139 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81/2012

Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 26 - Ατομικοί φάκελοι στελεχών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
14 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139
14 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 περιπτώσεις ζ και στ του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 35).
β) Τις διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. «98/2012» Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν επιτρέπεται η διάθεση των εγγράφων που εμπεριέχονται στους ατομικούς φακέλους εκάστου στελέχους Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., σε τρίτα πρόσωπα ήτοι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, παρά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.» (Α΄ 50), όπως ισχύει κάθε φορά, μετά από συγκατάθεση του υποκειμένου το οποίο αφορά ο ατομικός φάκελος, καθώς επίσης στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης, ή κύριας ανάκρισης μετά από εισαγγελική παραγγελία, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 261 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κάθε φορά. Εξαιρετικά επιτρέπεται η διάθεση των εγγράφων των ατομικών φακέλων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., στις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, όπως στα Συμβούλια Κρίσεων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., στα Ανακριτικά Συμβούλια Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα λοιπά διοικητικά δικαστήρια στο στάδιο υποβολής διοικητικού φακέλου απόψεων.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ