7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 18 - Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαι- ολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων είναι αρμόδιο για: αα) Τη διατήρηση, την προστασία, την ανάδειξη, την οργάνωση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση των αρχαι- ολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων αρμο- διότητας της Διεύθυνσης και την επιστημονική μελέτη των συναφών ζητημάτων. ββ) Την προώθηση των διαδικασιών κήρυξης - οριο- θέτησης - αναοριοθέτησης και καθορισμού ζωνών προ- στασίας αρχαιολογικών χώρων μνημείων και ιστορικών τόπων και την διαρκή ενημέρωση των σχετικών δεδο- μένων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, σε συνεργα- σία με αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων. γγ) Την παρακολούθηση των σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών ή εργασιών, έως την τελική δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων και τη λήψη μέτρων συντήρη- σης, προστασίας και τακτοποίησης των ανασκαφικών ευρημάτων, εκτός όσων εκτελούνται στο πλαίσιο Με- γάλων Δημοσίων Έργων και στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων. δδ) Την αρχαιολογική τεκμηρίωση και παρακολού- θηση των τεχνικών έργων και των έργων συντήρησης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή πλησίον μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και τη διατύπωση γνώμης για την έγκριση μελετών, για την εκτέλεση των έργων αυτών. εε) Την υποστήριξη των έργων ανάδειξης, διαμόρφω- σης, οργάνωσης, διαχείρισης, συντήρησης, αποκατάστα- σης και προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημεί- ων, που πραγματοποιούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (εκτός των Δημοσίων Μουσείων) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμε- νων έργων ή προγραμμάτων έως την οριστική παραλαβή τους και την τήρηση στατιστικών δεδομένων για αυτά. στστ) Τη φροντίδα για την ετήσια κατάρτιση του Προ- γράμματος Δράσης των Εφορειών Αρχαιοτήτων και την επεξεργασία των προτάσεων των Εφορειών Αρχαιοτή- των για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτού- μενα προγράμματα, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Την εποπτεία Επιστημονι- κών Επιτροπών για τη Μελέτη και την Εκτέλεση Έργων σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. ζζ) Την προώθηση των απαλλοτριώσεων για λόγους προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, ιστορι- κών τόπων και μνημείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, εκτός όσων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνερ- γασιών και Οργανισμών. ηη) Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης αρχαιο- λογικών χώρων και μνημείων για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη χορήγηση σχετικών αδειών, εκτός όσων αδειοδοτού- νται από τις ΕΦ.Α. θθ) Την έγκριση αιτημάτων κινηματογράφησης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία εκτός όσων αδειο- δοτούνται από τις ΕΦ.Α. ιι) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. ιαια) Την τήρηση στατιστικών δεδομένων, σε συνερ- γασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύ- θυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, αναφορικά με την επι- σκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. β) Το Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επι- στημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διε- θνών Συνεργασιών και Οργανισμών είναι αρμόδιο για: αα) Τις ανασκαφές ή επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες, που διενεργούν επιστημονικοί, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαι- οντολογικής έρευνας ή ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, καθώς και τις συστηματικές ανασκαφές και λοιπές αρχαιολογι- κές έρευνες, η διεύθυνση των οποίων έχει ανατεθεί σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3028/2002 (A΄153). ββ) Τη μέριμνα για την ίδρυση Ελληνικών Αρχαιολογι- κών Σχολών ή Ινστιτούτων στην Αλλοδαπή και την πα- ρακολούθησή τους, την οργάνωση προσωρινών αρχαι- ολογικών αποστολών στον ευρύτερο χώρο παρουσίας του Ελληνισμού στο εξωτερικό, καθώς και τον έλεγχο της ίδρυσης ξένων αρχαιολογικών σχολών ή ινστιτούτων με έδρα την Ελλάδα. γγ) Το χειρισμό των διεθνών αρχαιολογικών θεμάτων που αφορούν σε Διεθνείς Οργανισμούς ή Θεσμικά Όρ- γανα, καθώς και το χειρισμό διακρατικών και μορφω- τικών προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, προγραμματικών και επιστημονικών συμφωνιών και ανταλλαγών επιστημονικών αποστολών, την υποδοχή και ενημέρωση αντιπροσωπειών ξένων κρατών επί θε- μάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. δδ) Την ενημέρωση επί θεμάτων που άπτονται μνη- μείων της αρμοδιότητας του Τμήματος, τα οποία ευρί- σκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. εε) Τη χορήγηση αδειών μελέτης αρχαιολογικού υλι- κού σε ερευνητές, καθώς και την εισήγηση προς τη συ- ναρμόδια Διεύθυνση επί αιτημάτων δειγματοληψίας αρχαιολογικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς. στστ) Την προώθηση αιτημάτων απαλλοτριώσεων που αφορούν σε χώρους όπου εκτελούνται συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες. ζζ) Την προώθηση υπογραφής των προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με φορείς της Τοπικής Αυ- τοδιοίκησης ή άλλους συμβαλλόμενους και την παρα- κολούθηση υλοποίησης αυτών. ηη) Την προώθηση προτάσεων χορηγιών για θέματα του Τμήματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. γ) Το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρ- χαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επεν- δυτικών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για: αα) Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της υλο- ποίησης του έργου στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμ- μάτων, όπως προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α΄86), συμπεριλαμβανομένων έργων ιδιωτών που πραγματο- ποιούνται βάσει σχεδίων χωρικού προορισμού - Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣ- ΧΑΔΑ), Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυ- ξης (ΣΟΑ), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανά- πτυξης (ΠΟΤΑ) κ.λπ. και έργων κοινού ενδιαφέροντος. ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης του προγραμματι- σμού και του χρονοδιαγράμματος των αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, καθώς και των προβλεπόμενων έργων προστασίας και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και νεότερων θρησκευτικών μνημείων. γγ) Το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό κάθε ανα- γκαίας σωστικής έρευνας, την παρακολούθηση του αρ- χαιολογικού μέρους του φυσικού αντικειμένου καθώς και την ενδεχόμενη τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των αρχαιολογικών εργασιών. δδ) Την προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοι- κητικών διαδικασιών, την παρακολούθηση των αρχαιο- λογικών εργασιών έως την τελική δημοσίευση των σχε- τικών αποτελεσμάτων και την τήρηση συγκεντρωτικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. δ) Το Τμήμα Υποστήριξης λειτουργίας είναι αρμόδιο για: αα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. ββ) Τη διαχείριση και τη διεκπεραίωση των οικονο- μικών υποχρεώσεων και θεμάτων της Διεύθυνσης. γγ) Την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. δδ) Τα θέματα προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. εε) Τα θέματα του τακτικού προσωπικού της Διεύθυν- σης

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*