7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 19 - Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών είναι αρμόδιο για: αα) Την επεξεργασία και παρακολούθηση θεμάτων ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και επέκτασης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, καθώς και την υποστήριξη του έργου της καταγραφής, αποθήκευσης, έκθεσης και επανέκθεσης αρχαίων, στο πλαίσιο του μουσειολογικού και μουσειο- γραφικού σχεδιασμού, για την οργάνωση και παρουσί- αση μόνιμων αρχαιολογικών εκθέσεων (συμπεριλαμβα- νομένων και των ψηφιακών). ββ) Την επιστημονική εποπτεία των Εκκλησιαστικών Μουσείων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.. γγ) Την ανταλλαγή αρχαίων, όπου, μεταξύ άλλων, νο- είται η αγορά, η δωρεά και ο μακροχρόνιος δανεισμός πολιτιστικών αγαθών δυνάμει των σχετικών άρθρων του ν. 3028/2002 (Α΄ 153). δδ) Την αναγνώριση/πιστοποίηση Αρχαιολογικών Μουσείων και την τήρηση Μητρώου αναγνωρισμένων Μουσείων Αρχαιολογικών ή μη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. εε) Την εκπόνηση, σύνταξη ή επεξεργασία μουσειο- λογικών - μουσειογραφικών μελετών για Μουσεία αρ- μοδιότητάς του. στστ) Την έγκριση χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για παράδοση ή υπόδειξη κινητών ή ακίνητων μνημείων στο Δημόσιο. ζζ) Τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών εισόδου σε αρ- χαιολογικούς χώρους και μουσεία, καθώς και των προϋ- ποθέσεων ελεύθερης επίσκεψης στους αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά μουσεία. ηη) Τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την επιβολή και το ύψος των τελών φωτογράφισης, κινηματογράφησης και εν γένει απεικόνισης αρχαίων, χρήσης εικόνων και κειμένων σε έντυπες εκδόσεις και μέσα με εμπορικό ή μη σκοπό. θθ) Την έγκριση διάθεσης εκδόσεων στα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και αρχαιολογικών μουσείων της χώρας. ιι) Τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας αρχαιο- λογικών μουσείων, χώρων και μνημείων του Κράτους. ιαια) Την έγκριση μεταφοράς κινητών αρχαίων (εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων ή εκτός της έδρας της Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας) για μη εκθεσιακούς σκοπούς. ιβιβ) Την έγκριση κατασκευής, παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής απομιμημάτων αρχαίων, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α. ιγιγ) Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης των μονί- μων εκθεσιακών χώρων Μουσείων για την πραγματοποί- ηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνάδουν με το άρθρο 46 του ν. 3028/2002 (Α΄153), όπως εκάστοτε ισχύει. ιδιδ) Την έγκριση αιτημάτων κινηματογράφησης στα Μουσεία της χώρας σε περισσότερα του ενός δημόσια Μουσεία της χώρας. ιειε) Την προώθηση αιτημάτων απαλλοτριώσεων που σχετίζονται με την ανέγερση ή και τη λειτουργία των δημόσιων Αρχαιολογικών Μουσείων. ιστιστ) Την έγκριση λειτουργίας αρχαιολογικών απο- θηκών που αφορούν σε ευρήματα από σωστικές ή/και συστηματικές ανασκαφές σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.. ιζιζ) Την προώθηση και επίσπευση των σχετικών δι- οικητικών διαδικασιών, για την προπαρασκευή εντά- ξεως έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και την επεξεργασία των προτάσεων των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών/Μουσείων της Γ.Δ.Α.Π.Κ., σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α. β) Το Τμήμα Εκθέσεων είναι αρμόδιο για: αα) Το μουσειολογικό και μουσειογραφικό σχεδια- σμό για την οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ββ) Την έγκριση δανεισμού αρχαιοτήτων για εκθεσια- κούς λόγους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γγ) Την ενθάρρυνση ένταξης των Μουσείων σε διεθνή δίκτυα συνεργασιών, της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και της προβολής τους με κάθε πρόσφορο μέσο. γ) Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επι- κοινωνίας είναι αρμόδιο για: αα) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματο- ποίηση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων και εκ- παιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και την πραγματο- ποίηση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. ββ) Την προβολή των εκπαιδευτικών και επικοινωνια- κών δράσεων των Μουσείων. γγ) Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την προ- ώθηση της έρευνας σε θέματα αρμοδιότητος του Τμή- ματος. δδ) Την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Δ.Α.Π.Κ. για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμά- των, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου – καταλόγου. εε) Τη συνεργασία με τις Οργανικές Μονάδες της Γ.Δ.Α.Π.Κ. για την αύξηση της επισκεψιμότητας και την παροχή υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας, σε αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. στστ) Την υπό όρους έγκριση πραγματοποίησης εκπαι- δευτικών προγραμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της επικράτειας από φορείς που δεν υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ζζ) Τη χορήγηση αδειών ξενάγησης χωρίς αμοιβή καθώς και την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στο επάγγελμα των ξεναγών εντός της ελληνικής επι- κράτειας. δ) Το Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Φύλαξης είναι αρμόδιο για: αα) Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων φύλαξης σε αρχαιολογικούς χώρους, αποθήκες αρχαιοτήτων και μουσεία. ββ) Την οργάνωση εκπαίδευσης του αρχαιοφυλακτι- κού προσωπικού σε θέματα αρμοδιότητάς τους και την καταγραφή των αναγκών σε αρχαιοφυλακτικό προσωπι- κό, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. γγ) Την διατύπωση προτάσεων για θέματα του καθη- κοντολογίου, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αρχαιοφυλακτικού προσωπικού. ε) Το Τμήμα Υποστήριξης λειτουργίας είναι αρμόδιο για: αα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. ββ) Τη διαχείριση και τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων και θεμάτων της Διεύθυνσης. γγ) Την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης. δδ) Τα θέματα προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δι- καίου ορισμένου χρόνου. εε) Τα θέματα του τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*