175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36 - Ειδικές διατάξεις για τουριστικά καταλύματα
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 36Ειδικές διατάξεις για τουριστικά καταλύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο Ι1.γ του άρθρου 9 του π.δ. 43/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση τουριστικών εγκαταστάσεων από γειτονικές χρήσεις θεωρείται η απόσταση μεταξύ του ακραίου σημείου της πλησιέστερης προς τη γειτονική χρήση δομημένης επιφάνειας χώρων διαμονής, υποδοχής και εστίασης της τουριστικής εγκατάστασης και του ακραίου σημείου της δομημένης επιφάνειας ή εγκατάστασης της γειτονικής χρήσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα τουριστικά καταλύματα που εντάχτηκαν σε καθεστώς τακτοποίησης κατά τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 και 4014/2011 ή λειτουργικής τακτοποίησης υποβαθμίζονται σε κατώτερη κατηγορία εφόσον οι χώροι υποδοχής και εστίασης υπολείπονται των ελάχιστων υποχρεωτικών της κατηγορίας τους πέραν του 20%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993, που συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 (Α΄199), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Επιβολή προστίμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) του ν. 2696/1999 (Α΄57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων, μη κύριων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων μπορεί να εγκρίνεται η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό του τουριστικού καταλύματος. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εφαρμόζεται το άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L312/3 της 22.11.2008).

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ