181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 55 - Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) Α΄έως Η΄
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Δ.Υ.Ε.Ε. ασκούνται επί Υπηρεσιών του Υπουργείου, φορείς που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και σε όλα τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως μορφής, και προς Λογαρια- σμούς που συνδέονται με φορείς αρμοδιότητας τους. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα Τμήματα έχει ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ Ελέγχων (αα) Ο έλεγχος των συστημάτων διαχείρισης και ελέγ- χου των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, ως προς την οικονομική διαχείριση των φορέων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την ταύτιση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων, την ορθή είσπραξη και εμφάνιση των εσόδων των φορέ- ων, τη διαχείριση της περιουσίας και την εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και διαδικασιών, καθώς και την ορθή λογιστική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του φορέα. (ββ) Η διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγ- χων σε φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου Υπουργείου, βάσει του προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. (γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελε- σμάτων των διενεργούμενων ελέγχων και η κοινοποίησή τους προς στους εμπλεκόμενους φορείς, με συνημμένα τα σχετικά αποσπάσματα για τυχόν απαιτούμενες κοινο- ποιήσεις από το φορέα σε πρόσωπα κατά των οποίων προτείνεται αναζήτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πει- θαρχική ή ποινική ευθύνη. (δδ) Η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. επί του περιεχομένου της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου και επί των τυχόν υποβαλλόμενων αντιρρήσεων ή και πα- ρατηρήσεων των εμπλεκόμενων στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η προσωρινή έκθεση. (εε) Η σύνταξη οριστικής έκθεσης και η γνωστοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων των ελέγχων του Τμήμα- τος, σύμφωνα με αποφάσεις της Ε.Σ.ΕΛ. (στστ) Η διαβίβαση αντιγράφου οριστικής έκθεσης: i) στη Διεύθυνση, Προγραμματισμού και Συντονισμού και ii) στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβο- λής Κυρώσεων προκειμένου η τελευταία να προβεί στην έκδοση των αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων και καταλογισμών. (ζζ) Η συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Υ.Ε.Ε. σε κλιμά- κια ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ανεξαρτήτως αρμοδιότητας του Υπουργείου ή χωρικής αρμοδιότητας, κατόπιν εισήγησης της αρμό- διας Διεύθυνσης ανάλογα με το είδος του ελέγχου και με εντολή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. (β) Τμήμα Β΄ Παρακολούθησης Ελέγχων (αα) Η παρακολούθησησυμμόρφωσης των φορέων προς συστάσεις των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμά- των. (ββ) Η χορήγηση εύλογης παράτασης, κατόπιν έγγρα- φου σχετικού αιτήματος του φορέα, για τη συμμόρφωση επί σύστασης των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων. (γγ) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Με- θοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων προς συστάσεις των εκθέ- σεων οριστικών αποτελεσμάτων, προκειμένου η Ε.Σ.ΕΛ. να προβεί στη λήψη πρόσθετων μέτρων. (δδ) Η διαβίβαση, κατόπιν απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ., των σχετικών στοιχείων προς αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί πράξεις που μπορούν να επισύ- ρουν ποινική ή πειθαρχική ευθύνη ή κρίνεται ότι απαι- τείται διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε) ή περαιτέρω ειδική έρευνα. (εε) Η διαβίβαση αντιγράφων των αναγκαίων στοιχεί- ων και εκθέσεων του φακέλου της υπόθεσης στην αρμό- δια Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. (γ) Τμήμα Γ΄ Εποπτείας (αα) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου αρμοδιότητάς της και στους εποπτευόμε- νους από αυτό φορείς Γενικής Κυβέρνησης, αναφορικά με την κατάρτιση του συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς στό- χους του Μ.Π.Δ.Σ. και του Προϋπολογισμού καθώς και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του προϋπο- λογισμού των ανωτέρω φορέων βάσει των προαναφερ- θέντων. (ββ) Η εισήγηση στην εκάστοτε αρμόδια Διεύθυν- ση του Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, πολιτικών ή προγραμμάτων που επισπεύδουν φορείς αρμοδιότητάς τους, εφόσον έχουν οικονομική επίπτωση ιδίως στο Μ.Π.Δ.Σ. ή στον προϋπολογισμό των φορέων. (γγ) Ο έλεγχος και η συνυπογραφή των αναλήψεων υποχρέωσης - δεσμεύσεων που αφορούν πρόσθετες αμοιβές προσωπικού, προμήθειες και παροχή υπηρεσι- ών, σε περίπτωση συνεχιζόμενων αποκλίσεων από τους στόχους ή σε περίπτωση μη τήρησης των δημοσιονομι- κών διατάξεων από φορείς αρμοδιότητάς τους. (δδ) Η υποστήριξη των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών, αναφορικά με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών χρηστής οικονομικής δια- χείρισης. (εε) Ο δειγματοληπτικός έλεγχος της τήρησης του Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων αρμοδιότητάς τους και η σχετική ενημέρωση της Ενιαί- ας Αρχής Πληρωμής και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (στστ) Η άσκηση εποπτείας σε φορείς της Γενικής Κυ- βέρνησης, η υποβολή προτάσεων και η παρακολούθηση της εφαρμογής των κυρώσεων, σύμφωνα με τα οριζό- μενα στο Μέρος Ζ΄ του ν. 4270/2014. (ζζ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής εκτέ- λεσης των οικονομικών μεγεθών του προϋπολογισμού για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων (μηνιαίων -τριμηνιαίων- ετήσιων), της υλοποίησης των διορθωτι- κών ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης αρνητικών απο- κλίσεων από τους στόχους, της εξακρίβωσης των τυχόν δημοσιονομικών αιτιών απόκλισης από τους στόχους και η πρόταση σχετικών παρεμβάσεων. (ηη) Η συμμετοχή σε τακτικές επισκοπήσεις δαπανών των φορέων από μηδενική βάση (spending reviews). (θθ) Η υποβολή προτάσεων αναθεώρησης των δημο- σιολογιστικών διατάξεων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*