175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32 - Ρύθμιση θεμάτων ειδικών φόρων και τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 32Ρύθμιση θεμάτων ειδικών φόρων και τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/ 2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄136), όπως ισχύει, που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα επιβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο ν. 339/1976 τέλος 0,5% υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ευρίσκεται κάθε εγκατάσταση.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ