175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38 - Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 187 του ν. 4070/ 2012 περί συστάσεως του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 38Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 187 του ν. 4070/ 2012 περί συστάσεως του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η διάταξη του άρθρου 187 του ν. 4070/2012 που προέβλεπε τη σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Marketing Greece Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού».

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ