175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 14 - Μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 στο Υπουργείο Τουρισμού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. 5. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου του Ε.Ο.Τ., η οποία συνοδεύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δόμησης του οικείου δήμου παραμένει η αρμοδιότητα έκδοσης και αναθεώρησης οικοδομικών αδειών τουριστικών εγκαταστάσεων που έλαβαν καταλληλότητα οικοπέδου ή έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων». 6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της, καθώς και για απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών νέων ή/ και υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής σε τουριστικά καταλύματα των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, καθώς και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. 7. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων συνιστώνται είκοσι οκτώ (28) οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου. Στις θέσεις αυτές μπορούν να τοποθετούνται υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή να μετατάσσονται με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης υπάλληλοι από το Δημόσιο, καθώς και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Οι θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει, η δε διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ