51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 76 - Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η στελέχωση της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. γίνεται με μετακίνηση προσωπικού από το Υπουργείο ή με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης και της ΜΟΔ Α.Ε.. β. Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. πραγματοποιείται με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων και μετακινήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. γ. Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού γίνεται είτε με αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης είτε μετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης. δ. Ειδικά, για το προσωπικό που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος υπηρετεί στην Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε. και στη Μονάδα Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αναδιαρθρώθηκε με την υπ΄αριθμ. κ.υ.α. 85334/ΕΥΘΥ 717/13.8.2015 (Β΄1825), η απόσπαση γίνεται με μόνη την αίτηση του ενδιαφερομένου στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και εκδίδεται σχετική συστατική πράξη του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. ε. Οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην από 22.10.2015 πρόσκληση της Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε. για τη στελέχωσή της και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος είχαν αξιολογηθεί θετικά, κατ’ εφαρμογή της οικείας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1247 διαδικασίας, δύνανται να αποσπασθούν στην Ε.Υ.ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. με αίτησή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον η αίτησή τους αφορά σε κάλυψη θέσης της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ίδιας βαθμίδας, με ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με αυτά για τα οποία αξιολογήθηκαν για την Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε.. Για την απόσπαση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. στ. Στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συστήνεται μία θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης και θέσεις προϊστάμενων μονάδων επιπέδου Τμήματος. Οι ανωτέρω θέσεις συνιστώνται για θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η ανάθεση καθηκόντων του προϊσταμένου της Ε.Υ. ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των προϊσταμένων των μονάδων της και γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από ερώτημα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου α΄του άρθρου 18, του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, μόνο ως προς την κάλυψη των ελάχιστων τυπικών προσόντων. ζ. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας του προϊσταμένου της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταμένων μονάδων και του προσωπικού της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)