105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 127 - Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του π.δ. 142/2017 τροποποιούνται, ως ακολούθως: α) Μετά την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προστί- θεται υποπερίπτωση γγ΄, ως εξής: «(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.». (β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ «Τμήμα Β΄ Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων» της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενι- κής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:». γ) Μετά την υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 προστίθενται περιπτώσεις θθ΄ έως ιγιγ΄, ως εξής: «θθ) Οι διαδικασίες ενημέρωσης της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων με στοιχεία αξιών ακινήτων από πλήθος δη- μοσίων και ιδιωτικών φορέων. ιι) Η γεωγραφική απεικόνιση περιγραφικών δεδομέ- νων, η επεξεργασία και γεωστατιστική ανάλυση γεω- χωρικών δεδομένων για τους σκοπούς του Υπουργείου Οικονομικών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. ιαια) Η παρουσίαση προς τον πολίτη περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η παροχή των σχετικών γεωχωρικών Web Services. ιβιβ) Η διαλειτουργικότητα γεωχωρικών δεδομένων με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ιγιγ) Η διαχείριση, ενημέρωση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφορι- ακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Ακινήτων της Γεωστατιστικής Υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ..». δ) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 29 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «γ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων» και η ισχύουσα περίπτωση γ΄ του άρ- θρου 29 αναριθμείται σε δ΄. ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 74 του π.δ. 142/2017 δια- γράφονται οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄. στ) Στην παρ. 1 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφονται οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄. ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα. η) Στην παρ. 4 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα. θ) Ο πίνακας του άρθρου 96 του π.δ. 142/2017 τρο- ποποιείται, ως εξής: αα) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, κάτω από τα Τμήματα της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδια- σμού προστίθενται δύο νέες φράσεις, ως εξής: « Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμή- σεων και Προσδιορισμού αξιών Ακινήτων υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων » ββ) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας διαγρά- φεται η φράση «,του Δ΄ τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνι- κών Υπηρεσιών».

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.