139 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81/2012

Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 25 - Διαμνημονεύσεις−ηθικές αμοιβές
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
14 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139
14 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 περιπτώσεις ζ και στ του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 35).
β) Τις διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. «98/2012» Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ηθικές αμοιβές απονέμονται με διαταγή είτε σε μεμονωμένα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., είτε στο προσωπικό Υπηρεσιών και επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. συνολικά, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και στην Υπηρεσία αυτών, και διακρίνονται ως ακολούθως: α) Ευαρέσκεια: Απονέμεται από τον οικείο Υπουργό ή τον Αρχηγό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για συγκεκριμένες πράξεις ή γεγονότα που υπερβαίνουν την έννοια του καλώς εννοουμένου καθήκοντος. β) Έκφραση ικανοποίησης: Απονέμεται από τον Αρχηγό, Υπαρχηγό, Επιτελάρχη Αρχηγείου, τους Υποναυάρχους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., τους Προϊσταμένους Κλάδων ή τους Διευθυντές των Διευθύνσεων καθώς και από τους προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών ή εξαιρετική απόδοση, για τις οποίες όμως δε δικαιολογείται ευαρέσκεια.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ