194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο τρίτο - Αποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο τρίτοΑποστολή αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία

Εκτός από την υποχρέωση του δεύτερου άρθρου του παρόντος, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν τα στοιχεία κόστους νοσηλείας ανά περιστατικό ασθενούς. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, του δεύτερου άρθρου του παρόντος, μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., εξειδικεύεται το περιεχόμενο της ως άνω υποχρέωσης των δημοσίων νοσοκομείων, το περιεχόμενο και η μορφή των στοιχείων κόστους ανά ασθενή, ο ηλεκτρονικός τύπος καταγραφής των δεδομένων από τα νοσοκομεία, η περιοδικότητα αποστολής των δεδομένων, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης των ασθενών, η διαβάθμιση και η ασφαλής ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. Οι κυρώσεις του δεύτερου άρθρου επιβάλλονται και σε περίπτωση που δεν τηρείται από τα νοσοκομεία η υποχρέωσή τους για την αποστολή των αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών.