175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 - Ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 31Ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, οι οποίες είχαν ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια, θεωρούνται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως νομίμως υφιστάμενες. Η νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κατά τα λοιπά για τις παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν ισχύ οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2730/1999 (Α΄130).

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ