194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/39/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/17/ΕΚ
Άρθρο εικοστό πρώτο
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο εικοστό πρώτο

Δικαιώματα προαιρέσεως σε συμβάσεις που έχουν συνάψει τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα για τον εφοδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρούνται ότι είναι σε ισχύ άνευ ετέρου και ασκούνται, εφόσον το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο βεβαιώνει την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και η σύμβαση στην οποία προβλέπονται είναι σε ισχύ και έχει συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3978/2011, όπως ισχύει. Η ρύθμιση είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης, γνωμοδότησης και ρύθμισης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος το κόστος θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εντός των προβλέψεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.