7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 21 - Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστι- κών Αγαθών είναι αρμόδιο για: αα) Την προστασία και την τεκμηρίωση της προέλευ- σης αντικειμένων από παράνομη ανασκαφή ή ανέλκυση, των κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων, προερχομένων από την Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. ββ) Την αναζήτηση κάθε στοιχείου που μπορεί να συμβάλει στην τεκμηρίωση απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου επί κινητών μνημείων, τα οποία έχουν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί ή είναι προϊόντα παράνομης ανασκαφής ή έχουν παρανόμως ανελκυθεί ή διακινηθεί, καθώς και την εισήγηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη διεκ- δίκηση και την ανάκτησή τους. γγ) Τη διαχείριση του αρχείου και θεμάτων που άπτο- νται του ζητήματος της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. δδ) Τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών. εε) Την εισήγηση για τη χορήγηση χρηματικής αμοιβής σε όποιον συμβάλλει στην ανάκτηση μνημείων, τα οποία κατέχονται παρανόμως ή στην καταστολή των ποινικών αδικημάτων του ενάτου κεφαλαίου του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), όπως εκάστοτε ισχύει. στστ) Την τήρηση και ενημέρωση των αρχείων κλα- πέντων ή υπεξαιρεθέντων κινητών μνημείων, των λα- θρανασκαφών ή των παράνομων ανελκύσεων, των κα- τασχεθέντων κινητών μνημείων, των προσώπων που εμπλέκονται στην παράνομη απόκτηση και διακίνηση κινητών μνημείων. ζζ) Την τήρηση και ενημέρωση του Ειδικού Μητρώου Κατόχων Ανιχνευτών Μετάλλου, καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής σε αυτό. ηη) Την έκδοση αδειών χρήσης ανιχνευτών μετάλλου, κατόπιν σχετικής πρότασης της Περιφερειακής Υπηρε- σίας ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. θθ) Την εποπτεία της συμμετοχής ελληνικών πολιτι- στικών φορέων (π.χ. Μουσείων) σε εκθέσεις στην αλ- λοδαπή. ιι) Την παρακολούθηση της διεθνούς αγοράς πολιτι- στικών αγαθών με κάθε πρόσφορο μέσο. ιαια) Τις προτάσεις εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Εξωτερικό για θέματα παράνομης διακίνησης πολιτιστι- κών αγαθών, καθώς και την κατάρτιση σχεδίων σχετικών διεθνών κειμένων. ιβιβ) Την παρακολούθηση και ενημέρωση των Κεντρι- κών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρε- σιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτι- στικής Κληρονομιάς σχετικά με τις τρέχουσες τιμές των κινητών μνημείων στη διεθνή και ελληνική αγορά. β) Το Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλ- λογών και Αρχαιοπωλείων είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία, τον έλεγχο, την καταγραφή και φω- τογράφηση των αρχαιοτήτων που βρίσκονται νομίμως σε χέρια ιδιωτών κατόχων και συλλεκτών ή διακινούνται από τα νόμιμα αρχαιοπωλεία σε όλη τη χώρα και την τήρηση σχετικού αρχείου σε συνεργασία και με την Δι- εύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ββ) Τη χορήγηση άδειας συλλεκτών, άδειας λειτουρ- γίας αρχαιοπωλείων, άδειας κατοχής αρχαιοτήτων σε ιδιώτες ή ΝΠΙΔ. γγ) Την τήρηση αρχείου αρχαιοπωλών, συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων σε συνεργασία με τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.. δδ) Τη χορήγηση άδειας εξαγωγής – μόνιμης αποστο- λής αρχαιοτήτων συλλεκτών και ιδιωτών κατόχων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. εε) Την εποπτεία της εισαγωγής αρχαιοτήτων και έρ- γων τέχνης από το εξωτερικό με γνωματεύσεις στα τε- λωνεία, σε συνεργασία και με την Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. γ) Το Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιο για: αα) Τη νομική τεκμηρίωση των απαιτήσεων του Ελ- ληνικού Δημοσίου για την ανάκτηση κινητών μνημείων, κλαπέντων ή υπεξαιρεθέντων, προερχομένων από πα- ράνομη ανασκαφή ή ανέλκυση ή παρανόμως διακινη- θέντων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. ββ) Τη σύνταξη διμερών συμβάσεων (Πρωτόκολλα Συνεργασίας σε θέματα αρχαιοκαπηλίας), διεθνών κειμέ- νων (όπως Ψηφίσματα στον ΟΗΕ, Οδηγίες της ΕΕ για τη διακίνηση των πολιτιστικών αγαθών, συμφωνίες συνερ- γασίας με Οργανισμούς) και τήρηση σχετικού αρχείου (μαζί και με τη συναφή νομολογία, εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή). γγ) Την τήρηση αρχείου διεθνών, πολυμερών και δι- μερών συμβάσεων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, των διατάξεων του αντίστοιχου ισχύοντος δικαίου και της συναφούς νομολογίας των διεθνών, κοι- νοτικών, αλλοδαπών και Ελληνικών Δικαστηρίων. δδ) Τη νομική υποστήριξη και συνδρομή του έργου των ελληνικών διωκτικών και δικαστικών αρχών για την εξασφάλιση της προστασίας πολιτιστικών αγαθών. εε) Τη συνδρομή για την εκπροσώπηση της χώρας σε συναντήσεις – συνέδρια στην αλλοδαπή με θέμα την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. στστ) Την παρακολούθηση και κωδικοποίηση της αρ- χαιολογικής και της συναφούς προς αυτήν νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας, των εγκυκλίων και τη δημο- σίευση ενημερωμένων εκδόσεων όλων των ανωτέρω. δ) Το Τμήμα Υποστήριξης λειτουργίας είναι αρμόδιο για: αα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. ββ) Τη διαχείριση και τη διεκπεραίωση των οικονομι- κών υποχρεώσεων και θεμάτων της Διεύθυνσης. γγ) Την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου της Διεύ- θυνσης. δδ) Τα θέματα προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. εε) Τα θέματα του τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*