175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27 - Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» β. Στην παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ ως ακολούθως: «η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως: Κατηγορία καταλύματος Ποσό Κύρια τουριστικά καταλύματα Κατηγορίας 5* 10,00 € / δωμάτιο Κατηγορίας 4* 8,00 € / δωμάτιο Κατηγορίας 3* 6,00 € / δωμάτιο Κατηγορίας 2* 4,00 € / δωμάτιο Κατηγορίας 1* 4,00 € / δωμάτιο Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις 10,00 € / δωμάτιο Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Επιπλωμένα Διαμερίσματα (ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών) 10,00 € / δωμάτιο Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ανεξαρτήτως τάξης) 5,00 € / θέση και 10,00 € / οικίσκο Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης) 10,00 € / δωμάτιο Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον ΚΑΕ 3741. θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα κατηγορίας Α΄ ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) όπου απαιτείται, για νέα έργα κατηγορίας Β΄ σύμφωνα με το Παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ισχύει. Σε περίπτωση υφιστάμενων έργων κατηγορίας Β΄ δεν απαιτούνται Π.Π.Δ.» γ. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ