7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 22 - Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για: αα) Την εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003) και, σε συνεργασία με την Γ.Δ.Σ.Π., την εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως για την Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτισμικών Εκ- φράσεων (UNESCO 2005). ββ) Τον εμπλουτισμό και την ανανέωση του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλά- δας, καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων διαφύλαξης των άυλων πολιτιστικών αγαθών που εγ- γράφονται σε αυτό και στους Διεθνείς Καταλόγους που προβλέπονται από τη Σύμβαση «Για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003). γγ) Τον συντονισμό με άλλα Υπουργεία, φορείς του Δη- μόσιου Τομέα εν γένει (όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για τη διαμόρ- φωση και εφαρμογή διατομεακών πολιτικών διαφύλα- ξης και ανάδειξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ειδικά σε ό,τι αφορά σχέδια διαφύλαξης παραδοσιακών τεχνογνωσιών, παραδοσιακών γνώσεων για τη φύση και το σύμπαν και τον αγροδιατροφικό πολιτισμό εν γένει. δδ) Την προαγωγή της επιστημονικής αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης των πολιτισμικών χαρα- κτηριστικών διαφόρων κοινωνικών ομάδων, π.χ. εξαρτη- μένων από ουσίες ατόμων ή άλλων ομάδων με ιδιαίτερα θρησκευτικά, γλωσσικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια, π.χ. Ελλήνων αθιγ- γάνων, προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων με σκοπό την ομαλή κοινωνική τους ένταξη μέσω δράσεων πολιτιστικής ανάπτυξης, ειδικά σχεδιασμένων γι’ αυτές, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία. εε) Τη συνεργασία με διεθνείς φορείς για την εφαρμο- γή στο πεδίο του Πολιτισμού δράσεων για την Προστα- σία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. στστ) Τη συμμετοχή και εισήγηση σε επιτροπές του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την απονομή τιμητικών συντάξεων σε λα- ϊκούς καλλιτέχνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. β) Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεωτέρων Κινητών Μνημείων είναι αρμόδιο για: αα) Το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη των υλικών μαρ- τυριών (κινητών πολιτιστικών αγαθών) που σχετίζονται με τον αγροτικό, αστικό, προβιομηχανικό και πρώιμο βιομηχανικό πολιτισμό του ελλαδικού χώρου, καθώς και τη νεότερη λόγια καλλιτεχνική δημιουργία. ββ) Το χαρακτηρισμό νεότερων πολιτιστικών αγαθών ως μνημείων, βάσει των διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α΄ 153). γγ) Την τήρηση αρχείου νεότερων κινητών μνημείων και τη διαρκή επικαιροποίησή του. δδ) Τον έλεγχο και την αδειοδότηση της εισαγωγής/ εξαγωγής νεότερων κινητών μνημείων και πολιτιστικών αγαθών, κατά το άρθρο 34 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153). εε) Την εποπτεία της αδειοδότησης εμπόρων νεότε- ρων κινητών μνημείων και δημοπρατών νεωτέρων κινη- τών μνημείων, όπως και την τήρηση σχετικού μητρώου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.. στστ) Την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική προβολή των νεότερων κινητών πολιτιστικών αγαθών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων. ζζ) Τη χορήγηση αδειών μελέτης νεότερων κινητών μνημείων. ηη) Την έγκριση αιτημάτων φωτογράφησης, κινημα- τογράφησης νεότερων κινητών μνημείων εκτός όσων αδειοδοτούνται από τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. θθ) Το σχεδιασμό της προστασίας, ανάδειξης και αξι- οποίησης των νεότερων κινητών πολιτιστικών αγαθών που βρίσκονται στον βυθό των ελληνικών θαλασσών, λιμνών και ποταμών, σε συνεργασία με την Εφορεία Ενα- λίων Αρχαιοτήτων. ιι) Την καταγραφή κλαπέντων πολιτιστικών αγαθών νεωτέρων χρόνων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεκ- μηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών. γ) Το Τμήμα Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού είναι αρμόδιο για: αα) Την επεξεργασία και παρακολούθηση θεμάτων ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και επέκτασης των Μουσείων και Συλλογών του Νεότερου Πολιτισμού. ββ) Την αναγνώριση/πιστοποίηση Μουσείων του Νεό- τερου Πολιτισμού, καθώς και την τήρηση Μητρώου ανα- γνωρισμένων Μουσείων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. γγ) Τον έλεγχο και την εποπτεία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης και του Μουσείου Ζυγομαλά. δδ) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματο- ποίηση εκθέσεων για τον Νεώτερο Πολιτισμό τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (συμπεριλαμβανομέ- νων και των ψηφιακών). εε) Την παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθει- ας για την οργάνωση των Συλλογών και των Εκθέσεων των Μουσείων του Νεότερου Πολιτισμού, καθώς και τη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού των συ- γκεκριμένων Μουσείων. Την εποπτεία της λειτουργίας αποθηκών νεωτέρων κινητών μνημείων, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας και διαχείρισής τους. στστ) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσί- αση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς και σε σχολικούς χώρους. ζζ) Τη διοργάνωση της συνάντησης – σεμιναρίου για την προβολή των δράσεων των Μουσείων του Νεότε- ρου Πολιτισμού, την ανάδειξη και προώθηση των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Τη συγκέντρωση στοιχείων/τήρηση αρχείου για τις εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δράσεις των Μουσείων του Νεότερου Πολιτισμού. ηη) Την εκπόνηση, σύνταξη ή επεξεργασία μουσειο- λογικών - μουσειογραφικών μελετών για Μουσεία αρ- μοδιότητάς του. ιι) Τη συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών εισόδου σε Μουσεία αρμοδιότητάς του, καθώς και των προϋποθέσεων ελεύθερης επίσκεψης σε αυτά, σε συ- νεργασία με τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. ιαια) Τη συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίη- ση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών φωτογράφισης, κινηματογράφησης και εν γένει απεικό- νισης νεότερων κινητών μνημείων, χρήσης εικόνων και κειμένων σε έντυπες εκδόσεις ή ηλεκτρονικές εκδόσεις και μέσα με εμπορικό ή μη σκοπό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και τη Διεύθυνση Διαχεί- ρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων αντίστοιχα. ιβιβ) Την έγκριση διάθεσης εκδόσεων στα πωλητήρια των Μουσείων αρμοδιότητάς του. ιγιγ) Τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των Μουσείων αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με τη Δι- εύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκ- παιδευτικών Προγραμμάτων. ιδιδ) Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης των μονί- μων εκθεσιακών χώρων Μουσείων για την πραγματοποί- ηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνάδουν με το άρθρο 46 του ν. 3028/2002 (Α΄153), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και χώρων για τη φιλο- ξενία περιοδικών εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, συναφών με τους σκοπούς των Μουσείων του Νεότερου Πολιτισμού. ιειε) Τη συγκέντρωση στοιχείων και την τήρηση αρ- χείου για την επισκεψιμότητα των δημοσίων Μουσείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με το ΤΑΠ, καθώς και για τα λοιπά Μουσεία του Νεότερου Πολιτισμού. ιστιστ) Την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α αλλά και σε άλλους φορείς για τη διαμόρφωση διαδρομών σε ιστορικούς τόπους και νεότερα μνημεία. ιζιζ) Την υπό όρους έγκριση πραγματοποίησης εκπαι- δευτικών προγραμμάτων σε ιστορικούς τόπους, νεότερα μνημεία και μουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. δ) Το Τμήμα Υποστήριξης λειτουργίας είναι αρμόδιο για: αα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. ββ) Τη διαχείριση και τη διεκπεραίωση των οικονομι- κών υποχρεώσεων και θεμάτων της Διεύθυνσης. γγ) Την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου της Διεύ- θυνσης. δδ) Τα θέματα προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. εε) Τα θέματα του τακτικού προσωπικού της Διεύθυν- σης.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*