7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 68 - Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Αθλητικών Φορέων. β) Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών. γ) Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων. δ) Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων. ε) Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). στ) Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανονι- σμών Αθλητικών Φορέων. ζ) Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων. 3) Η εποπτεία και ο έλεγχος αθλήματος, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο υπαχθεί σε άλλη Αθλητική Ομοσπον- δία απ’ αυτήν που αρχικά είχε ενταχθεί, ασκείται από το αντίστοιχο Τμήμα της Δ/νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού στην εποπτεία του οποίου ανήκει η Αθλητική Ομοσπον- δία υποδοχής. Σε περίπτωση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώ- ρισης Ομοσπονδίας, αυτή εντάσσεται στο Τμήμα της Δ/ νσης Αγωνιστικού Αθλητισμού που εποπτεύει και ελέγχει συναφή αθλήματα. Αντιστοίχως, σε περίπτωση δημιουρ- γίας νέων αθλημάτων ή ένταξης νέων αθλημάτων στο επίσημο πρόγραμμα των θερινών ή χειμερινών ολυμπι- ακών και παραολυμπιακών αγώνων, αυτά εντάσσονται στο Τμήμα που εποπτεύει την συναφή Ομοσπονδία. 4. α) Το Τμήμα Αθλητικών Φορέων είναι αρμόδιο για: αα) Τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές ενώσεις και αθλητικές ομοσπονδίες καθώς και την ανάκληση αυτής. ββ) Τη διαδικασία χορήγησης ειδικής αναγνώρισης και την τήρηση ψηφιακού μητρώου ειδικά αναγνωρισμένων συνδέσμων και ομοσπονδιών διαιτητών και κριτών ομα- δικών και ατομικών αθλημάτων. γγ) Τη συγχώνευση αθλητικών σωματείων ή τμημάτων αυτών. δδ) Την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών. εε) Την καταχώριση στο μητρώο αθλητικών σωματεί- ων, ενώσεων και ομοσπονδιών των εκ των αθλητικών ομοσπονδιών υποβαλλόμενων, κατ’ έτος, στοιχείων αθλητικών δραστηριοτήτων των αθλητικών σωματείων. β) Το Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ Το Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομο- σπονδιών. ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προ- πονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο. δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπον- διών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος. εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανω- τέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών. ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανω- τέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό. ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμ- μετοχής σε προπονήσεις, αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνά- μεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών. θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού απο- τελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες. ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών. ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές ορ- γανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο. ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωμα- τείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών. γ) Το Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΑΜΠΟ ΚΟΥΡΑΣ ΤΣΙΔΑΟ-ΜΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ Το Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομο- σπονδιών. ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προ- πονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο. δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπον- διών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος. εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανω- τέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών. ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανω- τέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό. ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμ- μετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνά- μεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών. θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού απο- τελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες. ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών. ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές ορ- γανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο. ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωμα- τείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών. δ) Το Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων εποπτεύει τους πα- ρακάτω φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Τμήμα Τεχνικών Αθλημάτων είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω ομο- σπονδιών. ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προ- πονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημό- σιο. δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπον- διών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος. εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανω- τέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. στστ) Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητικές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών. ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανω- τέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό. ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμ- μετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνά- μεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών. θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού απο- τελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες. ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών. ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές ορ- γανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο. ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωμα- τείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών. ε) Το Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατό- μων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) εποπτεύει τους παρακάτω φορείς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ Το Τμήμα Λοιπών Αθλημάτων και Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) είναι αρμόδιο για: αα) Την εποπτεία και τον έλεγχο των ανωτέρω φορέων. ββ) Τις παροχές σε διακρινόμενους αθλητές και προ- πονητές και την τήρηση Ειδικού Πίνακα. γγ) Την έκδοση αποφάσεων ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου σε καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημό- σιο. δδ) Τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των κριτηρίων για το ύψος της επιχορήγησης των ανωτέρω ομοσπον- διών για την αγωνιστική τους δραστηριότητα ανά έτος. εε) Την επεξεργασία των προϋπολογισμών των ανω- τέρω ομοσπονδιών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. στστ) Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αθλητι- κές αποστολές των ανωτέρω ομοσπονδιών. ζζ) Την επεξεργασία αιτημάτων διεκδίκησης και την έγκριση ανάληψης διεθνών διοργανώσεων από τις ανω- τέρω ομοσπονδίες στο εσωτερικό. ηη) Τη μέριμνα για την παροχή διευκολύνσεων συμ- μετοχής σε προπονήσεις αγώνες και συναφείς με τον αθλητισμό δραστηριότητες, σωμάτων ενόπλων δυνά- μεων ή εργαζομένων αθλητών, σπουδαστών, μαθητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών. θθ) Τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αθλητικού απο- τελέσματος, όπως αυτό προκύπτει από τη συμμετοχή των ανωτέρω φορέων στις αθλητικές δραστηριότητες. ιι) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, ανά ομοσπονδία και άθλημα, για την αποτύπωση του αποτελέσματος των ωφελουμένων αθλητών - προπονητών. ιαια) Τη χορήγηση αιγίδας στις αμιγώς αθλητικές ορ- γανώσεις που αφορούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο. ιβιβ) Τον χειρισμό θεμάτων και την επιμέλεια έκδοσης αποφάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ιγιγ) Τη διαχείριση θεμάτων για την ένταξη αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών στη δύναμη Αθλητικού Σωμα- τείου των ανωτέρω Ομοσπονδιών. στ) Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Ελέγχου Κανο- νισμών Αθλητικών Φορέων είναι αρμόδιο για: αα) Τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθ- μιων Δικαιοδοτικών Οργάνων και Συλλογικών Οργάνων του Αθλητικού Νόμου, την έκδοση κανονισμών οργά- νωσης και λειτουργίας αυτών καθώς και την παροχή προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη αυτών και την υποβοήθηση του έργου τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και τη κωδικο- ποίηση των αποφάσεών τους. ββ) Την υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου όλων των θεσμοθετημένων Συλλογικών Οργάνων πλην όσων υπάγονται σε άλλες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Α., καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη αυτών. γγ) Την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Κανονισμών Αθλημάτων – Αγωνισμάτων των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών. δδ) Τον έλεγχο νομιμότητας γενικών ή ειδικών κανο- νισμών, που αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή του αθλήματος ή των αγωνισμάτων που ανήκουν στις οικείες ομοσπονδίες και των συντελεστών τους (αθλητών, προ- πονητών, κλπ). εε) Τον έλεγχο νομιμότητας και έκδοση κανονισμών εγγραφής, μετεγγραφής ομογενών – ημεδαπών και αλ- λοδαπών αθλητών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ζ) Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων είναι αρμόδιο για: αα) Τον προσδιορισμό, καθορισμό και τη διαμόρφω- ση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α. ββ) Τον προγραμματισμό, την ίδρυση και λειτουργία των Σχολών Προπονητών, όλων των αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών. γγ) Τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων περί συμμετοχής των υποψηφίων στις Σχολές Προπο- νητών και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας αυτών. δδ) Τον έλεγχο γνησιότητας και νομιμότητας των δι- πλωμάτων Σχολών Προπονητών. εε) Την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, μετά το πέρας της λειτουργίας των Σχολών Προπονητών. στστ) Την τήρηση ψηφιακού μητρώου Σχολών Προ- πονητών και Εκπαιδευτών ανά ομοσπονδία και άθλημα. ζζ) Τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου, για την αναγνώριση και αντιστοιχία των αθλητικών πιστοποιητι- κών και διπλωμάτων σχολών προπονητών ή αθλητικών φορέων ημεδαπής και αλλοδαπής, με τα αντίστοιχα δι- πλώματα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α.. ηη) Τον έλεγχο πιστοποίησης της συνδρομής των νό- μιμων προϋποθέσεων περί ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή αθλημάτων και τη χορήγηση βεβαίωσης περί συνδρομής αυτών ή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος προπονητή αθλημάτων (ν. 3919/2011 – ΦΕΚ Α΄ 32). θθ) Τη διαμόρφωση του εθνικού πλαισίου επαγγελμα- τικών προσόντων και την διαδικασία ρύθμισης επαγγελ- ματικών δικαιωμάτων.(ν. 4115/2013 – ΦΕΚ Α΄ 24). ιι) Την αναγνώριση των επαγγελματικών αθλητικών προσόντων, που έχουν αποκτηθεί σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα.( π.δ. 38/2010 – ΦΕΚ Α΄ 78). ιαια) Την τήρηση ψηφιακού μητρώου προπονητών αθλημάτων.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*