267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 17Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων Στις περιπτώσεις που ως ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων ορίζονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ισχύουν τα ακόλουθα:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να διατίθενται πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους, να ορίζονται τα ποσά, τα ποσοστά και τα είδη των ενισχύσεων και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν: α) τις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων, β) τους δικαιούχους των ενισχύσεων, γ) τις επιλέξιμες δαπάνες, δ) το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας, ε) τις διαδικασίες προκήρυξης για την υπαγωγή στις ενισχύσεις και ενημέρωσης των δικαιούχων και την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, στ) τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής των ενισχύσεων, ζ) τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιούχων και του φακέλου υποψηφιότητας, η) τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των υπαγόμενων ενισχύσεων, καθώς και την πιστοποίηση των ενισχυόμενων επιχειρήσεων και των επιλέξιμων δαπανών, θ) τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών, καθώς και τη χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων από το όργανο που θα οριστεί στην απόφαση, (ι) τα αρμόδια όργανα και φορείς για την παραλαβή και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, καθώς και την έγκριση υπαγωγής, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ενισχύσεων, την πιστοποίηση των επιλέξιμων δαπανών και την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των ενισχύσεων, ια) τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις, ιβ) τους εμπλεκόμενους φορείς για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται οι εκάστοτε προκηρύξεις προς τους δικαιούχους ενισχύσεων στις οποίες ορίζονται τα ποσά των προκηρύξεων, οι προθεσμίες και κάθε σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις μεταβιβάσεις και εκκαθαρίσεις των ποσών προς τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται ως ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4, για τις δράσεις των κρατικών ενισχύσεων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 18Στελέχωση ειδικών υπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών του παρόντος νόμου γίνεται με μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο οικείο Υπουργείο ή οικεία περιφέρεια, με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πρόσληψη νέου προσωπικού: (α) Η μετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού ή η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ ΑΕ, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου ή μετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, και κατόπιν ερωτήματος του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία προς την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από εμπειρογνώμονες και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίζεται από τη ΜΟΔ ΑΕ. Η απόσπαση προσωπικού δύναται να διενεργείται και ύστερα από δημόσια πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων αυτών, καθώς και ο χρόνος και ο τόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του οικείου Υπουργού μετά από πρόταση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε ειδικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Οι κοινές αποφάσεις καθορισμού προσόντων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής του προσωπικού των ειδικών υπηρεσιών, που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου 2(α) του άρθρου 7 του ν. 2860/2000, παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως για τις ειδικές υπηρεσίες που συνεχίζουν τη λειτουργία τους κατά την προγραμματική περίοδο 2007−2013. Η μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού, από μια ειδική υπηρεσία σε άλλη, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών ή/και Γενικών/Ειδικών Γραμματέων μετά από ερώτημα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης μόνο ως προς την κάλυψη των ελάχιστων τυπικών προσόντων. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η μετακίνηση ή η απόσπαση προσωπικού μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. (β) Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού μπορεί να γίνεται και ύστερα από δημόσια πρόσκληση της ΜΟΔ ΑΕ, με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων αυτών, καθώς και ο χρόνος και ο τόπος υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερομένους και γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης του εδαφίου (α). Ο τρόπος δημοσίευσης της πρόσκλησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (γ) Η πρόσληψη προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 και του άρθρου τρίτου του ν. 2372/1996, όπως τροποποιείται και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο 33 του παρόντος νόμου. (δ) Η στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών γίνεται μετά από διάγνωση των αναγκών στελέχωσης των ειδικών υπηρεσιών από τη ΜΟΔ ΑΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση για τη μετακίνηση ή την απόσπαση προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ισχύει για τέσσερα (4) έτη και μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

(α) Σε κάθε ειδική υπηρεσία συνιστάται μία θέση προϊσταμένου και θέσεις προϊσταμένων μονάδων. Δύναται επίσης να συνιστάται και μία θέση αναπληρωτή προϊσταμένου. Οι ανωτέρω θέσεις συνιστώνται για θητεία τεσσάρων ετών και η οποία μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος μπορεί να ασκεί και καθήκοντα προϊσταμένου μονάδας. Η αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένων γίνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις (α) και (β) του παρόντος άρθρου. Εάν οι επιλεγέντες προϊστάμενοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007 η πλήρωση των θέσεων γίνεται με ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων για χρόνο ίσο με μια θητεία που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου ή αναπληρωτή προϊσταμένου ειδικής υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου μονάδας γίνεται με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που εποπτεύει την ειδική υπηρεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η πλήρωση θέσης προϊσταμένου ή αναπληρωτή προϊσταμένου ειδικής υπηρεσίας γίνεται με απόφαση διορισμού του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η πλήρωση θέσης προϊσταμένου μονάδας γίνεται με απόφαση διορισμού του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που εποπτεύει την ειδική υπηρεσία. Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εποπτεύει την ειδική υπηρεσία δύναται να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του προϊσταμένου της ειδικής υπηρεσίας στον αναπληρωτή προϊστάμενο. Για τα πειθαρχικά τους παραπτώματα οι προϊστάμενοι των ειδικών υπηρεσιών υπάγονται στην αρμοδιότητα του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του ν. 3528/2007. (β) Οι αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών υπηρεσιών καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για γενικό διευθυντή Υπουργείου. Οι αποδοχές των προϊσταμένων μονάδων των ειδικών υπηρεσιών καθορίζονται στο ύψος του 75% των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για γενικό διευθυντή Υπουργείου. Στην περίπτωση που στον αναπληρωτή προϊστάμενο έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες του προϊσταμένου της ειδικής υπηρεσίας, οι αποδοχές του καθορίζονται στο ύψος του 80% των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για γενικό διευθυντή Υπουργείου. Τα πάσης φύσεως ειδικά επιδόματα και οι επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις της θέσης προέλευσης των προϊσταμένων διατηρούνται. Για τους προερχόμενους από το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, το ύψος των ως ανωτέρω καθοριζόμενων αποδοχών λογίζεται για κάθε συνέπεια ως μισθός της οργανικής τους θέσης. Εφόσον ο επιλεγόμενος ελάμβανε από το φορέα προέλευσής του συνολικές αποδοχές μεγαλύτερες από τις ανωτέρω, οι πάσης φύσεως αποδοχές του καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που ελάμβανε πριν από το διορισμό του σε θέση προϊσταμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

(α) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή μετακινούμενων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης. (β) Η υπηρεσία του προϊσταμένου και του αναπληρωτή προϊσταμένου των ειδικών υπηρεσιών συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την επιλογή προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης. γ) Η υπηρεσία των προϊσταμένων μονάδων των ειδικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς απαιτείται ως προϋπόθεση για την επιλογή προϊσταμένου διεύθυνσης. (δ) Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα διατηρούν το δικαίωμα κρίσης για επιλογή προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης ή τμήματος, στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά και επιλέγουν τη θέση εντός πέντε ημερών από την επιλογή τους. (ε) Για τα πειθαρχικά αδικήματα του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης της ΜΟΔ ΑΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ, του παρόντος νόμου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα που εποπτεύει την οικεία ειδική υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

(α) Οι αποσπώμενοι ή μετακινούμενοι στις ειδικές υπηρεσίες υπάλληλοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις της οργανικής θέσης υπαλλήλων αποσπασμένων ή τοποθετημένων σε ειδικές υπηρεσίες λογίζονται ότι καταβλήθηκαν νομίμως. (β) Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων στις ειδικές υπηρεσίες βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

(α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών ανάλογα με τη θέση, τα καθήκοντα που ασκούν και τα ειδικότερα τυπικά τους προσόντα, η αναπροσαρμογή του, καθώς και η διαδικασία πληρωμής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, του ν. 1256/1982 και του ν. 2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στην ίδια αυτή απόφαση προβλέπεται ειδικό επίδομα εξομάλυνσης για το προερχόμενο από τη ΜΟΔ ΑΕ προσωπικό. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης της παραγράφου 1(α). Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου το ειδικό επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2860/2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Οι δαπάνες της παρούσας παραγράφου δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. (β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997, εφαρμόζεται και για το ειδικό επίδομα του προσωπικού που υπηρετεί στις ειδικές υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

(α) Για το προσωπικό που έχει αποσπασθεί ή μετακινηθεί στις ειδικές υπηρεσίες που συστάθηκαν δυνάμει των νόμων 2860/2000, 3027/2002, 3156/2003, 3320/2005 και του ν. 2892/2001 οι σχετικές αποφάσεις λογίζονται μέχρι τη λήξη τους ως απόσπαση ή μετακίνηση στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες που συνεχίζουν τη λειτουργία τους για την προγραμματική περίοδο 20072013 και μπορούν να παραταθούν μία ή περισσότερες φορές. Το ανωτέρω προσωπικό συνεχίζει παράλληλα να ασκεί τα καθήκοντά του στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2000−2006, κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων των νόμων 2860/2000, 3027/2002, 3156/2003 και του ν. 2892/2001. (β) Οι αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων των ειδικών υπηρεσιών που συστάθηκαν δυνάμει των νόμων 2860/2000, 3027/2002, 3156/2003, 3320/2005 και του ν. 2892/2001 λογίζονται μέχρι τη λήξη τους ως αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες, που συνεχίζουν τη λειτουργία τους για την προγραμματική περίοδο 20072013 και μπορούν να παραταθούν μία ή περισσότερες φορές. (γ) Οι αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων μονάδων των ειδικών υπηρεσιών που συστάθηκαν δυνάμει των νόμων 2860/2000, 3027/2002, 3156/2003, 3320/2005 και του ν. 2892/2001 λογίζονται μέχρι τη λήξη των αποφάσεων απόσπασης ή μετακίνησής τους, ως αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου μονάδας στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες και μονάδες, που συνεχίζουν τη λειτουργία τους για την προγραμματική περίοδο 2007−2013 και μπορούν να παραταθούν μία ή περισσότερες φορές. (δ) Οι προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω παρατάσεις γίνονται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται ενιαίο σύστημα διοίκησης του προσωπικού που στελεχώνει τις ειδικές υπηρεσίες του παρόντος νόμου, με το οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα προαγωγής, μισθολογικής εξέλιξης και παροχής επιδομάτων, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού που εντάσσεται στο ενιαίο σύστημα διοίκησης, καθώς και η διαδικασία εισόδου προσωπικού στο σύστημα αυτό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με το προεδρικό διάταγμα καθορίζεται επίσης σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού και προσδιορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης. Στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης υπάγεται όλο το προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με τη διαδικασία και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού είναι δυνατή η στελέχωση των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

Άρθρο 19Τεχνική Υποστήριξη ΕφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ενέργειες τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής αφορούν τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συστήματος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ενέργειες υποστήριξης της εφαρμογής συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων της παραγράφου 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εθνική αρχή συντονισμού, οι διαχειριστικές αρχές, η αρχή πιστοποίησης, η αρχή ελέγχου, οι ειδικές υπηρεσίες των εδαφίων (α),(β),(γ),(δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οι ειδικές υπηρεσίες της παραγράφου 6 του άρθρου 5, οι ειδικές υπηρεσίες του άρθρου 6 και η διεύθυνση δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ασκούν καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής υποστήριξης και καταρτίζουν και εκτελούν ετήσια προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, τα οποία υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, η διαδικασία υποβολής και έγκρισής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα ετήσια προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης διακρίνονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και στο σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2007−2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να εκχωρούνται στη ΜΟΔ ΑΕ αρμοδιότητες διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», του εθνικού προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και των αξόνων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής των προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής υποστήριξης του παρόντος άρθρου, για την υποβοήθηση του έργου των ειδικών υπηρεσιών ή της εθνικής αρχής συντονισμού ή της αρχής πιστοποίησης ή της διεύθυνσης δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσδιορίζονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων: (α) το ύψος πρόσθετου επιδόματος που δύναται να χορηγείται ετησίως στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών που ικανοποίησαν τους ετήσιους στόχους τους, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5, (β) το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού που υπηρετεί στις ειδικές υπηρεσίες, των μελών των επιτροπών ή ομάδων εργασίας, των εμπειρογνωμόνων και των αξιολογητών και των μηχανικών που στελεχώνουν τις προϊσταμένες αρχές και διευθύνουσες υπηρεσίες του άρθρου 3 του ν. 1418/1984, όπως αυτός ισχύει. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2860/2000, όπως αυτός ισχύει, (γ) το είδος των αμειβόμενων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, το πλαίσιο και τα ανώτατα όρια της αποζημίωσης των μελών των ως άνω επιτροπών ή ομάδων εργασίας, των εμπειρογνωμόνων και των αξιολογητών. Τυχόν πρόσθετες αμοιβές, που καταβάλλονται σε στελέχη των ειδικών υπηρεσιών λόγω συμμετοχής τους σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας, δεν δύναται να υπερβαίνουν ετησίως το ένα όγδοο (1/8) των αποδοχών του προηγούμενου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι δαπάνες της παραγράφου 8 δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Είναι δυνατή η υποστήριξη με πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» της λειτουργίας ειδικού γραφείου στην Τράπεζα της Ελλάδος για την επιτάχυνση της χρηματοδότησης έργων του ΕΣΠΑ και του ΚΠΣ 2000−2006.

Άρθρο 20Διαχειριστική Αρχή Εθνικού Προγράμματος ΑνάπτυξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης της παραγράφου 6 (α) του άρθρου 5 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο, τις διαδικασίες κατάρτισης και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και περιφερειακές αρχές καταρτίζει το σχέδιο του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης που υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, (β) εξετάζει τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα που υποβάλλονται και εισηγείται την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και την κατανομή των πόρων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης κατά αναπτυξιακό πρόγραμμα και έτος, (γ) μεριμνά για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης, (δ) αξιολογεί την πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και διαμορφώνει προτάσεις για τυχόν αναθεώρησή του, (ε) εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την ένταξη πράξεων στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα μετά από αξιολόγησή τους με βάση καθορισμένα κριτήρια επιλογής και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου αυτή να καταρτίσει το ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, (στ) παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, (ζ) εξετάζει τα αιτήματα των φορέων χρηματοδότησης των έργων και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκρισή τους, (η) επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ολοκλήρωση των έργων και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ειδικές υπηρεσίες και οι αρχές και φορείς διαχείρισης και πιστοποίησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι δυνατόν να υποστηρίζουν την εφαρμογή και του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης και των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3492/2006. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύονται οι σχετικοί κανόνες και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης.

Άρθρο 21Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων προς ένταξη σε επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει κάθε δικαιούχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις προκηρύξεις πράξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο δικαιούχος παρέχει στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση και τη μετέπειτα παρακολούθηση του έργου, μεταξύ αυτών αιτιολόγηση της σκοπιμότητας του έργου, προϋπάρχουσες ενέργειες για την ωρίμανσή του, προϋπολογισμό με την απαραίτητη τεκμηρίωση, κατάλογο συμβάσεων που προτίθεται να συνάψει, τρόπο ανάθεσης και χρονική διάρκεια του έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την εκτέλεση ενός ενταγμένου έργου, ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει στις διαχειριστικές αρχές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται για την πρόοδο του έργου και να επιτρέπει την επίσκεψη στελεχών της διαχειριστικής αρχής ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της στον τόπο υλοποίησης του έργου για επιτόπια επαλήθευση. Ειδικότερα ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση περιοδική πληροφόρηση για την οικονομική και φυσική πρόοδο του έργου. Κατά την ολοκλήρωση ενός έργου ο δικαιούχος υποχρεούται να καταρτίζει αναλυτική έκθεση όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών είναι δυνατόν να τίθεται όριο προϋπολογισμού κατά κατηγορία έργου, εξαιρουμένων των συμβάσεων παραχώρησης, άνω του οποίου ο δικαιούχος ανεξάρτητα νομικής μορφής υποχρεούται να προσλάβει ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του έργου σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο της βεβαίωσης του ορκωτού ελεγκτή και το εύρος του ελέγχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων, οι συμβάσεις και οι τροποποιήσεις αυτών εκδίδονται ή υπογράφονται, μετά τη σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (ιδ). Ο δικαιούχος λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά του προς ανάθεση συγχρηματοδοτούμενου έργου, όπως το αντικείμενό του, την εκτιμώμενη αξία του, τον τόπο εκτέλεσής του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προβαίνει στην κατάλληλη δημοσιοποίηση της διακήρυξης προκειμένου να διασφαλίσει επαρκή βαθμό δημοσιότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ετήσιοι ποσοτικοί στόχοι των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, αποτελούν αντικείμενο ετήσιας αξιολόγησης από την οικεία διαχειριστική αρχή. Σε περίπτωση που μία ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζει καθυστερήσεις μεγαλύτερες των έξι (6) μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, η πράξη επανεξετάζεται από τη διαχειριστική αρχή. Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης της πράξης δύναται να ανακληθεί χωρίς να απαιτείται συμφωνία του δικαιούχου. Οι ανωτέρω πράξεις δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι δικαιούχοι οι οποίοι ικανοποιούν τους ετήσιους ποσοτικούς στόχους, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, δύνανται να χρηματοδοτούνται από πόρους του ετήσιου εθνικού αποθεματικού επίδοσης της παραγράφου 9 του άρθρου 14, για την εκτέλεση έργων τους στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες που αφορούν στον τομέα των αρχαιοτήτων και των μνημείων, την οποία ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002. Πριν από την υποβολή προτάσεων προς ένταξη σε επιχειρησιακό πρόγραμμα, οι οποίες αφορούν στους ανωτέρω τομείς οι δυνητικοί δικαιούχοι εξασφαλίζουν την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις, υποχρεούνται να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 1 του Κανονισμού και να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

Άρθρο 22Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας ΔικαιούχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, η εθνική αρχή συντονισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχεδιάζει ελληνικό πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή συστήματος διοίκησης και διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας μέριμνα των ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύμφωνα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης και εξαιρουμένων των Ταμείων του άρθρου 24.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ρυθμίζεται η εφαρμογή μετά την 1.1.2009 του προτύπου ή της τεχνικής προδιαγραφής της παραγράφου 1, για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται από αρμόδια διαχειριστική αρχή εφόσον οι φορείς εφαρμόζουν σύστημα τεκμηρίωσης διαδικασιών για τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της διαχείρισης συμβάσεων, της παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και της οικονομικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της μεθόδου και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και δίδεται κάθε συναφής αναγκαία οδηγία προς τις διαχειριστικές αρχές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση στην αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού ή ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και η οποία ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον δικαιούχο. Αν στην προγραμματική σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον δικαιούχο έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαμβάνει υλοποίηση έργου σύμφωνα με τα προηγούμενα, προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες διοίκησης, αυτές δύνανται να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου και να καλύπτονται απολογιστικά είτε από το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του προγράμματος στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Άρθρο 23Επιτροπή ΕμπειρογνωμόνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισμού και των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών του άρθρου 6, σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση των τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, (β) γνωμοδότηση σε θέματα απλοποίησης διαδικασιών περιφερειακής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού και κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου, (γ) γνωμοδότηση σε κάθε συναφές θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων είναι εννεαμελής, απαρτίζεται από πρόσωπα, οριζόμενα για διετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τα οποία πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένες γνώσεις και εμπειρία στα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων υποστηρίζεται από τεχνική γραμματεία που στελεχώνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 εφαρμοζόμενο αναλόγως. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης ορίζεται ο προϊστάμενος της τεχνικής γραμματείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά θέματα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 24Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στo πλαίσιo των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισμού, στα άρθρα 35, 36 και 37 του Κανονισμού 498/2007 και στα άρθρα 51 και 52 του Κανονισμού 1974/2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού δύναται να ιδρύονται ταμεία της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συνεισφορά από επιχειρησιακά προγράμματα σε ταμεία της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

(α) Στους σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του άρθρου 2 του π.δ. 95/1996 (ΦΕΚ 76 Α΄) προστίθεται: «Η λειτουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης κατά την έννοια του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου». (β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να αναδιαρθρώνονται οι αρμοδιότητες στις κεντρικές και περιφερειακές διευθύνσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και να προστίθενται νέες αρμοδιότητες σε αυτές, προκειμένου να αναλάβουν τη διαχείριση διακριτών χρηματοδοτικών μονάδων ως ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού και στα άρθρα 43, 44 και 46 του Εφαρμοστικού Κανονισμού. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των ταμείων, η οργάνωση, ο αριθμός, η σύνθεση της στελέχωσής τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δύνανται να μετέχουν με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη δημιουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού και στα άρθρα 43, 44 και 46 του Εφαρμοστικού Κανονισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στα ανωτέρω ταμεία.

Άρθρο 25Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που υπόκεινται στις διατάξεις του π.δ. 59/2007 και του π.δ. 60/2007, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό τους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται τα είδη και το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος ΙΙ Α και ΙΙ Β του π.δ. 60/2007 και XVIIΑ και XVIIΒ του π.δ. 59/2007, οι οποίες δεν υπάγονται στο ν. 3316/2005. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων των ανωτέρω συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, την οργάνωση και λειτουργία επαγγελματικού μητρώου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων και οι ειδικοί κανόνες που αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων των αντίστοιχων προκηρύξεων και τα έγγραφα των αντίστοιχων συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο προβλεπόμενος, από τη διάταξη της παρ. 27 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.). Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από της κατάθεσης του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των συμπληρωματικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από της καταθέσεως αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με αιτιολογημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο θεωρείται εγκεκριμένο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ δύο αναθετουσών αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005, και αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, δεν εμπίπτουν στον προβλεπόμενο από την παρ. 27 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει, έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των έργων τα οποία αφορά η προγραμματική σύμβαση είναι κατώτερο των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ. Για τις συμβάσεις ανάθεσης έργων προμηθειών και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των μελετών που συνάπτονται στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση κήρυξης απαλλοτριώσεως ακινήτου που αφορά ή συνδέεται με συγχρηματοδοτούμενο έργο, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία για την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο της προκήρυξης και εκτέλεσης αυτού (και των μετ’ αυτών συνεχόμενων υπηρεσιών και προμηθειών) τηρούνται απαρεγκλίτως, οι δε σχετικές υποθέσεις προσδιορίζονται και εκδικάζονται καθ’ υπέρβαση του ορισμένου αριθμού υποθέσεων κατά δικάσιμο. Οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων για τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων δημοσιεύονται, υπογράφονται και καθαρογράφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη, εξαιρουμένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, προϋπολογισμού μεγαλύτερου των είκοσι πέντε (25) εκατομμυρίων ευρώ, δύναται να ορίζεται ή ανατίθεται από τον φορέα χρηματοδότησης επισπεύδον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξάρτητο ως προς το μηχανισμό παραγωγής της πράξης προκειμένου να καταρτίσει εξ αρχής λεπτομερές χρονοδιάγραμμα ενεργειών και να παρακολουθεί την ορθή τήρησή του υποβάλλοντας σχετικές αναφορές στον φορέα χρηματοδότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής που διέπονται από το ν.1418/1984, όπως ισχύει, είναι δυνατή η συνένωση διοικητικών μονάδων μελετών και κατασκευής έργων υπό μία ενιαία διοικητική μονάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για συγχρηματοδοτούμενα έργα της περιόδου 2000−2006, καθώς και για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας».

Άρθρο 26Δημοσιονομικές διορθώσεις και αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ή παρανόμως καταβληθέντων ποσώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και ΦΕΚ 5201 Οικονομικών προσδιορίζονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 8 και 13 διαδικασίες επαλήθευσης και επιθεωρήσεων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δημοσιονομικές διορθώσεις συνίστανται στη μείωση ή ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κοινοτικής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007−2013 και είναι ανάλογες της παράβασης που διαπιστώνεται. Στις περιπτώσεις που η οικονομική επίπτωση μιας παράβασης δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί επιβάλλεται κατ’ αποκοπή δημοσιονομική διόρθωση. Με την απόφαση της παραγράφου 1 προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ’ αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων. Τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 3, αποτελούν μείωση των πιστώσεων του συνολικού προϋπολογισμού του οικείου φορέα χρηματοδότησης ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους του δικαιούχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πέραν της ως άνω δημοσιονομικής διόρθωσης, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία με ευθύνη του διατάκτη της σχετικής δαπάνης αρμόδιου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται ευθύνες οργάνων της διοίκησης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. Ως αχρεώστητη καταβολή για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρείται κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Άρθρο 27Υποστήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(α) Για την τεχνική και τη διαχειριστική υποστήριξη των υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα, δύναται να συσταθεί, με απόφαση του Νομάρχη, ομάδα έργου με στελέχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στελέχη που διατίθενται από Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά από σχετική έγκριση της διάθεσης αυτών από τα αρμόδια όργανα των φορέων στους οποίους υπηρετούν ή με τους οποίους συμβάλλονται. Η απόφαση της διάθεσης αυτών μπορεί να αφορά την έγκριση της άσκησης παράλληλων καθηκόντων. (β) Με την απόφαση του Νομάρχη δύνανται να ενταχθούν μετά από διαδικασία επιλογής στην ομάδα έργου και στελέχη τα οποία υπογράφουν για το σκοπό αυτόν σύμβαση ορισμένου χρόνου με Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διατίθενται με απόφασή της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν χρονική διάρκεια μέχρι ενός έτους που μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της χρονικής διάρκειας λειτουργίας της ομάδας έργου. (γ) Η ομάδα έργου εποπτεύεται από τον Νομάρχη και με την απόφαση συγκρότησης της ομάδας έργου ορίζεται ο συντονιστής της και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της και η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 2. (δ) Οι διατάξεις των εδαφίων (α), (β) και (γ) εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομαρχιακά διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει διαδικασία και κριτήρια επιλογής για τη στελέχωση των ομάδων έργου, η διαδικασία επιλογής από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, ο αριθμός και η σύνθεσή τους, η κάλυψη του κόστους οργάνωσης και λειτουργίας τους, η διαδικασία πληρωμής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση δύναται να προσδιορίζεται το περιεχόμενο, οι διαδικασίες εκπόνησης και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας του άρθρου 34 είναι δυνατή η παροχή συμβουλευτικής τεχνικής υποστήριξης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μέσω συμβάσεων παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 22 για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δύνανται να διατίθενται πιστώσεις από τα ετήσια προγράμματα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και από τα ετήσια προγράμματα τεχνικής βοήθειας του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 2860/2000. Με την απόφαση της παραγράφου 2 δύναται να συγκροτείται επιτροπή για το συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών υποστήριξης του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με την απόφαση της παραγράφου 2 δύναται να προσδιορίζονται οι διαδικασίες σύστασης, στελέχωσης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η σύνθεση ομάδων υποστήριξης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίες συστήνονται στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων. Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας των ομάδων αυτών καλύπτεται από πόρους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Άρθρο 28Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων

Το άρθρο 20 του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ 169 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών. 3. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προεδρεύει της Διυπουργικής Επιτροπής, η οποία με απόφασή της καθορίζει τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 4. Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεών της ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Για το σκοπό αυτόν πριν από κάθε συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, η εθνική αρχή συντονισμού προετοιμάζει τα προς συζήτηση θέματα με βάση στοιχεία και αναφορές που συγκεντρώνει περιοδικά από τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας. 5. Εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Διυπουργική Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του.»

Άρθρο 29Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Διευρωπαϊκά Δίκτυα, Ευρωπαϊκός Οικονομικός ΧώροςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης ή όμοια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση, την πιστοποίηση δαπανών, τον έλεγχο και γενικά την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την απόφαση της παραγράφου 1 ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών τεχνικών γραμματειών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού 1080/2006 στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, ο τρόπος συμμετοχής, απόσπασης ή πρόσληψης προσωπικού σε αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2004−2009, τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τις χώρες ΕΖΕΣ του ΕΟΧ και υλοποιούνται είτε από φορείς της ημεδαπής είτε από φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δυνάμει συμφωνιών συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των λοιπών άρθρων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο κανονιστικό πλαίσιο τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υλοποίηση δράσεων διευρωπαϊκών δικτύων που συγχρηματοδοτούνται από τη γραμμή 0603 του κοινοτικού προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των λοιπών άρθρων του παρόντος νόμου.

Άρθρο 30Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄/14.11.2000) τροποποιείται ως ακολούθως: «5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, η σύσταση κοινών οργάνων, για την εφαρμογή των διακρατικών συμφωνιών που συνομολογούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας, ο τρόπος συμμετοχής ή πρόσληψης προσωπικού, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του εθνικού δικαίου, σε αυτά τα όργανα, η εφαρμογή των αποφάσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 5 του ν. 2860/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής: «5. Η υποβολή προτάσεων προς ένταξη σε επιχειρησιακά προγράμματα και η αξιολόγησή τους από τις οικείες διαχειριστικές αρχές, είναι δυνατή και μετά την έκδοση προκήρυξης σε εθνικό επίπεδο από τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 6 του ν. 2860/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής: «7. Ο έλεγχος των διαχειριστικών αρχών επιχειρησιακών προγραμμάτων του παρόντος άρθρου διενεργείται με επιτόπιο έλεγχο ή επιθεώρηση, ή έλεγχο διοικητικών εγγράφων στην έδρα αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), που είναι αποσπασμένο, τουλάχιστον για ένα (1) έτος κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄/ 14.11.2000) και δεν ανήκει στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., μπορεί να μεταταχθεί με αίτησή του σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο ή την ειδικότητα στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η αίτηση μετάταξης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2860/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας − στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συστήματος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, του ΚΠΣ, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 16 ισχύει και για ελέγχους πράξεων του ΚΠΣ 2000−2006, Ταμείου Συνοχής και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών προγραμματικής περιόδου 2000−2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι εντολές πληρωμής των δαπανών που εκδόθηκαν από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων προς τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης για την εξόφληση οφειλών τους, στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων χωρίς να συνοδεύονται από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), θεωρούνται κανονικές και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. για λογιστική τακτοποίηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Σε περίπτωση κατάργησης κάποιας ειδικής υπηρεσίας ή λήξης της προγραμματικής περιόδου, το αντίστοιχο προσωπικό επανέρχεται στο φορέα προέλευσής του. Όσοι από το ανωτέρω προσωπικό το επιθυμούν μπορούν κατά προτεραιότητα με αίτησή τους να ενταχθούν σε άλλη ειδική υπηρεσία εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 18. Για το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετήθηκε από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) και δεν ανήκει στη ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να εφαρμοστεί αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους