267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 23 - Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 23Επιτροπή ΕμπειρογνωμόνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισμού και των ενδιάμεσων διαχειριστικών αρχών του άρθρου 6, σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση των τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, (β) γνωμοδότηση σε θέματα απλοποίησης διαδικασιών περιφερειακής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού και κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου, (γ) γνωμοδότηση σε κάθε συναφές θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων είναι εννεαμελής, απαρτίζεται από πρόσωπα, οριζόμενα για διετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τα οποία πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένες γνώσεις και εμπειρία στα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων υποστηρίζεται από τεχνική γραμματεία που στελεχώνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 εφαρμοζόμενο αναλόγως. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης ορίζεται ο προϊστάμενος της τεχνικής γραμματείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά θέματα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους