267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 20 - Διαχειριστική Αρχή Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης της παραγράφου 6 (α) του άρθρου 5 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο, τις διαδικασίες κατάρτισης και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και περιφερειακές αρχές καταρτίζει το σχέδιο του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης που υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, (β) εξετάζει τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα που υποβάλλονται και εισηγείται την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και την κατανομή των πόρων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης κατά αναπτυξιακό πρόγραμμα και έτος, (γ) μεριμνά για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης, (δ) αξιολογεί την πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και διαμορφώνει προτάσεις για τυχόν αναθεώρησή του, (ε) εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την ένταξη πράξεων στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα μετά από αξιολόγησή τους με βάση καθορισμένα κριτήρια επιλογής και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου αυτή να καταρτίσει το ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, (στ) παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, (ζ) εξετάζει τα αιτήματα των φορέων χρηματοδότησης των έργων και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκρισή τους, (η) επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ολοκλήρωση των έργων και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους