175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Ως «οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» ορίζεται η περιοχή που αναπτύσσεται βάσει ενιαίου σχεδιασμού, προκειμένου να λειτουργήσει κατά κύρια χρήση ως οργανωμένος χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού−αναψυχής και άλλων συνοδευτικών του τουρισμού, δραστηριοτήτων. β. Ως «οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων» νοούνται ιδίως: αα) Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254), όπως τροποποιείται με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου. ββ) Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Τουρισμού (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), στις οποίες η αποκλειστική ή η κύρια χρήση είναι η χρήση τουρισμού−αναψυχής. γγ) Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (A΄ 124), στις οποίες επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού−αναψυχής. δδ) Τα Δημόσια Ακίνητα, των οποίων ο βασικός χωρικός προορισμός, σύμφωνα με τα οικεία εγκεκριμένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) είναι ο τουρισμός – αναψυχή ή η δημιουργία παραθεριστικού –τουριστικού χωριού ή ο συνδυασμός των παραπάνω χρήσεων. εε) Περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για την οριοθέτηση, το χαρακτηρισμό, τον καθορισμό ή τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων της παραγράφου 1β ορίζονται από τις οικείες για κάθε κατηγορία οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στο σύνολο των περιοχών που υπάγονται στις κατηγορίες Α΄, Β΄, Δ΄, Z΄ και στις παράκτιες περιοχές της κατηγορίας Ε΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄1138) με ανώτατο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης τον προβλεπόμενο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων της παραγράφου 1β. Eιδικότερες κατευθύνσεις ανά κατηγορία περιοχής μπορεί να καθορίζονται με το εκάστοτε ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων με ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό συντελεστή δόμησης 0,05: αα) Στις ορεινές περιοχές της κατηγορίας ΣΤ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης αυτής πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε βρίσκονται στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα είτε εντός της οικείας δημοτικής ενότητας. ββ) Στα νησιά της Ομάδας ΙΙ της κατηγορίας Ε΄ με επιφάνεια μεγαλύτερη των 90 τ.χλμ. του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στα νησιά Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και Εύβοια ισχύει ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης αυτής πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε βρίσκονται στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα είτε εντός της οικείας δημοτικής ενότητας. β. Για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στα νησιά της κατηγορίας Ε΄ του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με επιφάνεια μικρότερη των 90 τ.χλμ. εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. γ. Στα νησιά της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. δ. Στα γήπεδα εκμετάλλευσης των οργανωμένων υποδοχέων επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, όπως ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α΄ 60). Εφόσον στους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται και εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι συγκεκριμένες εκτάσεις διέπονται από τα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας. Στην περίπτωση αυτή στην οικεία πράξη έγκρισης ή καθορισμού ή οριοθέτησης και χαρακτηρισμού ή δημιουργίας εκάστου οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων πρέπει να αξιολογούνται ειδικώς οι συνέπειες από τη δημιουργία και λειτουργία των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και να τεκμηριώνεται η συμβατότητα του υπό ίδρυση υποδοχέα με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές προβλέψεις των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων υποβάλλεται, ως τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος εφαρμόζονται και για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 2Σύνθετα τουριστικά καταλύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο τέλος της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/ 2011, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού: μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που αποτελούν τμήμα των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.» β. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής: «δδ. Οι φορείς διαχείρισης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 2. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6.α. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να εφαρμόζονται και επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας πέντε (5) αστέρων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ. και τα οποία πληρούν ή μπορεί να αποκτήσουν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, εφόσον: αα) διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας ή διέθεταν την τελευταία πενταετία ειδικό σήμα λειτουργίας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, ββ) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίσθωση τμήματα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέφεται και γγ) ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,15. β. Στην περίπτωση που ο νομίμως υλοποιημένος συντελεστής είναι μεγαλύτερος του 0,15 έως 0,20, η υπαγωγή στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις: αα) Είτε καταβάλλεται ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15. Η αντικειμενική αξία ορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. Η εισφορά καταβάλλεται ανά μεταβιβαζόμενη αυτοτελή ιδιοκτησία το αργότερο έως τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισφοράς, ο τρόπος και οι υπόχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. ββ) Είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15. γγ) Είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,15 συντελεστή δόμησης. γ. Για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,20 είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,20 είτε απαιτείται όμορο γήπεδο που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,20 συντελεστή δόμησης. δ. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής επί υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που έχουν κατασκευαστεί σε γήπεδα τουλάχιστον 50.000 τ.μ. το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως, κατά την έννοια της παραγράφου 2α, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. ε. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής οι κατασκευές που έχουν ρυθμισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010, ή έχουν τακτοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, θεωρούνται ως νομίμως υλοποιημένη δόμηση και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του νομίμως υλοποιημένου συντελεστή δόμησης. στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), για τα οποία είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011, καθώς και επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων, για τα οποία είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011.» 3. Στο άρθρο 8 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος, είναι δυνατόν να υπάγονται στο καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 1652/ 1986 (Α΄ 167). Το ποσοστό του ανωτέρω ξενοδοχείου, το οποίο επιτρέπεται να υπάγεται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της συνολικής σε κλίνες δυναμικότητάς του προκειμένου περί νέου σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση υφιστάμενου ξενοδοχειακού καταλύματος, που μετατρέπεται σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, το ανωτέρω ποσοστό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α΄167) και της υπ’ αριθμ. Α.9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/11.12.1987 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β΄ 719).» 4. α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για την έκδοση της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταλληλότητα γηπέδου στην απόφαση καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παραγράφου 5, και έκθεση χωροταξικής θεώρησης ως αυτοτελές παράρτημα της ΜΠΕ, στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές και η ένταξη στο χώρο του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τα προτεινόμενα έργα και δραστηριότητες σε συνάρτηση και με το χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του τουρισμού με αναφορά σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (μεγέθη τουριστικής ζήτησης και προσφοράς, κατάσταση γενικής και ειδικής τουριστικής υποδομής κ.λπ.), καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Σε περίπτωση χωροθέτησης σύνθετου τουριστικού καταλύματος σε νησί, πλην των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, καθώς και της Εύβοιας στην έκθεση χωροταξικής θεώρησης εξετάζονται τα παραπάνω στοιχεία και χαρακτηριστικά της συνολικής επιφάνειας του νησιού. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του υφιστάμενου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίμακας. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες και να ρυθμίζονται οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.» β. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, κατισχύουν των κατευθύνσεων του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης.» γ. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 μετά τη λέξη «έργα,» προστίθενται οι λέξεις «ή φυσικά εμπόδια». 5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά, εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσαυξάνεται ως εξής: αα) σε 55% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,10, ββ) σε 70% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,05. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με πράξη του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 η παύση λειτουργίας του γηπέδου γκολφ, με στόχο τη μόνιμη διακοπή λειτουργίας του, ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και επιστρέφεται εντόκως από της έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης τυχόν επιδότηση για την κατασκευή του ξενοδοχειακού καταλύματος και του γηπέδου γκολφ.» 6. Η περίπτωση ε΄της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ορίζεται σε 100 τ.μ. ανά αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία. Για όλες τις κατασκευές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ισχύουν οι όροι δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού του ν. 4067/ 2012 (Α΄ 79). Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται για υφιστάμενα διαμερίσματα – δωμάτια, που μετατρέπονται σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8, για τις οποίες ισχύουν οι υφιστάμενες κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας διατάξεις.»

Άρθρο 3Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση Δ΄ ως εξής: «Δ. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) Είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α του παρόντος άρθρου, κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων, επί των οποίων, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται επί υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον: αα) έχουν κατασκευασθεί νομίμως ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 − 7 του ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, ββ) διαθέτουν σε ισχύ Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή διέθεταν την τελευταία πενταετία Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους. β. Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τμημάτων των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της συνολικής επιφάνειας των χώρων διαμονής. γ. Οι φορείς διαχείρισης του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας σε λειτουργική ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. δ. Η επενδυτική δαπάνη των προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση τμημάτων δεν μπορεί να υπάγεται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί, επιστρέφεται. ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται και επί των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως: α. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή μισθωτών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών και οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα, β. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών και οι περιορισμοί αυτών, γ. ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιμέρους αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, δ. οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση και ε. οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες ή μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού. Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεσμεύει όλους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών δεν μπορούν να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταβίβασης οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Άρθρο 4Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Δρόμοι ή άλλα φυσικά εμπόδια ή τεχνητά έργα, καθώς και ρέματα που διαπερνούν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης και εφόσον το φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο παρουσιάζει στοιχεία υψηλής επικινδυνότητας (εθνικές οδοί, επαρχιακές οδοί μεγάλης κυκλοφορίας, ποταμοί, χείμαρροι, κ.λπ.), πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης του/των γηπέδου/ων μέσω γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης των τμημάτων με κατάλληλο τεχνικό έργο. Με το προεδρικό διάταγμα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Π.Ο.Τ.Α. καθορίζονται τα αναγκαία, για την αποκατάσταση της λειτουργικής ενοποίησης του γηπέδου, τεχνικά έργα. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. ή να μετατοπίζονται αγροτικές οδοί που την διασχίζουν, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για τη εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις καταργούμενες αγροτικές οδούς. Στην περίπτωση κατάργησης δημόσιων αγροτικών οδών η σχετική πρόταση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος υπογράφεται και από τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Οι Π.Ο.Τ.Α. αναπτύσσονται από τον ίδιο φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α. ή σε περίπτωση που αποτελείται από περισσότερα τμήματα το μεγαλύτερο τμήμα αυτής, πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 800 στρέμματα και να είναι ιδιόκτητο κατά 80% τουλάχιστον. β. Οι Π.Ο.Τ.Α. αποτελούν οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πρέπει να περιέχουν τουριστικές επενδύσεις που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης. Η επάρκεια των επενδύσεων αυτών κρίνεται κατά τη διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού Π.Ο.Τ.Α. γ. Στις Π.Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 8 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ΄166). Εκ των ως άνω χρήσεων η χρήση κατοικίας επιτρέπεται εντός Π.Ο.Τ.Α. μόνον υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τουριστικά καταλύματα κατηγορίας πέντε ή/και τεσσάρων αστέρων με συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 1.000 κλινών και δύο τουλάχιστον εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που αποτελούν τμήμα Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός Π.Ο.Τ.Α. λαμβάνονται υπόψη για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης αυτής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής: «5.α. Στην περίπτωση που η έκταση της Π.Ο.Τ.Α. δεν πολεοδομείται, επιτρέπεται: i) η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών (οριζοντίων και καθέτων) επί των τυχόν εγκρινόμενων μη αμιγώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ii) η σύσταση μόνο κάθετων ιδιοκτησιών επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, καθώς και iii) η δια συμβάσεων, καταρτιζόμενων μεταξύ του φορέα της Π.Ο.Τ.Α. και τρίτων, παραχώρηση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων διηρημένων ιδιοκτησιών και επί των τουριστικών εγκαταστάσεων, εφόσον πρόκειται για τμήματα υφισταμένων εντός Π.Ο.Τ.Α. τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία μετατρέπονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τμήματα των οποίων, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου αυτού, δύνανται να μεταβιβάζονται ή να εκμισθώνονται μακροχρόνια σε τρίτους. Προϋπόθεση για τη σύσταση των αυτοτελών κατά τα παραπάνω διηρημένων ιδιοκτησιών ή την παραχώρηση σε τρίτους δικαιωμάτων επί αυτών αποτελεί η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει ο φορέας της Π.Ο.Τ.Α., καθώς και η κατάρτιση με συμβολαιογραφική πράξη Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α., κατά τα πρότυπα του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ. 125/25.1.2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄195). Ο Κανονισμός αυτός ισχύει για το σύνολο των εντός της Π.Ο.Τ.Α. ή του διακεκριμένου τμήματος αυτής εκτάσεων και λειτουργιών ανεξάρτητα από τον τυχόν διαχωρισμό τους από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, δρόμους, ρέματα κ.λπ. Όλες οι επιτρεπόμενες να εγκατασταθούν σε αυτή χρήσεις υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων του από 20.1.1988 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 61) με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά παρακάτω. Η παραχωρούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 της ενότητας Ε΄ (ειδικές διατάξεις και περιορισμοί) του προαναφερόμενου διατάγματος στους οικείους Ο.Τ.Α., έκταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α. περιεχόμενης έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, οι εκτάσεις της Π.Ο.Τ.Α. νοούνται ως ενιαίο σύνολο.»

Άρθρο 5Ειδικές διατάξεις για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και εντός γηπέδου σύνθετου τουριστικού καταλύματος και για τις μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται εντός των Π.Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 209/1998 (Α΄ 169) για τις απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις από οδούς, που ισχύουν για περιοχές μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24.4.1985 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 181).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη δόμηση των πάσης φύσεως επιτρεπόμενων κτισμάτων εντός εκτάσεων οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν και γήπεδα γκολφ, ο ισχύων συντελεστής δόμησης εφαρμόζεται επί της συνολικής έκτασης, στην οποία περιλαμβάνεται και η έκταση του γκολφ, η επιτρεπόμενη όμως δυναμικότητα σε κλίνες των τυχόν κατασκευαζόμενων εντός της έκτασης ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται βάσει των οικείων προδιαγραφών του Ε.Ο.Τ. επί της απομένουσας έκτασης, αν από τη συνολική έκταση αφαιρεθεί η απαιτούμενη ελάχιστη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, για την εγκατάσταση του γηπέδου γκολφ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα κτήρια των τουριστικών καταλυμάτων σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τοποθετούνται σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, οι μη αμιγώς τουριστικές εγκαταστάσεις εντός ΠΟΤΑ και οι κατοικίες εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, ύψους μέχρι και 7,50 μέτρα, τοποθετούνται σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, καθώς και σε τουριστικά καταλύματα πέντε (5) αστέρων, που διαθέτουν συνολικό πρόσωπο σε παραλία άνω των 100 μέτρων, επιτρέπεται, επί τμημάτων με συνολικό μήκος μέχρι το 20% του συνολικού επί παραλίας προσώπου, η εγκατάσταση χώρων εστίασης και αναψυχής, αποδυτηρίων, συγκροτημάτων υγιεινής, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών, μέγιστου ύψους 3,5 μέτρων μέχρι τη γραμμή παραλίας ή σε απόσταση δέκα (10) μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν έχει καθορισθεί παραλία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, έμπροσθεν σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών καταλυμάτων πέντε (5) αστέρων ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον τριακοσίων (300) κλινών ή οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή μετασκευή υφισταμένων εξεδρών επί πασάλων ή πλωτών προβλητών ή μόλων, μήκους έως 30 μέτρα, πλάτους έως 3 μέτρα και ύψους από την επιφάνεια της θάλασσας έως 1 μέτρο για την επιβίβαση και αποβίβαση, από σκάφη μήκους έως 8 μέτρων, πελατών του τουριστικού καταλύματος. Εφόσον η κατασκευή είναι μόνιμη τηρούνται οι διατάξεις της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση που η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο τουριστικό κατάλυμα με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κατασκευή (ξύλινων) διαδρόμων επί πασάλων, μήκους έως 30 μέτρα, πλάτους έως 3 μέτρα, που καταλήγουν σε εξέδρα, μέγιστου εμβαδού 100 τετραγωνικών μέτρων, φέρουσα κινητά ή μόνιμα στέγαστρα, πέργκολες, στοιχεία ανάπαυσης και εξυπηρέτησης λουομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Οι εγκαταστάσεις να εντάσσονται σε οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα πέντε (5) αστέρων ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον τριακοσίων (300) κλινών. β. Για την κατασκευή τηρούνται οι διατάξεις της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Εφόσον η κατασκευή ενσωματώνεται σε υφιστάμενο οργανωμένο υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ή σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή τουριστικό κατάλυμα πέντε (5) ή τεσσάρων (4) αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον τριακοσίων (300) κλινών με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4014/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Εφόσον οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων βρίσκεται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσοτέρων δήμων, είναι δυνατόν με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, οι εκ του νόμου πολεοδομικές και λοιπές διοικητικές αρμοδιότητες επί του οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων να περιέρχονται σε έναν εκ των δήμων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Επιτρέπεται σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις η διάνοιξη οδών και λοιπών συνοδών έργων για την εξυπηρέτηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό εμβαδόν των διανυσσομένων οδών δεν προσμετράται στο ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό 20% του δάσους ή της δασικής έκτασης των προς διάθεση για τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις χώρων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 51 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011.

Άρθρο 6Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Στο άρθρο 150 του ν. 4070/2012 (Α΄82) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011, εκτός από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων δικαιολογητικών: α. Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού για την έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, ή διοικητική πράξη έγκρισης ή δημιουργίας ή ίδρυσης οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. β. Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011. γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία για το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής που περιλαμβάνεται στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα κατά το μέρος που τα δικαιολογητικά αυτά δεν προβλέπονται ή δεν επικαλύπτονται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.»

Άρθρο 7Ξενώνες φιλοξενίας νέωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), προστίθεται υποπερίπτωση στ΄ ως εξής: «στ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων: Ως ξενώνες φιλοξενίας νέων χαρακτηρίζονται κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1Α, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, που αποτελούν χώρους διαμονής προσώπων εφοδιασμένων με ειδική κάρτα Διεθνών Ομοσπονδιών Νέων και Διεθνών Ενώσεων Νέων. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Οι επιχειρήσεις των ξενώνων φιλοξενίας νέων ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της παραγράφου αυτής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι όροι ασφαλείας, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη δημιουργία των ξενώνων φιλοξενίας νέων. Με τις προδιαγραφές αυτές καθορίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι οποίοι πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη της δυναμικότητας σε κλίνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται οι τάξεις των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατάταξης, οι εξαιρέσεις από αυτή, η διαδικασία για τη μετάταξη των μετασκευαζομένων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων σε ξενώνες φιλοξενίας νέων από την κατηγορία και λειτουργική μορφή στην οποία ανήκουν σε τάξεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι περιοχές τουριστικά ελεγχόμενης ανάπτυξης για τη δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας νέων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανά περιοχή και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται η εκμίσθωση κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών μέχρι ένα έτος. β. Επιτρέπεται η επισκευή ή μετασκευή υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 ή πολυώροφων οικοδομών σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της προηγούμενης περίπτωσης. γ. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων διέπονται από Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας που καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτό καθορίζονται: α) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενώνα φιλοξενίας νέων, β) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές υπηρεσίες προς τους χρήστες του ξενώνα φιλοξενίας νέων, γ) ο τρόπος τιμολόγησης των τιμών των δωματίων ή διαμερισμάτων, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους χρήστες ή μισθωτές, ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών, δ) οι προϋποθέσεις και διαδικασία μίσθωσης κλινών, δωματίων, διαμερισμάτων ή τμημάτων αυτών, η καταβαλλόμενη εγγύηση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού. δ. Στους ξενώνες φιλοξενίας νέων επιτρέπεται επίσης, η φιλοξενία και διαμονή φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευτικών, καθηγητών, επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών. Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων μπορούν να συμβάλλονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όλων των βαθμίδων. ε. Ιδιοκτήτες υφιστάμενων ξενοδοχείων ή πολυώροφων οικοδομών εντός ιστορικών κέντρων πόλεων ή ιστορικών τόπων που μετασκευάζονται σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, μπορούν να υπάγονται στα κίνητρα αποκατάστασης του άρθρου 43 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249). Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής οι προθεσμίες του άρθρου 43 του ν. 4030/2011 παρατείνονται μέχρι 31.12.2018. στ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 δεν εφαρμόζεται στους ξενώνες φιλοξενίας νέων.

Άρθρο 8Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού και Ε.Ο.Τ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορεί: α) Να καταργείται η υποχρέωση έντυπης υποβολής και να θεσπίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου έργων κατηγορίας Β κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, την έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. β) Να καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και στοιχείων των ανωτέρω και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων. γ) Να καθορίζονται το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες. δ) Να καθορίζονται το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων. ε) Να καθορίζονται οι διαδικασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ. στ) Να καθορίζονται οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. ζ) Να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1: α) Κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημόσιων αρχών και πολιτών για την υποβολή, έγκριση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωση έγκρισης καταλληλότητας έργων κατηγορίας Β, μελετών και χορήγησης σήματος λειτουργίας μπορεί να εκτελείται ηλεκτρονικά. β) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενημέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης έγκρισης καταλληλότητας έργων κατηγορίας Β, μελετών και χορήγησης σήματος λειτουργίας μπορεί να εκτελείται ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάμεσο βήμα, απόφαση ή στάδιο δημοσιεύονται αμελλητί στο διαδίκτυο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ομοιογένειας και ποιότητας των στοιχείων και δικαιολογητικών καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011 και παρέχονται μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 9Λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών λιμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α΄82) αντικαθίσταται ως εξής: «7.α. Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικούς λιμένες, χορηγείται άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση, ότι ο φορέας διαχείρισης του λιμένα θα υποβάλει μέχρι τις 30.4.2014 αίτηση συνοδευόμενη από τη νόμιμη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που έχει καταρτισθεί με τον εκπρόσωπο της δημόσιας αρχής ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 10.1 του άρθρου 160 με στοιχεία β΄, δ΄ και ε΄ του ν. 4070/2012, ΦΕΚ χωροθέτησης ή, για τους προ του ν. 2160/1993 τουριστικούς λιμένες, αποφάσεις με τις οποίες η δημιουργία και λειτουργία τους έχει νομίμως εγκριθεί. Για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3986/ 2011, την αίτηση της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβάλει και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο δε οικείος φορέας διαχείρισης υποχρεούται να του παράσχει κάθε συνδρομή, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Τις συνέπειες μη εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος φορέας διαχείρισης. β. Σε διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Αν, αντί για Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ, υποβάλλεται βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, ο αιτών υποχρεούται εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας να προσκομίσει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, εκτός εάν τεκμαίρεται ότι η μη έγκαιρη έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. οφείλεται σε υπαιτιότητα της αδειοδοτούσας υπηρεσίας. γ. Εφόσον μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση αυθαίρετη τροποποίηση της εγκεκριμένης διά της οικείας πράξης χωροθέτησης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, εξαιρουμένων κτιρίων και κατασκευών που τυχόν έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 η εγκεκριμένη διοικητική πράξη δημιουργίας του τουριστικού λιμένα τροποποιείται αναλόγως και το συμβατικό αντάλλαγμα της καταρτισθείσας σύμβασης παραχώρησης αναπροσαρμόζεται με αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ή και της υπουργικής απόφασης παραχώρησης, στην οποία καθορίζονται επιπλέον οι επί μέρους όροι και οι λεπτομέρειες καταβολής. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού ανταλλάγματος μπορεί να συμφωνείται αναδρομικά και μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η αύξηση της εγκεκριμένης θαλάσσιας ή χερσαίας ζώνης λιμένα έχει πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση μη τήρησης των όρων της τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου από τον υπόχρεο, η σύμβαση παραχώρησης μπορεί να καταγγέλλεται ή η υπουργική απόφαση παραχώρησης να ανακαλείται και η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ανακαλείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 166 του ν. 4070/2012 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Αιτήσεις χωροθέτησης τουριστικών λιμένων που έχουν κατατεθεί προ της έναρξης ισχύος του ν. 4070/ 2012, διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς του ν. 2160/ 1993

Άρθρο 10Χωροθέτηση τουριστικών λιμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «1.α. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι κύριος, επικαρπωτής ή επιφανειούχος του παράκτιου ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου ενδιαφέρεται να χωροθετήσει και να κατασκευάσει μαρίνα. β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών, ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/ 1986, όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ΄ 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 20.000 τ.μ., γίνεται σε δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου. γ. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα: αα. Οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:500 ή 1:1000 η ακριβής έκταση της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης. ββ. Καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα. Μεταξύ των χρήσεων αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία/τράπεζες/κτίρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια/ αναψυκτήρια/κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού/πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια/γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. γγ. Καθορίζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η έκταση της απαιτούμενης περίφραξης. Ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης. δδ. Εγκρίνονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία της μαρίνας, ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής απόφασης 107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1225). δ. Για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ της προηγούμενης περιπτώσεως γ΄ και έκθεση χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της ΣΜΠΕ, στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, σε συνάρτηση και με τον χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίμακας. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιούνται τυχόν ισχύουσες για την περιοχή της μαρίνας γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τα όρια της χερσαίας ζώνης, καθώς και τις επιτρεπόμενες εντός αυτής χρήσεις γης και όρους δόμησης, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο εν όψει του ειδικού και σύνθετου χαρακτήρα της μαρίνας, τεκμηριώνεται ειδικώς στην παραπάνω ειδική έκθεση και δεν ανατρέπεται πάντως η γενική χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Εφόσον εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ή στα όρια αυτής υπάρχουν μη οριοθετημένα υδατορέματα, με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται επίσης οι προσωρινές οριογραμμές των ανωτέρω υδατορεμάτων, καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερες των 20 μέτρων από την προσωρινή οριογραμμή. Για τον καθορισμό των προσωρινών οριογραμμών, ο ενδιαφερόμενος, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης, υποβάλλει επιπλέον και τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία βάσει των οποίων προτείνονται οι προσωρινές οριογραμμές των υδατορεμάτων, ενώ επιπλέον αποτυπώνει τις σχετικές οριογραμμές στο τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης. ε. Η διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζεται και για κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση του γενικού σχεδιασμού μαρινών που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της περιπτώσεως β΄, συμπεριλαμβανομένων και των μαρινών που είχαν χωροθετηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 5 και 41 του παρόντος νόμου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στον γενικό σχεδιασμό των ανωτέρω μαρινών. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η σκοπούμενη τροποποίηση υποβάλλεται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, μόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄1225), ότι ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. στ. Την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της χωροθέτησης κατά το οποίο εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα προτεινόμενα λιμενικά έργα για τη δημιουργία της μαρίνας, οι απαιτούμενες προσχώσεις και έργα εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα υποδομής, οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης και οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση της μαρίνας, καθώς και τη λειτουργία αυτής, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ΄ και ζζ΄. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μετά από υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή παραλίας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «(δ) Φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης (σε δυο αντίτυπα).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρινών, πλην αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε ένα μόνο αντίγραφο) στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανεξαρτήτως της κατάταξης της μαρίνας στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η διαδικασία των παραγράφων 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ΄ και ζζ΄. Επίσης διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο προκειμένου να εκφέρει την άποψή του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού φακέλου περί της σκοπιμότητας δημιουργίας της νέας μαρίνας. Σε περίπτωση μη απάντησης του οικείου Δήμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται συμφωνία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα. Για την έγκριση της χωροθέτησης ή την τροποποίηση αυτής, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης, και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση και λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Στην παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών χωρίς ευθύνη του φορέα διαχείρισης της μαρίνας.» β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, η υπουργική απόφαση χωροθέτησης του άρθρου αυτού δύναται να ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 10.2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για την προέγκριση και την άδεια λειτουργίας για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός τουριστικού λιμένα (περιλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων και αγκυροβολίων) αρμόδια είναι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της προέγκρισης και της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 154 του ν. 4070/ 2012, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 3 περίπτωση α΄ υποπερίπτωση γγ΄ και περίπτωση γ΄ του ν. 4002/2011, όπως η περίπτωση γ΄ προστίθεται με τον παρόντα νόμο. Αντί της έγκρισης δόμησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό λιμένα».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 160 του ν. 4070/2012, προστίθεται νέα παράγραφος 10.4 ως εξής: «10.4. Σε περίπτωση διάνοιξης εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων, αγκυροβολίων και ξενοδοχειακών λιμένων, τα παραπάνω έργα ανήκουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δημιουργούμενη ως αποτέλεσμα της εκσκαφής έκταση καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται στη ζώνη του τουριστικού λιμένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εν γένει ανάγκες του και να παραχωρηθεί χωρίς δημοπρασία στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας έναντι ανταλλάγματος με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ή με σχετική σύμβαση παραχώρησης για χρονικό διάστημα που δεν θα εκτείνεται πέραν του χρονικού ορίου της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις κείμενες διατάξεις, κατά τον οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια του αιγιαλού είτε μέσω κατάλληλης γεφύρωσης ή άλλου τεχνικού έργου, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 διαγράφεται το εδάφιο «Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης −παραχώρησης πέραν των ως άνω α΄ έως στ΄ δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων» και αντικαθίσταται από το εδάφιο «Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» β. Στην παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου, αντικαθίσταται ως αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 31». γ. Στην παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. δ. Στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 και η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 διαγράφεται η φράση «με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και στο δεύτερο εδάφιο η φράση «στην οικεία Νομαρχία και στον οικείο Ο.Τ.Α.» αντικαθίσταται από τη φράση «στον οικείο Δήμο». στ. Στην παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στις παραγράφους 3, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως αναφορά στις παραγράφους 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 31.

Άρθρο 11Ρύθμιση θεμάτων τουριστικών λιμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 2160/ 1993, όπως εισήχθη με το άρθρο 158 παρ. 3 του ν. 4070/ 2012, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής σε εμπορικούς ή αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα σκάφη, για τα οποία ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα βεβαιώνει την αδυναμία ελλιμενισμού τους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στις διατάξεις του από 1.3/5.3.2004 π.δ. (Α΄ 254) που ρυθμίζουν τα επιμέρους ποσοστά στην επιτρεπόμενη δόμηση και στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης των επιμέρους ζωνών των περιοχών τουριστικών αγκυροβολίων – λιμένων αναψυχής της παραλιακής ζώνης που ρυθμίζονται με το π.δ. 1.3/ 5.3.2004 και να προσδιορίζονται υπαίθριες εγκαταστάσεις τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων τεκμηριώνεται ειδικώς στην σχετική μελέτη τροποποίησης, ως εξής: α) δεν μεταβάλλονται τα όρια και οι συνολικοί, ανά ζώνη, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, β) δεν αλλοιώνεται ο βασικός χαρακτήρας, προορισμός και πολεοδομική λειτουργία της κάθε ζώνης ή περιοχής και γ) δεν περιλαμβάνονται ή δεν θίγονται στην ζώνη εκτάσεις ή τμήματα που υπάγονται σε ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας με βάση τη δασική ή την αρχαιολογική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση των τιμολογίων ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα στο Υπουργείο Τουρισμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την έγκριση κανονισμών λειτουργίας και την προηγούμενη γνωστοποίηση τιμολογίων ελλιμενισμού υφιστάμενων και προβλεπόμενων σε ειδικές ρυθμίσεις ναυταθλητικών μαρινών εφαρμόζονται αναλογικά οι οικείες διατάξεις του άρθρου 31α του ν. 2160/1993. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός τουριστικού λιμένα.

Άρθρο 12Λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα

Στο τέλος του άρθρου 46 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε εμπορικά καταστήματα, που βρίσκονται μέσα στην χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων. Με απόφαση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και ύστερα από γνωστοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τα καταστήματα του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατό να λειτουργούν, με απασχόληση προσωπικού, Κυριακές και αργίες για την εξυπηρέτηση των διαρκών αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας εργατικής νομοθεσίας».

Άρθρο 13Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού οριοθετούνται τα υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας: α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, γ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ζ. Kαρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων, ια. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ιβ. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ιγ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ιδ. 3−5 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ιε. Καϊμακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ιστ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, ιζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ιη. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας, ιθ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. κ. Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. β. Για την οριοθέτηση των χιονοδρομικών κέντρων της προηγούμενης παραγράφου συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα της εκτάσεως ή των εκτάσεων επί των οποίων εκτείνονται τα χιονοδρομικά κέντρα, σε κλίμακα 1:5000 και ενταγμένα στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87. Στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 αποτυπώνονται οι υψομετρικές καμπύλες, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και κτίσματα, οι δρόμοι προσπέλασης με υψόμετρα και περιγραφή (πλάτος και χαρακτηρισμός) και το όριο της εκτάσεως ή των εκτάσεων με πλήρη περιγραφή (ονομασία κορυφών, πίνακα συντεταγμένων) και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στα υφιστάμενα και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού χιονοδρομικά κέντρα της παραγράφου 1, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 31.12.2014, υπό την προϋπόθεση, ότι οι φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων θα υποβάλουν στην αρμόδια διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. μέχρι την 31.12.2013 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, ζ΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄ της υπ’ αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης−χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Β΄ 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης», καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια Αρχή. Τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εδαφίων δύνανται να τροποποιούνται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. β. Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άδεια λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου. Ο αιτών υποχρεούται εντός 5 μηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας να υποβάλει τη ΜΠΕ στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να προσκομίσει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού την ΑΕΠΟ όταν εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται. γ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπως αυτό έχει οριοθετηθεί με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4042/2011 (Α΄ 24).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3105/ 2003 (Α΄ 29) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων».

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ