμετοχή μέλους του προσωπικού ή της διοίκη- σης μίας αναθέτουσας αρχής / ενός αναθέτοντος φορέα υπό την έννοια της παραγράφου 2 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία ανάθε- σης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας. β) Η κατοχή από μέλος του προσωπικού ή της διοίκη- σης μίας αναθέτουσας αρχής ή ενός αναθέτοντος φο- ρέα υπό την έννοια της παραγράφου 2, ποσοστού άνω του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύ- σης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου ενός οικονομικού φορέα, που επιτρέπουν στο μέλος αυτό να συμμετέχει στη διαχείριση των υποθέσεων του εν λόγω οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διε- νεργεί η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας. γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως α- φετηρία δώδεκα (12) μήνες πριν την έναρξη της διαδικα- σίας ανάθεσης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύνα- ψης αυτής, συμβατικού δεσμού που αφορά είτε στην πα- ροχή εξηρτημένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών μεταξύ ενός μέ- λους του προσωπικού ή της διοίκησης μίας αναθέτουσας αρχής / ενός αναθέτοντος φορέα, υπό την έννοια της παραγράφου 2, με έναν οικονομικό φορέα, όταν ο εν λό- γω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία ανά- θεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου αυ- τού: α) Τα μέλη του προσωπικού που αναφέρονται στην πα- ράγραφο 2 στοιχείο α΄, υποχρεούνται να γνωστοποιή- σουν τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της παρα- γράφου 2 στοιχείο γ΄, σε σχέση με οποιονδήποτε υπο- ψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που καθίστανται ε- νήμεροι για την εν λόγω σύγκρουση, προκειμένου η ανα- θέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες. Παράλληλα, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης. β) Οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες απαιτείται να υ- ποβάλουν, στην έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης συμ- βάσεων, δήλωση σχετικά με την ύπαρξη τυχόν ειδικών σχέσεων, όπως ιδιαίτερου δεσμού, ιδιάζουσας σχέσης ή έριδας με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγρα- φο 2 στοιχείο β΄ και των συγγενικών τους προσώπων, υ- πό την έννοια της παραγράφου 2 στοιχείο γ΄, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάστα- ση σύγκρουσης συμφερόντων. Η αναθέτουσα αρχή/ο α- ναθέτων φορέας αναφέρει στο χωριστό πρακτικό που α- ναφέρεται στα άρθρα 63, 84, 130 αν έχει υποβληθεί δή- λωση από οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, η αναθέ- τουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας ενημερώνει αμέσως την Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 και λαμβά- νει τα κατάλληλα μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν την εξαίρεση του συγκεκριμένου μέ- λους του προσωπικού από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να θερα- πευθεί με άλλον τρόπο, ο σχετικός υποψήφιος ή προ- σφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία. Για την εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται συμπληρωμα- τικά προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι παράγρα- φοι 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση εντοπισμού ειδικών σχέσεων, η ανα- θέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας ενημερώνει αμέσως την Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 και λαμβά- νει τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία ανάθεσης και για να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των υποψηφίων και των προσφερό- ντων. Εάν η σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να επανορθωθεί με άλλον τρόπο, ο σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των προηγου- μένων παραγράφων ισχύουν, αν ο οικονομικός φορέας είναι κοινοπραξία, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και, αν ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί υπεργολάβους, και για τους υπεργολάβους του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το πα- ρόν άρθρο τεκμηριώνονται σε χωριστή έκθεση που πε- ριλαμβάνεται στο φάκελο της σύμβασης.

Άρθρο 46Παράνομες συμπεριφορέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας περιλαμ- βάνει στο κείμενο της σύμβασης ειδική ρήτρα ακεραιό- τητας, βάσει της οποίας ο ανάδοχος δημόσιας σύμβασης του παρόντος νόμου ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δε- σμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο ε- κτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Μνεία της υποχρεώσεως αυτής περιλαμβάνεται υποχρε- ωτικά στην προκήρυξη και τη διακήρυξη της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων του συμβατικού όρου της παραγράφου 1 εκ μέρους του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας της παραγράφου 1 ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι κοινοπρα- ξία, για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 47Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 48Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και του ανταγωνιστικού διαλόγου (άρθρο 28 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας είτε στην ανοικτή διαδικα- σία είτε στην κλειστή διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβαίνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση ανταγωνι- στικού διαλόγου, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 49.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στα άρθρα 50 και 51 οι αναθέτουσας αρχές μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Άρθρο 49Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 29 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου αυτού, η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματο- ποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν σχετική προ- κήρυξη διαγωνισμού. Με την προκήρυξη ή και τα τεύχη του διαγωνισμού γνωστοποιούν τις ανάγκες και τις α- παιτήσεις τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 έως 75 σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπο- ρεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερό- ντων. Ειδικότερα, υποχρεούνται να μην παρέχουν, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που εν- δέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέ- ση με άλλους. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προ- τεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην προκήρυξη ή τα συνοδευτικά τεύχη μπορεί να προβλέπεται ότι η διαδικασία διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των λύσεων που εξετάζονται κατά τις διαδοχικές φάσεις του διαλόγου, κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αναθέτουσα αρχή διεξάγει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει, μετά από συγκριτική αξιολό- γηση, την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώ- σουν σχετικά τους συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρ- χές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίσθηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτού- μενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητού- μενων προμηθειών ή υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Οι διασα- φηνίσεις, διευκρινίσεις, προσαρμογές ή συμπληρώσεις δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλη- σης προς υποβολή προσφορών, επιφέροντας διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτη- ρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη και στα τεύχη του διαγωνισμού, και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφω- να με το άρθρο 43 του παρόντος νόμου. Εκείνος που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέ- ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μπορεί να κα- λείται από την αναθέτουσα αρχή να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροπο- ποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρό- σκλησης προς υποβολή προσφορών, με συνέπεια να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή να προκαλούνται δια- κρίσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην οικεία προκήρυξη απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέχοντες στο διάλογο.

Άρθρο 50Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 30 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν δη- μόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, αφού προηγηθεί δημοσίευση προκή- ρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών ή κατάθε- σης προσφορών που είναι απαράδεκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τηρουμένων των οριζομένων στις διατάξεις των άρθρων 33, 43, 44, 64, 65, 67-75 και 132 του παρόντος νόμου, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή δια- δικασία ή ανταγωνιστικό διάλογο, με την προϋπόθεση ό- τι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν τροποποιούνται ου- σιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μη δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, εάν στη διαδικασία με διαπραγ- μάτευση περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 68 έως 75 του παρό- ντος νόμου και οι οποίοι, κατά την ανοικτή ή κλειστή δια- δικασία ή τον προηγηθέντα ανταγωνιστικό διάλογο, υπέ- βαλαν παραδεκτές προσφορές. β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για έρ- γα, προμήθειες ή υπηρεσίες, των οποίων η φύση ή διά- φοροι αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνο- λικό προκαθορισμό των τιμών. γ) Στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως κατά την έννοια της κατηγορίας 6 του Παραρτήματος ΙΙ Α του Προσαρτή- ματος Α΄ και για παροχές διανοητικής εργασίας, όπως η σύλληψη έργου, στο μέτρο που η φύση των προς παρο- χή εργασιών δεν επιτρέπει τον καθορισμό με επαρκή α- κρίβεια των προδιαγραφών της σύμβασης, ώστε να επι- τρέπεται η ανάθεσή της με επιλογή της καλύτερης προ- σφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την α- νοικτή ή την κλειστή διαδικασία. δ) Στον τομέα των έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποί- ησης, και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγρα- φο 1, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες προκειμένου αυτοί να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στους όρους της προκήρυξης του δια- γωνισμού, της συγγραφής υποχρεώσεων και των λοι- πών τευχών του διαγωνισμού και προκειμένου να επι- τευχθεί η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, οι αναθέ- τουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλ- λους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στην προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχι- κές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς δια- πραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των προ- βλεπόμενων κριτηρίων ανάθεσης.

Άρθρο 51Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δη- μόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προ- μηθειών και υπηρεσιών: α) Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθεί- σες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη ή εάν δεν υπάρ- χει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋ- πόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της. β) Εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετι- κούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οι- κονομικό φορέα. γ) Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λό- γω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρ- χές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγ- μάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγω- νισμού του άρθρου 50 του παρόντος νόμου. Οι περιστά- σεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αι- τιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: α) Όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται απο- κλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης, για ποσότητα που δεν εξασφαλίζει την ε- μπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. β) Όταν αφορούν συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προ- ορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή ε- γκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρ- χή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρα- κτηριστικά, τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυ- σανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων, καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η συνδρομή των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. γ) Όταν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμέ- νες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊό- ντων. δ) Όταν έχουν ως αντικείμενο προμήθεια ειδών, υπό ι- διαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από έναν προμηθευτή που έπαυσε οριστικά την εμπορική δραστηριότητά του είτε από τον σύνδικο ή τον εκκαθαριστή πτώχευσης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρι- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών και πρέπει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ό- λοι οι νικητές του διαγωνισμού καλούνται να συμμετά- σχουν στις διαπραγματεύσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων και υ- πηρεσιών: α) Όταν αφορούν συμπληρωματικά έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα μελέτη ούτε στην αρχική σύμβαση και τα οποία, λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών ή της υπηρεσίας, όπως περι- γράφεται στην αρχική σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ό- τι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί τις υπηρεσίες αυτές ή την υπηρεσία αυτή, εφόσον τα συ- μπληρωματικά έργα ή οι υπηρεσίες είτε δεν μπορούν, α- πό τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, είτε μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβα- σης, πλην όμως είναι απόλυτα αναγκαία για την ολοκλή- ρωσή της. Το σωρευτικό ποσό των συναπτομένων συμ- βάσεων συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών δεν επι- τρέπεται να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. β) Όταν έχουν ως αντικείμενο νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υ- πηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα -ανά- δοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή οι υπη- ρεσίες είναι σύμφωνες με μία βασική μελέτη που αποτέ- λεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης, και η οποία έχει συ- ναφθεί σύμφωνα με την ανοικτή ή την κλειστή διαδικα- σία. Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία αυτή πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την αρχική προκήρυξη διαγω- νισμού και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέ- χιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές, κατά την εφαρμογή του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μόνον επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Άρθρο 52Συμφωνίες – πλαίσιο (άρθρο 32 παράγραφοι 1 -2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμ- φωνίες-πλαίσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέ- τουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανό- νες που ορίζονται στον παρόντα νόμο σε όλα τα στάδια, έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομέ- νων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ' εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος νόμου. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συ- νάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 53 και 54 του παρόντος νόμου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρ- χών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περί- πτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 53 του παρόντος νόμου. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υ- περβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περι- πτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας - πλαισίου. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Άρθρο 53Συμφωνίες πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα (άρθρο 32 παρ. 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους ό- ρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη σύνα- ψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπο- ρούν να διαβουλεύονται γραπτώς με το φορέα, ζητώ- ντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

Άρθρο 54Συμφωνίες - πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς (άρθρο 32 παρ. 4 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσό- τερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι του- λάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οι- κονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών μπορεί να γίνεται: - Είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, - είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επι- σημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφω- νίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι α- ναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οι- κονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το α- ντικείμενο της σύμβασης. β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο α- παραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών. γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιε- χόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης. δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέρο- ντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κρι- τηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας - πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνο- νται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμ- βασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση των συμφωνιών - πλαισίου με πε- ρισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες κα- ταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υ- ποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σχετικά με την προσωπική του κατάσταση πριν τη σύναψη κάθε ε- κτελεστικής σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ε- λεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 55Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών (άρθρο 34 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων με αντικείμε- νο τη μελέτη και την κατασκευή συγκροτήματος κοινωνι- κών κατοικιών, για τις οποίες, λόγω της σπουδαιότητας, του πολύπλοκου της κατασκευής και της προβλεπόμε- νης διάρκειας των έργων, το σχέδιο πρέπει να καταρτί- ζεται εξ αρχής σε στενή συνεργασία, στα πλαίσια ομά- δας αποτελούμενης από εκπροσώπους των αναθετου- σών αρχών, εμπειρογνώμονες και τον εργολήπτη που πρόκειται να επιφορτισθεί με την εκτέλεση των έργων, μπορεί να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία ανάθεσης προ- κειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος προς ένταξη στην ομάδα εργολήπτης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην προκήρυξη του διαγωνισμού την κατά το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των έργων, ώστε οι ενδιαφερό- μενοι εργολήπτες να είναι σε θέση να διαμορφώνουν σαφή ιδέα περί του προς εκτέλεση έργου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην εν λόγω προκήρυ- ξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 68 έως 75 του παρόντος νόμου τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τους προσωπικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και χρηματοοικο- νομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι υπο- ψήφιοι. Όταν προσφεύγουν στη διαδικασία αυτή, οι ανα- θέτουσες αρχές εφαρμόζουν τα άρθρα 16 παρ. 1, 36, 56, 57, 59, 60, 63 και 68 έως 75.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Άρθρο 56Προκηρύξεις (άρθρο 35 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκα- ταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από την Ε- πιτροπή ή από τις ίδιες στο «προφίλ αγοραστή», που α- ναφέρεται στο Παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο β΄ του Προσαρτήματος Α΄: α) Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών - πλαι- σίων, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, ε- φόσον το συνολικό εκτιμώμενο ποσό, λαμβανομένων υ- πόψη των άρθρων 23 και 25 του παρόντος, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις α- ναθέτουσες αρχές με παραπομπή στην ονοματολογία CPV. β) Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων, για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ A του Προσαρτήματος Α΄ κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποί- ες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επό- μενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 23 και 25 του παρόντος, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενή- ντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. γ) Όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων τις οποίες προτίθενται να συνάψουν, τα εκτιμώμενα ποσά των οποί- ων ισούνται με ή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που α- ναφέρεται στο άρθρο 23 του παρόντος, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 25 του παρόντος. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσι- εύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Η προκήρυξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ΄ απο- στέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ α- γοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά από τη λήψη από- φασης περί εγκρίσεως του προγράμματος στο οποίο ε- ντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσιο, τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνά- ψουν. Οι αναθέτουσες αρχές που δημοσιεύουν την προκα- ταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή», αποστέλ- λουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3 του Προσαρτήματος Α΄, ειδοποίηση, με την οποία ανακοινώ- νουν τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ είναι υποχρεωτική μόνο στις περι- πτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωμά τους να μειώσουν τις προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδι- κασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευ- ση προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή σε διαδικασία διαπραγ- μάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 50 του παρόντος νό- μου όρους ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, υπό τους προ- βλεπόμενους στο άρθρο 49 του παρόντος όρους, γνω- στοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εφαρμό- σουν δυναμικό σύστημα αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνά- ψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού συστήματος α- γορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω απλου- στευμένης προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δη- μόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσμα- τα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφω- νίας-πλαισίου. Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαισίων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 54 του παρόντος νόμου, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσ- σονται από την αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέ- σματα της σύναψης κάθε σύμβασης που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμ- βάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, ντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες προκηρύξεις το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες με- τά τη λήξη εκάστου τριμήνου. Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ Β του Προσαρτή- ματος Α΄, οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν επιτρέπουν τη δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τους κανόνες για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων με βάση τις προκηρύξεις αυτές, καθώς και για τη δημοσίευση των εκθέσεων αυτών. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να ε- μποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνι- σμού μεταξύ αυτών.

Άρθρο 57Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων (άρθρο 36 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII A του Προσαρτή- ματος Α΄, καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμο- ποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την προβλεπόμε- νη στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέ- τουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρο- νται στο σημείο 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτή- ματος Α΄ είτε με άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επι- σπευδόμενης διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 59 παράγραφος 8 του παρόντος νόμου, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλε- κτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα μνημονεύονται στο ση- μείο 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται στο ση- μείο 1 στοιχεία α΄ και β΄ του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλο- νται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του σημείου 3 του Παραρ- τήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄, δημοσιεύονται το πολύ πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρο- νικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του σημείου 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄, δημοσιεύονται το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας του άρθρου 59 παρά- γραφος 8, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την απο- στολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυ- τικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίλη- ψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δη- μοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Ευρω- παϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπο- ρούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό ε- πίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες δια- φορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύ- ξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δη- μοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρ- θρο 56 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να ανα- φέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδο- ποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύ- ξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν α- πό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποί- ησης, με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν απο- στέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζεται σε περί- που εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαί- ωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβί- βασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημο- σίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγ- ματοποίησης της δημοσίευσης.

Άρθρο 58Μη υποχρεωτική δημοσίευση (άρθρο 37 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 57 προκηρύξεις για δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρό- ντος Μέρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν συνεπάγεται υποχρέωση εφαρμογής των λοιπών διατά- ξεων του Δεύτερου Μέρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 59Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών (άρθρο 38 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι ανα- θέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλο- κο της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ε- λάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρ- θρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκή- ρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρ- θρο 50 διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλο- γο: α) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγω- νισμού. β) Στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλη- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έ- χουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που ανα- φέρεται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 στοι- χείο β΄, μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες αλλά δεν είναι σε καμία περίπτω- ση μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία απο- στολής της προκήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου για ανοικτή διαδικασία, και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προκειμένου για κλειστή διαδικασία. Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο ε- δάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πλη- ροφορίες, οι οποίες απαιτούνται στην προκήρυξη διαγω- νισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII A του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσί- ευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλο- νται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Πα- ράρτημα VIII σημείο 3 του Προσαρτήματος Α΄, οι προθε- σμίες παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που ο- ρίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α΄, για τις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προ- κήρυξης του διαγωνισμού και τον ανταγωνιστικό διάλο- γο, μπορούν να συντμηθούν κατά επτά (7) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παρά- γραφο 2 και στην παράγραφο 3 στοιχείο β΄, είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Α΄, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υ- ποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την ηλε- κτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκ- μηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρε- ώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή πληρο- φορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ο- ρίζονται στα άρθρα 60 και 61 του παρόντος νόμου, μολο- νότι ζητήθηκαν εμπρόθεσμα ή όταν οι προσφορές μπο- ρούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκε- ψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφο- ρών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικο- νομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προ- σφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνι- σμού που αναφέρονται στο άρθρο 50, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι α- ναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν: α) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή των δέκα (10) ημερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3 του Προσαρτήματος Α΄. β) Στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η τασ- σόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών δεν μπο- ρεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την η- μερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προ- σφορών.

Άρθρο 60Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 39 Oδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρ- χές δεν παρέχουν με ηλεκτρονικό μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων, τα τεύχη του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα τα συμπληρωματικά έγ- γραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρω- ματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φο- ρείς εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετι- κής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υπο- βληθεί εμπρόθεσμα, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγρα- φα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την πα- ραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρό- θεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 61Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή διαπραγμάτευσης (άρθρο 40 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διά- λογο και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσί- ευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρ- θρου 50, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρό- νως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υπο- βάλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε δια- πραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλό- γου, στο διάλογο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περι- λαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσε- ων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συ- μπληρωματικών εγγράφων είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφω- να με το άρθρο 59 παράγραφος 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο ή/και τα συμπληρωματικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση φορέα διαφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκληση διευκρινίζεται η διεύθυνση της υ- πηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται τα εν λό- γω έγγραφα και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υ- ποβολής της αίτησης αυτής, καθώς και το ύψος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονο- μικούς φορείς αμελλητί μετά την παραλαβή της αίτησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργό- τερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, ε- φόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση επι- σπευδόμενης κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικα- σίας, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέ- ρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμμετοχής στο διάλογο ή σε διαπραγμάτευση περιέχει τουλάχιστον: α) παραπομπή στη δημοσιευμένη προκήρυξη του δια- γωνισμού, β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσονται, γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν, δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψή- φιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 67 είτε για τη συ- μπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 70 και 71, και ε) τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαι- ότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώ- σεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται σύμφω- να με τους κανόνες του άρθρου, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου αυτής δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο, αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβο- λής προσφοράς.

Άρθρο 62Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 41 Oδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότε- ρο δυνατόν, τους υποψήφιους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύνα- ψη συμφωνίας-πλαισίου, την ανάθεση σύμβασης ή την α- ποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμ- βανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισμός και να αρχί- σουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λό- γους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε α- πορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρ- ριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις που αναφέ- ρονται στο άρθρο 40 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί μη ισοδυναμίας ή περί μη α- νταπόκρισης των προμηθειών ή των υπηρεσιών στις α- παιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας, και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της ε- πιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδό- χου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαί- σιο. Η προθεσμία γνωστοποίησης δεν μπορεί σε καμία πε- ρίπτωση να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή γραπτής αίτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην γνωστοποι- ήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμ- φέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Άρθρο 63Πρακτικά (άρθρο 43 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία-πλαίσιο, και κάθε υ- λοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτου- σες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγο- ρών. β) Το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφε- ρόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους. γ) Το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προ- σφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους. δ) Τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές. ε) Την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον εί- ναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. στ) Όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις οριζόμενες στα άρθρα και του παρόντος νόμου περι- στάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις δια- δικασίες αυτές. ζ) Όσον αφορά στον ανταγωνιστικό διάλογο, τις ορι- ζόμενες στο άρθρο περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή. η) Εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλο- ποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικα- σιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αι- τήσεώς της.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Άρθρο 64Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 24 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν η ανάθεση γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφο- ράς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προ- σφορές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη διαγωνισμού εάν επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφο- ρές. Αν δεν υπάρχει σχετική ρητή μνεία, οι εναλλακτι- κές προσφορές δεν επιτρέπονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλα- κτικές προσφορές ορίζουν στη συγγραφή υποχρεώσε- ων τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υπο- βολής των προσφορών αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μό- νον τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν ορίσει. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ- βάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν μπο- ρούν να απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά μόνο για τον λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι δημόσιας σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη σύμβασης προ- μηθειών και όχι δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Άρθρο 65Υπεργολαβίες (άρθρο 25 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Στην προκήρυξη ή/και συγγραφή υποχρεώσεων, η ανα- θέτουσα αρχή ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτί- θεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Η εκδήλω- ση τέτοιας πρόθεσης δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου οι- κονομικού φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 66Δικαιούμενοι συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσε- ων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρω- παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υ- πογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσε- ων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγμα- τεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ν. 2513/1997 Α΄ 139), εφόσον η δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.

Άρθρο 67Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων (άρθρο 44 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44, λαμβανομένων υπό- ψη των διατάξεων του άρθρου 64, αφού οι αναθέτουσες αρχές ελέγξουν την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με τα άρ- θρα 68 και 69. Ο έλεγχος της καταλληλότητας πραγμα- τοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρ- κειας και των επαγγελματικών και τεχνικών γνώσεων ή ικανοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 70 έως 75 του παρόντος νόμου και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια και τους κανόνες που αναφέρονται στην πα- ράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν το ελά- χιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής ε- πάρκειας και τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτή- των, σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71 του παρόντος νό- μου, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες. Η έκταση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρ- θρα 70 και 71, καθώς και το ελάχιστο επίπεδο ικανοτή- των που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σύμβαση, πρέ- πει να είναι συνδεδεμένα και ανάλογα προς το αντικεί- μενό της. Τα ελάχιστα αυτά επίπεδα μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες δια- πραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλογο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται για να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευθούν ή να συμμετάσχουν στο διάλογο, υ- πό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υπο- ψηφίων. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, με την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να εφαρ- μόσουν, τον ελάχιστο αριθμό και, ενδεχομένως, τον μέ- γιστο αριθμό υποψηφίων που καλούνται. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός είναι πέντε (5). Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν δη- μοσίευσης προκήρυξης και στη διαδικασία του ανταγωνι- στικού διαλόγου, ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις (3). Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζει πραγματι- κό ανταγωνισμό. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων του- λάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που έχει καθορισθεί εκ των προτέρων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια ε- πιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχί- ζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υπο- ψήφιους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτή- των. Η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να περιλαμβάνει στη διαδικασία αυτή άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυ- νατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτη- ση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6, και στο άρθρο 50 παράγραφος 4, πραγματοποιούν αυτόν τον πε- ριορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγρα- φή υποχρεώσεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τε- λική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη δια- σφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων προσφορών ή υποψηφίων.

Άρθρο 68Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος (άρθρο 45 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβα- ση, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους. α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλί- ου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερό- ντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστη- ριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ο- ρίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη της χρησι- μοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που α- ναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Επί- σης μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσω- πική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερό- ντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λά- βουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερό- ντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέλους όπου είναι εγκα- τεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχο- μένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφά- σεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται α- πό τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν: α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ανα- στολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρό- μοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώ- ρας εγκατάστασής του. γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώ- νει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέ- τουσα αρχή. ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον α- φορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλι- σης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον α- φορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνι- κού δικαίου. ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμο- γή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφο- ρίες αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδει- ξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περι- πτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄: α) Για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄ και γ΄, την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, κα- θώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρ- μόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προ- κύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. β) Για την παράγραφο 2 σημεία ε΄ ή στ΄, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγρα- φο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α΄, β΄ ή γ΄, αυτό μπορεί να α- ντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμε- νου ή, στα κράτη - μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δι- καστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμό- διου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγω- γής ή προέλευσης.

Άρθρο 69Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 46 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει σε δημόσια σύμβαση να α- ποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορι- κό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α΄ του Προσαρτήματος Α΄ για τις δημόσιες συμβά- σεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Προσαρτήματος Α΄ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Πα- ράρτημα ΙΧ Γ΄ του Προσαρτήματος Α΄ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπό- μενους όρους στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του. Ει- δικώς, προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης των δη- μοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέ- ση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα κατα- γωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 70Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (άρθρο 47 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με ένα ή περισσότε- ρα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτεί- ται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστη- μένος ο οικονομικός φορέας. γ) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου ερ- γασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρή- σεις κατ' ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την ημερο- μηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έ- χει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγ- ματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευ- σης των φορέων αυτών. Τα ειδικότερα αποδεικτικά έγ- γραφα ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομι- κών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 33 του παρόντος νόμου μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές υποδεικνύουν, στην προκή- ρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προ- σφορών, ποιο ή ποια από τα αναφερόμενα στην παρά- γραφο 1 δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποια άλλα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν εί- ναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζη- τεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικο- νομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδή- ποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.

Άρθρο 71Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 48 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων α- ποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακό- λουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμη- θειών ή των υπηρεσιών: α) i) Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν ε- κτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευό- μενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντι- κότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονι- κά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητι- κά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή. α) ii) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσε- ων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προη- γούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλή- πτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδει- κνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φο- ρέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημό- σιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου. γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. δ) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται εί- ναι σύνθετα ή κατ' εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, απαιτείται έλεγχος διενερ- γούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι ε- γκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυ- τού. Ο έλεγχος αυτός αφορά στο παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή στις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στα μέσα με- λέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει, καθώς και τα μέ- τρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας. ε) Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προ- σόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών, ή την εκτέλεση των εργασιών. στ) Προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώ- σεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. ζ) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλλη- λικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. η) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστά- σεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβα- σης. θ) Αναφορά του τμήματος της σύμβασης, το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχομένως, να ανα- θέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. ι) Όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: i) Δείγματα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντι- κότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κα- τόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής. ii) Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που έ- χουν σχετική αρμοδιότητα, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με πα- ραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζε- ται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομι- κής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέ- σουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαί- ους πόρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομι- κών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 33 του παρόντος νόμου, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότη- τες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες, για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατά- στασης, ή την παροχή υπηρεσιών ή και την εκτέλεση έρ- γων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παρά- σχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατά- σταση μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνω- σίας, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιο- πιστίας τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποια δικαιολο- γητικά από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρέπει να προσκομισθούν.

Άρθρο 72Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας (άρθρο 49 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι αναθέτουσες αρχές, όταν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους οργα- νισμούς, και τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορισμένων προτύπων εξασφάλι- σης της ποιότητας, πρέπει να παραπέμπουν σε συστήμα- τα εξασφάλισης της ποιότητας που βασίζονται στη σχε- τική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται α- πό οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανι- σμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, οι ανα- θέτουσες αρχές αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοι- χεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 73Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 50 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν οι αναθέτουσες αρχές, στις περιπτώσεις που α- ναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 σημείο στ΄ του παρόντος νόμου, ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, με το ο- ποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώ- νεται με συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά στην περι- βαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο κοινοτικό σύ- στημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου [EMAS Κα- νονισμός 761/2001 (EE L 114)] ή σε πρότυπα περιβαλλο- ντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρω- παϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από όργανα λειτουργούντα βάσει του κοινοτικού δικαίου, ή στις αντί- στοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον α- φορά στην πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνω- ρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς ε- γκατεστημένους σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, αποδέ- χονται και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέ- τρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία προσκομίζο- νται από τους οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 74Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονο- μικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που υπέβαλαν κατ' εφαρ- μογή των άρθρων 68 έως 73.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται το άρθρο 160.

Άρθρο 75Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους κατα- λόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή πα- ρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α΄ έ- ως δ΄ και ζ΄, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγρα- φοι 1, 2, 5 και 6, 72 και 73. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονο- μικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και επικαλούνται πό- ρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομί- λου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι δια- θέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια της ι- σχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πλη- ρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επι- λογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, ρυθ- μίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίση- μων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, ό- πως ιδίως η αρμόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότε- ρες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγρα- φής και κατάταξης των οικονομικών φορέων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περι- πτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους, είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατη- γορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στα ίδια δια- τάγματα μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσημων καταλόγων ε- γκεκριμένων οικονομικών φορέων είτε συστημάτων πι- στοποίησης από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δι- καίου και να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες ε- φαρμογής της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπο- ρούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής που εκδί- δεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδί- δεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πι- στοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά, βά- σει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πι- στοποίηση, καθώς και η σχετική κατάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποι- ούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το πιστοποι- ητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α΄ έως δ΄ και ζ΄, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγραφος 2 σημεία α΄ i, β΄, ε΄, ζ΄ και η΄ για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α΄ ii, β΄, γ΄, δ΄ και ι΄ για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α΄, ii και γ΄ έως θ΄ για τους παρόχους υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιο- λόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοι- νωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυ- νατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι αναθέτου- σες αρχές των άλλων κρατών - μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παρα- γράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος - μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών - μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστο- ποίησή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλ- λες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζη- τούνται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν την ι- θαγένεια του οικείου κράτους και, σε κάθε περίπτωση, ό- χι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 68 έως 72 του παρόντος νόμου. Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών - μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύ- ναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη - μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχο- νται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πά- σα στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει δε να ενημερώ- νονται σε σύντομο χρονικό διάστημα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο76 Γενικές διατάξεις (άρθρο 66 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 1. Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγω- νισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 76 έως 84 του παρόντος νόμου και τίθενται στη διάθεση ό- λων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνι- σμό μελετών. 2. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελε- τών δεν περιορίζεται: α) Στην Eλληνική Eπικράτεια ή σε τμήμα της Eλληνι- κής Eπικράτειας. β) Από την ιδιότητα των συμμετεχόντων ως φυσικών ή νομικών προσώπων.
Άρθρο 77Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 67 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διαγωνισμοί μελετών οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος: α) Από τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυ- βερνητικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πα- ράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, με βάση ένα κατώ- τατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των εκα- τόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (134.000) ευρώ. β) Από τις αναθέτουσες αρχές, πλην εκείνων που περι- λαμβάνονται στο Παράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, με βάση ένα κατώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) ευρώ. γ) Από όλες τις αναθέτουσες αρχές, με βάση ένα κα- τώτατο όριο που ισούται με ή υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων (207.000) ευρώ, όταν οι διαγω- νισμοί μελετών αφορούν υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος ΙΙ Α του Προσαρτήματος Α΄, υπηρε- σίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, των οποίων οι θέσεις στο CPV είναι ισοδύναμες με τους αριθμούς ανα- φοράς CPC 7524, 7525 και 7526, και/ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β του Προσαρτήμα- τος Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζο- νται: α) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υ- πηρεσιών. β) Στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετο- χής ή/και καταβολή χρηματικού ποσού στους συμμετέ- χοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου α΄, ως κατώτατο όριο νοείται η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμ- βασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχό- μενων βραβείων συμμετοχής ή/και πληρωμής χρηματι- κού ποσού στους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις του σημείου β΄, ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω βραβείων και πο- σών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας ε- κτός ΦΠΑ της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που μπο- ρεί να ανατεθεί αργότερα δυνάμει του άρθρου 51 παρά- γραφος 3 του παρόντος νόμου, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αποκλείσει μια τέτοιου είδους ανάθεση στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

Άρθρο 78Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 68 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν Τμήμα δεν εφαρμόζεται: α) Στους διαγωνισμούς μελετών στον τομέα των υπη- ρεσιών, που διοργανώνονται από αναθέτοντες φορείς 97 έως 101 του Τρίτου Μέρους, και έχουν σκοπό τη συ- νέχιση των δραστηριοτήτων αυτών, ούτε στους διαγωνι- σμούς μελετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμο- γής του εν λόγω Τρίτου Μέρους. β) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 26, 27 παράγραφοι 1 και 4 του παρόντος για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

Άρθρο 79Προκηρύξεις (άρθρο 69 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να διοργανώ- σουν ένα διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την πρό- θεσή τους αυτή μέσω σχετικής προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει ένα διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή ενημερωτική έκθεση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος νόμου και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής. Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την ε- φαρμογή των κείμενων διατάξεων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμι- μα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχει- ρήσεων ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατόν να μη δημοσι- εύονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 57 του παρόντος νόμου που αφορά στη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμού εφαρμόζε- ται και για τους διαγωνισμούς μελετών.

Άρθρο 80Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών (άρθρο 70 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις και οι ενημερωτικές εκθέσεις του άρθρου 79 του παρόντος νόμου περιλαμβάνουν τις πλη- ροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII Δ του Προσαρτήματος Α΄, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2, της Οδη- γίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ενημερωτικές αυτές εκθέσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφοι 2 έως 8.

Άρθρο 81Μέσα επικοινωνίας (άρθρο 71 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 36 παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζεται για όλες τις μορφές επικοινωνίας σχετικά με τους διαγωνι- σμούς μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κοινοποιήσεις, οι ανταλλαγές και η αποθήκευση πληροφοριών πραγματοποιούνται κατά τρόπο που να ε- ξασφαλίζει ότι δεν θίγεται η ακεραιότητα και η εμπιστευ- τικότητα του συνόλου των πληροφοριών που διαβιβάζο- νται από τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μελετών και ότι η κριτική επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχο- μένου των μελετών και σχεδίων μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των με- λετών και σχεδίων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανό- νες: α) Οι πληροφορίες σχετικά με τις αναγκαίες προδια- γραφές για την παρουσίαση των μελετών και σχεδίων με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και την κρυπτογράφηση, πρέ- πει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών. Επιπλέον, τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των μελετών και σχεδίων πρέπει να συνάδουν με τις απαιτή- σεις του Παραρτήματος Χ του Προσαρτήματος Α΄. β) Το Ελληνικό Κράτος μπορεί να καθιερώνει μηχανι- σμούς εκούσιας πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της υπηρεσίας πιστοποίησης που παρέχεται για τα συστήματα αυτά.

Άρθρο 82Επιλογή των ανταγωνιζομένων (άρθρο 72 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορι- σμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο αριθμός των υποψηφίων που κα- λούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μελετών λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

Άρθρο 83Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 73 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυ- σικά πρόσωπα μη συνδεόμενα με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συ- γκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της κριτικής επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 84Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 74 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη αποφάσεως ή κατά τη διατύπωση της γνώμης της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με τρόπο ανώνυμο και βασιζό- μενη αποκλειστικά στα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επιτροπή καταχωρίζει, σε πρακτικό, που υπογρά- φεται από τα μέλη της, τις επιλογές στις οποίες προ- βαίνει, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή- ματα κάθε μελέτης, καθώς και τις παρατηρήσεις της ως προς τα σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ανωνυμία τηρείται μέχρι τη γνωμοδότηση από την κριτική επιτροπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, ενδεχομένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχω- ρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρί- νιση οποιουδήποτε στοιχείου της μελέτης. Στην περί- πτωση αυτή τηρούνται πλήρη πρακτικά, όπου καταχωρί- ζονται όσα διημείφθησαν μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 85Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 56 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 1336/2013)

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβά- σεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται α- πό τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή είναι ανώτερη από το χρηματικό όριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφω- να με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις δημο- σίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 86Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 57 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις πα- ραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες: α) Εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις πε- ριπτώσεις των άρθρων 26 και 27 παράγραφος 1 και 4 του παρόντος νόμου. β) Ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την ά- σκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως 101 του Τρίτου Μέρους, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 87Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άρθρο 58 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύ- γουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, γνω- στοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δη- μοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ανα- φέρονται στο παράρτημα VII B του Προσαρτήματος Α΄ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή, σύμ- φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 58 του παρόντος νόμου που αφορά στην προαιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων, εφαρμόζε- ται επίσης και για τις συμβάσεις παραχώρησης δημο- σίων έργων. Προθεσμία Άρθρο 88 (άρθρο 59 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύ- γουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία απο- στολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 60 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 89Υπεργολαβία (άρθρο 60 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: α) Είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώ- ρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβά- σεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συ- νολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν το αντικεί- μενο της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό. Το ελάχιστο αυτό ποσο- στό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης δημόσιου έργου. β) Είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμβα- σης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι, με τις προσφο- ρές τους, το ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και που προτί- θενται να αναθέσουν σε τρίτους.

Άρθρο 90Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο (άρθρο 61 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης, ού- τε στην αρχική σύμβαση, και οι οποίες, λόγω απρόβλε- πτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέ- λεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβα- ση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον α- νάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: α. όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρι- σθούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργη- θούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή β. όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να δια- χωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, εί- ναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. Το συνολικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συ- μπληρωματικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το α- ντικείμενο της παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ- ΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 91Εφαρμοστέοι κανόνες (άρθρο 62 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο ί- διος αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που προβλέπει ο παρών νόμος, όσον αφορά στη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 92Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις (άρθρο 63 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού 2083/2005)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έρ- γων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να γ ς ρχ ς χρ εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο επόμενο άρθρο, κατά τη σύναψη των συμβάσεων έρ- γων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων α- νέρχεται σε ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο των πέντε εκα- τομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (5.186.000) ευ- ρώ. Εφόσον πάντως μια σύμβαση έργων πληροί τις προϋ- ποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που απαριθμού- νται στο άρθρο 51 του παρόντος νόμου, δεν απαιτείται δημοσιότητα. Η αξία των συμβάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους για τις δημόσιες συμβάσεις έρ- γων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 25 του παρό- ντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συ- νιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύμβαση πα- ραχώρησης, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές. Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρη- ση στην οποία ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρ- ροή στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, ό- πως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ι- διοκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκ- μαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχεί- ρησης, άμεσα ή έμμεσα: α) Κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης ή, β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντι- στοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επι- χείρησης. Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για τη σύμ- βαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων.

Άρθρο 93Δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 64 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έρ- γων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές, και οι οποίοι ε- πιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, γνω- στοποιούν την πρόθεσή τους μέσω προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ του Προσαρτή- ματος Α΄ και, ενδεχομένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον ανάδοχο σύμ- βασης παραχώρησης δημοσίων έργων, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή, σύμ- φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 έως 8 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 58 του παρόντος νόμου που αφορά στην εκούσια δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται ε- πίσης. πίσης.

Άρθρο 94Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών (άρθρο 65 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τους ανα- δόχους σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων, οι ο- ποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παρα- χώρησης ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των αιτήσε- ων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία απο- στολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών. Εφαρμόζεται το άρθρο 59 παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος νόμου. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 95Στατιστικά στοιχεία συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές (άρθρα 75, 76 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 διαβιβά- ζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών υψηλής αξίας, αντίστοιχα, που έχουν συ- νάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, στην ανωτέρω Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, η στατιστική κα- τάσταση περιλαμβάνει: α) Τον αριθμό και την αξία των καλυπτόμενων από το παρόν συμβάσεων που συνήφθησαν. β) Τον αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει παρεκκλίσεων από τη Συμφω- νία. Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α΄, κατανέμονται ανάλογα με: α) Τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρη- σιμοποιήθηκαν, β) και για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτημα II του ίδιου Προσαρτήματος και προσδιορίζο- νται ανά κατηγορία της ονοματολογίας CPV. γ) Την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. Στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα στοιχεία που αναφέ- ρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο α΄, κατανέμονται επι- πλέον ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα 50 και 51 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος - μέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκεί- νων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV του Προ- σαρτήματος Α΄, η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία των δημοσίων συμβάσεων που συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, και β) τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των πα- ρεκκλίσεων από τη Συμφωνία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέ- ρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που α- φορούν ιδίως τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των σχετικών στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων εκ μέρους των αναθετουσών αρχών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 96Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται από αναθέτοντες φορείς του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, κατά την σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθει- ών και υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης των δρα- στηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως 101 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζο- νται στις συμβάσεις που συνάπτουν ή στους διαγωνι- σμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φο- ρείς για ανάγκες διαφορετικές από τις ανάγκες εκτέλε- σης των δραστηριοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 97 έ- ως 101 του παρόντος νόμου. Οι εν λόγω συμβάσεις συ- νάπτονται σύμφωνα με τους κανόνες του Δεύτερου Μέ- ρους. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

Άρθρο 97Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός (άρθρο 3 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όσον αφορά στο αέριο και τη θερμότητα, το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχε- διασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής α- ερίου ή θερμότητας, ή β) τροφοδότηση των δικτύων αυτών με αέριο ή θερμό- τητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η τροφοδότηση με αέριο ή θερμότητα δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό από α- ναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή, δεν θεωρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγρά- φου 1, όταν: α) Η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφε- ρόμενο φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις πα- ραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου ή στα άρθρα 98 έως 101 του παρόντος νόμου και, β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυ- τής και αντιστοιχεί το πολύ στο 20 % του κύκλου εργα- σιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευ- ταίων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έ- τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όσον αφορά στον ηλεκτρισμό, το παρόν Μέρος ε- φαρμόζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχε- διασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής η- λεκτρισμού ή β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με ηλεκτρισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η τροφοδότηση με ηλεκτρισμό δικτύων που προορί- ζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από αναθέ- τοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θεω- ρείται δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 3, όταν: α) Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 3 του παρόντος άρθρου ή στα άρ- θρα 98 έως 101 του παρόντος νόμου και β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μό- νον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερ- βαίνει το 30 % της συνολικής παραγωγής ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3) τελευταίων ε- τών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 98Ύδωρ (άρθρο 4 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις ακόλουθες δρα- στηριότητες: α) Διάθεση ή εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχε- διασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής πόσιμου ύδατος ή β) τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων με πόσιμο ύ- δωρ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται επίσης στις συμβά- σεις που συνάπτονται ή στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τους φορείς που ασκούν δρα- στηριότητα οριζόμενη στην παράγραφο 1, και τα οποία: α) Συνδέονται με έργα υδραυλικής μηχανικής, αρδευ- τικών ή αποστραγγιστικών έργων, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για εφοδιασμό με πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το 20% του συνολικού όγκου ύδατος που διατίθεται για τα εν λόγω σχέδια ή εγκαταστάσεις άρ- δευσης ή αποστράγγισης ή β) συνδέονται με την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων που προο- ρίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από ανα- θέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θε- ωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παρα- γράφου 1, όταν: α) Η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον ενδιαφερόμε- νο φορέα γίνεται, διότι η κατανάλωσή του είναι ανα- γκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρε- ται στα άρθρα 97 έως 101 του παρόντος νόμου και β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μό- νον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερ- βαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδα- τος του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3) προη- γουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 99Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διάθεση ή την εκμετάλλευση δι- κτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο. Όσον αφορά στις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ό- τι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή, όπως εκεί- νοι που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέ- σιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται στους φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών με λεω- φορείο, οι οποίοι είχαν αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρ- μογής του π.δ. 57/2000 (Α΄45), δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού, με το οποίο μεταφέρθηκε η οδη- γία 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 2 παρ.4 αυτής ) στο ελληνικό δί- καιο.

Άρθρο 100Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ταχυδρομικών υπηρε- σιών ή με βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο γ΄ του παρόντος άρθρου, άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρος, και με την επιφύλαξη του ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως έχει τροπο- ποιηθεί και ισχύει, νοούνται ως: α) «ταχυδρομικό αντικείμενο»: αντικείμενο με συγκε- κριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν, π.χ., πέραν των αντικειμένων αλ- ληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδι- κά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν αντικείμενα με ή χωρίς εμπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους. β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνί- στανται στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις υπηρεσίες αυτές περι- λαμβάνονται οι εξής: - «ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα ταχυδρομικές υπηρεσίες»: ταχυδρομικές υπηρεσίες που ανατίθενται ή μπορούν να ανατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώ- θηκε με το ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 (Α΄229). - «άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες»: ταχυδρομικές υ- πηρεσίες που δεν επιτρέπεται να ανατίθενται κατ’ απο- κλειστικότητα βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2668/1998 (Α΄ 282), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3185/2003 (Α΄229) και, γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών»: υπηρε- σίες παρεχόμενες στους ακόλουθους τομείς: - υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερες όσο και μεταγενέστερες της αποστο- λής, όπως «mailroom management services»), - υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρέχονται εξ ολοκλή- ρου με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένης της ασφα- λούς διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων με ηλε- κτρονικά μέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της δια- βίβασης συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), - υπηρεσίες συνδεόμενες με ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α΄, όπως το δια- φημιστικό ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριμένο παραλή- πτη, - χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην κατηγορία 6 του Παραρτήματος XVΙΙ A του Προ- σαρτήματος Β΄, και στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοι- χείο δ΄ του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων ι- δίως των ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων, - φιλοτελικές υπηρεσίες και, - υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ ή την εναποθήκευ- ση με άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα), εφόσον οι υπη- ρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα, ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου β΄ πρώτη και δεύτερη περίπτωση, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, όσον α- φορά στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Άρθρο 101Αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων -

Διάθεση λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς (άρθρο 7 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στις δραστηριότητες εκ- μετάλλευσης μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό: α) Την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων ή β) τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λι- μένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων, σε αεροπορικούς, θαλάσ- σιους ή ποτάμιους μεταφορείς.

Άρθρο 102Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες (άρθρο 9 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σύμβαση για τη διεξαγωγή περισσότερων δραστη- ριοτήτων ακολουθεί τους κανόνες που ισχύουν για τη δραστηριότητα για την οποία προορίζεται κυρίως. Η επι- λογή μεταξύ της σύναψης μιας μόνο σύμβ