139 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81/2012

Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 55 - Τελικές διατάξεις −Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
14 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139
14 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 περιπτώσεις ζ και στ του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 35).
β) Τις διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. «98/2012» Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποστρατείες των στελεχών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι και 31−12−2014, ενεργούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α΄), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α΄) και του άρθρου 1 παράγραφος 8 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου» (ΦΕΚ 180 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) και καταργήθηκαν οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ