105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 131 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορί- ζεται στις επιμέρους διατάξεις του. ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ «ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃ ɅȿȰȻɇȻɃ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022» ɅȻɁȰȾȵɇ ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃɉ ɅȿȰȻɇȻɃɉ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022 ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƣ’ – ƲƳƣƥƮƣƵƱƲƱƫƩƴƧƫƴ Ƭƣƫ ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƫ. ƮƣƬƳƱƱƫƬƱƯƱƮƫƬƧƴ ƧưƧƭƫưƧƫƴ – ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƶƲƩƳƧƵƱƶƯƵƱƴ ƲƳƱƴƺƲƫƬƱƶ ƴƵƱ ƦƩƮƱƴƫƱ ȆȓȞĮțĮȢ 1.1 ǺĮıȚțȐ ȝİȖȑșȘ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ (% İIJȒıȚİȢ ȝİIJĮȕȠȜȑȢ, ıIJĮșİȡȑȢ IJȚȝȑȢ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ǹǼȆ -0,3% -0,2% 1,4% 2,0% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% ǿįȚȦIJȚțȒ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ -0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% ǻȘȝȩıȚĮ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ 1,2% -1,5% -1,1% 1,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% ǹțĮșȐȡȚıIJȠȢ ıȤȘȝĮIJȚıȝȩȢ ʌĮȖȓȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ -0,3% 1,6% 9,6% 11,1% 12,1% 9,4% 7,7% 5,7% ǼȟĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 3,1% -1,8% 6,8% 5,6% 4,6% 4,4% 3,0% 3,0% ǼȚıĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 0,4% 0,3% 7,2% 5,5% 4,4% 4,2% 2,9% 2,9% ǹʌȠʌȜȘșȦȡȚıIJȒȢ ǹǼȆ -1,0% -1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6% 1,6% 1,8% ǼȞ. ǻİȓțIJȘȢ ȉȚȝȫȞ ȀĮIJĮȞĮȜȦIJȒ -1,1% 0,0% 1,1% 0,6% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ* 0,7% 0,5% 2,1% 1,7% 1,8% 1,4% 1,0% 0,7% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ* 22,8% 21,7% 19,8% 18,3% 16,7% 15,2% 14,0% 13,1% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ DzȡİȣȞĮȢ ǼȡȖĮIJȚțȠȪ ǻȣȞĮȝȚțȠȪ 24,9% 23,5% 21,5% 19,9% 18,2% 16,6% 15,4% 14,3% * * *ıİ İșȞȚțȠȜȠȖȚıIJȚțȒ ȕȐıȘ Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. ɇʑʆʉʄʉ Ȱʋʉʖ. ɇʑʆʉʄʉ Ʌʌʉʍʄ. Ⱦɲʆʊʆɲʎ Ʌʌʉʍʄɼʗɸʘʆ 1:4 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1 Ȱ. Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ 5.646 5.637 5.703 6.499 5.842 7.088 6.288 5.885 6.219 6.663 7.850 6.624 31.901 32.759 Ȳ. ȿʉɿʋʉʀ ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 2.273 3.052 2.203 767 2.242 977 2.414 2.578 2.378 2.738 3.035 2.702 12.273 9.763 ɃɈȰ (ɲ' & ɴ' ɴɲɽʅʉʑ) ʃɲɿ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ɃɈȰ 1.646 2.321 1.604 635 1.633 541 1.760 1.969 1.733 2.084 2.213 2.057 8.942 7.286 Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʀ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ 148 119 144 4 145 0 155 145 153 155 196 153 793 457 ɃȰȵȴ 58 2 49 0 51 380 57 51 57 57 73 57 287 545 ȵɃɅɉɉ 10 2 8 0 8 0 9 8 9 9 11 9 44 25 Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ 170 471 164 128 167 56 180 167 177 180 225 177 913 708 ȴȵȾɃ 241 137 234 0 238 0 254 238 250 254 317 250 1.293 742 ȳ. ɇʑʆʉʄʉ (Ȱ+Ȳ) 7.919 8.689 7.906 7.266 8.084 8.065 8.702 8.463 8.597 9.401 10.885 9.326 44.174 42.521 Ʌʌʉʍʄɼʗɸɿʎ - Ȱʋʉʖʘʌɼʍɸɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ 2017-2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 ɉɅɃɈɃɀȵȻɇ ȳȵɁȻȾȸɇ ȾɉȲȵɆɁȸɇȸɇ ƫƫ. ƧƲƫƬƣƫƳƱƲƱƫƩƮƧƯƧƴ ƣƲƱƦƱƴƧƫƴ ƲƣƳƧƮƤƣƴƧƺƯ – ƧƴƱƦƣ ƣƲƱƬƳƣƵƫƬƱƲƱƫƩƴƧƺƯ ƣ. ƧǑNJNjǂNJǒǐǑǐNJLjǍƾǎdžǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ Ǖǐǖ ƮƲƦƴ 2018-2021 Ƥ. ƭǐNJǑƾǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ ƴƸƦ džǎǔǚǍǂǕǚǍƾǎdžǓ ǔǕǐ ƮƲƦƴ 2019-2022 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ 59 3.020 5.027 5.316 5.118
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 131Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορί- ζεται στις επιμέρους διατάξεις του. ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ «ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃ ɅȿȰȻɇȻɃ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022» ɅȻɁȰȾȵɇ ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃɉ ɅȿȰȻɇȻɃɉ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022 ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƣ’ – ƲƳƣƥƮƣƵƱƲƱƫƩƴƧƫƴ Ƭƣƫ ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƫ. ƮƣƬƳƱƱƫƬƱƯƱƮƫƬƧƴ ƧưƧƭƫưƧƫƴ – ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƶƲƩƳƧƵƱƶƯƵƱƴ ƲƳƱƴƺƲƫƬƱƶ ƴƵƱ ƦƩƮƱƴƫƱ ȆȓȞĮțĮȢ 1.1 ǺĮıȚțȐ ȝİȖȑșȘ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ (% İIJȒıȚİȢ ȝİIJĮȕȠȜȑȢ, ıIJĮșİȡȑȢ IJȚȝȑȢ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ǹǼȆ -0,3% -0,2% 1,4% 2,0% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% ǿįȚȦIJȚțȒ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ -0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% ǻȘȝȩıȚĮ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ 1,2% -1,5% -1,1% 1,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% ǹțĮșȐȡȚıIJȠȢ ıȤȘȝĮIJȚıȝȩȢ ʌĮȖȓȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ -0,3% 1,6% 9,6% 11,1% 12,1% 9,4% 7,7% 5,7% ǼȟĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 3,1% -1,8% 6,8% 5,6% 4,6% 4,4% 3,0% 3,0% ǼȚıĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 0,4% 0,3% 7,2% 5,5% 4,4% 4,2% 2,9% 2,9% ǹʌȠʌȜȘșȦȡȚıIJȒȢ ǹǼȆ -1,0% -1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6% 1,6% 1,8% ǼȞ. ǻİȓțIJȘȢ ȉȚȝȫȞ ȀĮIJĮȞĮȜȦIJȒ -1,1% 0,0% 1,1% 0,6% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ* 0,7% 0,5% 2,1% 1,7% 1,8% 1,4% 1,0% 0,7% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ* 22,8% 21,7% 19,8% 18,3% 16,7% 15,2% 14,0% 13,1% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ DzȡİȣȞĮȢ ǼȡȖĮIJȚțȠȪ ǻȣȞĮȝȚțȠȪ 24,9% 23,5% 21,5% 19,9% 18,2% 16,6% 15,4% 14,3% * * *ıİ İșȞȚțȠȜȠȖȚıIJȚțȒ ȕȐıȘ Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. ɇʑʆʉʄʉ Ȱʋʉʖ. ɇʑʆʉʄʉ Ʌʌʉʍʄ. Ⱦɲʆʊʆɲʎ Ʌʌʉʍʄɼʗɸʘʆ 1:4 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1 Ȱ. Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ 5.646 5.637 5.703 6.499 5.842 7.088 6.288 5.885 6.219 6.663 7.850 6.624 31.901 32.759 Ȳ. ȿʉɿʋʉʀ ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 2.273 3.052 2.203 767 2.242 977 2.414 2.578 2.378 2.738 3.035 2.702 12.273 9.763 ɃɈȰ (ɲ' & ɴ' ɴɲɽʅʉʑ) ʃɲɿ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ɃɈȰ 1.646 2.321 1.604 635 1.633 541 1.760 1.969 1.733 2.084 2.213 2.057 8.942 7.286 Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʀ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ 148 119 144 4 145 0 155 145 153 155 196 153 793 457 ɃȰȵȴ 58 2 49 0 51 380 57 51 57 57 73 57 287 545 ȵɃɅɉɉ 10 2 8 0 8 0 9 8 9 9 11 9 44 25 Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ 170 471 164 128 167 56 180 167 177 180 225 177 913 708 ȴȵȾɃ 241 137 234 0 238 0 254 238 250 254 317 250 1.293 742 ȳ. ɇʑʆʉʄʉ (Ȱ+Ȳ) 7.919 8.689 7.906 7.266 8.084 8.065 8.702 8.463 8.597 9.401 10.885 9.326 44.174 42.521 Ʌʌʉʍʄɼʗɸɿʎ - Ȱʋʉʖʘʌɼʍɸɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ 2017-2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 ɉɅɃɈɃɀȵȻɇ ȳȵɁȻȾȸɇ ȾɉȲȵɆɁȸɇȸɇ ƫƫ. ƧƲƫƬƣƫƳƱƲƱƫƩƮƧƯƧƴ ƣƲƱƦƱƴƧƫƴ ƲƣƳƧƮƤƣƴƧƺƯ – ƧƴƱƦƣ ƣƲƱƬƳƣƵƫƬƱƲƱƫƩƴƧƺƯ ƣ. ƧǑNJNjǂNJǒǐǑǐNJLjǍƾǎdžǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ Ǖǐǖ ƮƲƦƴ 2018-2021 Ƥ. ƭǐNJǑƾǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ ƴƸƦ džǎǔǚǍǂǕǚǍƾǎdžǓ ǔǕǐ ƮƲƦƴ 2019-2022 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ 59 3.020 5.027 5.316 5.118ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ƷǒǍijįǎljǏİǏijljNJǀǑ ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ 0 2.882 2.967 3.115 2.918

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJı ƫljIJĴǏǐǀǑ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ NJįlj ƯǏljǍǕǍljNJƿ ƫȷljİǘnjįijį 59 138 140 143 143

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijǏ IJNJǀNjǏǑ ijǕǍ ıIJǘİǕǍ ijǏǒ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 0 0 1.920 2.058 2.058 ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ (Ʃ+ƪ) 59 3.020 5.027 5.316 5.118 Ʃ. ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ĬƫƲƮƯƭƷ ƯƹƪƫƶƲƭƷƭƷ (ȷNjLJǍ ıIJǘİǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ) 59 3.020 3.107 3.258 3.060 1. ƷǙǍǏNjǏ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ ƴǐDžįǍljIJnjǚǍ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ /2 59 3.020 3.107 3.258 3.060 1.1 ƷǒǍijƿǎıljǑ (ȷıǐljNjįnjDŽįǍǏnjǀǍǕǍ NJįlj ©LJnjǏIJǂǏǒ) 0 2.882 2.967 3.115 2.918 i. ƩǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ IJijljǑ NJǙǐljıǑ IJǒǍijƿǎıljǑ NjǏljȷǚǍ ĴǏǐǀǕǍ ȷNjLJǍ ©LJnjǏIJǂǏǒ 0 1.434 1.282 1.139 1.003 ii. ƩǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ IJijljǑ NJǙǐljıǑ IJǒǍijƿǎıljǑ ijǏǒ ©LJnjǏIJǂǏǒ 0 1.121 1.085 1.049 1.015 iii. ƵıǐljNJǏȷǁ ȷǐǏIJǕȷljNJǁǑ İljįĴǏǐƿǑ IJijljǑ ıȷljNJǏǒǐljNJǀǑ IJǒǍijƿǎıljǑ IJı % ǀǕǑ 18% ijǏǒ ǙǔǏǒǑ ijLJǑ NJįijįDŽįNjNjǘnjıǍLJǑ IJǙǍijįǎLJǑ (IJǕǐıǒijljNJƿ NjįnjDŽįǍǏnjǀǍǕǍ ǒȷǘǔLJ NJįlj ijǕǍ ȷıǐljNJǏȷǚǍ ǀijǏǒǑ 2016) 0 232 225 218 212 iv. ƸljnjįǐljLjnjljNJǁ įǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ ijǕǍ NJǙǐljǕǍ IJǒǍijƿǎıǕǍ ©LJnjǏIJǂǏǒ NJįlj NjǏljȷǚǍ ĴǏǐǀǕǍ (NjǘDžǕ įǙǎLJIJLJǑ ƩƫƵ NJįlj ©ijƯ) įȷǘ ijLJǍ 1/1/2022 įǍijǂ įȷǘ ijLJǍ 1/1/2019 0 95 375 709 688 1.2 ƫljIJĴǏǐǀǑ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ NJįlj ƯǏljǍǕǍljNJƿ ƫȷljİǘnjįijį 59 138 140 143 143 i. ƩNjNjįDžǁ ijLJǑ DŽƿIJLJǑ ǒȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ ijǕǍ ıljIJĴǏǐǚǍ IJijǏǒǑ ıNjıǙLjıǐǏǒǑ ıȷįDžDžıNjnjįijǂıǑ įȷǘ 1/1/2018 njı IJǒnjȷıǐǂNjLJǔLJ ijǕǍ NJįijįDŽNjLJijǀǕǍ įIJĴįNjljIJijljNJǚǍ ıljIJĴǏǐǚǍ IJijǏ ıijǁIJljǏ ĴǏǐǏNjǏDžLJijǀǏ įȷǏijǀNjıIJnjį. /1 59 138 140 143 143 ƪ. ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ƷƸƴ ƷƯƫưƴƷ ƸƼƲ ƫƷƴ©ƼƲ Ƹƴƹ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƹƵƴưƴĬƮƷƱƴƦ 0 0 1.920 2.058 2.058 i. ƱıǂǕIJLJ ijǏǒ įĴǏǐǏNjǏDžǁijǏǒ 0 0 1.920 2.058 2.058 2018 2019 2020 2021 2022 ƷǙǍǏNjǏ ıȷljNJįljǐǏȷǏljLJnjǀǍǕǍ ȷįǐınjDŽƿIJıǕǍ ijǏǒ ƱƵ©Ʒ 2018-2021 ƴǐDžįǍljIJnjǚǍ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ IJı ƯƩĭƩƶƭ ƪƩƷƭ 46 2.156 2.231 2.361 2.192 ƫȷljNJįljǐǏȷǏljLJnjǀǍıǑ ȷįǐınjDŽƿIJıljǑ ijǏǒ ƱƵ©Ʒ 2018-2021 (IJı njljNJijǁ DŽƿIJLJ) IJǕǐıǒijljNJƿ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) 1/ ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏʉ ɹʏʉʎ 2018, ʉɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɸʋʀ ʏʉʐ 85% ʏʉʐ ʘʎ ɳʆʘ ʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹʉʐ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ. 2/ Ƀɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʍʏʉ ɀɅȴɇ 2019-2022 ʏʘʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʙʆ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ ʍɸ ʃɲɽɲʌɼ ɴɳʍɻ ʃɲʏ' ɹʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɸʇɼʎ: 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ 66 184 233 239 239 ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijǏ IJNJǀNjǏǑ ijǕǍ ıIJǘİǕǍ ijǏǒ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 66 184 233 239 239 ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ƷƸƴ ƷƯƫưƴƷ ƸƼƲ ƫƷƴ©ƼƲ Ƹƴƹ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƹƵƴưƴĬƮƷƱƴƦ 66 184 233 239 239 i. ƵıǐljDŽįNjNjǏǍijljNJǘ ijǀNjǏǑ ȷNjįIJijljNJǁǑ IJįNJǏǙNjįǑ 5 12 12 12 12 ii. ƱıǂǕIJLJ ijǏǒ ĴǘǐǏǒ ijLJNjıǏȷijljNJǚǍ İljįĴLJnjǂIJıǕǍ -15 -22 -22 -22 -22 iii. ƱıǂǕIJLJ Į.Ƶ.Ʃ. IJijLJǍ ȷįǐǏǓǁ ǒȷLJǐıIJljǚǍ įȷǘ ǏǂNJǏǒǑ ıǒDžLJǐǂįǑ -5 -5 -5 -5 -5 iv. ƵįǐƿijįIJLJ Džljį 6 njǁǍıǑ ijǕǍ njıljǕnjǀǍǕǍ IJǒǍijıNjıIJijǚǍ Į.Ƶ.Ʃ. Džljį ijį ǍLJIJljƿ ưǀǐǏ, ưǀIJDŽǏ, ƯǕ , ƷƿnjǏ NJįlj ƺǂǏ. -16 0 0 0 0 v. ƵįljDžǍljǏnjLJǓįǍǁnjįijį ƴƵƩƵ 97 199 247 254 254 ưǏljȷǀǑ ȷįǐınjDŽƿIJıljǑ Ʒƺ© ıǍIJǕnjįijǕnjǀǍıǑ IJijǏ ƱƵ©Ʒ 2019-2022 (IJı njljNJijǁ DŽƿIJLJ) IJǕǐıǒijljNJƿ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) ƥ. ƧǑNJNjǂNJǒǐǑǐNJLjǍƾǎdžǓ ƧǏNJǔǐǒǒǐǑLjǕNJNjƾǓ ƲǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ ƮƲƦƴ 2018-2021 Ʀ. ƜǔǐDžǂ ǑǒǐDŽǒƽǍǍǂǕǐǓ ǂǑǐNjǒǂǕNJNjǐǑǐNJƿǔdžǚǎ 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ -260 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059 1. ƯǏljǍǕǍljNJǁ ƵǐǏIJijįIJǂį -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170 2. ƫȷıǍİǙIJıljǑ 0 -300 -300 -300 -300 3. ƩȷįIJǓǏNjLJIJLJ 0 -260 -260 -260 -260

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ƹDžıljǏǍǏnjljNJǁ ƵıǐǂLjįNjǔLJ 0 -240 -240 -240 -240

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǀǑ ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijǏ IJNJǀNjǏǑ ijǕǍ ıIJǘİǕǍ ijǏǒ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 0 0 -1.915 -2.089 -2.089 ƷƹƲƴưƴ ƫƳƮƷƴƶƶƴƵƭƸƮƯƼƲ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ (Ʃ+ƪ) -260 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059 Ʃ. ƷƹƲƴưƴ ƫƳƮƷƴƶƶƴƵƭƸƮƯƼƲ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ĬƫƲƮƯƭƷ ƯƹƪƫƶƲƭƷƭƷ (ȷNjLJǍ ıIJǘİǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ)(1+2+3+4) -260 -1.990 -2.000 -1.970 -1.970 1. ƷǙǍǏNjǏ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǚǍ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ ©įȷįǍǚǍ ƯıǍijǐljNJǁǑ ©ljǏǂNJLJIJLJǑ -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170 1.1 ƯǏljǍǕǍljNJǁ ƵǐǏIJijįIJǂį -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170 i. ƫȷǀNJijįIJLJ ȷǐǏDžǐƿnjnjįijǏǑ "ƷǓǏNjljNJƿ ĬıǙnjįijį" 0 -190 -190 -190 -190 ii. ©LJnjljǏǒǐDžǂį ǍǀǕǍ njǏǍƿİǕǍ ȷǐǏIJǓǏNjljNJǁǑ ıNJȷįǂİıǒIJLJǑ/ǍLJȷljįDžǕDžǂǕǍ 0 -140 -150 -120 -120 iii. ƩǍįIJǓıİljįIJnjǘǑ ǏljNJǏDžıǍıljįNJǚǍ ıȷljİǏnjƿijǕǍ NJįlj ıȷljİǘnjįijǏǑ ijǀNJǍǕǍ -260 -260 -260 -260 -260 iv. ƫȷljİǘijLJIJLJ ıǍǏljNJǂǏǒ 0 -600 -600 -600 -600 v. ƵǐǘIJLjıijıǑ ıǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǀǑ ȷįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijljǑ İǐƿIJıljǑ Ʃ 1, Ʃ2,Ʃ 3 NJįlj Ʃ4 0 0 0 0 0 2. ƷǙǍǏNjǏ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǚǍ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ IJijǏǍ ƫȷıǍİǒijljNJǘ ƸǏnjǀį 0 -300 -300 -300 -300 2.1 ƵǐǘDžǐįnjnjį ©LJnjǏIJǂǕǍ ƫȷıǍİǙIJıǕǍ 0 -300 -300 -300 -300 i. ƫȷıǍİǙIJıljǑ IJı ǒȷǏİǏnjǀǑ ıǍǀǐDžıljįǑ 0 -100 -100 -100 -100 ii. ƫȷıǍİǙIJıljǑ IJı ǒȷǏİǏnjǀǑ ijǏǒ ȷǐǕijǏDžıǍǁ ijǏnjǀį 0 -100 -100 -100 -100 iii. ƩǍįȷijǒǎljįNJǘǑ ƲǘnjǏǑ (Ǎ. 4399/2016) 0 -100 -100 -100 -100 3. ƷǙǍǏNjǏ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǚǍ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ ƴǐDžįǍljIJnjǚǍ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ 0 -260 -260 -260 -260 3,1 ƩȷįIJǓǏNjLJIJLJ 0 -260 -260 -260 -260 i. ƵǐǏDžǐƿnjnjįijį ıǍıǐDžǚǍ ȷǏNjljijljNJǚǍ Džljį ijLJǍ įȷįIJǓǘNjLJIJLJ ǒNjǏȷǏljǏǙnjıǍį įȷǘ ijǏǍ ƴƩƫ© 0 -260 -260 -260 -260 4. ƷǙǍǏNjǏ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǚǍ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ IJijǏǍ ƸǏnjǀį ijLJǑ ƹDžıljįǑ 0 -240 -240 -240 -240 4.1 ƹDžıljǏǍǏnjljNJǁ ƵıǐǂLjįNjǔLJ 0 -240 -240 -240 -240 i. ƫȷljİǘijLJIJLJ IJǒnjnjıijǏǓǁǑ įIJĴįNjljIJnjǀǍǕǍ Džljį IJǒǍijįDžǏDžǐįĴǏǙnjıǍį ĴƿǐnjįNJį 0 -240 -240 -240 -240 ƪ. ƷƹƲƴưƴ ƫƳƮƷƴƶƶƴƵƭƸƮƯƼƲ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ƷƸƴ ƷƯƫưƴƷ ƸƼƲ ƫƷƴ©ƼƲ Ƹƴƹ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƹƵƴưƴĬƮƷƱƴƹ 0 0 -1.915 -2.089 -2.089 i. ƱıǂǕIJLJ ĴǏǐǏNjǏDžljNJǏǙ IJǒǍijıNjıIJijǁ ijǏǒ ĮǘǐǏǒ ƫljIJǏİǁnjįijǏǑ ƲǏnjljNJǚǍ ƵǐǏIJǚȷǕǍ įȷǘ 29% IJı 26% 0 0 -461 -270 -270 ii. ƱıǂǕIJLJ ƫƲĮƮƩ 0 0 -209 -209 -209 iii. ƱıǂǕIJLJ ĴǏǐǏNjǏDžljNJǏǙ IJǒǍijıNjıIJijǁ ijǏǒ ĮǘǐǏǒ ƫljIJǏİǁnjįijǏǑ ĮǒIJljNJǚǍ ƵǐǏIJǚȷǕǍ 0 0 -877 -997 -997 iv. ƩǍįnjǘǐĴǕIJLJ ijLJǑ ƫljİljNJǁǑ ƫljIJĴǏǐƿǑ ƩNjNjLJNjıDžDžǙLJǑ 0 0 -368 -613 -613 v. ©ljįǐLjǐǕijljNJǀǑ ĮǏǐǏNjǏDžljNJǀǑ ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ 0 0 0 0 0 ƫȷljNJįljǐǏȷǏljLJnjǀǍıǑ ƫǎljIJǏǐǐǏȷLJijljNJǀǑ ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ ƱƵ©Ʒ 2018-2021 (IJı njljNJijǁ DŽƿIJLJ) IJǕǐıǒijljNJƿ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ƫljIJȷǐƿǎıljǑ / ƫNJijljnjǁIJıljǑ ƫNJijljnjǁIJıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ 420 289 498 1.379 2.031 1.204 238 212 270 Ʌɻɶɼ: ɈȰȻɅȵȴ ƷǙǍǏNjǏ ıIJǘİǕǍ įȷǏNJǐįijljNJǏȷǏljǁIJıǕǍ ƢIJǏİį ȷǐǏDžǐƿnjnjįijǏǑ įȷǏNJǐįijljNJǏȷǏljǁIJıǕǍ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) ƫƫƫ. ƲƳƣƥƮƣƵƱƲƱƫƩƴƧƫƴ ƲƳƱƩƥƱƶƮƧƯƺƯ ƧƵƺƯ Ƭƣƫ ƵƳƧƸƱƯ ƧƵƱƴ ƣ. ƲǒǂDŽǍǂǕǐǑǐNJƿǔdžNJǓ ǑǒǐLjDŽǐǖǍƾǎǚǎ džǕǟǎ 2016-2017 ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ȵɿʍɻɶɻʏɿʃɼ Ʌ/ɉ 2017 ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ȵɿʍɻɶɻʏɿʃɼ Ʌ/ɉ 2018 ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ɇʑɶʃʌɿʍɻ (ȴɉȵ ) 2017 ʅɸ 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (Ȱ-Ȳ) -6.744 -4.325 2.419 -5.143 -5.782 -639 -1.457 A. ȶʍʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 51.613 52.817 1.204 52.282 50.444 -1.838 -2.373 1. ȱʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 16.473 17.429 956 17.040 17.545 506 116 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ: ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 8.111 8.276 164 8.311 8.593 282 317 ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 3.477 3.757 280 3.419 3.474 55 -284 ʄʉɿʋʉʀ ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 2.135 2.335 200 2.307 2.434 127 99 ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ ɅɃȵ 1.552 1.839 287 1.797 1.824 27 -15 2. ȶʅʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 28.251 29.023 772 30.008 30.257 250 1.234 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʔʊʌʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 15.221 15.473 251 16.340 16.393 53 920 ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 8.878 9.119 241 9.234 9.181 -53 62 ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 3.132 3.262 130 3.157 3.269 112 7 3. ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ Ɍʊʌʘʆ -3.517 -4.277 -760 -3.830 -5.640 -1.810 -1.363 4. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ 530 415 -115 396 388 -8 -26 5. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (Ʌȴȵ) 3.744 3.224 -520 3.500 2.273 -1.227 -951

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

ȶʍʉɷɲ ɲʋʉʃʌɲʏɿʃʉʋʉɿɼʍɸʘʆ (ʅɻ ʖʌɻʅ/ʅɿʃɲ) 239 207 -31 233 155 -78 -52

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

ȿʉɿʋɳ ʅɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʍʉɷɲ 4.797 5.697 899 4.523 5.053 530 -644

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (ANFA) 375 375 0 345 345 0 -30

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 721 724 3 67 67 0 -657 B. ȶʇʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 58.357 57.141 -1.216 57.424 56.226 -1.199 -916 1. ɀɿʍɽʉʀ 11.607 11.602 -5 11.932 11.917 -15 315 2. ɇʐʆʏɳʇɸɿʎ 6.321 6.315 -6 121 120 -1 -6.195 3. ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ 2.019 1.469 -549 1.999 1.348 -652 -121 4. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ - Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ɸʍʊɷʘʆ ʏʌʀʏʘʆ 18.904 19.504 600 23.942 24.298 356 4.794 5. ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʏɻʆ ȵȵ 1.968 1.902 -66 1.793 1.788 -5 -114 6. Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎ ʖʌɸʙʆ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎ ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ 2.249 2.151 -98 1.083 1.078 -5 -1.073 7. ȴɲʋɳʆɸʎ ȵʇʉʋʄɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ 480 284 -197 831 1.016 185 733 8. Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃʊ 400 0 -400 346 0 -346 0 9. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 6.750 6.284 -466 6.286 5.950 -336 -334

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 1.244 1.257 14 2.526 2.302 -225 1.044

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 66 66 -1 64 64 0 -2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 6.350 6.308 -42 6.500 6.345 -155 37 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ (ȳ-ȴ) 2.465 3.773 1.308 2.327 4.816 2.488 1.042 ȳ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 10.262 10.856 593 9.414 11.537 2.123 681 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.881 3.887 6 2.907 3.335 427 -552 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 1.351 1.498 147 1.170 2.548 1.378 1.049 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 664 1.082 417 734 968 234 -113 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -2 -9 -7 -7 -6 1 2 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 4.369 4.398 29 4.610 4.693 83 296 ȴ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6) 7.797 7.082 -715 7.087 6.722 -365 -361 1. ɀɿʍɽʉʀ 1.171 1.153 -18 1.185 1.190 5 37 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 551 485 -67 549 521 -28 37 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 2.095 1.948 -147 2.192 2.060 -132 112 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 2.022 1.693 -329 1.472 1.268 -204 -425 5. ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 527 518 -8 489 482 -7 -36 6. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 1.432 1.286 -146 1.200 1.201 1 -85 Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ 2010) ɸʏʙʆ 2016 -2017 ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ȵɿʍɻɶɻʏɿʃɼ Ʌ/ɉ 2017 ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ȵɿʍɻɶɻʏɿʃɼ Ʌ/ɉ 2018 ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ ɇʑɶʃʌɿʍɻ (ȴɉȵ ) 2017 ʅɸ 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 vs 2016 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ - Ʌȵȴɉ (ȵ-ɇɈ) 431 255 -176 475 303 -172 48 ȵ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 2.673 2.476 -196 2.718 2.536 -182 59 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 1.622 1.611 -11 1.636 1.617 -19 7 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 26 8 -18 26 52 26 44 3. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ȵɃɅɉɉ 888 654 -234 888 715 -173 61 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 0 -5 -5 0 -30 -30 -24 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 137 209 71 168 181 13 -28 ɇɈ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4) 2.241 2.221 -20 2.243 2.232 -10 11 1. ɀɿʍɽʉʀ 451 480 29 500 498 -2 18 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 0 0 0 0 0 0 0 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.764 1.714 -50 1.714 1.674 -40 -40 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 26 27 1 29 60 31 33 525 525 489 489 -36 I. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (Ȱ-Ȳ+ȳ-ȴ+ȵ-ɇɈ) -3.848 -296 3.551 -2.340 -663 1.677 -366 II. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɃɈȰ Ȱ & Ȳ Ȳɲɽʅʉʑ & ɁɅ (ȷ-ȸ) 292 471 179 171 326 156 -145 ȷ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 6.814 6.481 -333 6.193 6.329 137 -152 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.229 3.230 1 3.020 3.011 -9 -219 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 1.276 741 -535 562 774 212 33 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 44 41 -4 41 45 3 4 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -26 -21 5 -26 -19 8 3 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 2.291 2.490 199 2.595 2.518 -78 28 ȸ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5) 6.523 6.010 -513 6.022 6.003 -19 -7 1. ɀɿʍɽʉʀ 2.308 2.224 -85 2.342 2.265 -76 42 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 74 71 -3 58 66 8 -5 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 871 894 23 884 884 0 -11 4. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.626 1.734 108 1.809 1.787 -23 53 5. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 1.643 1.087 -556 929 1.001 72 -86 III. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʑ Ʌ/ɉ (Ⱥ-Ȼ) -206 919 1.125 1.085 1.792 707 872 Ⱥ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7) 32.479 33.678 1.199 39.260 39.429 169 5.751 1.Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 11.521 12.100 579 16.073 16.232 159 4.132 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 170 169 -1 130 119 -11 -50 3. Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 994 1.156 162 1.322 1.223 -99 68 4. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 18.769 19.133 364 20.679 20.771 92 1.639 5. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʀ ʋʊʌʉɿ 709 728 20 655 669 14 -59 6. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 27 15 -12 12 9 -3 -5 7. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 289 378 89 389 406 17 28 Ȼ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7+8) 32.685 32.759 74 38.175 37.638 -538 4.879 1. ɀɿʍɽʉʀ 361 360 -1 366 356 -10 -4 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 11 3 -8 4 4 0 1 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 26.754 27.460 706 32.508 32.279 -229 4.819 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ 23.466 23.414 -52 29.004 29.054 50 5.641 4. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ 3.657 3.484 -173 3.578 3.524 -54 40 5. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 487 499 11 473 365 -108 -134 6. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 15 6 -9 8 7 -1 1 7. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 900 656 -244 888 742 -146 86 8. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 500 292 -208 350 361 11 69 IV. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (ȵɇȿ 2010) (I+II+III) -3.762 1.094 4.856 -1.085 1.455 2.540 361 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ -2,2% 0,6% 2,8% -0,61% 0,8% 1,4% 0,2% V. ȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ʏʊʃʉɿ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 6.019 5.615 -405 5.768 5.626 -142 11 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 3,4% 3,2% -0,2% 3,2% 3,2% -0,1% -0,1% VI. Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴ. (ȵɇȿ 2010) (IV+V) 2.257 6.708 4.451 4.683 7.081 2.397 372 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 1,3% 3,85% 2,56% 2,6% 4,0% 1,36% 0,1% Ƀʆʉʅɲʍʏɿʃʊ ȰȵɅ 174.908 174.199 -709 178.579 177.735 -844 3.536 ȴɉȵ: ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɉʋɸʌɴʉʄɿʃʉʑ ȵʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ɍʘʌʀʎ ʏɲ ʅɸɶɹɽɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ȵʇʊʔʄɻʍɻʎ ȿɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ Ƀʔɸɿʄʙʆ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ 2010) ɸʏʙʆ 2016 -2017 ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) - (ʍʐʆɹʖɸɿɲ) Ƥ. Ƶǒƾǘǐǎ ƾǕǐǓ 2018 ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏɿʅɼʍɸɿʎ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ 2018 2018 2018 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (A-B) -3.229 -4.659 -1.430 A. ȶʍʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 53.816 52.889 -927 1. ȱʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 17.357 17.325 -32 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ: ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 8.742 8.579 -163 ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 3.322 3.461 139 ʄʉɿʋʉʀ ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 2.316 2.386 70 ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ ɅɃȵ 1.715 1.699 -16 2. ȶʅʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 30.519 30.197 -322 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʔʊʌʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 16.466 16.319 -147 ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 9.715 9.499 -216 ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 3.100 3.139 39 3. ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ Ɍʊʌʘʆ -3.648 -4.404 -756 4. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ 331 331 0 5. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (Ʌȴȵ) 3.764 3.790 26 6. ȶʍʉɷɲ ɲʋʉʃʌɲʏɿʃʉʋʉɿɼʍɸʘʆ (ʅɻ ʖʌɻʅ/ʅɿʃɲ) 588 548 -40 7. ȿʉɿʋɳ ʅɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʍʉɷɲ 4.537 4.737 199 8. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (ANFA) 314 314 0 9. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 54 52 -2 B. ȶʇʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 57.046 57.548 502 1. ɀɿʍɽʉʀ 12.512 12.645 132 2. ɇʐʆʏɳʇɸɿʎ 112 114 2 3. ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ 1.876 2.499 623 4. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ - Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ɸʍʊɷʘʆ ʏʌʀʏʘʆ 22.639 23.416 778 5. ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʏɻʆ ȵȵ 1.862 1.885 23 6. Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎ ʖʌɸʙʆ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎ ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ 970 967 -3 7. ȴɲʋɳʆɸʎ ȵʇʉʋʄɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ 306 271 -34 8. Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃʊ 1.000 1.000 0 9. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 6.744 6.634 -110 10. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 1.661 1.203 -458 11. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 64 64 0 12. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 7.300 6.850 -450 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ (ȳ-ȴ) 2.085 2.874 789 ȳ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 8.941 9.852 911 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 2.461 2.512 51 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 1.215 2.039 824 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 642 671 29 Contributions 623 596 -27 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -9 -3 6 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 4.632 4.634 2 ȴ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6) 6.856 6.978 122 1. ɀɿʍɽʉʀ 1.167 1.180 13 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 512 522 10 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 2.005 2.169 164 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 1.347 1.297 -50 5. ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 545 530 -15 6. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 1.280 1.280 0 ɇʑɶʃʌɿʍɻ Ʌ/ɉ - ȵʃʏɿʅɼʍɸʘʆ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵɇȿ 2010) ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏɿʅɼʍɸɿʎ Ȱʋʊʃʄɿʍɻ 2018 2018 2018 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ - Ʌȵȴɉ (ȵ-ɇɈ) 144 156 12 ȵ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 2.362 2.399 37 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 1.273 1.274 1 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 26 50 24 3. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ȵɃɅɉɉ 888 888 0 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 0 0 0 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 175 187 12 ɇɈ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4) 2.218 2.243 25 1. ɀɿʍɽʉʀ 567 567 1 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 0 0 0 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.622 1.626 3 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 29 50 21 Ɍɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ ɷɲʋɳʆɻ (ʃɲɽɲʌɼ) 469 468 -2 Ȼ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (Ȱ-Ȳ+ȳ-ȴ+ȵ-ɇɈ) -1.000 -1.628 -629 ȻȻ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɃɈȰ Ȱ & Ȳ Ȳɲɽʅʉʑ & ɁɅ (ȷ-ȸ) 342 482 140 ȷ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 6.404 6.946 542 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.193 3.193 1 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 549 1.198 648 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 41 48 6 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -26 -23 3 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 2.647 2.531 -116 ȸ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6) 6.062 6.464 402 1. ɀɿʍɽʉʀ 2.348 2.346 -2 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 58 64 6 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 739 885 145 4. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.924 1.828 -96 5. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 993 1.341 348 ȻȻȻ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʑ Ʌ/ɉ (Ⱥ-Ȼ) 1.784 1.808 24 Ⱥ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7) 39.294 39.849 555 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 15.798 16.530 732 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 130 130 0 3. Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 1.321 1.299 -22 4. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 21.041 20.946 -95 5. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʀ ʋʊʌʉɿ 670 660 -9 6. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 12 0 -12 7. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 323 284 -39 Ȼ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7+8) 37.510 38.041 532 1. ɀɿʍɽʉʀ 372 357 -15 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 4 4 0 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 31.821 32.307 486 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ 28.852 28.859 6 4. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ 3.483 3.463 -20 5. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 471 553 82 6. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 8 7 -1 7. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 900 900 0 8. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 450 450 0 IV. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (ȵɇȿ 2010) (I+II+III) 1.127 662 -465 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 0,6% 0,4% -0,2% V. ȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ʏʊʃʉɿ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 6.590 6.208 -382 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 3,6% 3,4% -0,2% VI. Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴ. (ȵɇȿ 2010) (IV+V) 7.717 6.870 -847 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 4,2% 3,8% -0,4% Ƀʆʉʅɲʍʏɿʃʊ ȰȵɅ 184.691 182.959 -1.732 ȴɉȵ: ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɉʋɸʌɴʉʄɿʃʉʑ ȵʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ɇʑɶʃʌɿʍɻ Ʌ/ɉ - ȵʃʏɿʅɼʍɸʘʆ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵɇȿ 2010) ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) - (ʍʐʆɹʖɸɿɲ) ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƤƘ - ƧưƧƭƫưƩ ƧƴƱƦƺƯ–ƧưƱƦƺƯ ƥƧƯƫƬƩƴ ƬƶƤƧƳƯƩƴƩƴ ƮƧ ƲƣƳƧƮƤƣƴƧƫƴ (ƮƲƦƴ) ƫ. ƧưƧƭƫưƩ ƧƴƱƦƺƯ – ƧưƱƦƺƯ Ƭƣƫ ƸƳƧƱƶƴ ƥƧƯƫƬƩƴ ƬƶƤƧƳƯƩƴƩƴ - ƮƲƦƴ A. ƧǎǐǑǐNJLjǍƾǎǂ ƜǔǐDžǂ NjǂNJ ƦǂǑƽǎdžǓ ǕLjǓ ƥdžǎNJNjƿǓ ƬǖǃƾǒǎLjǔLjǓ ȴɉȵ Ȱʋʌ.2018 ȴɉȵ Ȱʋʌ.2018 ɀɅȴɇ ɀɅȴɇ ɀɅȴɇ ɀɅȴɇ ɀɅȴɇ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ȱʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 17.582 17.736 17.416 17.435 18.408 19.296 20.291 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ: ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʔʐʍ. ʋʌʉʍʙʋʘʆ 8.966 9.295 9.175 9.120 10.491 11.063 11.641 ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅ. ʋʌʉʍʙʋʘʆ 3.757 3.474 3.461 3.688 3.504 3.958 4.261 ʄʉɿʋʉʀ ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 1.798 1.922 1.881 1.879 1.618 1.411 1.451 ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ ɅɃȵ 1.839 1.824 1.699 1.487 1.485 1.505 1.530 ȶʅʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 34.065 35.471 35.200 35.447 35.714 36.277 37.076 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʔʊʌʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 15.473 16.393 16.319 16.614 16.969 17.416 17.881 ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 9.119 9.181 9.499 9.662 9.825 10.018 10.217 ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 3.262 3.269 3.139 3.136 2.902 2.864 2.844 ʔʊʌʉɿ ʄʉɿʋʙʆ ʔʉʌɹʘʆ ɶɸʆ ʃʐɴɹʌʆɻʍɻ 4.505 4.702 4.496 4.328 4.287 4.210 4.322 ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ ʔʊʌʘʆ -4.277 -5.640 -4.405 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619 Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ 25.472 26.072 25.609 24.535 24.899 25.409 25.804 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ 19.877 20.853 21.012 21.310 21.982 22.417 22.842 ȿʉɿʋɹʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 5.549 3.870 5.199 5.277 4.918 4.798 4.692 ȶʍʉɷɲ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 920 743 479 524 538 546 534 ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 7.530 7.442 7.765 7.548 7.701 7.819 7.929 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʏɸʃʅɲʌʏɳ ( R&D , Software) 937 937 946 955 965 975 984 ɇʑʆʉʄʉ ɸʍʊɷʘʆ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʃɲʏɳ ESA 86.841 85.695 87.263 86.580 87.858 89.677 91.707 ɇʑʆʉʄʉ ɸʍʊɷʘʆ ȳ.Ⱦ. ʃɲʏɳ ȵɇȰ (ʋʌʉ ʏɸʃʅɲʌʏʙʆ) 80.309 79.539 81.719 82.400 83.976 85.710 87.761 ɇʑʆʉʄʉ ɸʍʊɷʘʆ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɇɍȴ 86.949 86.065 86.861 86.166 87.487 89.412 91.632 ȴɲʋɳʆɸʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ɀɿʍɽʉʀ 21.414 21.446 21.692 20.838 21.025 21.187 21.240 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʀ 15.819 16.227 17.095 17.614 18.109 18.195 18.278 Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 38.880 38.549 37.462 35.600 35.906 36.276 36.703 ɇʐʆʏɳʇɸɿʎ 29.729 29.174 28.973 25.743 26.074 26.401 26.757 ȿʉɿʋɹʎ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 5.660 5.825 5.014 6.315 6.208 6.177 6.182 ȿʉɿʋɹʎ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ 3.491 3.551 3.475 3.542 3.623 3.698 3.764 Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 2.971 3.142 2.885 2.871 2.919 2.813 2.872 ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 1.642 1.626 1.794 1.844 1.844 1.844 1.844 ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 7.901 6.747 7.130 8.939 9.006 9.158 8.827 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʏɸʃʅɲʌʏɳ ( R&D , Software) 937 937 946 955 965 975 984 ȿʉɿʋɳ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ 7.324 7.105 8.431 7.699 7.738 7.901 8.176 Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃʊ 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ɉʊʃʉɿ (ɸʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ) 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896 ɇʑʆʉʄʉ ɷɲʋɲʆʙʆ ȳ.Ⱦ. ʃɲʏɳ ESA 85.747 84.240 86.602 85.086 85.830 86.877 87.559 ɇʑʆʉʄʉ ɷɲʋɲʆʙʆ ȳ.Ⱦ. ʃɲʏɳ ESA (ʋʌʉ ʏɸʃʅɲʌʏʙʆ) 79.215 78.084 81.058 80.906 81.948 82.910 83.612 ɇʑʆʉʄʉ ɷɲʋɲʆʙʆ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɇɍȴ 85.737 84.160 86.559 84.952 85.697 86.844 87.526 ȴɻʅʉʍɿʉʆʉʅɿʃʊ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳ.Ⱦ. ʃɲʏɳ ESA 1.094 1.455 661 1.494 2.028 2.800 4.148 Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʃɲʏɳ ESA 6.708 7.081 6.869 7.789 8.420 9.497 11.044 Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɇɍȴ 6.826 7.531 6.510 7.509 8.182 9.266 11.002 ȰȵɅ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002 ȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ.ɸʐʌʙ) ȶʍʉɷɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ Ƥ. ƫǔǐLJǞDŽNJǐ DŽdžǎNJNjƿǓ NjǖǃƾǒǎLjǔLjǓ NjǂǕƽ ǖǑǐǕǐǍdžǀǓ ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (Ȱ-Ȳ) -4.325 -5.782 -4.659 -4.124 -4.051 -2.959 -1.655 A. ȶʍʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 52.817 50.444 52.889 53.414 54.320 55.691 57.257 1. ȱʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 17.429 17.545 17.325 17.724 18.715 19.622 20.637 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ: ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘ 8.276 8.593 8.579 8.887 10.258 10.830 11.408 ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ 3.757 3.474 3.461 3.688 3.504 3.958 4.261 ʄʉɿʋʉʀ ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ 2.335 2.434 2.386 2.401 2.158 1.970 2.030 ɳʅɸʍʉɿ ʔʊʌʉɿ ɅɃȵ 1.839 1.824 1.699 1.487 1.485 1.505 1.530 2. ȶʅʅɸʍʉɿ Ɍʊʌʉɿ 29.023 30.257 30.197 30.595 30.886 31.507 32.174 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ : ʔʊʌʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 15.473 16.393 16.319 16.614 16.969 17.416 17.881 ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 9.119 9.181 9.499 9.662 9.825 10.018 10.217 ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 3.262 3.269 3.139 3.136 2.902 2.864 2.844 3. ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ Ɍʊʌʘʆ -4.277 -5.640 -4.404 -4.185 -4.320 -4.468 -4.619 4. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ 415 388 331 213 216 219 219 5. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (Ʌȴȵ) 3.224 2.273 3.790 3.892 3.603 3.578 3.643 6. ȶʍʉɷɲ ɲʋʉʃʌɲʏɿʃʉʋʉɿɼʍɸʘʆ (ʅɻ ʖʌɻʅ/ʅɿʃɲ) 207 155 548 339 365 362 317 7. ȿʉɿʋɳ ʅɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʍʉɷɲ 5.697 5.053 4.737 4.494 4.554 4.657 4.831 8. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (ANFA) 375 345 314 291 251 163 5 9. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 724 67 52 51 51 51 51 Ȳ. ȶʇʉɷɲ Ⱦʌɳʏʉʐʎ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 57.141 56.226 57.548 57.538 58.370 58.649 58.912 1. ɀɿʍɽʉʀ 11.602 11.917 12.645 13.094 13.540 13.608 13.693 2. ɇʐʆʏɳʇɸɿʎ 6.315 120 114 106 100 93 88 3. ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ 1.469 1.348 2.499 1.723 1.727 1.825 2.108 4. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ - Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ɸʍʊɷʘʆ ʏʌʀʏʘʆ 19.504 24.298 23.416 22.198 22.208 22.245 22.140 5. ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʏɻʆ ȵȵ 1.902 1.788 1.885 1.906 1.961 1.909 1.965 6. Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎ ʖʌɸʙʆ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎ ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ 2.151 1.078 967 405 659 119 119 7. ȴɲʋɳʆɸʎ ȵʇʉʋʄɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ 284 1.016 271 336 347 750 500 8. Ȱʋʉɽɸʅɲʏɿʃʊ 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 6.284 5.950 6.634 7.300 7.300 7.300 7.300 10. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 1.257 2.302 1.203 2.456 2.416 2.386 2.386 11. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 66 64 64 64 64 64 64 12. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 6.308 6.345 6.850 6.950 7.050 7.350 7.550 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ (ȳ-ȴ) 3.773 4.816 2.874 1.429 1.661 1.217 1.219 ȳ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 10.856 11.537 9.852 8.398 8.885 8.110 7.985 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.887 3.335 2.512 2.113 2.455 1.929 1.849 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 1.498 2.548 2.039 1.268 1.494 1.406 1.384 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 1.082 968 671 652 636 621 606 4 .Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -9 -6 -3 -3 -3 -3 -3 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 4.398 4.693 4.634 4.367 4.303 4.157 4.149 ȴ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6) 7.082 6.722 6.978 6.969 7.224 6.893 6.766 1. ɀɿʍɽʉʀ 1.153 1.190 1.180 1.194 1.205 1.202 1.201 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 485 521 522 471 452 423 408 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.948 2.060 2.169 2.108 2.106 2.127 2.070 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 1.693 1.268 1.297 1.394 1.655 1.333 1.275 5. ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 518 482 530 522 526 529 532 6. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 1.286 1.201 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ - Ʌȵȴɉ (ȵ-ɇɈ) 255 303 156 116 86 52 18 ȵ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 2.476 2.536 2.399 2.400 2.400 2.400 2.400 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 1.611 1.617 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 8 52 50 50 50 50 50 3. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ȵɃɅɉɉ 654 715 888 888 888 888 888 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -5 -30 0 0 0 0 0 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 209 181 187 188 188 188 188 ɇɈ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4) 2.221 2.232 2.243 2.283 2.313 2.348 2.381 1. ɀɿʍɽʉʀ 480 498 567 566 568 570 572 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 0 0 0 0 0 0 0 3. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.714 1.674 1.626 1.667 1.695 1.727 1.759 4. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 27 60 50 50 50 50 50 Ȼ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (Ȱ-Ȳ+ȳ-ȴ+ȵ-ɇɈ) -296 -663 -1.628 -2.579 -2.303 -1.690 -417 ɀɅȴɇ ȳɸʆɿʃɼ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵɇȿ 2010) ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ȻȻ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɃɈȰ Ȱ & Ȳ Ȳɲɽʅʉʑ & ɁɅ (ȷ-ȸ) 471 326 482 258 503 552 661 ȷ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5) 6.481 6.329 6.946 6.287 6.582 6.681 6.806 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 3.230 3.011 3.193 2.510 2.745 2.745 2.745 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 741 774 1.198 1.170 1.175 1.210 1.264 3. Ɉʊʃʉɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʀ 41 45 48 51 52 58 66 4. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) -21 -19 -23 -23 -23 -23 -23 5. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 2.490 2.518 2.531 2.579 2.633 2.692 2.755 ȸ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5) 6.010 6.003 6.464 6.029 6.079 6.129 6.145 1. ɀɿʍɽʉʀ 2.224 2.265 2.346 2.398 2.432 2.450 2.446 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 71 66 64 60 57 64 62 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 894 884 885 149 151 153 156 4. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 1.734 1.787 1.828 1.841 1.843 1.857 1.877 5. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 1.087 1.001 1.341 1.580 1.596 1.604 1.604 ȻȻȻ. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʑ Ʌ/ɉ (Ⱥ-Ȼ) 919 1.792 1.808 3.815 3.829 3.938 3.905 Ⱥ. ȶʍʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7) 33.678 39.429 39.849 39.512 39.903 40.442 40.862 1. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ & ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 12.100 16.232 16.530 15.862 15.561 15.642 15.616 2. Ⱦɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ (Ʌȴȵ) 169 119 130 200 200 200 200 3. Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 1.156 1.223 1.299 1.299 1.299 1.299 1.299 4. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ) 19.133 20.771 20.946 21.245 21.917 22.352 22.777 5. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʀ ʋʊʌʉɿ 728 669 660 675 694 714 732 6. Ȱʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɲ ɹʍʉɷɲ (ʃɲɽɲʌɳ) 15 9 0 0 0 0 0 7. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ 378 406 284 231 233 235 238 Ȼ. ȶʇʉɷɲ (1+2+3+4+5+6+7+8) 32.759 37.638 38.041 35.697 36.074 36.504 36.957 1. ɀɿʍɽʉʀ 360 356 357 361 364 365 366 2. Ɉʊʃʉɿ ʖʌɸʘʍʏɿʃʉʀ 3 4 4 4 4 4 4 3. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ 27.460 32.279 32.307 29.884 30.172 30.522 30.903 ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ 23.414 29.054 28.859 25.637 25.975 26.308 26.669 4. Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ ʍɸ ɸʀɷʉʎ 3.484 3.524 3.463 3.530 3.611 3.686 3.752 5. ȿʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ 499 365 553 507 511 515 520 6. ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ 6 7 7 12 12 12 12 7. ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ 656 742 900 900 900 900 900 8. ȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ 292 361 450 500 500 500 500 IV. Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (ȵɇȿ 2010) (I+II+III) 1.094 1.455 662 1.494 2.029 2.800 4.148 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 0,6% 0,8% 0,4% 0,8% 1,0% 1,4% 2,0% V. ȵʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ʏʊʃʉɿ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 3,2% 3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,3% VI. Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴ. (ȵɇȿ 2010) (IV+V 6.708 7.081 6.870 7.789 8.421 9.497 11.044 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 3,9% 4,0% 3,8% 4,1% 4,3% 4,6% 5,2% Ƀʆʉʅɲʍʏɿʃʊ ȰȵɅ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002 ȴɉȵ: ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɉʋɸʌɴʉʄɿʃʉʑ ȵʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ɀɅȴɇ ȳɸʆɿʃɼ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻ ʍɸ ɸɽʆɿʃʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɴɳʍɻ (ȵɇȿ 2010) ɀɻ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) - (ʍʐʆɹʖɸɿɲ) ȵʆʍʘʅɲʏʘʅɹʆɸʎ ʍʏʉ ɿʍʉɺʑɶɿʉ ʏʘʆ ɃȾȰ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʉʌʉʔɹʎ ʏɻʎ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎ ɷɲʋɳʆɻʎ ʏʉʐ ȵɃɅɉɉ ʑʗʉʐʎ 2.001 ɸʃɲʏ. € ɶɿɲ ʏʉ 2018, 2.049 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2019, 2.096 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2020, 2.140 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2021 ʃɲɿ 2.179 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2022, ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʏʌɸʖʉʐʍʙʆ ɸʃʏɿʅɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʉʐ ʌʐɽʅʉʑ ʅɸɶɹɽʐʆʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ȰȵɅ. ȵʋʀʍɻʎ ɸʆʍʘʅɲʏʘʅɹʆɸʎ ʍʏʉ ɿʍʉɺʑɶɿʉ ʏʘʆ ɃȾȰ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʉʌʉʔɹʎ ʏʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ɶɿɲ ʋɲʌʉʖɹʎ ɲʍɽɹʆɸɿɲʎ ʏʉʐ ȵɃɅɉɉ ʋʉʐ ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ ʍɸ clawback, ʑʗʉʐʎ 1.407,5 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2018, 1.441 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2019, 1.474,7 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2020, 1.505,5 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2021 ʃɲɿ 1.533 ɸʃɲʏ. ɶɿɲ ʏʉ 2022, ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʏʌɸʖʉʐʍʙʆ ɸʃʏɿʅɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʉʐ ʌʐɽʅʉʑ ʅɸɶɹɽʐʆʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ȰȵɅ. ɇʏʉ ɿʍʉɺʑɶɿʉ ʏʉʐ ʐʋʉʏʉʅɹɲ ʏʘʆ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ ɸʀʆɲɿ ɸʆʍʘʅɲʏʘʅɹʆɸʎ ʉɿ ʉʌʉʔɹʎ ʏɻʎ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎ ɷɲʋɳʆɻʎ ʑʗʉʐʎ 468 ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏʉ 2018, 479 ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏʉ 2019, 490 ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏʉ 2020, 500 ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏʉ 2021 ʃɲɿ 509 ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏʉ 2022, ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʏʌɸʖʉʐʍʙʆ ɸʃʏɿʅɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʉʐ ʌʐɽʅʉʑ ʅɸɶɹɽʐʆʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ȰȵɅ. ƥ. ƲǒǚǕǐDŽdžǎƾǓ ǂǑǐǕƾnjdžǔǍǂ Ǎdž ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ NjǂǕƽ ƴƸƦ - ǔǕǝǘǐNJ Ʀ. ƧǏƾnjNJǏLj ǘǒƾǐǖǓ NjǂNJ džǎǐǑǐNJLjǍƾǎǐNJ ǕǝNjǐNJ DŽdžǎNJNjƿǓ NjǖǃƾǒǎLjǔLjǓ Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɹʎ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ȴɉȵ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴ. (ȵɇȿ 2010) 6.708 7.081 6.870 7.789 8.421 9.497 11.044 ɀɸʀʉʆ : Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȵɿʍʋʌɲʃʏɹɸʎ (ANFA) 375 345 314 291 251 163 5 Ʌʄɹʉʆ : ȵʋɿʍʏʌʉʔɹʎ ɸʍʊɷʘʆ 847 893 292 0 0 0 0 ɀɸʀʉʆ : ȶʍʉɷɲ ɲʋʉʃʌɲʏɿʃʉʋʉɿɼʍɸʘʆ 26 13 380 122 120 102 70 Ʌʄɹʉʆ : ȴɲʋɳʆɸʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʅɻ ɲʆʏɿʃʌɿɺʊʅɸʆɸʎ 10 80 43 134 133 33 33 ɀɸʀʉʆ : ɇʏɼʌɿʇɻ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆ ɿɷʌʐʅɳʏʘʆ 338 165 0 0 0 0 0 Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴ. (ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɇɍȴ) 6.826 7.531 6.510 7.509 8.183 9.266 11.002 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 3,92% 4,24% 3,56% 3,96% 4,15% 4,53% 5,19% ɇʏʊʖʉʎ ɇɍȴ 871 3.110 6.404 6.641 6.903 7.160 7.420 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 0,5% 1,75% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% ȴɻʅʉʍɿʉʆʉʅɿʃɼ ʐʋɸʌɲʋʊɷʉʍɻ (+) ɼ ʃɸʆʊ (-) 5.955 4.420 107 868 1.280 2.105 3.582 ʘʎ % ʏʉʐ ȰȵɅ 3,42% 2,49% 0,06% 0,46% 0,65% 1,03% 1,69% ȰȵɅ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002 /1: ɇɍȴ: ɇʑʅɴɲʍɻ ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼʎ ȴɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʎ /2: ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɉʋɸʌɴʉʄɿʃʉʑ ȵʄʄɸʀʅɲʏʉʎ Ȱʋʌʀʄɿʉʎ 2018 Ʌʌʘʏʉɶɸʆɹʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (ɀɅȴɇ) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼʎ ȴɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʎ (ʋʉʍɳ ʍɸ ɸʃɲʏ. ɸʐʌʙ) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ©ƹƫ ©ƹƫ ƫNJijǂnjLJIJLJ ƵǐǘDŽNjıǔLJ ƵǐǘDŽNjıǔLJ ƵǐǘDŽNjıǔLJ ƵǐǘDŽNjıǔLJ ƺǐǀǏǑ ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ 315.009 317.407 335.000 323.300 318.300 313.300 318.700 ƺǐǀǏǑ ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ ǕǑ % ƩƫƵ 180,8% 178,6% 183,1% 170,4% 161,4% 153,1% 150,3% ƫǍǏȷǏljLJnjǀǍǏlj ƸǘNJǏlj ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ 5.615 5.626 6.208 6.295 6.392 6.697 6.896 ƫǍǏȷǏljLJnjǀǍǏlj ƸǘNJǏlj ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ (% ƩƫƵ) 3,2% 3,2% 3,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,3% ƩƫƵ 174.199 177.735 182.959 189.743 197.218 204.572 212.002 ƫǎǀNjljǎLJ ǓǐǀǏǒǑ ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ NJįlj ƫǍǏȷǏljLJnjǀǍǏlj ƸǘNJǏlj ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) ƫƫ. ƮƧƵƣƤƫƤƣƴƧƫƴ ƵƣƬƵƫƬƱƶ Ʋ/ƶ Ƭƣƫ ƱƳƫƣ ƦƣƲƣƯƺƯ ƵƩƴ ƬƧƯƵƳƫƬƩƴ ƦƫƱƫƬƩƴƩƴ ƣ. ƮdžǕǂǃNJǃƽǔdžNJǓ ǂǑǝ Ǖǐǎ ǕǂNjǕNJNjǝ ǑǒǐǜǑǐnjǐDŽNJǔǍǝ Ƥ. ƣǎǟǕǂǕǂ ǝǒNJǂ DžǂǑǂǎǟǎ ǂǎƽ Ǘǐǒƾǂ NjǒǂǕNJNjǐǞ ǑǒǐǜǑǐnjǐDŽNJǔǍǐǞ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ƵNjLJǐǕnjǀǑ ƵǐǏIJǕǐljǍǀǑ ƵNjLJǐǕnjǀǑ /1 ƫNJijljnjǁIJıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ ƵǐǏDŽNjǀǔıljǑ Ʃ ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ įȷǘ ƸįNJijljNJǘ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘ (1+2+3+4+5) 18.911 23.013 22.907 21.628 21.606 21.709 21.604 1. ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ IJı ƴǐDžįǍljIJnjǏǙǑ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ (i+ii+iii+iv+v) 14.387 18.566 18.513 17.863 17.572 17.663 17.637 i ƫȷljǓǏǐLJDžǁIJıljǑ įIJĴįNjljIJijljNJǚǍ ijįnjıǂǕǍ 12.289 16.418 16.714 16.045 15.744 15.825 15.799 ii ƫȷljǓǏǐLJDžǁIJıljǑ IJı ƲǏIJǏNJǏnjıǂį, ƹƵƫ-Ƶƫ©ƹ 1.300 1.311 930 931 931 931 931 iii ƫĴLJnjıǐǂıǑ ljįijǐǚǍ ƫƷƹ NJįlj ǒȷıǐǕǐǂıǑ NjǏljȷǏǙ ȷǐǏIJǕȷljNJǏǙ 321 331 343 343 343 343 343 iv ƯǏljǍǕǍljNJǁ ȷǐǏIJijįIJǂį (ƩƯƩĬƫ) 470 505 522 540 550 560 560 v ƩȷǏİljİǘnjıǍǏlj ȷǘǐǏlj IJı ƴƯƩ 7 1 4 4 4 4 4 2. ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ IJı ƴǐDžįǍljIJnjǏǙǑ ƸǏȷljNJǁǑ ƩǒijǏİljǏǂNJLJIJLJǑ (i+ii) 3.231 3.014 3.193 2.510 2.745 2.745 2.745 i ƫȷljǓǏǐLJDžǁIJıljǑ IJı ƴƸƩ 71 39 53 81 81 81 81 ii ƩȷǏİljİǘnjıǍǏlj ȷǘǐǏlj IJı ƴƸƩ 3.160 2.975 3.140 2.429 2.663 2.663 2.663 3. ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ IJı ƲǏnjljNJƿ ƵǐǘIJǕȷį ȵɁɈɃɇ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ɸʃʏʊʎ ȴȵȾɃ (i+ii) 730 819 742 771 808 819 740 i ƫȷljǓǏǐLJDžǁIJıljǑ 708 801 710 738 776 787 708 ii ƩȷǏİǘIJıljǑ 22 18 32 32 32 32 32 4. ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ IJı ©ƫƯƴ (i+ii+iii) 380 446 281 302 303 304 304 i ƫȷljǓǏǐLJDžǁIJıljǑ 102 78 76 76 76 76 76 ii ƩȷǏİǘIJıljǑ 12 25 26 27 28 29 29 iii ƫȷljǓǏǐLJDžǁIJıljǑ IJı ƷǒDžNJǏljǍǕǍljįNJǏǙǑ ĮǏǐıǂǑ 266 343 179 199 199 199 199 5. ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ IJı ƲǏnjljNJƿ ƵǐǘIJǕȷį NJįlj ©ƫƯƴ ȵȾɈɃɇ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ (i+ii) 182 168 177 182 178 178 178 i ƫȷljǓǏǐLJDžǁIJıljǑ 180 166 177 182 178 178 178 ii ƩȷǏİǘIJıljǑ 2 3 0 0 0 0 0 1/ 2/ ʄʊɶʘ ɲʋʉʃʌɲʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎ. ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ įȷǘ ijǏǍ ƸįNJijljNJǘ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘ IJı ĴǏǐıǂǑ ıǍijǘǑ NJįlj ıNJijǘǑ ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) Ɉɲ ʍʏʉʖɸʀɲ ʏʉʐ 2017 ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ. Ƀɿ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɈɆȰȻɁɃɇȵ ʅɸʏɳ ʏʉ 2017 ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ʍɸ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ɸʃʏʊʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ, 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Ʌʌʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ 1 ƵǐǏıİǐǂį ijLJǑ ©LJnjǏNJǐįijǂįǑ Ƹ.Ƶ. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Ƶ©ƫ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 2 ƪǏǒNjǁ ijǕǍ ƫNjNjǁǍǕǍ Ƹ.Ƶ. 134,0 134,0 135,0 136,0 136,5 137,0 Ƶ©ƫ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 135,0 135,0 136,0 137,0 137,5 138,0 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 135,0 135,0 136,0 137,0 137,5 138,0 ĮǏǐıǂǑ ƩǍǚijįijį ƥǐljį ©įȷįǍǚǍ ĮǏǐǀǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ IJı ijįnjıljįNJǁ NJįlj İıİǏǒNjıǒnjǀǍLJ DŽƿIJLJ IJǙnjĴǕǍį njı ijLJǍ njıLjǏİǏNjǏDžǂį ijǏǒ ESA Džljį ijį ǀijLJ 2018-2022 (IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Ʌʌʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ 3 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƫIJǕijıǐljNJǚǍ Ƹ.Ƶ. 5.213,2 5.244,0 4.717,3 4.936,0 4.958,3 4.981,3 Ƶ©ƫ 192,0 192,0 210,0 218,0 222,0 222,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 5.405,2 5.436,0 4.927,3 5.154,0 5.180,3 5.203,3 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 5.405,2 5.436,0 4.927,3 5.154,0 5.180,3 5.203,3 ȷǐǚLJǍ ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƫIJǕijıǐljNJǚǍ Ƹ.Ƶ. 3.215,0 3.214,9 2.611,7 2.767,5 2.767,6 2.767,7 Ƶ©ƫ 124,0 124,0 144,0 150,0 155,0 155,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 3.339,0 3.338,9 2.755,7 2.917,5 2.922,6 2.922,7 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 3.339,0 3.338,9 2.755,7 2.917,5 2.922,6 2.922,7 ȷǐǚLJǍ ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ©LJnjǘIJljįǑ ƸƿǎLJǑ NJįlj ƵǐǏIJijįIJǂįǑ ijǏǒ ƵǏNjǂijLJ Ƹ.Ƶ. 1.993,5 2.024,5 2.100,7 2.163,6 2.185,8 2.208,7 Ƶ©ƫ 66,0 66,0 64,0 65,0 64,0 64,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 2.059,5 2.090,5 2.164,7 2.228,6 2.249,8 2.272,7 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 2.059,5 2.090,5 2.164,7 2.228,6 2.249,8 2.272,7 ȷǐǚLJǍ ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƱįNJıİǏǍǂįǑ NJįlj ĭǐƿNJLJǑ Ƹ.Ƶ. 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 Ƶ©ƫ 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 6,8 6,7 6,8 7,9 7,9 7,9 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 6,8 6,7 6,8 7,9 7,9 7,9 4 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƴljNJǏǍǏnjǂįǑ NJįlj ƩǍƿȷijǒǎLJǑ Ƹ.Ƶ. 97,1 97,9 98,3 48,4 48,1 47,8 Ƶ©ƫ 2.148,0 2.148,0 2.685,0 2.720,0 2.745,0 2.749,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 2.245,1 2.245,9 2.783,3 2.768,4 2.793,1 2.796,8 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƷǒǍǁDžǏǐǏǑ ijǏǒ ƯįijįǍįNjǕijǁ 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 Ƹ.Ƶ. 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 2.245,1 2.245,9 2.783,3 2.768,4 2.793,1 2.796,8 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƻLJĴljįNJǁǑ ƵǏNjljijljNJǁǑ, ƸLJNjıȷljNJǏljǍǕǍljǚǍ NJįlj ƫǍLJnjǀǐǕIJLJǑ Ƹ.Ƶ. 45,0 51,8 58,4 58,8 58,8 58,8 Ƶ©ƫ 28,0 28,0 70,0 70,0 70,0 70,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 73,0 79,8 128,4 128,8 128,8 128,8 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƫLjǍljNJǘ ƷǒnjDŽǏǙNjljǏ ƶįİljǏijLJNjıǘǐįIJLJǑ 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Ƹ.Ƶ. 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 73,0 79,8 128,4 128,8 128,8 128,8 6 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƫLjǍljNJǁǑ ơnjǒǍįǑ Ƹ.Ƶ. 3.180,5 3.295,0 3.345,0 3.415,4 3.420,5 3.429,9 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƫǎǏȷNjljIJijljNJƿ ȷǐǏDžǐƿnjnjįijį (IJı ijįnjıljįNJǁ DŽƿIJLJ) 510,0 510,0 530,0 530,0 530,0 530,0 Ƶ©ƫ 9,0 9,0 14,0 14,0 14,0 14,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 3.189,5 3.304,0 3.359,0 3.429,4 3.434,5 3.443,9 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 204,4 238,9 194,3 182,9 -220,2 30,1 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 2.985,1 3.065,1 3.164,7 3.246,5 3.654,7 3.413,8 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƵįljİıǂįǑ, ƢǐıǒǍįǑ NJįlj ĭǐLJIJNJıǒnjƿijǕǍ Ƹ.Ƶ. 4.696,9 4.680,8 4.896,9 5.041,2 5.077,1 5.092,4 Ƶ©ƫ 620,0 620,0 585,0 550,0 535,0 535,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 5.316,9 5.300,8 5.481,9 5.591,2 5.612,1 5.627,4 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƩǐǓǁ ©ljįIJĴƿNjljIJLJǑ ijLJǑ ƵǏljǘijLJijįǑ IJijLJǍ ƵǐǕijǏDŽƿLjnjljį NJįlj ©ıǒijıǐǏDŽƿLjnjljį ƫNJȷįǂİıǒIJLJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ƹ.Ƶ. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǘǑ ƴǐDžįǍljIJnjǘǑ ƫǎıijƿIJıǕǍ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ƹ.Ƶ. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ƶ©ƫ ƩǐǓǁ ©ljįIJĴƿNjljIJLJǑ ijLJǑ ƵǏljǘijLJijįǑ IJijLJǍ ƩǍǚijįijLJ ƫNJȷįǂİıǒIJLJ 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 Ƹ.Ƶ. 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 5.316,9 5.300,8 5.481,9 5.591,2 5.612,1 5.627,4 ĮǏǐıǂǑ ƩǍǚijįijį ƥǐljį ©įȷįǍǚǍ ĮǏǐǀǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ IJı ijįnjıljįNJǁ NJįlj İıİǏǒNjıǒnjǀǍLJ DŽƿIJLJ IJǙnjĴǕǍį njı ijLJǍ njıLjǏİǏNjǏDžǂį ijǏǒ ESA Džljį ijį ǀijLJ 2018-2022 (IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) - (IJǒǍǀǓıljį) 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Ʌʌʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƫǐDžįIJǂįǑ, ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ NJįlj ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩNjNjLJNjıDžDžǙLJǑ Ƹ.Ƶ. 17.697,0 17.953,1 17.087,0 16.825,5 16.908,2 16.884,7 Ƶ©ƫ 370,0 370,0 375,0 375,0 375,0 375,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 18.067,0 18.323,1 17.462,0 17.200,5 17.283,2 17.259,7 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 18.067,0 18.323,1 17.462,0 17.200,5 17.283,2 17.259,7 9 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƫǎǕijıǐljNJǚǍ Ƹ.Ƶ. 268,1 258,1 259,1 257,1 255,9 254,1 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƸǘNJǏlj (IJı NJįLjįǐǁ DŽƿIJLJ) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ƶ©ƫ 5,0 5,0 3,0 3,0 4,0 4,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 273,1 263,1 262,1 260,1 259,9 258,1 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 273,1 263,1 262,1 260,1 259,9 258,1 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ©ljNJįljǏIJǙǍLJǑ, ©ljįĴƿǍıljįǑ NJįlj ƩǍLjǐǕȷǂǍǕǍ ©ljNJįljǕnjƿijǕǍ Ƹ.Ƶ. 608,5 609,0 636,5 648,5 647,6 645,9 Ƶ©ƫ 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 619,5 620,0 646,5 658,5 657,6 655,9 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƩǐǓǁ ƵǐǏIJijįIJǂįǑ ©ıİǏnjǀǍǕǍ ƵǐǏIJǕȷljNJǏǙ ƺįǐįNJijǁǐį 2,5 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9 Ƹ.Ƶ. 2,5 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9 Ƶ©ƫ ƩǐǓǁ ©ljįIJĴƿNjljIJLJǑ ijǏǒ ƩȷǏǐǐǁijǏǒ ijǕǍ ƫȷljNJǏljǍǕǍljǚǍ 2,2 2,0 2,3 2,3 2,4 2,5 Ƹ.Ƶ. 2,2 2,0 2,3 2,3 2,4 2,5 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 619,5 617,8 646,5 658,5 657,6 655,9 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƴljNJǏǍǏnjljNJǚǍ (ȷNjLJǍ ĬıǍljNJǚǍ ƯǐįijljNJǚǍ ©įȷįǍǚǍ) Ƹ.Ƶ. /6 659,8 670,4 726,8 768,6 761,4 709,1 Ƶ©ƫ 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 666,8 677,4 734,8 776,6 769,4 717,1 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƩǍıǎƿǐijLJijLJ ƩǐǓǁ ©LJnjǏIJǂǕǍ ƫIJǘİǕǍ 434,1 444,3 487,5 491,5 488,5 484,8 Ƹ.Ƶ. /5 /6 434,1 444,3 487,5 491,5 488,5 484,8 Ƶ©ƫ ƩǐǓǁ ƯįijįȷǏNjǀnjLJIJLJǑ ijLJǑ ƲǏnjljnjǏȷǏǂLJIJLJǑ ƫIJǘİǕǍ įȷǘ ƫDžNJNjLJnjįijljNJǀǑ ©ǐįIJijLJǐljǘijLJijıǑ NJįlj ƺǐLJnjįijǏİǘijLJIJLJǑ ijLJǑ ƸǐǏnjǏNJǐįijǂįǑ NJįlj ƫNjǀDžǓǏǒ ijǕǍ ©LJNjǚIJıǕǍ ƵıǐljǏǒIJljįNJǁǑ ƯįijƿIJijįIJLJǑ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Ƹ.Ƶ. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 666,8 677,4 734,8 776,6 769,4 717,1 12 ĬıǍljNJǀǑ ƯǐįijljNJǀǑ ©įȷƿǍıǑ Ƹ.Ƶ. 10.198,4 10.776,2 11.873,0 12.046,5 11.402,1 11.720,7 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƸǘNJǏlj (IJı NJįLjįǐǁ DŽƿIJLJ) 5.200,0 5.150,0 6.200,0 6.000,0 6.100,0 6.300,0 ©įȷƿǍıǑ įǍƿNjLJǔLJǑ İįǍıǂǕǍ įȷǘ ijǏǍ ƫǒǐǕȷįǖNJǘ ƱLJǓįǍljIJnjǘ ƷijǁǐljǎLJǑ (ƫƱƷ) NJįlj ȷįǐƿNjNjLJNjıǑ İįȷƿǍıǑ İLJnjǏIJǂǏǒ ǓǐǀǏǒ 65,0 65,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ƯįijįȷijǚIJıljǑ ıDžDžǒǁIJıǕǍ (IJı įNJįLjƿǐljIJijLJ DŽƿIJLJ) 970,0 966,6 405,0 659,0 118,8 118,8 ƩǍįNjLJǔıljǑ ǓǐıǚǍ ĴǏǐǀǕǍ ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ƶ©ƫ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 10.198,4 10.776,2 11.873,0 12.046,5 11.402,1 11.720,7 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ -2.068,7 -1.704,5 -689,2 -1.060,6 -1.443,0 -1.713,5 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 12.267,1 12.480,7 12.562,1 13.107,1 12.845,1 13.434,2 ĮǏǐıǂǑ ƩǍǚijįijį ƥǐljį ©įȷįǍǚǍ ĮǏǐǀǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ IJı ijįnjıljįNJǁ NJįlj İıİǏǒNjıǒnjǀǍLJ DŽƿIJLJ IJǙnjĴǕǍį njı ijLJǍ njıLjǏİǏNjǏDžǂį ijǏǒ ESA Džljį ijį ǀijLJ 2018-2022 (IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) - (IJǒǍǀǓıljį) 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Ʌʌʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ 13 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƹDžıǂįǑ Ƹ.Ƶ. 3.724,5 3.752,1 3.847,9 3.908,8 3.903,2 3.892,2 Ƶ©ƫ 35,0 35,0 65,0 65,0 65,0 65,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 3.759,5 3.787,1 3.912,9 3.973,8 3.968,2 3.957,2 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƫLjǍljNJǁ ƩǐǓǁ ƮįijǐljNJǚǑ ƹȷǏDŽǏLJLjǏǙnjıǍLJǑ ƩǍįȷįǐįDžǕDžǁǑ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Ƹ.Ƶ. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 3.759,5 3.787,1 3.912,9 3.973,8 3.968,2 3.957,2 14 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ©ljǏljNJLJijljNJǁǑ ƩǍįIJǒDžNJǐǘijLJIJLJǑ Ƹ.Ƶ. 42,9 41,7 42,2 41,9 41,8 41,6 Ƶ©ƫ 118,0 118,0 88,0 93,0 103,0 103,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 160,9 159,7 130,2 134,9 144,8 144,6 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƩǍǚijįijǏ ƷǒnjDŽǏǙNjljǏ ƫȷljNjǏDžǁǑ ƵǐǏIJǕȷljNJǏǙ 8,9 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8 Ƹ.Ƶ. 8,9 8,7 8,8 8,9 8,9 8,8 Ƶ©ƫ ƷǒǍǁDžǏǐǏǑ ijǏǒ ƵǏNjǂijLJ 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1 Ƹ.Ƶ. 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 160,9 159,7 130,2 134,9 144,8 144,6 15 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƵǏNjljijljIJnjǏǙ NJįlj ƩLjNjLJijljIJnjǏǙ Ƹ.Ƶ. 298,5 299,5 303,3 305,4 305,4 304,9 Ƶ©ƫ 41,0 41,0 45,0 45,0 45,0 45,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 339,5 340,5 348,3 350,4 350,4 349,9 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 339,5 340,5 348,3 350,4 350,4 349,9 16 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƵıǐljDŽƿNjNjǏǍijǏǑ NJįlj ƫǍǀǐDžıljįǑ Ƹ.Ƶ. 59,8 79,0 83,4 83,7 87,3 87,1 Ƶ©ƫ 410,0 410,0 470,0 448,0 410,0 406,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 469,8 489,0 553,4 531,7 497,3 493,1 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 469,8 489,0 553,4 531,7 497,3 493,1 17 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƹȷǏİǏnjǚǍ NJįlj ƱıijįĴǏǐǚǍ Ƹ.Ƶ. 514,2 514,5 536,3 537,2 533,8 502,0 Ƶ©ƫ 1.964,0 1.964,0 1.854,0 1.864,0 1.878,0 1.878,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 2.478,2 2.478,5 2.390,3 2.401,2 2.411,8 2.380,0 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ƫȷljijǐǏȷǁ ©ljıǐıǙǍLJIJLJǑ ƩijǒǓLJnjƿijǕǍ NJįlj ƩIJĴƿNjıljįǑ ƵijǁIJıǕǍ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ƹ.Ƶ. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ƶ©ƫ ƫȷljijǐǏȷǁ ©ljıǐıǙǍLJIJLJǑ ƷljİLJǐǏİǐǏnjljNJǚǍ ƩijǒǓLJnjƿijǕǍ NJįlj ƷǒnjDŽƿǍijǕǍ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ƹ.Ƶ. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ƶ©ƫ ƶǒLjnjljIJijljNJǁ ƩǐǓǁ ƷljİLJǐǏİǐǘnjǕǍ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Ƹ.Ƶ. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Ƶ©ƫ ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 6,0 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 2.472,2 2.362,6 2.390,3 2.401,2 2.411,8 2.380,0 18 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƱıijįǍįIJijıǒijljNJǁǑ ƵǏNjljijljNJǁǑ Ƹ.Ƶ. 41,5 41,2 41,3 41,7 41,9 42,0 Ƶ©ƫ 25,0 25,0 40,0 40,0 40,0 40,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 66,5 66,2 81,3 81,7 81,9 82,0 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 66,5 66,2 81,3 81,7 81,9 82,0 19 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƲįǒijljNjǂįǑ NJįlj ƲLJIJljǕijljNJǁǑ ƵǏNjljijljNJǁǑ Ƹ.Ƶ. 332,2 331,3 336,6 345,6 348,6 349,3 Ƶ©ƫ 38,0 38,0 39,0 38,0 37,0 37,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 370,2 369,3 375,6 383,6 385,6 386,3 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 370,2 369,3 375,6 383,6 385,6 386,3 ĮǏǐıǂǑ ƩǍǚijįijį ƥǐljį ©įȷįǍǚǍ ĮǏǐǀǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ IJı ijįnjıljįNJǁ NJįlj İıİǏǒNjıǒnjǀǍLJ DŽƿIJLJ IJǙnjĴǕǍį njı ijLJǍ njıLjǏİǏNjǏDžǂį ijǏǒ ESA Džljį ijį ǀijLJ 2018-2022 (IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) - (IJǒǍǀǓıljį) 2018 2018 2019 2020 2021 2022 Ʌʌʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ȵʃʏʀʅɻʍɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ Ʌʌʊɴʄɸʗɻ 20 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƩDžǐǏijljNJǁǑ ƩǍƿȷijǒǎLJǑ NJįlj ƸǐǏĴǂnjǕǍ Ƹ.Ƶ. 401,8 397,6 495,0 518,5 520,5 520,0 Ƶ©ƫ 692,0 692,0 703,0 703,0 703,0 703,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 1.093,8 1.089,6 1.198,0 1.221,5 1.223,5 1.223,0 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 1.093,8 1.089,6 1.198,0 1.221,5 1.223,5 1.223,0 21 ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƸǏǒǐljIJnjǏǙ Ƹ.Ƶ. 44,5 44,2 45,1 46,1 47,0 47,0 Ƶ©ƫ 36,0 36,0 35,0 35,0 35,0 35,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 80,5 80,2 80,1 81,1 82,0 82,0 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 80,5 80,2 80,1 81,1 82,0 82,0 22 ƩȷǏNJıǍijǐǕnjǀǍıǑ ©ljǏljNJǁIJıljǑ Ƹ.Ƶ. 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2 Ƶ©ƫ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƸįnjıljįNJǘ ƷǙǍǏNjǏ 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ƷǙǍǏNjǏ NJįijƿ ESA 175,9 176,1 176,2 179,1 179,1 178,2 Ʈ. TAMEIAKO ƷƹƲƴưƴ ©ƩƵƩƲƼƲ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƾƵƴưƴĬƮƷƱƴƹ (Ʃ+ƪ) 55.187,8 56.201,0 57.043,9 57.493,2 56.986,5 57.229,5 Ʃ. ©įȷƿǍıǑ ƸįNJijljNJǏǙ ƵǐǏǒȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ (1+2) 48.437,8 49.451,0 49.743,9 50.193,2 49.686,5 49.929,5 1 ƵǐǕijǏDžıǍıǂǑ İįȷƿǍıǑ 43.237,7 44.300,9 43.543,8 44.193,1 43.586,4 43.629,4 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ©įȷƿǍıǑ įǍƿNjLJǔLJǑ İįǍıǂǕǍ įȷǘ ijǏǍ ƫǒǐǕȷįǖNJǘ ƱLJǓįǍljIJnjǘ ƷijǁǐljǎLJǑ (ƫƱƷ) NJįlj ȷįǐƿNjNjLJNjıǑ İįȷƿǍıǑ İLJnjǏIJǂǏǒ ǓǐǀǏǒ 65,0 65,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ƫǎǏȷNjljIJijljNJƿ ȷǐǏDžǐƿnjnjįijį (IJı ijįnjıljįNJǁ DŽƿIJLJ) 510,0 510,0 530,0 530,0 530,0 530,0 ƯįijįȷijǚIJıljǑ ıDžDžǒǁIJıǕǍ (IJı įNJįLjƿǐljIJijLJ DŽƿIJLJ) 970,0 966,6 405,0 659,0 118,8 118,8 ƩǍįNjLJǔıljǑ ǓǐıǚǍ ĴǏǐǀǕǍ ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 ƸǘNJǏlj (IJı NJįLjįǐǁ DŽƿIJLJ) 5.200,1 5.150,1 6.200,1 6.000,1 6.100,1 6.300,1 ƪ. Ƶ©ƫ /1 6.750,0 6.750,0 7.300,0 7.300,0 7.300,0 7.300,0 Ĭ. ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ /2 /3 -1.858,3 -1.347,5 -494,8 -877,7 -1.663,2 -1.683,4 ƮƮ. ƷǙǍǏNjǏ İįȷįǍǚǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ NJįijƿ ESA (Ʈ-Ĭ) /4 57.046,1 57.548,5 57.538,7 58.370,9 58.649,7 58.912,9 ƷijǏ ǘǐljǏ İįȷįǍǚǍ ijǏǒ Ƹ.Ƶ. ijLJǑ ƩǍıǎƿǐijLJijLJǑ ƩǐǓǁǑ ©LJnjǏIJǂǕǍ ƫIJǘİǕǍ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍǏǍijįlj ȷljIJijǚIJıljǑ Džljį įȷǏİǏǓǀǑ ıNJijljnjǚnjıǍǏǒ ȷǏIJǏǙ 34 ıNJįij. ıǒǐǚ NJįij' ǀijǏǑ įȷǘ ijǏ 2019 NJįlj njıijƿ, IJijǏ ȷNjįǂIJljǏ ıȷįǍįIJǓıİljįIJnjǏǙ ijǏǒ DŽįLjnjǏNjǏDžǂǏǒ-njljIJLjǏNjǏDžǂǏǒ DŽƿIJılj ȷıǐljDžǐįĴǁǑ LjǀIJıǕǍ NJįlj įǎljǏNjǘDžLJIJLJǑ, IJı IJǒnjĴǕǍǂį njı ijǏ ljIJǓǙǏǍ ƱǍLJnjǘǍljǏ ƯįijįǍǘLJIJLJǑ (sMoU). ƷijǏ ıǍ NjǘDžǕ ȷǏIJǘ İıǍ IJǒnjȷıǐljNjįnjDŽƿǍǏǍijįlj İįȷƿǍıǑ Džljį ıǐDžǏİǏijljNJǀǑ ıljIJĴǏǐǀǑ, Ǐlj ǏȷǏǂıǑ ıǂǍįlj İLJnjǏIJljǏǍǏnjljNJƿ ǏǒİǀijıǐıǑ IJı ıȷǂȷıİǏ ĬıǍljNJǁǑ ƯǒDŽǀǐǍLJIJLJǑ (ljIJǘȷǏIJǏ ǀIJǏİǏ ijǏǒ ǒȷǏijǏnjǀį ijǕǍ ƴƯƩ). ƸǒǓǘǍ İljįĴǏǐǀǑ NjǘDžǕ ǍǀǕǍ ȷǐǏIJNjǁǔıǕǍ ȷǐǏIJǕȷljNJǏǙ IJijį ıȷǘnjıǍį ǀijLJ Ljį NJįNjǒĴLjǏǙǍ njı įǍįNJįijįǍǏnjǁ ȷljIJijǚIJıǕǍ įȷǘ ijljǑ ĬıǍljNJǀǑ ƯǐįijljNJǀǑ ©įȷƿǍıǑ. ƷijǏ ǘǐljǏ İįȷįǍǚǍ ijǏǒ Ƹ.Ƶ. ijLJǑ ƩǍıǎƿǐijLJijLJǑ ƩǐǓǁǑ ©LJnjǏIJǂǕǍ ƫIJǘİǕǍ İıǍ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍǏǍijįlj ȷljIJijǚIJıljǑ ıNJijljnjǚnjıǍǏǒ ȷǏIJǏǙ 14,2 ıNJįij. ıǒǐǚ Džljį İįȷƿǍıǑ ȷǏǒ įĴǏǐǏǙǍ ijLJǍ ƩǐǓǁ, įNjNjƿ ǀǓǏǒǍ ȷǐǏDŽNjıĴLjıǂ IJijǏ ǘǐljǏ İįȷįǍǚǍ ijǏǒ ƹȷǏǒǐDžıǂǏǒ ƴljNJǏǍǏnjljNJǚǍ (ȷNjLJǍ ĬıǍljNJǚǍ ƯǐįijljNJǚǍ ©įȷįǍǚǍ), NjǘDžǕ njLJ İǒǍįijǘijLJijįǑ ıȷljnjıǐljIJnjǏǙ ijǕǍ ıǍ NjǘDžǕ İįȷįǍǚǍ ıȷǂ ijǏǒ ȷįǐǘǍijǏǑ, ȷǐǏNJıljnjǀǍǏǒ Ǎį njıijįĴǀǐǏǍijįlj IJijǏǍ ȷǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘ ijLJǑ ƩƩ©ƫ NJįijƿ ijLJ İljƿǐNJıljį ıNJƿIJijǏijı ǀijǏǒǑ, njı DŽƿIJLJ ijljǑ NJıǂnjıǍıǑ İljįijƿǎıljǑ. ƴ ȷǂǍįNJįǑ İıǍ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍılj ijljǑ ǓǐLJnjįijǏİǏijǁIJıljǑ Džljį ȷNjLJǐǕnjǀǑ ǒȷǏǓǐıǚIJıǕǍ ȷǐǏLJDžǏǙnjıǍǕǍ ǏljNJǏǍǏnjljNJǚǍ ıijǚǍ (Ƶƴƫ) NJįlj ıǎǏĴNjǁIJıǕǍ ıNJNJǐınjǚǍ įljijǁIJıǕǍ IJǒǍijįǎljǏİǘijLJIJLJǑ. ĮǏǐıǂǑ ƩǍǚijįijį ƥǐljį ©įȷįǍǚǍ ĮǏǐǀǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ IJı ijįnjıljįNJǁ NJįlj İıİǏǒNjıǒnjǀǍLJ DŽƿIJLJ IJǙnjĴǕǍį njı ijLJǍ njıLjǏİǏNjǏDžǂį ijǏǒ ESA Džljį ijį ǀijLJ 2018-2022 (IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) - (IJǒǍǀǓıljį) ƴlj ȷǐǏDŽNjǀǔıljǑ Džljį ijǏ Ƶ©ƫ įǍƿ ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ȷǐǏǀǐǓǏǍijįlj įȷǘ ijǏ ƹȷǏǒǐDžıǂǏ ƴljNJǏǍǏnjǂįǑ NJįlj ƩǍƿȷijǒǎLJǑ. ©ıǍ ǒȷƿǐǓǏǒǍ İljįLjǀIJljnjį İljįNJǐljijƿ IJijǏljǓıǂį Džljį ijǏ Ƶ©ƫ ijǕǍ ƩǍıǎƿǐijLJijǕǍ ©ljǏljNJLJijljNJǚǍ ƩǐǓǚǍ, ijį ȷǏIJƿ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍǏǍijįlj IJijǏ IJǒǍǏNjljNJǘ ǘǐljǏ İįȷįǍǚǍ ijǏǒ ıNJƿIJijǏijı ǒȷǏǒǐDžıǂǏǒ . ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ: (+) njıǂǕIJLJ İįȷįǍǚǍ / (-) įǙǎLJIJLJ İįȷįǍǚǍ. ƴ ȷǂǍįNJįǑ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍılj njǘǍǏ ijLJǍ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ NJįijƿ ESA Džljį ijLJǍ IJǒǍıljIJĴǏǐƿ ȷǐǏǑ ijLJǍ ƸǏǒǐNJǂį Džljį ijLJǍ įǍijljnjıijǚȷljIJLJ ijǕǍ njıijįǍįIJijıǒijljNJǚǍ ǐǏǚǍ NJįlj IJǒDžNJıNJǐljnjǀǍį 2018: 6 ıNJįij., 2019: 1 ıNJįij. ıǒǐǚ. ƫƫƫ. ƦƣƲƣƯƧƴ ƯƱƴƱƬƱƮƧƫƺƯ – ƲƧƦƶ Ƭƣƫ ƣƯƣƭƶƴƩ ƬƱƫƯƺƯƫƬƱƶ ƲƳƱƼƲƱƭƱƥƫƴƮƱƶ ƣ. ƦdžDžǐǖnjdžǖǍƾǎdžǓ DžǂǑƽǎdžǓ ǎǐǔǐNjǐǍdžǀǚǎ - ƲƧƦƶ Ƥ. ƣǎƽnjǖǔLj ƬǐNJǎǚǎNJNjǐǞ ƲǒǐǜǑǐnjǐDŽNJǔǍǐǞ ©ƹƫ ©ƹƫ ƫNJijǂnjLJIJLJ ƵǐǘDŽNjıǔLJ ƵǐǘDŽNjıǔLJ ƵǐǘDŽNjıǔLJ ƵǐǘDŽNjıǔLJ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ©ıİǏǒNjıǒnjǀǍį ǀǎǏİį (njıijƿ CB) ƱƵ©Ʒ 19-22 2.194 2.172 2.193 2.233 2.263 2.298 2.331 ıNJ ijǕǍ ǏȷǏǂǕǍ: ĴįǐnjįNJıǒijljNJǁ İįȷƿǍLJ (ǘǐljǏ) 468 479 490 500 509 njljIJLjǏǂ 567 566 568 570 572 NjǏljȷƿ ǀǎǏİį 1.158 1.189 1.206 1.227 1.250 ©ıİǏǒNjıǒnjǀǍį ǀǎǏİį (njıijƿ CB) ƱƵ©Ʒ 18-21 2.188 2.165 2.164 2.186 2.208 2.233 ©ƮƩĮƴƶƩ ƱƵ©Ʒ 19-22 IJı IJǓǀIJLJ njı ƱƵ©Ʒ 18-21 29 47 55 64 ƷLJnjıljǚIJıljǑ: 1. ƷijljǑ įǍǕijǀǐǕ İįȷƿǍıǑ İıǍ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍǏǍijįlj Ǐlj İįȷƿǍıǑ njǀIJǕ ijǏǒ Ƶ©ƫ ıǍǚ ıǎįljǐǏǙǍijįlj Ǐlj įǍijljNJǐljdžǘnjıǍıǑ . 4. CB = Clawback ƫǎǀNjljǎLJ İıİǏǒNjıǒnjǀǍǕǍ İįȷįǍǚǍ ǒȷǏijǏnjǀį ǍǏIJǏNJǏnjıǂǕǍ - Ƶƫ©ƹ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) ƹȷǏijǏnjǀįǑ ƲǏIJǏNJǏnjıǂį- Ƶƫ©ƹ 2. ƷijljǑ įǍǕijǀǐǕ İįȷƿǍıǑ İıǍ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍǏǍijįlj ijį IJijǐįijljǕijljNJƿ ǍǏIJǏNJǏnjıǂį . 3. ƷijljǑ įǍǕijǀǐǕ İįȷƿǍıǑ İıǍ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍǏǍijįlj Ǐlj įnjǏljDŽǀǑ ȷǐǏIJǕȷljNJǏǙ ijǕǍ ǍǏIJǏNJǏnjıǂǕǍ ijǏǒ ƫƷƹ NJįlj ijǏǒ Ƶƫ©ƹ, ȷǏǒ ȷNjLJǐǚǍǏǍijįlj įȷǘ ijǏǍ ƯǐįijljNJǘ Ƶ/ƹ. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ©ƹƫ ©ƹƫ ƱƵ©Ʒ ƱƵ©Ʒ ƱƵ©Ʒ ƱƵ©Ʒ ƱƵ©Ʒ ĮƴƶƫƮƷ ƯƴƮƲƼƲƮƯƭƷ ƩƷĮƩưƮƷƭƷ į) ƩIJĴįNjljIJijljNJƿ Ƹįnjıǂį ƢIJǏİį 36.442 43.149 42.987 41.437 41.801 42.394 42.867 ƩIJĴįNjljIJijljNJǀǑ ıljIJĴǏǐǀǑ 11.049 12.835 13.103 13.585 14.125 14.439 14.736 ƶǙLjnjljIJLJ ǏĴıljNjǚǍ 1.040 1.129 1.124 1.074 1.057 1.037 1.015 ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ įȷǘ ƩƯƩĬƫ 391 395 395 395 395 395 395 ƯǏljǍǕǍljNJǏǂ ȷǘǐǏlj 726 669 660 675 694 714 732 ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ įȷǘ ijįNJijljNJǘ ȷǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘ 10.702 14.939 14.421 12.948 12.647 12.728 12.702 ƩǍijljNJǐljdžǘnjıǍį ǀIJǏİį 8 0 0 0 0 0 0 ƩȷǘİǏIJLJ ȷıǐljǏǒIJǂįǑ 1.070 1.099 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193 ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ǒȷǀǐ ©LJnjǏIJǂǏǒ NJįlj ijǐǂijǕǍ 11.227 11.867 11.939 11.414 11.536 11.731 11.934 ưǏljȷƿ ǀIJǏİį 228 216 151 153 155 157 160 ƢǎǏİį 35.717 42.324 42.530 38.159 38.561 39.093 39.662 ƷǒǍijƿǎıljǑ 23.414 28.917 28.702 25.480 25.818 26.151 26.512 ƯǙǐljįǑ įIJĴƿNjljIJLJǑ 19.712 25.589 25.315 22.252 22.496 22.736 23.026 ƫȷljNJǏǒǐljNJǁǑ įIJĴƿNjljIJLJǑ /1 3.702 3.328 3.387 3.228 3.322 3.415 3.486 ưǏljȷǀǑ ȷįǐǏǓǀǑ įIJLjǀǍıljįǑ 180 174 174 174 174 174 174 ƵǐǏǍǏljįNJǀǑ ȷįǐǏǓǀǑ 1.968 1.106 1.200 634 575 575 577 ưǏljȷǀǑ njıijįDŽljDŽƿIJıljǑ IJı ijǐǂijǏǒǑ 9.593 11.722 11.939 11.414 11.536 11.731 11.934 ©įȷƿǍıǑ ȷǐǏIJǕȷljNJǏǙ 231 211 209 207 207 207 206 ©ljǏljNJLJijljNJǀǑ İįȷƿǍıǑ /2 331 194 306 249 252 255 259 ƸįnjıljįNJǘ įȷǏijǀNjıIJnjį 725 825 457 3.278 3.240 3.301 3.205 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ -321 -302 528 0 0 0 0 ©LJnjǏIJljǏǍǏnjljNJǘ įȷǏijǀNjıIJnjį 404 523 985 3.278 3.240 3.301 3.205 ƯǏljǍǕǍljNJǘǑ ȷǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘǑ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ©ƹƫ ©ƹƫ ƱƵ©Ʒ ƱƵ©Ʒ ƱƵ©Ʒ ƱƵ©Ʒ ƱƵ©Ʒ DŽ) ƴƵƫƯƩ (njLJ įIJĴįNjljIJijljNJǀǑ įǐnjǏİljǘijLJijıǑ) (ijǀǕǑ ƴĬƩ, ƲƩƸ) ƢIJǏİį 0 195 1.123 1.928 1.928 1.928 1.928 ƩIJĴįNjljIJijljNJǀǑ ıljIJĴǏǐǀǑ 0 6 6 6 6 6 6 ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ įȷǘ ijįNJijljNJǘ ȷǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘ 0 160 1.109 1.914 1.914 1.914 1.914 ƩȷǘİǏIJLJ ȷıǐljǏǒIJǂįǑ 0 18 8 8 8 8 8 ưǏljȷƿ ǀIJǏİį 0 11 0 0 0 0 0 ƢǎǏİį 0 171 1.123 1.928 1.928 1.928 1.928 ƯǏljǍǕǍljNJıǑ ȷįǐǏǓıǑ 0 137 1.095 1.900 1.900 1.900 1.900 ©įȷƿǍıǑ ȷǐǏIJǕȷljNJǏǙ 0 11 11 11 11 11 11 ©ljǏljNJLJijljNJǀǑ İįȷƿǍıǑ 0 23 17 17 17 17 17 ƸįnjıljįNJǘ įȷǏijǀNjıIJnjį 0 24 0 0 0 0 0 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ ©LJnjǏIJljǏǍǏnjljNJǘ įȷǏijǀNjıIJnjį 0 24 0 0 0 0 0 Dž) ƴƩƫ©,ƴƫƫ,ƴƫƯ ƢIJǏİį 2.262 2.764 2.960 3.027 3.090 3.153 3.213 ƩIJĴįNjljIJijljNJǀǑ ıljIJĴǏǐǀǑ 1.172 1.729 1.863 1.921 1.987 2.053 2.117 ƶǙLjnjljIJLJ ǏĴıljNjǚǍ 181 196 196 187 184 181 177 ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ įȷǘ NJǐįijljNJǘ ȷǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘ 674 543 635 705 705 705 705 ƩȷǘİǏIJLJ ȷıǐljǏǒIJǂįǑ 47 43 58 58 58 58 58 ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ǒȷıǐ ©LJnjǏIJǂǏǒ NJįlj ijǐǂijǕǍ 89 91 95 98 98 98 98 ưǏljȷƿ ǀIJǏİį 99 161 113 58 58 58 58 ƢǎǏİį 2.168 2.297 2.415 2.518 2.532 2.549 2.568 ƵǐǏǍǏljįNJǀǑ ȷįǐǏǓǀǑ 1.869 2.004 2.114 2.195 2.205 2.222 2.240 ƩȷǘİǏIJLJ ıljIJȷǐƿǎıǕǍ ijǐǂijǕǍ 90 86 95 98 98 98 98 ©įȷƿǍıǑ ȷǐǏIJǕȷljNJǏǙ 96 96 97 101 105 105 106 ưǏljȷǀǑ İįȷƿǍıǑ 113 111 109 124 124 124 124 ƸįnjıljįNJǘ įȷǏijǀNjıIJnjį 94 467 544 509 558 603 645 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 45 37 0 0 0 0 0 ©LJnjǏIJljǏǍǏnjljNJǘ įȷǏijǀNjıIJnjį 139 504 544 509 558 603 645 İ) ƫƴƵƹƹ ƢIJǏİį 4.899 5.380 5.114 4.932 5.019 5.096 5.185 ƩIJĴįNjljIJijljNJǀǑ ıljIJĴǏǐǀǑ 3.904 4.557 4.480 4.306 4.395 4.476 4.568 ƶǙLjnjljIJLJ ǏĴıljNjǚǍ 151 174 174 166 164 160 157 ƯǏljǍǕǍljNJǏǂ ƵǘǐǏlj 2 0 0 0 0 0 0 ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ įȷǘ ijįNJijljNJǘ ȷǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘ 502 314 100 100 100 100 100 ƩȷǘİǏIJLJ ȷıǐljǏǒIJǂįǑ 39 63 40 40 40 40 40 ƫljIJȷǐƿǎıljǑ ǒȷǀǐ ©LJnjǏIJǂǏǒ NJįlj ijǐǂijǕǍ 250 255 300 300 300 300 300 ưǏljȷƿ ǀIJǏİį 51 17 20 20 20 20 20 ƢǎǏİį 5.005 5.316 5.101 4.852 4.998 5.098 5.125 ĮįǐnjįNJıǒijljNJǁ İįȷƿǍLJ (NJįLjįǐǁ njıijƿ ijLJǍ įĴįǂǐıIJLJ clawback & rebate) 2.089 2.332 2.249 2.028 2.186 2.256 2.250 ưǏljȷǀǑ ȷįǐǏǓǀǑ įIJLjǀǍıljįǑ (NJįLjįǐǁ njıijƿ ijLJǍ įĴįǂǐıIJLJ clawback & rebate) 1.883 1.869 1.480 1.450 1.436 1.465 1.496 ƩȷǘİǏIJLJ ıljIJȷǐƿǎıǕǍ ijǐǂijǕǍ 243 251 300 300 300 300 300 ©įȷƿǍıǑ ȷǐǏIJǕȷljNJǏǙ 33 37 40 42 42 42 43 ©ljǏljNJLJijljNJǀǑ İįȷƿǍıǑ 102 85 132 133 134 135 136 ƱıijįDŽljDŽƿIJıljǑ ȷǐǏǑ ǍǏIJǏNJǏnjıǂį 656 742 900 900 900 900 900 ƸįnjıljįNJǘ įȷǏijǀNjıIJnjį -106 64 13 80 21 -2 60 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 482 677 266 -53 11 35 -6 ©LJnjǏIJljǏǍǏnjljNJǘ įȷǏijǀNjıIJnjį 376 741 279 27 32 33 54 ƸįnjıljįNJǘ įȷǏij/IJnjį NJǏljǍǕǍljNJǏǙ ȷǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 713 1.380 1.015 3.867 3.818 3.903 3.911 ƫLjǍljNJǏNjǏDžljIJijljNJǀǑ ȷǐǏIJįǐnjǏDžǀǑ 206 412 793 -53 11 35 -6 ©LJnjǏIJljǏǍǏnjljNJǘ įȷǏij/IJnjį NJǏljǍǕǍ. ȷǐǏǗȷ/IJnjǏǙ 919 1.792 1.808 3.815 3.829 3.938 3.905 ƯǏljǍǕǍljNJǘǑ ȷǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǘǑ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) - (IJǒǍǀǓıljį) /1: ƷijljǑ İįȷƿǍıǑ ıȷljNJǏǒǐljNJǁǑ įIJĴƿNjljIJLJǑ ijǏǒ ǀijǏǒǑ 2016 ȷıǐljNjįnjDŽƿǍıijįlj ȷǏIJǘ ǙǔǏǒǑ 84 ıNJįij. ıǒǐǚ ȷǏǒ įĴǏǐƿ įȷǏȷNjLJǐǕnjǁ NjLJǎljȷǐǏLjǀIJnjǕǍ ijǏǒ ƱƸƵƹ įȷǘ ijLJǍ ıljİljNJǁ ǓǐLJnjįijǏİǘijLJIJLJ /2: ƴlj ǓǐıǕIJijljNJǏǂ ijǘNJǏlj ijǕǍ įIJĴįNjljIJijljNJǚǍ ijįnjıǂǕǍ ȷıǐljNjįnjDŽƿǍǏǍijįlj IJijljǑ İljǏljNJLJijljNJǀǑ İįȷƿǍıǑ .

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.