175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46 - Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Το Κεφάλαιο 3 της με αρίθμ. 530992/1987 απόφασης Γ.Γ. E.O.T. (Β΄ 557) με τον τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές E.O.T. για τη δημιουργία αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων» καταργείται από τη θέση σε ισχύ του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 8. β. Η αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων (τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών) συντελείται σε ένα στάδιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης. Η διαδικασία, το περιεχόμενο των δικαιολογητικών αδειοδότησης, οι σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι σχετικοί όροι, η έννοια και η περιγραφή, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων και κατοικιών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. γ. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μπορούν να καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και να τροποποιείται η με αριθμ. 530992/1987 απόφαση Γ.Γ. E.O.T.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ