181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 56 - Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στις Νομαρχίες και στους νομούς
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

Άρθρο 56Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στις Νομαρχίες και στους νομούς

Οι Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που εδρεύουν στις έδρες των Περιφερειών, στις Νομαρχίες και στους λοιπούς νομούς, είναι οι ακόλουθες: α) Στο νομό Αττικής λειτουργούν οι παρακάτω Δ.Υ.Ε.Ε. που διαρθρώνονται, ως εξής: (αα) Δ.Υ.Ε.Ε.στη Νομαρχία Αθηνών, σε επίπεδο Διεύ- θυνσης με τέσσερα Τμήματα (ββ) Δ.Υ.Ε.Ε.στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, σε επί- πεδο Τμήματος (γγ) Δ.Υ.Ε.Ε.στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής, σε επίπεδο Τμήματος (δδ) Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Πειραιά, σε επίπεδο Διεύ- θυνσης με δύο Τμήματα β) Οι Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύουν στις έδρες των Περιφερει- ών λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνο- νται ως εξής: (αα) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), με χωρική αρμο- διότητα στο Ν. Θεσσαλονίκης, με τρία Τμήματα (ββ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Αρκαδίας, με δύο Τμήματα (γγ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ- λάδας (Πάτρα), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Αχαΐας, με δύο Τμήματα (δδ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κομοτηνή), με χωρική αρμοδιότητα στο N. Ροδόπης, με δύο Τμήματα (εε) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Κοζάνης, με δύο Τμήματα (στστ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρει- ας Ηπείρου (Ιωάννινα), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Ιωαννίνων, με δύο Τμήματα (ζζ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Λα- ρίσης, με δύο Τμήματα (ηη) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Κέρκυρας, με δύο Τμήματα (θθ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Φθιώτιδας, με δύο Τμήματα (ιι) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Λέσβου, με δύο Τμήματα (ιαια) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Κυκλάδων, με δύο Τμήματα (ιβιβ) Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο), με χωρική αρμοδιότητα στο Ν. Ηρα- κλείου, με δύο Τμήματα. γ) Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Δ.Υ.Ε.Ε. είναι οι εξής: (αα) Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται με κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3γ του ν. 4270/2014. (ββ) Οι αρμοδιότητες του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014, όπως εξειδικεύονται με την 2/99990/0004/30.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄4480). (γγ) Η διενέργεια ελέγχων σε φορείς που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητά τους, σύμφωνα με τον προ- γραμματισμό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. Σε περίπτωση διενέργειας του ελέγχου, ισχύουν οι ίδιες αρμοδιότητες που αναφέρονται στα Α΄και Β΄Τμήματα των Δ.Υ.Ε.Ε. Α΄έως Η΄του άρθρου 56. (δδ) Η συμμετοχή σε προγραμματισμένους ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ. (εε) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής εκτέ- λεσης των οικονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων (μηνιαίων - τριμηνιαίων- ετήσιων), της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης αρνητικών αποκλί- σεων από τους στόχους και της εξακρίβωσης των τυχόν δημοσιονομικών αιτιών απόκλισης από τους στόχους καθώς και η πρόταση σχετικών παρεμβάσεων. (στστ) Ο σχεδιασμός και η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. δ) Οι Δ.Υ.Ε.Ε. στους λοιπούς νομούς λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος και είναι οι εξής: Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς Σερρών, Πέλλας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Αργολί- δας, Λακωνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Καβά- λας, Δράμας, Ξάνθης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Κεφαλληνίας - Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου. ε) Οι αρμοδιότητες των Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς είναι οι εξής: (αα) Οι αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρ- μογή του άρθρου 24 παρ. 3γ του ν. 4270/2014. (ββ) Οι αρμοδιότητες του άρθρου 69Δ του ν. 4270/ 2014. (γγ) Η διενέργεια ή η συμμετοχή στη διενέργεια ελέγ- χων σε φορείς που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητά τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. Σε περί- πτωση διενέργειας του ελέγχου, ισχύουν οι ίδιες αρμο- διότητες που αναφέρονται στα Α΄και Β΄Τμήματα των Α΄ έως Η΄Δ.Υ.Ε.Ε. του άρθρου 55. (δδ) Η συμμετοχή σε προγραμματισμένους ελέγχους της Ε.Δ.ΕΛ. (εε) Ο σχεδιασμός και η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*