267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 31 - Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού απαρτίζεται από δεκαπέντε μέλη και διορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για τριετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονων ή μη ανανεώσεων και επαναδιορισμού των μελών του. Μέλη του είναι: (α) Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο οποίος και προεδρεύει. (β) Ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. (γ) Ο προϊστάμενος της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής του οικείου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος. (δ) Εκπρόσωπος της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.), που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. (ε) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού. (στ) Εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ορίζονται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργού. (ζ) Δύο εκπρόσωποι της ΕΝΑΕ. (η) Δύο εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ. (θ) Τρεις εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι θα προέρχονται, ένας από τα επιμελητήρια των παραγωγικών τάξεων, ένας από τις επαγγελματικές οργανώσεις και ένας από τις συνεταιριστικές οργανώσεις και θα προτείνονται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, τις επαγγελματικές οργανώσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια και την ΠΑΣΕΓΕΣ αντίστοιχα. Στην περίπτωση που δεν θα προταθεί εκπρόσωπος εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση σχετικού αιτήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Π. λειτουργεί νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον συμπληρώνεται απαρτία.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους