7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΙΔΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 59 - Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για: αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη- γικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού. ββ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της διάθεσης πιστώσεων. γγ) Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. δδ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). εε) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολο- γισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντό- πινγκ (ΕΣΚΑΝ). στστ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλη- τικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης και της εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλή χρημα- τοδότησή τους. ζζ) Τον ορισμό των υπολόγων - διαχειριστών και των υπευθύνων λογαριασμών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ηη) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απο- λογιστικών στοιχείων. θθ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων των ανωτέρω στις οικείες διαδικτυακές εφαρμογές. ιι) Την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπλη- ρωμής, τη μέριμνα για τον ορισμό υπολόγων αυτών, τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την τακτοποίησή τους. ιαια) Την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογα- ριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). ιβιβ) Τη μέριμνα για χορήγηση οικονομικών επιβρα- βεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ). ιγιγ) Τον έλεγχο, και την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. ιδιδ) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τα- κτικού Προσωπικού και των στοιχείων για την μισθοδο- σία του μη τακτικού προσωπικού της ΓΓΑ. ιειε) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των αποδο- χών και κάθε είδους αμοιβών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομέ- νων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονι- στικό πλαίσιο. ιστιστ) Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση δαπανών του Τομέα Αθλη- τισμού, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών. ιζιζ) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στο οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων. ιηιη) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονο- μικών στοιχείων από οικείες διαδικτυακές εφαρμογές για τα Μητρώα Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ιθιθ) Την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών. κκ) Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρε- ώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσο- στού διάθεσης της πίστωσης. κακα) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγ- ματος (π.δ. 80/2016, Α΄145). κβκβ) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δα- πανών του Τομέα Αθλητισμού, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. κγκγ) Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατά- κτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκα- θαριζομένων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετι- κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιο- νομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. κδκδ) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρε- σία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου. κεκε) Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δη- μοσίου υπολόγου, υπεύθυνου λογαριασμού, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής. κστκστ) Την παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέ- λεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρ- μόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. κζκζ) Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. κηκη) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προ- βλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού. κθκθ) Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών. λλ) Την κατά μήνα παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη. λαλα) Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και υπεύθυνων λογαριασμών και εισήγηση στον Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτι- κού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. λβλβ) Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, κα- θώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται για δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού. λγλγ) Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στις αρ- μόδιες οργανικές μονάδες δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών. λδλδ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγι- ών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ.. λελε) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχο- ρηγούμενους φορείς. β. Το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υπο- δομών είναι αρμόδιο για: αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών σε συνεργασία με τη Διεύ- θυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού. ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμη- θειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους. γγ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμ- βάσεων προμηθειών καθώς και υπεργολαβιών. δδ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μι- σθοδοσίας. εε) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού. στστ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των δαπανών, που αφορούν στην καθαριότητα, στη συντήρηση, στην ασφάλεια, στη φύλα- ξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους, στη λήψη μέτρων πυρασφάλειας. ζζ) Την τήρηση Μητρώου οχημάτων της Γενικής Γραμ- ματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ). ηη) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΓΓΑ. γ. Το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων φο- ρέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: αα) Τον έλεγχο, την κατάρτιση και υλοποίηση των προ- ϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων, καθώς και την επεξεργασία και την έκδοση αποφάσεων έγκρισης προϋπολογισμών και απολογισμών των εποπτευομένων και λοιπών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομο- θεσία. ββ) Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρι- σης των εποπτευομένων φορέων, των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων. γγ) Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητι- κών καθώς και την έκδοση αποφάσεων επιχορηγήσεων και τη διαβίβασή τους για εκκαθάριση-ενταλματοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας. δδ) Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την πα- ρακολούθηση των χορηγούμενων επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς. εε) Τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης των στόχων που τίθενται, μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευομέ- νων φορέων, με τους αντίστοιχους στόχους της δημο- σιονομικής πολιτικής, καθώς και με τους στόχους του Προϋπολογισμού. στστ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιο- νομικών στοιχείων των Εποπτευόμενων φορέων και την ηλεκτρονική καταγραφή τους στις διαδικτυακές εφαρ- μογές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπου αυτό απαιτείται. ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων της εκτέλεσης του Προϋπολογι- σμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων καθώς και την αξιολόγησή τους. ηη) Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολο- γίων σύμφωνα με τον Κώδικα φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. θθ) Τον έλεγχο και χειρισμό των κατασχετηρίων αρ- μοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τη δι- αβίβαση στην αρμόδια οργανική μονάδα της Γ.Γ.Α, για σχετικές ενέργειες. ιι) Τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου καθώς και ελέγχου κάθε στοιχείου που αποτελεί αντικεί- μενο της κείμενης σχετικής νομοθεσίας ή των καταστα- τικών των αθλητικών σωματείων των ενώσεων και των ομοσπονδιών και των άλλων επιχορηγούμενων φορέων και γνωμοδότηση για περικοπή της επιχορήγησης τους εφόσον διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις. ιαια) Την άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των πρα- κτικών συνεδριάσεων των εποπτευόμενων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητι- σμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον κα- νονισμό λειτουργίας αυτών.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*