175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 6 - Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 6Λειτουργική αδειοδότηση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Στο άρθρο 150 του ν. 4070/2012 (Α΄82) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011, εκτός από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων δικαιολογητικών: α. Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού για την έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, ή διοικητική πράξη έγκρισης ή δημιουργίας ή ίδρυσης οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. β. Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011. γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία για το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής που περιλαμβάνεται στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα κατά το μέρος που τα δικαιολογητικά αυτά δεν προβλέπονται ή δεν επικαλύπτονται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ