175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 11 - Ρύθμιση θεμάτων τουριστικών λιμένων
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 11Ρύθμιση θεμάτων τουριστικών λιμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 2160/ 1993, όπως εισήχθη με το άρθρο 158 παρ. 3 του ν. 4070/ 2012, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής σε εμπορικούς ή αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα σκάφη, για τα οποία ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα βεβαιώνει την αδυναμία ελλιμενισμού τους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στις διατάξεις του από 1.3/5.3.2004 π.δ. (Α΄ 254) που ρυθμίζουν τα επιμέρους ποσοστά στην επιτρεπόμενη δόμηση και στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης των επιμέρους ζωνών των περιοχών τουριστικών αγκυροβολίων – λιμένων αναψυχής της παραλιακής ζώνης που ρυθμίζονται με το π.δ. 1.3/ 5.3.2004 και να προσδιορίζονται υπαίθριες εγκαταστάσεις τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων τεκμηριώνεται ειδικώς στην σχετική μελέτη τροποποίησης, ως εξής: α) δεν μεταβάλλονται τα όρια και οι συνολικοί, ανά ζώνη, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, β) δεν αλλοιώνεται ο βασικός χαρακτήρας, προορισμός και πολεοδομική λειτουργία της κάθε ζώνης ή περιοχής και γ) δεν περιλαμβάνονται ή δεν θίγονται στην ζώνη εκτάσεις ή τμήματα που υπάγονται σε ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας με βάση τη δασική ή την αρχαιολογική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση των τιμολογίων ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα στο Υπουργείο Τουρισμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την έγκριση κανονισμών λειτουργίας και την προηγούμενη γνωστοποίηση τιμολογίων ελλιμενισμού υφιστάμενων και προβλεπόμενων σε ειδικές ρυθμίσεις ναυταθλητικών μαρινών εφαρμόζονται αναλογικά οι οικείες διατάξεις του άρθρου 31α του ν. 2160/1993. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός τουριστικού λιμένα.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ