7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 46 - Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Το Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, είναι αρμόδιο για: αα) Την καταγραφή κινητών και ακινήτων πολιτιστι- κών αγαθών και της άυλης κληρονομιάς, που συνδέεται με αυτά, την τεκμηρίωση για το χαρακτηρισμό τους ως Νεότερων Μνημείων, Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών και Ιστορικών Τόπων. ββ) Την τεκμηρίωση για τη θέσπιση ειδικών όρων δό- μησης και χρήσεων γης στον περιβάλλοντα των μνη- μείων χώρο. γγ) Την έκδοση εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών σε μεμονωμένα μνημεία, σε μνημειακά σύνολα, στον πε- ριβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε ιστορικούς τόπους. Την έγκριση για την αλλαγή χρήσης, τη σύμφωνη γνώ- μη για την έκδοση αδειών κατεδάφισης, την εποπτεία έργων αποκατάστασης από τρίτους, και τη διενέργεια σωστικών επεμβάσεων. δδ) Την καταγραφή, τη συλλογή, τον χαρακτηρισμό, την προστασία, την εποπτεία και τη διαφύλαξη των νε- ότερων κινητών μνημείων σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κλη- ρονομιάς της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πο- λιτιστικής Κληρονομιάς. εε) Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων παραχώρησης ιστορικών τόπων και μνημείων σε φορείς του Δημοσί- ου, των ΟΤΑ αλλά και ιδιωτών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που συνάδουν με τον χαρακτήρα των μνη- μείων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), όπως εκάστοτε ισχύει. στστ) Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων φωτογρά- φησης και κινηματογράφησης ιστορικών τόπων και νε- ότερων μνημείων από φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ αλλά και ιδιωτών. β) Το Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνη- μείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, είναι αρμόδιο για: αα) Τη μελέτη και εκτέλεση αμιγώς τεχνικού έργου στο πλαίσιο στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, συντήρησης, διαμόρφωσης χώρων, των προϊστορικών, κλασικών και ελληνιστικών μνημείων και μνημείων ρω- μαϊκής περιόδου, παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, των νεότερων εκκλησιαστι- κών μνημείων, των νεότερων και σύγχρονων μνημείων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτή- των και τις κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Επίσης την τεχνική υποστήριξη των αρχαιολογικών Έργων των Εφορειών Αρχαιοτήτων. ββ) Την εξέταση θεμάτων επειγουσών εργασιών συ- ντήρησης, στερέωσης και προστασίας ετοιμόρροπων μνημείων (άρθρα 40, παρ. 2, 41 παρ. 3, 43 παρ. 2 του ν. 3028/2002 – Α΄153) και κτιρίων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄153) και φέρουν τον χα- ρακτηρισμό επικίνδυνων ή επικινδύνως ετοιμόρροπων. γγ) Τη μελέτη, εκτέλεση για την επέκταση, διαρρύθ- μιση, διασκευή, επισκευή και διαμόρφωση μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, όπως επίσης και του περιβάλ- λοντος χώρου των παραπάνω κτιρίων, των αρχαιολογι- κών αποθηκών, φυλακίων, χώρων υγιεινής και λοιπών βοηθητικών κτηρίων, που εξυπηρετούν τους αρχαιο- λογικούς χώρους και για κάθε νέα κατασκευή μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. δδ) Την εισήγηση, σε συνεργασία με τη χωρικώς αρ- μόδια ΕΦΑ, προς το Τοπικό Συμβούλιο σχετικά με τη χορήγηση άδειας μελέτης αναστηλωτικών έργων επί μνημείων. εε) Την πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ/ΙΕΚ, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει το ΥΠ.ΠΟ.Α., και φοιτητών ΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γ) Το Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης είναι αρμόδιο για: αα) Τη συντήρηση, προστασία και αποκατάσταση των πάσης φύσεως νεότερων μνημείων, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα. ββ) Τη συντήρηση, προστασία, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση έργων τέχνης, ιστορικών κειμη- λίων και άλλων αντικειμένων ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. γγ) Την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων. δδ) Την εκπόνηση και αξιολόγηση μελετών συντή- ρησης και προστασίας νεότερων μνημείων και έργων τέχνης, καθώς και την επίβλεψη εφαρμογής τους. εε) Την τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρη- σης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών τεκμηρί- ωσης. δ) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήρι- ξης είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου, τη διαχείριση και διεκπεραίωση των οικονομικών υπο- χρεώσεων και θεμάτων, τη διενέργεια πάσης φύσεων συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών τόσο χωρικά, όσο και στο πεδίο αρμοδιότη- τάς τους καθώς και για τη διαχείριση θεμάτων του τα- κτικού προσωπικού και του προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των τμημάτων της Περιφερειακής Υπηρεσίας.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*