175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 - Εκμίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 23Εκμίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003, προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και των Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή συστήνονται από τα ανωτέρω πρόσωπα» και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Oι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)».

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ