194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο δέκατο τρίτο - Α) Μεταφορά προσωπικού και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο δέκατο τρίτοΑ) Μεταφορά προσωπικού και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Νοσηλευτικής που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε κενή οργανική θέση ή σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, κατηγορίας και ειδικότητας αντίστοιχης με τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. − Ν.Π.Δ.Δ. και σε δομές του Π.Ε.Δ.Υ., με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κλάδων/ ειδικοτήτων: ΠΕ Βιολόγων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσονται/μεταφέρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) για τη στελέχωση των εργαστηρίων αυτής. Οι κάτοχοι οργανικής ή προσωποπαγούς θέσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος απασχολούνται στην Ε.Σ.Δ.Υ. ως διοικητικό και λοιπό διδακτικό επιστημονικό προσωπικό δύνανται, με αίτησή τους την οποία υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να μεταφερθούν στην Ε.Σ.Δ.Υ. με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, για την κάλυψη των αναγκών αυτής. Εκ των υπαλλήλων των ανωτέρω εδαφίων, που μεταφέρονται στην Ε.Σ.Δ.Υ., οι ασκούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθήκοντα διδακτικού προσωπικού στην Ε.Σ.Δ.Υ., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, προστίθενται στην κατηγορία «Διδακτικό προσωπικό» ως «Λοιπό διδακτικό προσωπικό». Τα επιδόματα του άρθρου 29 του ν. 3370/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεχίζουν να καταβάλλονται. Για την αυτοδίκαιη ή κατόπιν αίτησης μετάταξη/μεταφορά εκδίδεται εντός 10 ημερών διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές, το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται/μεταφέρεται εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στην Ε.Σ.Δ.Υ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., κατά την έννοια των νόμων 2194/1994 και 3685/2008 όπως ισχύουν, λειτουργεί από 1.1.2016 με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες αυτής, εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Από 1η Ιανουαρίου 2016, η μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄ 288), όπως ισχύουν. Η εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Σ.Δ.Υ.. Αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές και υπερωριακή κ.λπ. απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και αντίστοιχες αποζημιώσεις του προσωπικού αυτού που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Σ.Δ.Υ. καλύπτονται με ειδική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, στον οποίο εγγράφονται ετησίως σχετικές πιστώσεις. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, αντικαθίσταται η λέξη «αυτοδικαίως» από «με ουσιαστική κρίση». Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, προστίθεται το κάτωθι: «Για τους τίτλους αυτούς δύναται να εισπράττονται δίδακτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) προστίθεται παράγραφος, ως εξής: «Η επιλογή και η εξέλιξη των μελών του διδακτικού προσωπικού γίνεται από ειδική επταμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά μέλη. Τουλάχιστον τρία μέλη της επιτροπής είναι εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων αντίστοιχων βαθμίδων και της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με την υπό κρίση θέση και με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής προέρχονται από τους κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της σχολής με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα. Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εξωτερικών και εσωτερικών μελών, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από τα εκάστοτε διοικητικά όργανα της σχολής. Στο μητρώο εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές από Α.Ε.Ι., καθώς και αντίστοιχων βαθμίδων ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων. Στο μητρώο εσωτερικών μελών εγγράφονται οι κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής, όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται και δημοσιοποιούνται με αιτιολογημένη απόφαση από τα εκάστοτε όργανα διοίκησης της σχολής. Για θέσεις οι οποίες τελούν υπό πλήρωση κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ισχύουν οι προβλέψεις του παρόντος αναφορικά με τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής επιλογής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια απόφαση των ως άνω συναρμόδιων Υπουργών. Η μισθοδοσία τωv ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Β) 1. Παράταση της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4238/ 2014. Η ισχύς τωv προβλεπομένων στο άρθρο 69 του ν. 4174/ 2013, που παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4238/2014, παρατείνεται ως τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Παράταση του άρθρου 37 του ν. 4238/2014. Το χρονικό διάστημα του άρθρου 37 του ν. 4238/2014 παρατείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 ως τη δημοσίευση του παρόντος. Γ) Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296), η οποία είχε τροποποιηθεί με το ν. 3252/2004 (Α΄ 132), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Μόνιμοι Υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, μπορούν να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, μετά το τέλος της οποίας έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.»