267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 31Αναπτυξιακός Οργανισμός ΠεριφέρειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης δύναται να συσταθεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας (Α.Ο.Π. Α.Ε.)». Η λειτουργία της διέπεται από τις ρυθμίσεις του παρόντος και από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες. (β) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. (γ) Η διάρκεια της εταιρείας είναι δεκαετής και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές, με αποφάσεις των Υπουργών που την εποπτεύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοποί του Οργανισμού είναι: (α) η υποστήριξη της περιφέρειας για τον ορθολογικό συνολικό σχεδιασμό της ανάπτυξης, με την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκαίων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο, (β) η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή των αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες, (γ) η παρακολούθηση και αποτίμηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των παρεμβάσεων στην περιφέρεια και (δ) η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ, και διαιρείται σε 100 μετοχές ονομαστικής αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία. (β) Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο. (γ) Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι: (i) Η Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) η οποία διατηρεί μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου. (ii) Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο διατηρεί μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού απαρτίζεται από δεκαπέντε μέλη και διορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για τριετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονων ή μη ανανεώσεων και επαναδιορισμού των μελών του. Μέλη του είναι: (α) Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο οποίος και προεδρεύει. (β) Ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. (γ) Ο προϊστάμενος της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος. (δ) Εκπρόσωπος της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. (ε) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού. (στ) Εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ορίζονται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργού. (ζ) Δύο εκπρόσωποι της ΕΝΑΕ. (η) Δύο εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ. (θ) Τρεις εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι θα προέρχονται, ένας από τα επιμελητήρια των παραγωγικών τάξεων, ένας από τις επαγγελματικές οργανώσεις και ένας από τις συνεταιριστικές οργανώσεις και θα προτείνονται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, τις επαγγελματικές οργανώσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια και την ΠΑΣΕΓΕΣ αντίστοιχα. Στην περίπτωση που δεν θα προταθεί εκπρόσωπος εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σχετικού αιτήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Π. λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον συμπληρώνεται απαρτία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται: (α) από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται από το εύρος των υπηρεσιών διοίκησης που προσφέρει, (β) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από εθνικούς πόρους, (γ) από χρέωση αποζημίωσης στο πλαίσιο του προϋπολογισμού των έργων για τα οποία προσφέρει υπηρεσίες διοίκησης και η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, (δ) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η οικονομική διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, που υποβάλλουν την έκθεσή τους στο διοικητικό συμβούλιο, στους μετόχους και στους εποπτεύοντες Υπουργούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο Α.Ο.Π. απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Οργανισμός εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το διοικητικό του συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόσωπο, το οποίο μπορεί να μην είναι μέλος του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο Οργανισμός στελεχώνεται με προσωπικό, το οποίο αποσπάται, κατόπιν αιτήσεώς του, από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και τις ειδικές υπηρεσίες του παρόντος νόμου. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, χωρίς γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της οργανικής θέσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι τετραετής με δυνατότητα ισόχρονων παρατάσεων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασμένων με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. βαρύνει τον Οργανισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα η απαιτούμενη σχετική εμπειρία, για τους αποσπώμενους, ορίζεται η διαδικασία πρόσκλησης για την υποβολή σχετικών αιτήσεων, προβλέπεται η σύσταση κεντρικής επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, προσδιορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της εταιρείας που καταρτίζεται από το διοικητικό της συμβούλιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι αρμοδιότητες εποπτείας της εταιρείας, που ασκούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, μπορεί να εκχωρηθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για την εκτέλεση του έργου του ο Α.Ο.Π. συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς φορείς, ιδίως τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τους Ο.Τ.Α., τις ενώσεις τους, τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του οικείου περιφερειακού προγράμματος, τα επιμελητήρια του ν. 2081/1992, τα τοπικά επαγγελματικά και επιστημονικά επιμελητήρια και τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο Α.Ο.Π. προετοιμάζει πρόταση για το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της οικείας περιφέρειας και την ετήσια εξειδίκευσή του μέχρι επιπέδου έργου σύμφωνα με τις διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού. Η πρόταση αυτή τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Α.Ο.Π.. Η μετά τη δημόσια διαβούλευση τελική πρόταση, μαζί με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ο οποίος εισηγείται για έγκριση στο οικείο περιφερειακό συμβούλιο. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιφέρειας οριστικοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και του οικείου Α.Ο.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Συντάσσει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων τις οποίες υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στη διαχειριστική αρχή του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οργανώνει ενδιάμεση αποτίμηση της εφαρμογής του εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος και την υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στη διαχειριστική αρχή του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 32Θέματα για την Κοινωνία της ΠληροφορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και καταρτίζεται το καταστατικό της. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, του ν. 3429/2005 στο πλαίσιο διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄). Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α.. β) Σκοποί της εταιρείας είναι: i) η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την εταιρεία, ii) η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και άλλες πηγές, iii) η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από εθνικούς πόρους. γ) Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Πόροι της εταιρείας. Η εταιρεία επιχορηγείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», από ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. ε) Στελέχωση της εταιρείας. i) Το προσωπικό της εταιρείας, «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» προσλαμβάνεται από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄/27.12.2005) ή αποσπάται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄/3.3.1994) ή από ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου (δημόσια επιχείρηση) κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄/27.12.2005) κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης σχετικής ισχύουσας διάταξης. ii) Οι αποσπάσεις των στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για χρονικό διάστημα δύο ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού ή Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων. Οι αποσπάσεις από ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου γίνονται μετά από κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και δεν μπορεί να αφορούν σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ο μισθός καταβάλλεται από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. Με αντίστοιχες αποφάσεις και διαδικασία παρατείνονται οι αποσπάσεις για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. στ) Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1α καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, η οργάνωση και λειτουργία της, το μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωσή της, καθώς και άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα. ζ) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να τροποποιούνται οι σκοποί της στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με τη με Αριθμ. 10071 (ΦΕΚ 324 Β΄/ 27.3.2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία τροποποιήθηκε με τη με Αριθμ. 17919 (ΦΕΚ 1099 Β΄/ 10.8.2006) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», μετονομάζεται σε «Διοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.». Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση. Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του ν. 3429/2005 στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄). Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η εποπτεία αυτή είναι ανεξάρτητη από την εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης επί των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Εσωτερικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες. Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α.. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000−2006 και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών έργων. γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 2860/2000 (άρθρο 24 παράγραφος 6γ). δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωσή της και τη διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο ελληνικό διοικητικό περιβάλλον. Ειδικότερα στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ιδίως: α) Η υποστήριξη των δικαιούχων των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά την προετοιμασία, την ένταξη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των δράσεων και έργων. β) Η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων. γ) Η ανάληψη, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του κατ’ αρχήν δικαιούχου και της εταιρείας, της εκτέλεσης ως δικαιούχου, δράσεων και έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που χρηματοδοτούνται από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το δημόσιο τομέα, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». δ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, ύστερα από κοινή απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού. Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του. Η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η αμοιβή του διευθύνοντα συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994, αν αυτός έχει ιδιότητα υπαλλήλου φορέα του δημόσιου τομέα. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από: α. επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους, β. τον Τακτικό Προϋπολογισμό, γ. εκμετάλλευση της περιουσίας της, δ. δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα, ε. από δάνεια κάθε μορφής, στ. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Για τη στελέχωση της εταιρείας εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄/27.12.2005). Επιτρέπονται οι αποσπάσεις στελεχών του δημόσιου τομέα οι οποίες γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού ή του διοικητικού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. Ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, οι αποσπάσεις είναι δυνατόν να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος εξίσωσης των αποδοχών τους με τις συνολικές αποδοχές του αντίστοιχου προσωπικού της εταιρείας. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης του αποσπωμένου. Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και το προσωπικό της εταιρείας, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών της εταιρείας, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη και την εκτέλεση των αντίστοιχων συμβάσεων. Μέχρι την έκδοση νέων κανονισμών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται, να συμπληρώνεται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας εφεξής εποπτεύεται μόνον από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Οι επί μέρους διατάξεις του ν. 3059/2002 (ΦΕΚ 241 Α΄/11.10.2002) που αναφέρονται σε κοινή αρμοδιότητα εποπτείας του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και έκδοση κοινών αποφάσεων από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του, τροποποιούνται στο σύνολό τους και η πλήρης αρμοδιότητα παραμένει στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Με την παρούσα δεν θίγονται οι λοιπές ρυθμίσεις του ν. 3095/2002.

Άρθρο 33Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης – Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Το κείμενο του ν. 2372/1996 (ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ) περί Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 2860/2000 (άρθρο 18), 2937/2001 (άρθρο 37), 3193/2003 (άρθρο 17) και 3336/2005 (άρθρο 7), τροποποιείται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής: «Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.». Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. υπάγεται στον παρόντα νόμο και στο ν. 3429/2005, πλην των άρθρων 13 και 14 αυτού και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) και στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

Άρθρο 1: Σκοπός

Σκοπός της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρμογής προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή/ και από εθνικούς πόρους, η οργάνωση και η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δομής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως: (α) Αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης και υποστηρίζει με στελεχιακό δυναμικό και διοικητική τεχνογνωσία τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. (β) Υποστηρίζει το σχεδιασμό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με την επεξεργασία συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, χρησιμοποιώντας και συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για το σκοπό αυτόν. (γ) Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής τους ικανότητας και τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ ως προς την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων. (δ) Δύναται να παρέχει στους εμπλεκόμενους με το σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραμμάτων φορείς την αναγκαία τεχνική υποστήριξη καλύπτοντας ιδίως τις ανάγκες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και πληροφοριακών συστημάτων των φορέων αυτών. (ε) Μεριμνά για την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιμετώπιση κοινών θεμάτων και έχει την ευθύνη ολοκληρωμένης διαχείρισης θεματικών δικτυώσεων που απορρέουν από τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. (στ) Δύναται να υποστηρίζει το σχεδιασμό, την οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων. (ζ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. να ορισθεί ως Αρχή Εγγραφής Ψηφιακών Πιστοποιητικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α΄). (η) Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τα επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Κανονισμού. Με την απόφαση του άρθρου 29 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. η υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης των κοινών τεχνικών γραμματειών του άρθρου 14 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού, αν απαιτείται. Για το σκοπό αυτόν η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. είναι δυνατόν να ορίζεται δικαιούχος των σχετικών ενεργειών του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να εκτελεί πληρωμές πράξεων τεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό των δικαιούχων και των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα που εντάσσονται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». (θ) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και αναπτυξιακών πολιτικών εν γένει, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές και άλλες ειδικές υπηρεσίες και αξιοποιώντας και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής πληροφόρησης διαμέσου του διαδικτύου. Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται να ιδρύει και λειτουργεί σε πόλεις της Ελλάδος, μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, γραφεία ενημέρωσης πολιτών για τα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας. (ι) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας του άρθρου 31. (ια) Δύναται να υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο χάραξης της εθνικής περιφερειακής πολιτικής με την ανάλυση και σύνθεση δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, παραγωγικών και άλλων αναπτυξιακών στοιχείων, τόσο σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων και Περιφερειών της χώρας όσο και σε τοπικό επίπεδο. (ιβ) Δύναται να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη − μέλη ή και υπό ένταξη χώρες ως προς τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί γραφείο υποστήριξης της περιφερειακής πολιτικής της χώρας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (ιγ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται να αναλάβει τη διαχείριση δράσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. (ιδ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους