7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΙΔΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 57 - Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού είναι αρ- μόδιο για: αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη- γικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού. ββ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων εκτέλε- σης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου σε συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού. γγ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της διάθεσης πιστώσεων. δδ) Τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων των διαθέ- σιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβο- λή προτάσεων για ανακατανομή πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης. εε) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). στστ) Τον καθορισμό των υπολόγων - διαχειριστών και των υπευθύνων λογαριασμού των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτε- λούμενων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. ζζ) Την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαι- ρη καταχώριση στις οικείες και μη διαδικτυακές εφαρμο- γές, όπως αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο. ηη) Την προετοιμασία και την προώθηση σχεδίων, συ- μπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έν- νοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσε- ων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ). θθ) Την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίω- σης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ. ιι) Την εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων αρ- μοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. ιαια) Την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύ- σεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. ιβιβ) Την παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθει- ας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. ιγιγ) Την μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. ιδιδ) Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετή- σιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστι- κού συστήματος SARI. ιειε) Τη μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαρα- γράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμο- διότητάς τους. ιστιστ) Την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσε- ων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους Εποπτευόμε- νους Φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα, την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδι- ορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και τη μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορη- γηθεισών κρατικών ενισχύσεων. β. Το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού είναι αρμό- διο για: αα) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επε- ξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων. ββ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων των ανωτέρω στις οικείες διαδικτυακές εφαρμογές. γγ) Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση δαπανών του Υπουργείου Τομέα Πολιτισμού, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογη- τικά αυτών. δδ) Την έκδοση των επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους διατάκτες, κύριους και δευτερεύοντες και των χρηματικών ενταλμάτων προ- πληρωμής, τη μέριμνα για τον ορισμό Υπολόγων, τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την τακτοποίησή τους. εε) Την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογα- ριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας. στστ) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων και επιτροπικών ενταλμάτων (μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες), κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (κύριου και δευτερεύοντος) και καταχώριση των αναλαμβανόμε- νων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων. ζζ) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομι- κών στοιχείων από οικείες διαδικτυακές εφαρμογές για τα Μητρώα Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ηη) Τη συνεργασία με το Τμήμα Καινοτόμων Υπηρε- σιών και Απλούστευσης Διαδικασιών για την παρακο- λούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών. θθ) Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώ- σεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμε- νης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης. ιι) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ σύμ- φωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώ- σεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016 Α΄ 145). ιαια) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπα- νών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός των προ- βλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. ιβιβ) Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατά- κτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκα- θαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετι- κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιο- νομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. ιγιγ) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμε- νες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου. ιδιδ) Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημο- σίου υπολόγου, υπεύθυνου λογαριασμού, καθώς και του λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής. ιειε) Την παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προ- κύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. ιστιστ) Την μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. ιζιζ) Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δε- σμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Εποπτευόμενων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών. ιηιη) Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών. ιθιθ) Την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών. κκ) Την κατά μήνα παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη. κακα) Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και υπεύθυνων λογαριασμών και εισήγηση στον Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτι- κού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. κβκβ) Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλ- μάτων, όπου προβλέπεται. κγκγ) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προ- βλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δαπάνες του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου. γ. Το Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για: αα) Τον έλεγχο, και την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, του προσωπικού του Υπουργείου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. ββ) Την τήρηση του μισθολογικού Μητρώου του Τα- κτικού Προσωπικού και των στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη Τακτικού Προσωπικού του Υπουργείου. γγ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ.. δδ) Την πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου. εε) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος. Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπο- λογισμού. στστ) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των αποδο- χών και κάθε είδους αμοιβών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομέ- νων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονι- στικό πλαίσιο. ζζ) Την παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προ- κύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος. ηη) Την παροχή κάθε στοιχείου επί θεμάτων που αφο- ρούν στο Τμήμα. θθ) Την παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορι- σμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγω- γών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολο- γισμό του.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*