267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 30 - Μεταβατικές διατάξεις
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 30Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄/14.11.2000) τροποποιείται ως ακολούθως: «5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών οργάνων, για την εφαρμογή των διακρατικών συμφωνιών που συνομολογούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, ο τρόπος συμμετοχής ή πρόσληψης προσωπικού, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του εθνικού δικαίου, σε αυτά τα όργανα, η εφαρμογή των αποφάσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 5 του ν. 2860/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής: «5. Η υποβολή προτάσεων προς ένταξη σε επιχειρησιακά προγράμματα και η αξιολόγησή τους από τις οικείες διαχειριστικές αρχές, είναι δυνατή και μετά την έκδοση προκήρυξης σε εθνικό επίπεδο από τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 6 του ν. 2860/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής: «7. Ο έλεγχος των διαχειριστικών αρχών επιχειρησιακών προγραμμάτων του παρόντος άρθρου διενεργείται με επιτόπιο έλεγχο ή επιθεώρηση, ή έλεγχο διοικητικών εγγράφων στην έδρα αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), που είναι αποσπασμένο, τουλάχιστον για ένα (1) έτος κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄/ 14.11.2000) και δεν ανήκει στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., μπορεί να μεταταχθεί με αίτησή του σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο ή την ειδικότητα στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η αίτηση μετάταξης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2860/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας − στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συστήματος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, του ΚΠΣ, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 16 ισχύει και για ελέγχους πράξεων του ΚΠΣ 2000−2006, Ταμείου Συνοχής και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών προγραμματικής περιόδου 2000−2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι εντολές πληρωμής των δαπανών που εκδόθηκαν από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων προς τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης για την εξόφληση οφειλών τους, στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων χωρίς να συνοδεύονται από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), θεωρούνται κανονικές και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. για λογιστική τακτοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε περίπτωση κατάργησης κάποιας ειδικής υπηρεσίας ή λήξης της προγραμματικής περιόδου, το αντίστοιχο προσωπικό επανέρχεται στο φορέα προέλευσής του. Όσοι από το ανωτέρω προσωπικό το επιθυμούν μπορούν κατά προτεραιότητα με αίτησή τους να ενταχθούν σε άλλη ειδική υπηρεσία εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18. Για το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετήθηκε από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) και δεν ανήκει στη ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να εφαρμοστεί αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους