175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21Αρμοδιότητες Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ΕλλάδοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται υπηρεσία ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, η σύνδεση με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Τμήμα ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. μπορεί να γίνονται μέλη του επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος της εισφοράς των μελών, όπως επίσης και κάθε ειδικότερο ζήτημα.

Άρθρο 22Διαθέσιμα κεφάλαια ΞΕΕ

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 (Α΄ 295) όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Άρθρο 23Εκμίσθωση ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003, προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και των Ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί ή συστήνονται από τα ανωτέρω πρόσωπα» και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Oι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για εκμισθώσεις ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)».

Άρθρο 24Ειδικές ρυθμίσεις για γήπεδα και οικόπεδα τουριστικών καταλυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 39 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η χορήγηση Ενιαίου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εξ υπαρχής μεταξύ κύριων ή μεταξύ μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, χωρίς να είναι απαραίτητο προηγουμένως το καθένα εκ των συνενούμενων καταλυμάτων να έχουν λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Τα συνενούμενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υφιστάμενα ή ανεγερθησόμενα, να είναι της ίδιας μορφής και κατάταξης σε αστέρια, τα δε συνενούμενα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υφιστάμενα ή ανεγερθησόμενα, να είναι της ίδιας μορφής και κατάταξης σε κλειδιά. β. Τα γήπεδα επί των οποίων ανεγείρονται ή έχουν ανεγερθεί τα συνενούμενα τουριστικά καταλύματα να είναι όμορα ή να τέμνονται από φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Στην περίπτωση ύπαρξης φυσικού ή τεχνητού εμποδίου πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του δρόμου ή ενοποίησης του/ των γηπέδου/ων με τεχνικό έργο και να προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί εγκρίσεως κατασκευής του σχετικού έργου, εφόσον πραγματοποιείται με δαπάνη του ιδιοκτήτη. γ. Τα τουριστικά καταλύματα είτε να ανήκουν ιδιοκτησιακά είτε να είναι μισθωμένα στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. δ. Να έχουν εκδοθεί και υλοποιηθεί οι κατά την υφιστάμενη νομοθεσία απαραίτητες άδειες δόμησης. ε. Κατά τη λειτουργία τους δεν θα πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση (επαύξηση ή μείωση) του συντελεστή δόμησης ή κάλυψης εκάστου των συνενούμενων τουριστικών καταλυμάτων. 2. Οι υποχρεωτικώς απαιτούμενοι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χώρων εισόδου, υποδοχής και εστίασης, μπορεί να ευρίσκονται ή να κατασκευάζονται μόνο στο ένα κατάλυμα υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται το σύνολο της δυναμικότητας των κλινών των συνενούμενων τουριστικών καταλυμάτων, το οποίο και θα λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο της αρχικής έγκρισης ή τροποποίησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων και κατά τη διαδικασία κατάταξης. 3. Στα υφιστάμενα συνενούμενα τουριστικά καταλύματα δεν επιτρέπεται επαύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών των συνενούμενων τουριστικών καταλυμάτων. 4. Σε περίπτωση μελλοντικής ανεξαρτητοποίησης συνενωμένου τουριστικού καταλύματος, τα αυτοτελή τουριστικά καταλύματα που θα δημιουργηθούν πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και να ζητήσουν την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή την επαναχορήγηση αυτού, εφόσον προϋφίσταται, από τον Ε.Ο.Τ. για κάθε αυτοτελές κατάλυμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επιτρέπεται σε οικόπεδα ή γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση έως 200 μέτρα από υφιστάμενο ή ανεγερθησόμενο κύριο ή μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών, γηπέδων αθλοπαιδιών, θεάτρων, θεματικών εστιατορίων, μπαρ, σνακ μπαρ, συγκροτημάτων αποδυτηρίων και αποθηκών και γενικά υποβοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος και η λειτουργική ενοποίησή τους με το τουριστικό κατάλυμα υπό την προϋπόθεση να επιτυγχάνεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διακίνηση προσωπικού, επισκεπτών και μέσων, μεταξύ του καταλύματος και των εγκαταστάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προσπέλαση στα τουριστικά καταλύματα πραγματοποιείται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόμο ή και δια δουλείας διόδου που είτε έχει συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και έχει μεταγραφεί είτε έχει αναγνωρισθεί με δικαστική απόφαση, με ελάχιστο πλάτος σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο Ι.3α του Δεύτερου Κεφαλαίου του Α Παραρτήματος του π.δ. 43/2002 (Α΄ 43), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γήπεδα ή οικόπεδα, που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή και τέμνονται από αγροτικό ή δημοτικό ή επαρχιακό δρόμο, στα οποία πρόκειται να ανεγερθούν κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, εφόσον τα εκατέρωθεν της οδού γήπεδα ή οικόπεδα αυτά είναι αυτοτελώς άρτια και οικοδομήσιμα, θεωρούνται ενιαία έκταση και εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής και εκδίδονται όλες οι απαιτούμενες άδειες και προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το σύνολο της έκτασης αυτής, τοποθετώντας σε κάθε τμήμα του γηπέδου ή οικοπέδου το μέρος του συντελεστή δόμησης που του αναλογεί.

Άρθρο 25Καθορισμός ανταλλάγματος για τη χρήση αιγιαλού

Το αντάλλαγμα του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην τουριστικών δημοσίων κτημάτων (Τ.Δ.Κ.) σε όμορα κύρια τουριστικά καταλύματα το οποίο και καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται για το έτος 2013 από τον πολλαπλασιασμό του ενός τετάρτου (1/4) της μέσης τιμής απλού δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο Ξ.Ε.Ε. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών. Τυχόν καταρτισθείσες συμβάσεις αναπροσαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως προς το αντάλλαγμα στο τίμημα του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 26Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 3498/2006

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους, οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.»

Άρθρο 27Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» β. Στην παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως ακολούθως: «η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως: Κατηγορία καταλύματος Ποσό Κύρια τουριστικά καταλύματα Κατηγορίας 5* 10,00 € / δωμάτιο Κατηγορίας 4* 8,00 € / δωμάτιο Κατηγορίας 3* 6,00 € / δωμάτιο Κατηγορίας 2* 4,00 € / δωμάτιο Κατηγορίας 1* 4,00 € / δωμάτιο Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις 10,00 € / δωμάτιο Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Επιπλωμένα Διαμερίσματα (ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών) 10,00 € / δωμάτιο Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ανεξαρτήτως τάξης) 5,00 € / θέση και 10,00 € / οικίσκο Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης) 10,00 € / δωμάτιο Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον ΚΑΕ 3741. θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα κατηγορίας Α΄ ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) όπου απαιτείται, για νέα έργα κατηγορίας Β΄ σύμφωνα με το Παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ισχύει. Σε περίπτωση υφιστάμενων έργων κατηγορίας Β΄ δεν απαιτούνται Π.Π.Δ.» γ. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 150, καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται ανά κατηγορία καταλύματος στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα στην περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ανά οκταετία στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία, τα οποία προσκόμισε για την αδειοδότηση της κολυμβητικής δεξαμενής, καθώς και βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους ΤΕΕ ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009, όπως ισχύει.»

Άρθρο 28Ρύθμιση θεμάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης

Στο άρθρο 6 του ν. 711/1977, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως ακολούθως: «4. Για τη χορήγηση από την οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. απόφασης έγκρισης αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ., εκτός από τις απαιτούμενες κατά περίπτωση συμβολαιογραφικές πράξεις, και τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 14340/3.11.2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (Β΄ 2537). 5. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, οι οποίες έχουν θέσει σε κυκλοφορία ειδικά τουριστικά λεωφορεία είτε πριν την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. 14340/3.11.2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (Β΄2537) είτε σε εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1δ και 2 της ως άνω αναφερόμενης απόφασης, στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.»

Άρθρο 29Δρομολόγια τουριστικών λεωφορείων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/ 1977 (Α΄ 284), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, συνίσταται στη διενέργεια έκτακτων γραμμών και γραμμών κλειστής διαδρομής που εξυπηρετούν μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευομένης της με οποιονδήποτε τρόπο εκτέλεσης συγκοινωνίας, ως εξής:».

Άρθρο 30Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α΄38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini−bus έως 9 θέσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή και μεταγενέστερες αυτών.»

Άρθρο 31Ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, οι οποίες είχαν ανεγερθεί χωρίς οικοδομική άδεια, θεωρούνται, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως νομίμως υφιστάμενες. Η νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κατά τα λοιπά για τις παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν ισχύ οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2730/1999 (Α΄130).

Άρθρο 32Ρύθμιση θεμάτων ειδικών φόρων και τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/ 2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄136), όπως ισχύει, που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα επιβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο ν. 339/1976 τέλος 0,5% υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ευρίσκεται κάθε εγκατάσταση.»

Άρθρο 33Προσωρινές εγκαταστάσεις σε ακίνητα του ν. 3342/2005

Η παρ. 4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3342/ 2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4.α. Στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων των ολυμπιακών συγκροτημάτων του άρθρου 9 επιτρέπεται η κατασκευή ή η τοποθέτηση προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων, πρόσκαιρων και βραχυχρόνιων εκδηλώσεων, όπως υπαίθριων αγορών, εορταστικών εκδηλώσεων, διοργάνωση εκθέσεων και συναυλιών, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών. Για την κατασκευή ή τοποθέτηση των κατασκευών και εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που επέχει θέση οικοδομικής άδειας ύστερα από αίτηση του φορέα διαχείρισης κάθε εγκατάστασης, με την οποία εγκρίνεται η καλυπτόμενη επιφάνεια και η οριοθέτηση των προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων, καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται επίσης οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις, καθώς και ο χρόνος διατήρησής τους. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης υποβάλλει στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τεχνική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι αιτούμενες εργασίες, τοπογραφικό διάγραμμα ή σχέδιο γενικής διάταξης, δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και δήλωση ανάληψης της ευθύνης για το σύνολο των εργασιών και των εγκαταστάσεων από υπεύθυνο μηχανικό. Οι προσωρινές ή κινητές λυόμενες κατασκευές και εγκαταστάσεις αποξηλώνονται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της εκδήλωσης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής. β. Η κατασκευή ή η τοποθέτηση στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών συγκροτημάτων του άρθρου 9 προσωρινών και λυόμενων κατασκευών και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων μηνών, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.»

Άρθρο 34Μαρίνα ΖέαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι χερσαίες, θαλάσσιες και εν γένει λιμενικές, κτηριακές ή άλλες εγκαταστάσεις και τα έργα εντός των χώρων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας, όπως απεικονίζονται κατά θέση και διάταξη στο τοπογραφικό διάγραμμα (αρ. σχεδίου:744, κλίμακα 1:1.000) που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Περιουσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών χαρακτηρίζονται ως νομίμως υφιστάμενες. Στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, αντίτυπο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποτυπώνεται με τα στοιχεία Z1−Z2−Z3−……−Z125−Z126−Z127−98−97−96…….3−2−1−Z1 και η χερσαία ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Ζέας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη λειτουργία ή την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση ή την επέκταση των εγκαταστάσεων του Τουριστικού Λιμένα Ζέας, έχουν εφαρμογή στο σύνολό τους οι διατάξεις των άρθρων 29 έως 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύουν και τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 35Χρονομεριστικές μισθώσεις

Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Η διάταξη της παραγράφου 3 δεν εφαρμόζεται στις χρονομεριστικές μισθώσεις του ν. 1652/1986 (Α΄ 167). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που η οφειλέτρια επιχείρηση τεθεί υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα (κυρ. ν. 3588/2007, Α΄ 153).»

Άρθρο 36Ειδικές διατάξεις για τουριστικά καταλύματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο Ι1.γ του άρθρου 9 του π.δ. 43/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση τουριστικών εγκαταστάσεων από γειτονικές χρήσεις θεωρείται η απόσταση μεταξύ του ακραίου σημείου της πλησιέστερης προς τη γειτονική χρήση δομημένης επιφάνειας χώρων διαμονής, υποδοχής και εστίασης της τουριστικής εγκατάστασης και του ακραίου σημείου της δομημένης επιφάνειας ή εγκατάστασης της γειτονικής χρήσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα τουριστικά καταλύματα που εντάχτηκαν σε καθεστώς τακτοποίησης κατά τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 και 4014/2011 ή λειτουργικής τακτοποίησης υποβαθμίζονται σε κατώτερη κατηγορία εφόσον οι χώροι υποδοχής και εστίασης υπολείπονται των ελάχιστων υποχρεωτικών της κατηγορίας τους πέραν του 20%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993, που συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 (Α΄199), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Επιβολή προστίμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ ανά άτομο ή ανά κατασκηνωτικό ή ανά μεταφορικό μέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν την παράβαση αστυνομικό ή λιμενικό όργανο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) του ν. 2696/1999 (Α΄57). Σε ελέγχους από μεικτά συνεργεία την ποινή του προστίμου επιβάλλει το αστυνομικό όργανο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων, μη κύριων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων μπορεί να εγκρίνεται η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό του τουριστικού καταλύματος. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εφαρμόζεται το άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L312/3 της 22.11.2008).

Άρθρο 37Ρυθμίσεις για την πρώην Γενική Γραμματεία

Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παράδοση και παραλαβή του αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής, η οποία με το π.δ. 98/2012 (Α΄ 160) μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού και μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων.

Άρθρο 38Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 187 του ν. 4070/ 2012 περί συστάσεως του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η διάταξη του άρθρου 187 του ν. 4070/2012 που προέβλεπε τη σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Marketing Greece Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού».

Άρθρο 39Ρυθμίσεις ΤΑΙΠΕΔΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ειδικά στην περίπτωση λιμένων ή τουριστικών λιμένων ο παραχωρησιούχος υπεισέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικών όρων που αποκλείουν ή περιορίζουν την υπεισέλευση αυτή, στα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες συμβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των λιμένων ή τουριστικών λιμένων, καθώς και στα κινητά και ακίνητα εντός της χερσαίας ή θαλάσσιας ζώνης αυτών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Για το αντιτάξιμο της υπεισέλευσης αυτής έναντι τρίτων, δεν απαιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 86/1979 οι ανωτέρω συμβάσεις δύνανται να καταγγέλλονται από τον παραχωρησιούχο με επίδοση από δικαστικό επιμελητή προειδοποίησης δύο μηνών ή συντομότερης, όταν προβλέπεται τέτοια από το νόμο ή έχει συμβατικά μεταξύ των εν λόγω μερών συμφωνηθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος για την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι μόνο του Δημοσίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) μηνιαία μισθώματα ή το 1/4 του ετήσιου συμβατικού ανταλλάγματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 5 του ν. 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ταμείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλεται στον φορέα διαχείρισης λιμένα, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η διαχείριση υφισταμένου αλιευτικού καταφυγίου, η υποχρέωση παραχώρησης της χρήσης κινητών και ακινήτων που ευρίσκονται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του, προκειμένου ο παραχωρησιούχος να κατασκευάσει με δαπάνες του, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ, τα αναγκαία έργα για τη μετεγκατάσταση των αλιέων από τον υφιστάμενο λιμένα ή τουριστικό λιμένα στο καταφύγιο αυτό. Μετά την ολοκλήρωσή τους τα ως άνω έργα παραδίδονται άνευ ανταλλάγματος στον φορέα διαχείρισης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευσή τους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις περιπτώσεις ακινήτων, στα οποία προβλέπονται περισσότερες της μιας ζώνες υποδοχής παραθεριστικού−τουριστικού χωριού, μπορεί να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής ανά ζώνη υποδοχής, εφόσον τεκμηριώνεται η λειτουργική αυτοτέλεια της κάθε ζώνης. Σε περίπτωση που η χρήση του παραθεριστικού−τουριστικού χωριού αναπτύσσεται στο σύνολο του δημοσίου ακινήτου ή σε μία ζώνη υποδοχής, είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής κατά φάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε, αυτοτελής χρονικά, φάση εκτέλεσης των έργων υποδομής θα αντιστοιχεί σε πολεοδομική ενότητα επιφάνειας πενήντα (50) στρεμμάτων τουλάχιστον. Στις παραπάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων προς τρίτους σε κάθε ζώνη υποδοχής ή σε κάθε πολεοδομική ενότητα, για την οποία ολοκληρώνονται τα έργα υποδομής, μετά την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.» β) Στο άρθρο 12 του ν. 3986/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9.α. Τα προεδρικά διατάγματα του παρόντος μπορεί να περιέχουν ρυθμίσεις και για τις συνεχόμενες προς το δημόσιο ακίνητο ζώνες αιγιαλού και παραλίας με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών λιμένων ή τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων του άρθρου 14Α που στη συνέχεια χωροθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 13. Στις περιπτώσεις αυτές, με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 13 εγκρίνονται επιπλέον και τα προτεινόμενα λιμενικά έργα για τη δημιουργία των τουριστικών λιμένων ή τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, οι απαιτούμενες προσχώσεις και έργα εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα υποδομής, καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης, ύστερα από υποβολή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/ 1993, όπως ισχύει. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, στην έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 13 συμπράττει και ο Υπουργός Τουρισμού. β. Για τουριστικούς λιμένες, που αξιοποιούνται αυτοτελώς από το Ταμείο, το τελευταίο δύναται να κινεί τη διαδικασία χωροθέτησης, επέκτασης ή τροποποίησής τους σύμφωνα με το άρθρο 31 και το άρθρο 34 του ν. 2160/1993. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή χρήσης τμήματος ζώνης υφιστάμενου λιμένα ή/και επέκταση αυτού σε τουριστικό λιμένα. Για τη σύνταξη της ΣΜΠΕ εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του παρόντος. Το προεδρικό διάταγμα της περιπτώσεως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προτείνεται και από τον Υπουργό Οικονομικών, ενώ οι κοινές υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 και της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2160/ 1993 υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονομικών. Για τους τουριστικούς λιμένες της παρούσας περίπτωσης η Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού θεωρεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τοπογραφικά και βυθομετρικά διαγράμματα υφιστάμενης κατάστασης, τα οποία φέρουν επισημειωμένη υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος μελετητή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 15 του ν. 3986/2011 προστίθεται άρθρο 15Α ως εξής: «Άρθρο 15Α Λειτουργική αδειοδότηση 1. Η λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών του άρθρου 2, του άρθρου 31 και του άρθρου 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, γίνεται κατά τις οικείες διατάξεις. 2. Για την προέγκριση και την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και κολυμβητικών δεξαμενών εντός επενδυτικών σχεδίων που αναπτύσσονται εντός ΕΣΧΑΔΑ με χρήσεις του άρθρου 11Β περιπτώσεις 2, 3 και 4Α του ν. 3986/2011, αρμόδια είναι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει. Για τη χορήγηση της προέγκρισης και της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 154 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 3. Για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών εντός δημόσιων ακινήτων αρμόδιος είναι ο Υπουργός Υγείας, τηρουμένης της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο π.δ. 247/1991 (Α΄ 93) και στο π.δ. 517/1991 (Α΄ 202). Η προέγκριση και η οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. 4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται «Πρότυπες Λειτουργικές Δεσμεύσεις» για τη λειτουργική αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός περιουσιακών στοιχείων που αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων νόμιμο δικαίωμα από αυτόν υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση Υπαγωγής της δραστηριότητας στην οικεία Πρότυπη Λειτουργική Δέσμευση (Π.Λ.Δ.). Η κατά τα ανωτέρω Δήλωση Υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του κυρίου της επένδυσης ή του έλκοντα νόμιμο δικαίωμα από αυτόν κατά το ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσεως, ο δηλών υπόκειται στις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, καθώς και στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα για τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας νομοθεσία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Στην παρ. 2 του άρθρου 17Α του ν. 3986/2011 μετά τη φράση «ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών,» προστίθεται η φράση «ή υπέρ του Δημοσίου, εφόσον στο Ταμείο έχει περιέλθει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, πλην της κυριότητας επί της προς αξιοποίηση έκτασης»». β. Στην παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 3986/2011 μετά τη φράση «ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών,» προστίθεται η φράση «ή υπέρ του Δημοσίου, εφόσον στο Ταμείο έχει περιέλθει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, πλην της κυριότητας επί της προς αξιοποίηση έκτασης»». γ. Στην παρ. 6α του άρθρου 17Α του ν. 3986/2011 προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση απαλλοτρίωσης επί της χερσαίας ζώνης λιμένα ή τουριστικού λιμένα θεωρείται ότι ο σκοπός της απαλλοτρίωσης έχει εκπληρωθεί, αν έχουν εκτελεστεί τα αναγκαία για τη λειτουργία του λιμένα λιμενικά έργα.» δ. Στην παρ. 7 του άρθρου 17Α του ν. 3986/2011 διαγράφεται η φράση «του δεύτερου εδαφίου» και προστίθενται εδάφια ως εξής: «Επιτρέπεται η νέα κήρυξη απαλλοτριώσεων, συντελεσμένων ή μη, που έχουν κηρυχθεί οποτεδήποτε επί της χερσαίας ζώνης λιμένων ή τουριστικών λιμένων, εφόσον η προς απαλλοτρίωση έκταση είναι αναγκαία για την αξιοποίηση του λιμένα ή τουριστικού λιμένα, και ανεξάρτητα από το μέγεθός της.»

Άρθρο 40Αλιευτικός τουρισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 175 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) τροποποιείται ως εξής: «1.α. Αλιευτικός τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού, η οποία συνίσταται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές, παραδόσεις και τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία. β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των επιβατών και των πλοιοκτητών, στα επαγγελματικά σκάφη αλιείας, τα οποία ασκούν αλιευτικό τουρισμό, θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου. γ. Πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην έκδοση εισιτηρίων, στον τρόπο διάθεσής τους και που άπτονται της άσκησης του αλιευτικού τουρισμού θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 177 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως εξής: «3. Κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται σε αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας, να επιβιβάζουν επισκέπτες−τουρίστες για τη συμμετοχή τους μόνο σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 178 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως εξής: «5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου κατισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των Γενικών Κανονισμών Λιμένα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 2 του άρθρου 182 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως εξής: «2. Η δραστηριότητα άσκησης του αλιευτικού τουρισμού μπορεί να αρθεί για ένα έτος, με απόφαση της αρμόδιας για την έγκριση της δραστηριότητας υπηρεσίας αν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί αλιευτικού τουρισμού ή την αλιευτική νομοθεσία ή την τουριστική νομοθεσία. Η παρούσα κύρωση επιβάλλεται συμπληρωματικά των ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων που προβλέπονται από διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Μετά την πάροδο του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 3 του άρθρου 182 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως εξής: «3. Εάν μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η δραστηριότητα του αλιευτικού τουρισμού αρθεί δύο φορές σύμφωνα με την παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται στο εξής η άσκηση του αλιευτικού τουρισμού για τον επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα ή υδατοκαλλιεργητή ή τον πλοιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.»

Άρθρο 41Επιτροπή Τουριστικών ΛιμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται δεκαμελής «Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων». Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου ως άνω Υπουργείου, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Τουριστικών Λιμένων και Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ Εφέταις. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ορίζονται από τον οικείο Υπουργό. β. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ