175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Β΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 14Μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 στο Υπουργείο ΤουρισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ. ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 και υπάγεται στον Υπουργό Τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ρυθμίζονται τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την μεταφορά της υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου εξακολουθούν να ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 148 του ν. 4070/2012, αντικαθίστανται ως εξής: «Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. 5. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου του Ε.Ο.Τ., η οποία συνοδεύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δόμησης του οικείου δήμου παραμένει η αρμοδιότητα έκδοσης και αναθεώρησης οικοδομικών αδειών τουριστικών εγκαταστάσεων που έλαβαν καταλληλότητα οικοπέδου ή έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων». 6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της, καθώς και για απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών νέων ή/ και υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής σε τουριστικά καταλύματα των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, καθώς και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος. 7. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων συνιστώνται είκοσι οκτώ (28) οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου. Στις θέσεις αυτές μπορούν να τοποθετούνται υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. ή να μετατάσσονται με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης υπάλληλοι από το Δημόσιο, καθώς και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Οι θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει, η δε διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.»

Άρθρο 15Ανασυγκρότηση γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ, τουριστικοί εντεταλμένοι και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 23 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 1. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Τις υπηρεσίες αυτές συγκροτούν τα Γραφεία Εξωτερικού, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής: α) Γραφείο Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. β) Γραφείο Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής. γ) Γραφείο Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. δ) Γραφείο Αυστρίας με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία, Ελβετία και την Ουγγαρία. ε) Γραφείο Ιταλίας με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία. στ) Γραφείο Γαλλίας με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. ζ) Γραφείο Ρωσίας με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη που προήλθαν από τη διάλυση της Ε.Σ.Σ.Δ. (εκτός Βαλτικής). η) Γραφείο Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ και τοπική αρμοδιότητα την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. θ) Γραφείο Σκανδιναβίας με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία και τις χώρες της Βαλτικής. ι) Γραφείο Σερβίας με έδρα το Βελιγράδι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία. ια) Γραφείο Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. ιβ) Γραφείο Τουρκίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τουρκία. ιγ) Γραφείο Ισραήλ με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ. ιδ) Γραφείο Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο. ιε) Γραφείο Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα. ιστ) Γραφείο Πολωνίας, με έδρα τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. ιζ) Γραφείο Βραζιλίας με έδρα το Σάο Πάολο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τις χώρες της Νότιας Αμερικής. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τουρισμού, μπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται Γραφεία ή παραρτήματα αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων ή των παραρτημάτων και να μεταφέρεται η έδρα αυτών. 3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., με τον οποίο ρυθμίζεται ιδίως η δομή τους, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού, η σχέση τους με την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και κάθε άλλο θέμα λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού μπορούν να συνιστώνται θέσεις τουριστικών εντεταλμένων στις πρεσβείες ή στα γενικά προξενεία ή στα προξενεία στις πόλεις όπου δεν υπάρχει έδρα γραφείου εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Στις θέσεις αυτές μπορούν να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ. ή να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή να συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα. Ως προς τα προσόντα των υποψηφίων εφαρμόζεται το άρθρο 27 του π.δ. 343/2001 για τα προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Οι τουριστικοί εντεταλμένοι στεγάζονται στα κτήρια των κατά τόπους πρεσβειών, προξενείων ή ελληνικών αποστολών στο εξωτερικό. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται από το Υπουργείο Τουρισμού θα λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 2685/ 1999 (Α΄ 35), όπως ισχύει. Όσοι υπάλληλοι αποσπώνται από τον Ε.Ο.Τ. θα λαμβάνουν επίδομα αλλοδαπής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει. Το επίδομα αλλοδαπής βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων. β. Οι συμβάσεις πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού συνάπτονται από τον προϊστάμενο των κατά τόπο πρεσβειών ή προξενείων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και έγκριση του Υπουργού Τουρισμού, καθώς και μετά από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Το προσωπικό αυτό εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, η δε μισθοδοσία τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. Κατά τα λοιπά οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου απασχόλησης, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών, εάν δε το προσλαμβανόμενο επιτόπιο προσωπικό έχει την ελληνική ιθαγένεια τότε οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται κατά το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο δε αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών. Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας εκτός από τα επιδόματα αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφόσον προβλέπεται η καταβολή τους από το δίκαιο που διέπει την εργασιακή σχέση του προσωπικού του άρθρου αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης ή της αγγλικής και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Αii της παρ. Α΄ του άρθρου 18 του π.δ. 343/2001 (Α΄ 231), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ − ανεξαρτήτως κλάδου θέσεις 28 με βαθμό τουλάχιστον Ε΄».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 25 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 25 Οι θέσεις της περίπτωσης Αii του άρθρου 18 κατανέμονται ως εξής: α. Δύο θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα γραφεία Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Η.Π.Α., Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Σκανδιναβίας, Κάτω Χωρών και Κίνας. β. Μία θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε καθένα από τα λοιπά γραφεία και τα παραρτήματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 30 του π.δ. 343/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 30 Αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον Ε.Ο.Τ. 1. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση πριν την παρέλευση της τριετίας, η θέση καλύπτεται από τους πίνακες του άρθρου 28 παράγραφος 3 και για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιτρέπεται η πλήρωση της κενής αυτής θέσης: α) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ή του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας δεν υπερβαίνει το έτος ή β) με μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον το διάστημα που απομένει μέχρι την συμπλήρωση της τριετίας υπερβαίνει το έτος. Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση ή η μετάθεση γίνεται και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. 2. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση κενής οργανικής θέσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων επιτρέπεται: α) η μετάθεση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου ή β) με απόσπαση υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών. 3. Για την αντιμετώπιση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. σε Υπηρεσία Εξωτερικού, ακόμη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 4.α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., χωρίς τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου του Ε.Ο.Τ που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εξωτερικού, σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού ή η επαναφορά του στην Κεντρική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. β. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανάθεση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο Υπηρεσίας Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ και σε άλλη Υπηρεσία Εξωτερικού, όταν τούτο επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Η διάρκεια της παράλληλης άσκησης καθηκόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. 5. Η μετάθεση ή η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο που ορίζεται στην οικεία απόφαση. Ο υπάλληλος με τη λήξη της μετάθεσης ή της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία προέλευσης χωρίς άλλη διατύπωση. 6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, με το έγγραφο που ανακοινώνεται στον υπάλληλο η απόσπαση ή μετάθεσή του, τάσσεται η αναγκαία για τη μετάβαση στη νέα του θέση προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η υποπερίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 343/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) να μην έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που υπηρετούν για πειθαρχικό παράπτωμα, υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι υποψήφιοι έχουν απαλλαγεί ή αποκατασταθεί».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) που κατά την δημοσίευση του ν. 4049/2012 υπηρετούσαν σε θέσεις προϊσταμένων γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. παραμένουν στη θέση τους μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 25−32 του π.δ. 343/2001, όπως ισχύει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν ανάκληση της απόσπασης πριν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25−32 του π.δ. 343/2001 όπως ισχύει, η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 29 του π.δ. 343/2001 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 7 ως εξής: «7. Υπάλληλος που ήδη υπηρέτησε για μία ή περισσότερες θητείες στο εξωτερικό και έχει επανέλθει στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, δύναται να συμμετάσχει, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στις κρίσεις για την εκ νέου μετάθεσή ή απόσπασή του στο ίδιο ή σε άλλο γραφείο του Ε.Ο.Τ. στο εξωτερικό.»

Άρθρο 16Αναστολή λειτουργίας γραφείων εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

Αν ανασταλεί η λειτουργία γραφείων εξωτερικού του Ε.Ο.Τ., το μόνιμο προσωπικό ή το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που είναι αποσπασμένο και υπηρετεί σε αυτά, επιστρέφει στο φορέα που ανήκει οργανικά. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου του επιτόπιου προσωπικού καταγγέλλονται σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο τις διέπει. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 17Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης αποτελούμενη από τα τμήματα: α) Τμήμα Ανώτερων Σχολών (Α.Σ.Τ.Ε.) και Σχολών Ξεναγών το οποίο είναι αρμόδιο για: • Το γενικό σχεδιασμό της Ανώτερης Τουριστικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης των Σχολών Ξεναγών. • Την εισήγηση για εκσυγχρονισμό – επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών ανώτερων σχολών και σχολών ξεναγών. • Την εποπτεία Ανώτερων Σχολών και των Σχολών Ξεναγών με στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους. • Την εποπτεία και τον συντονισμό των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού για την λειτουργία των Σχολών. • Την προκήρυξη εισαγωγής μαθητών στις Σχολές Ξεναγών. • Την έκδοση ταυτοτήτων των επαγγελματιών Ξεναγών. • Την τήρηση του Μητρώου Ξεναγών. • Τη διοργάνωση εξετάσεων επέκτασης της γλώσσας ξενάγησης πτυχιούχων Ξεναγών. • Την υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης μαθημάτων ή εκπαιδευτικών εκδρομών για την απόκτηση ισοτιμίας τίτλων σπουδών ξεναγών. • Το χειρισμό κάθε θέματος που αφορά τις ανώτερες σχολές και τις σχολές ξεναγών και δεν ανατίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε άλλη οργανική μονάδα. • Τον οικονομικό προγραμματισμό, τον προγραμματισμό προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού, τη σχεδίαση, την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών − καταρτιζόμενων – τον έλεγχο – παρακολούθηση αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού Ανώτερων Σχολών και Σχολών Ξεναγών. • Το Χειρισμό θεμάτων εισαγωγής – εγγραφών – μετεγγραφών− κατατάξεων στις Ανώτερες Σχολές και στις Σχολές Ξεναγών. • Τις προτάσεις ίδρυσης – κατάργησης ΑΣΤΕ και Σχολών Ξεναγών. • Τον προγραμματισμό και την εποπτεία υλοποίησης ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στην ειδικότητα του ξεναγού. β) Τμήμα Επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑ.Σ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) το οποίο είναι αρμόδιο για: • Το γενικό Σχεδιασμό εκπαίδευσης σε επίπεδο ΕΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. • Την Εισήγηση για ίδρυση – κατάργηση – αναστολή λειτουργίας τμημάτων – ειδικοτήτων ΕΠΑΣ – ΙΕΚ. • Την Εισήγηση για εκσυγχρονισμό – επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών ΕΠΑΣ – ΙΕΚ. • Τον προγραμματισμό προσλήψεων Εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΕΠΑΣ – ΙΕΚ. • Την εισήγηση για προκήρυξη εισαγωγής μαθητών ΕΠΑΣ – ΙΕΚ και λήψη μέτρων για διασφάλιση αμεροληψίας και διαφάνειας του συστήματος εισαγωγής μαθητών σε ΕΠΑΣ− ΙΕΚ. • Την εισήγηση θεμάτων σχετικών με εγγραφές, μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑΣ – ΙΕΚ. • Τη σχεδίαση − υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης μαθητών σπουδαστών και την παρακολούθηση αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού ΕΠΑΣ – ΙΕΚ. • Την παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος ΙΕΚ – ΕΠΑΣ , (διδακτέα ύλη, απουσίες μαθητών, βαθμολογίες κ.λπ.). γ) Τμήμα Κατάρτισης και Διασύνδεσης με Αγορά Εργασίας το οποίο είναι αρμόδιο για: • Τη μελέτη των αναγκών αγοράς εργασίας τουριστικού τομέα και την εισήγηση προγραμμάτων κατάρτισης – μετεκπαίδευσης. • Τον προγραμματισμό και υλοποίηση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα του Τουρισμού. • Την επεξεργασία προτάσεων των τμημάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου για καθορισμό όρων και κριτηρίων χορήγησης υποτροφιών σε αποφοίτους για περαιτέρω σπουδές στην ημεδαπή και αλλοδαπή. • Τη μέριμνα και τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. • Την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας με στόχο την ενημέρωση των αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για τις κενές θέσεις εργασίας. • Την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων των τμημάτων τουριστικής εκπαίδευσης και την ενημέρωσή τους για προγράμματα επιμόρφωσης του Υπουργείου και άλλων φορέων δημόσιων και ιδιωτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στη Διεύθυνση και τα Τμήματα αυτής επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (κυρ. ν . 3528/2007), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, παρέχει δε κάθε δυνατή υποστήριξη για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του Επιστημονικού Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας της Τουριστικής Εκπαίδευσης, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16). Η ισχύς των με αριθμό 6209/29.3.2013 και 9212/25.4.2013 Αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού ανατρέχει από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Άρθρο 18Παρατηρητήριο ΤουρισμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού Παρατηρητήριο Τουρισμού (εφεξής Παρατηρητήριο). Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και η πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Διευθυντή Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, δύο μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή Α.Τ.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤ.ΑΤ.), έναν εκπρόσωπο που ορίζει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο που ορίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και δύο επιστήμονες κατόχους τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τον τομέα δραστηριοποίησης του Παρατηρητηρίου Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου και ο αναπληρωτής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, στην οποία μπορεί να αποσπάται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν.

Άρθρο 19Σύσταση διατομεακών επιτροπών σε θέματα τουρισμού

Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3270/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «13. α) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται Διαρκής Συντονιστική επιτροπή για θέματα τουρισμού με μέλη τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού και τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και έναν Γενικό Γραμματέα από κάθε Υπουργείο. Της επιτροπής προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισμού. Σκοπός της επιτροπής είναι: α) η επεξεργασία προτάσεων για θέματα τουρισμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και λοιπούς κρατικούς φορείς, β) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και την εναρμόνιση των πολιτικών που επηρεάζουν τον τουρισμό. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, συνιστώνται πενταμελείς Επιτροπές για την εξέταση των θεμάτων και την επεξεργασία των προτάσεων αυτών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας Πολίτη συνιστάται μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού θεμάτων Τουρισμού και διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Στην επιτροπή ορίζεται συντονιστής ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης με μέλη τους Δημάρχους της περιφερειακής ενότητας, τους Διευθυντές τοπικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών και από έναν εκπρόσωπο από τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και έναν εκπρόσωπο από το τοπικό, εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο. Η επιτροπή συνεδριάζει άπαξ του μηνός με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, για θέματα τουρισμού, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο θεμάτων παραβατικότητας και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο των παρανομιών, την καθαριότητα, την ευταξία και ευπρεπή εμφάνιση όλων των σημείων της χώρας που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Ειδικότερα τεχνικά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής ρυθμίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής. Ο συντονιστής, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις τους αρμόδιους Διευθυντές ή άλλα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και τυχόν άλλων φορέων της περιφερειακής ενότητας. γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Τουρισμού συνιστάται επιτροπή, στην οποία μετέχουν, ο Υπουργός Τουρισμού ως Πρόεδρος και ως μέλη δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.) με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τις Ενώσεις αυτές. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η ανάδειξη και εξέταση των προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η επισήμανση των αιτίων που τα προκαλούν και ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισής τους. Την επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρός της, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο. Στην Επιτροπή αυτή ο Υπουργός Τουρισμού μπορεί, μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε. αντίστοιχα, να καλεί και Δημάρχους και Περιφερειάρχες ή αντιπεριφερειάρχες συγκεκριμένων περιοχών, για συνεργασία σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, που αφορούν την αναβάθμιση της εικόνας των συγκεκριμένων περιοχών και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής. δ) Τα στοιχεία δ΄ και ε΄ καταργούνται.»

Άρθρο 20Ιατρικός και ιαματικός τουρισμόςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητας του ιατρικού τουρισμού θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 8 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: «4. Εάν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν την άρση της αναγνώρισης ενός φυσικού πόρου ως ιαματικού μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για αναγνώριση αυτού σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και υποστηρίζεται στο έργο της από μόνιμη γραμματεία και προσωπικό που διαθέτει η Διεύθυνση τουριστικής πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 13 του ν. 3498/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την διανομή του ιαματικού πόρου έναντι οικονομικού ανταλλάγματος βαρύνονται με: α) την κατασκευή των αναγκαίων τεχνικών έργων για την άντληση ή την διατήρηση ή βελτίωση της απόδοσης και διατήρηση της ποιότητας των ιαματικών φυσικών πόρων ή την προστασία αυτών, β) την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων διανομής, γ) την εγκατάσταση μετρητών διανομής του ιαματικού φυσικού πόρου. 5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (Α΄35), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης του άρθρου 16 του ν. 3498/2006, όπως ισχύει, οι ως άνω αναφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών, υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Η οικονομοτεχνική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τμήμα Ιαματικών Πηγών) του Ε.Ο.Τ. Τα έργα αξιοποίη σης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των ως άνω αναφερομένων προθεσμιών, οι διοικητικές πράξεις παραχώρησης ή μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Τμήμα Ιαματικών Πηγών) του Ε.Ο.Τ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης ή μίσθωσης και αποβάλει τους κατόχους από τους χώρους και εγκαταστάσεις τους». 6. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του ν. 3498/ 2006 επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων εξακολουθούν να λειτουργούν με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Τ., μέχρι την εκπνοή των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, οι οποίες παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2014. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012, δίδεται προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, για την υποβολή τους, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής σφραγίζονται οριστικά και η αξιοποίηση της ιαματικής πηγής υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου. 7. Στο ν. 3498/2006 προστίθεται άρθρο 8Α που έχει ως εξής: «Οι φορείς διαχείρισης αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων υποχρεούνται ανά δέκα έτη να υποβάλουν επικαιροποιημένα στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα κάτωθι δικαιολογητικά: υδρογεωλογική μελέτη, ραδιολογική έκθεση, μικροβιολογικές, φυσικές, χημικές αναλύσεις, καθώς και υγειονομική έκθεση για τις ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων του ιαματικού φυσικού πόρου. Αν από τα νέα στοιχεία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις τότε εφαρμόζεται η διαδικασία άρσης αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων του άρθρου 8.»

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ