194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11 - Αντιπροσώπευση − Αναπλήρωση Μελών Απαρτία − Πλειοψηφία
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 11Αντιπροσώπευση − Αναπλήρωση Μελών Απαρτία − ΠλειοψηφίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης , παύσης, μόνιμης αδυναμίας για άσκηση καθηκόντων ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.