194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο δωδέκατο - Τροποποίηση του παραρτήματος IV του π.δ. 26/2008 (παράρτημα 2 της Οδηγίας 2012/39/ΕE)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 4.2 του παραρτήματος ΙV του π.δ. 26/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις δωρεές από άτομα εκτός των συντρόφων, πρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος σε κάθε δωρεά. Για τις δωρεές από τον σύντροφο (όχι για άμεση χρήση), πρέπει να λαμβάνονται δείγματα αίματος εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών πριν από την πρώτη δωρεά. Για περαιτέρω δωρεές από σύντροφο από τον ίδιο δότη, πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω δείγματα αίματος σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αλλά το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την προηγούμενη δειγματοληψία.»