105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡΟΥ 2.2 (vi) ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡΟΥ 2.2 (vi) ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»
Άρθρο 1Ίδρυση ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με το παρόν ιδρύεται νομικό πρόσωπο με την επω- νυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μη- τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά» (εφεξής «ο Φορέας»), σύμφωνα με την περίπτωση (vi) του άρ- θρου 2.2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησί- ας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛ- ΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφεξής «η Σύμβαση»), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4422/2016 (Α΄ 181), ως Nομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου της περίπτωσης η΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), το οποίο έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτή- ρα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ο Φορέας Διαχείρισης τελεί υπό την εποπτεία του Υπουρ- γού Εσωτερικών. Η σύσταση του Φορέα εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία της επένδυσης για την αξιοποίηση του ακινήτου, η οποία έχει χαρακτήρα έντονου δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που εγκρί- νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Φορέα, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο- μικών και του Υπουργού Εσωτερικών, εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας που εκπνέει στις 30.9.2018 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Φορέας διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης, από τις κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου τυ- χόν εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις και από τις προ- βλέψεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατά- ξεις του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), ιδίως του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των διοικητικών οργάνων του ρυθμίζονται από τις διατά- ξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Άρθρο 2Σκοπός και αρμοδιότητες του ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός του Φορέα είναι: α) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των κοι- νόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας, και β) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείρι- ση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων (εφεξής ο «Σκοπός»).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικότερα, ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για: α. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, β. την περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμ- μάτων, γ. την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, δ. τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, ε. τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών, στ. την ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων, ζ. τη διενέργεια δημοπρατήσεων στο πλαίσιο αρμο- διοτήτων του, η. την έγκριση, τον έλεγχο, και την παραλαβή έργων και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει δημοπρατήσει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του, θ. τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως εξοπλισμού, καθώς και τη φύλαξή του, ι. την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχεί- ριση αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν συμπεριλαμβά- νεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠΠΑ). Οι βασικές αρχές επίτευξης και διατήρησης συγκεκριμένου επιπέδου υπηρεσιών, κα- θώς και οι ποιοτικές προδιαγραφές συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλι- σμού αποτυπώνονται στην προβλεπόμενη, στο άρθρο 11.1 παράγραφος στ΄ (i) της Σύμβασης, συμφωνία, που θα καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Φορέας ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητάς του, εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το οικονομικό αποτέλεσμα του Φορέα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Άρθρο 3Έδρα ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η έδρα του Φορέα ορίζεται εντός των ορίων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και εντός του Μη- τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο- ρέα μπορεί να ορίζεται ως έδρα του Φορέα άλλος δήμος εντός του Νομού Αττικής.

Άρθρο 4Σύνθεση Δ.Σ. ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Φορέας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμ- βούλιο, που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουρ- γών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και απαρτίζεται από: α. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο, το οποίο ορίζεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλί- ου και του Φορέα γενικά. Για το σκοπό του προηγουμέ- νου εδαφίου, κάθε δήμος εκ των ανωτέρω αποστέλλει έγγραφη εισήγηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, έπειτα από σχετική απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. β. Τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους, που υποδει- κνύονται από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. γ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύ- εται από το Δήμο Γλυφάδας. δ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύ- εται από το Δήμο Αλίμου. ε. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. στ. Ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και ζ. ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τη Διοίκηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα υποδεικνυόμενα, κατά τις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 1, μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους γνωστοποιούνται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών από τους υποδεικνύοντες φορείς εντός είκο- σι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρ- νησης υπόδειξης μέλους ή μελών και των αναπληρωτών τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, με κοινή απόφασή τους, ορίζουν στη θέση των ως άνω μελών και των αναπλη- ρωτών τους πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Δια- χείρισης. Με όμοια απόφασή τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών δύνανται να αντικαθιστούν υποδειχθέντα ή ορισθέντα μέλη φορέων, κατόπιν υπόδειξης ή ορισμού νέων μελών εκ του αρμοδίου για την υπόδειξη ή ορισμό οργάνου διοίκησης των φορέων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο- τείται σε σώμα και ορίζονται οι αρμοδιότητες των μελών του και το μέλος που εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου σε περί- πτωση κωλύματος του Προέδρου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα θέματα της εχεμύ- θειας, εμπιστευτικότητας, ευθύνης, δήλωσης ασυμβίβα- στου, σύγκρουσης συμφερόντων και οι λοιπές λεπτομέρει- ες λειτουργίας ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή εκάστου μέλους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορί- ζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αυτής, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 5Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία, μόνον, φορά.

Άρθρο 6Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των αποφάσεων που απαιτούνται για την εκπλή- ρωση του σκοπού του Φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, το Διοι- κητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία κατα- γράφονται οι απόψεις και οι προτάσεις των συμβούλων και οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά υπο- γράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Σε περίπτωση άρ- νησης μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα δύναται να ηχογραφούνται με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης. Στην περίπτωση αυτή, οι συνεδριάσεις απομαγνητοφωνούνται και τα πρακτικά απομαγνητοφώνησης συνεδρίασης υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμο αναπληρωτή του. Ο Φορέας διατηρεί αρχείο των ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων ηχο- γράφησης των συνεδριάσεων.

Άρθρο 7Αρμοδιότητες Προέδρου του Φορέα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα: α) συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συ- νεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, β) εποπτεύει τις λειτουργίες του Φορέα, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των εξουσιοδοτήσεων που του παρέχονται νομίμως από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) εκπροσωπεί τον Φορέα ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημό- σιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Η αρμοδιότητα του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβου- λίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, κάθε φορά που αυτός κωλύεται. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβου- λίου η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα με απόφασή του μπορεί να αναθέτει επιπλέον αρμοδιότητες στον Πρόε- δρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.

Άρθρο 8Στελέχωση του ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο- ρέα, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδια- φέροντος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και σχετική εισήγηση του Προέδρου, κατόπιν αυτής, ορίζεται Γενικός Διευθυντής ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων της καθημερι- νής λειτουργίας του Φορέα, μέχρι την ενεργοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Σε περίπτωση έλλειψης ή απου- σίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) συνεχών ημερών, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή διατηρεί και ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία και κοινή εισήγηση των ανωτέρω προσώπων. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο προβλέπονται και οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του Φορέα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Οργανισμός Εσωτε- ρικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει ενδεικτικά: α) υπηρεσία διοικητικού-οικονομικού-νομικού, β) τεχνική υπηρεσία. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας εξειδικεύονται οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού για τη λειτουργία και την εκπλήρωση των καθηκόντων του Φορέα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη κάθε θέσης σε κάθε κλάδο και ειδικότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα ρυθμίζει και τα θέματα καθημερινής λειτουργίας του Φορέα και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απα- ραίτητη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, επιτρέπεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε- ρικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η απόσπαση τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γε- νικής Κυβέρνησης στο Φορέα του παρόντος, μετά από: α) αίτηση του υπαλλήλου και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη και β) εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει το Φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης επιτρέπεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε- ρικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η μετάταξη τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στους φορείς Γε- νικής Κυβέρνησης στο Φορέα, μετά από: α) αίτηση του υπαλλήλου και β) εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Περίληψη της απόφασης μετάταξης δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του Φορέα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την πρόσληψη προσωπικού του Φορέα Δια- χείρισης δύνανται να εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ΄1 της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν.  4093/2012 (Α΄222), οι οποίες αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύουν.

Άρθρο 9Αναθέσεις Συμβάσεων και Προγραμματικές ΣυμβάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Φορέας συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, μνημόνια συνεργασίας, συμβάσεις για προμήθειες, εκτέλεση έργων και λήψη υπηρεσιών, και προβαίνει σε αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, μελετών, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τον κανονισμό της παραγράφου 2. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο Φορέας συνεργάζεται νομίμως με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και κάθε άλλο αρμόδιο οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης εκπόνησης μελε- τών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού, ανταλλα- κτικών και συναφών εργασιών, μισθώσεων, εκμισθώσε- ων, παραχωρήσεων χρήσης, ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων και κάθε άλλης αναγκαίας δραστηριότητας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του Φορέα.

Άρθρο 10Παραλαβή Στοιχείων από το ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Φορέας εγκαθίσταται στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του, σε συνέχεια έγγραφης πρόσκλησης από το Ελληνικό Δημόσιο διά του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εγκατάσταση του Φορέα μπορεί να υλοποιηθεί τμηματικά και να αναλάβει καθήκοντα σε επιμέρους κοι- νόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και υποδομές, τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει παραλάβει από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να παραδώσει προς το Φορέα το σύνολο των εγγράφων και πληροφο- ριών, που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση (τακτική και έκτακτη), εγγύηση λειτουργίας και αντικαταστάσε- ων, των παραδοτέων προς το Φορέα κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και υποδομών. Στα ανωτέρω έγγραφα περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα Τεχνικά Εγχειρίδια Λειτουργίας, Προδιαγρα- φών και Συντήρησης, τα οποία αφορούν κάθε χώρο, έργο, υποδομή ή/και εξοπλισμό, που περιέρχεται στην αρμοδιότητα του Φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκάστοτε παραλαμβάνει από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

Άρθρο 11Πόροι - Έσοδα Φορέα

Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν: α) Η επαρκής χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οι- κονομικών για την υλοποίηση του σκοπού του. β) Κάθε άλλο έσοδο από την πραγματική παροχή υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του. γ) Χρηματοδοτήσεις, δωρεές, εισφορές, χορηγίες, επι- χορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενι- σχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς. δ) Υπαγωγή και χρηματοδότηση του Φορέα σε προ- γράμματα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές υποδομές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ή/και φυσικών πόρων, και ε) ποσά προερχόμενα από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στην περιφέρεια των οποίων κείται το ακίνητο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος. Τα ποσά αυτά προσδιορίζονται στη βάση της έκτασης της χωρικής αρμοδιότητας εκάστου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, από τους προαναφερθέντες, και στη βάση των ιδρυτικών σκοπών του Φορέα Διαχείρισης στον οποίο και εισφέρονται. Τα ποσά του προηγουμένου εδαφίου πα- ρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλ- λακτικό προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταπο- δοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού των οικείων δήμων και αποδίδονται στον δικαιούχο Φορέα Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 3979/2011. Σε περί- πτωση μη υποβολής του αιτήματος από το Φορέα προς τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό πάροχο, ο οικείος Δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό στο Φορέα Διαχείρισης. Σε πε- ρίπτωση καθυστέρησης καταβολής από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού τριμηνιαίας δόσης του οικείου ποσού πέραν του ενός (1) μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από αυτούς, μετά από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης που υποβάλλεται σε αυτούς, με απόφαση του διοικητικού συμ- βουλίου τους, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, και αποδίδεται σε αυτόν. Σε περίπτωση που οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δεν αποδίδουν το εισπραχθέν ποσό του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού που αναλογεί στο Φορέα, τότε με αίτημα του τελευταίου, που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό αυτό παρακρατείται από τους Κεντρι- κούς Αυτοτελείς Πόρους του υπόχρεου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τον τρόπο υπολογι- σμού των ανταποδοτικών τελών, καθώς και τον τρόπο από- δοσής τους δύναται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, έπειτα από σχετική εισήγηση και σύμφωνη γνώμη του Φορέα.

Άρθρο 12Ανταποδοτικά τέλη Για τις ανάγκες του παρόντος, ως ανταποδοτικά τέλη νοούνται τα παρακάτω: Α. Χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινό- χρηστων χώρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται υπέρ του Φορέα η επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων δι- αρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών, τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου, μη συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (εφεξής ΜΠΠΑ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως κοινόχρηστος χώρος για την εφαρμογή των δια- τάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδο χώρων μετά της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, στοές και το υπέδαφος αυτών και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων, που αποτελούν προεκτάσεις πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν οι «χώροι πρασίνου» εντός του ΜΠΠΑ, οι οποίοι μόνο εξ απο- τελέσματος προορίζονται προς κοινή χρήση. Β. Ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας 1. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, επιτρέπεται η αποκλειστική επιβολή τέλους βάσει άρθρων 21 και 22 του β.δ. της 24.9-20.10/1958 «Περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (Α΄ 171) και του άρθρου 17 του ν. 1080/1980 (Α΄246) υπέρ του Φορέα, προκειμένου να μπορεί ο τε- λευταίος να παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού. Στα ως άνω τέλη πε- ριλαμβάνονται οι δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας. 2. Το ως άνω ενιαίο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), τέλος αντιστοιχεί στις δαπάνες καθαριότητας, εγκαταστάσεων, συντήρησης και ηλεκτρι- κής ενέργειας προς φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρ- θρου δεν εμπίπτει ο «φόρος επί των ηλεκτροδοτουμέ- νων χώρων, των χρησιμοποιουμένων ή προοριζομένων διά κατοικίαν ή διά άσκησιν επαγγέλματος» του άρθρου 10 του ν. 1080/1980.

Άρθρο 13Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Φορέα λειτουργεί τριμελής Εξελεγκτική Επιτρο- πή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και αποτε- λείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, τα οποία υποδεικνύονται από το Φορέα, και ένα (1) μέλος που ορίζεται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», και δεν συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει ανά μήνα την πορεία των οικονομικών μεγεθών του Φορέα. Ο τακτικός οικονομικός και διαχει- ριστικός έλεγχος του Φορέα ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την συνδρομή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το διαχειριστικό έτος του Φορέα συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης του Καταστατικού του Φορέα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους της πρώτης δημοσίευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητι- κού Συμβουλίου του Φορέα στον Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά οποτεδήπο- τε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα.

Άρθρο 14Απαλλαγές και Προνόμια ΦορέαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ του Φορέα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λει- τουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέ- λος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου με εξαίρεση το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και το φόρο δωρεάς και κληρονομίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Φορέας δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. φορολογικής ή διαχει- ριστικής περιόδου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η επιστροφή του Φ.Π.Α. θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης για την επιστροφή του Φ.Π.Α.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.