194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9 - Σύνθεση − Θητεία του Εποπτικού ΣυμβουλίουΑσυμβίβαστα μελών του Εποπτικού Συμβουλίου
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται ως ακολούθως: α. Με δημόσια πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση πέντε (5) συνολικά θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνώσεις οικονομικές, νομικές ή ειδικές σε θέματα διαμόρφωσης προγραμμάτων ορθολογικού ελέγχου και διαμόρφωσης του κόστους νοσηλευτικής δαπάνης επί τη βάσει της μεθοδολογίας των Diagnosis Related Groups συστημάτων και με εμπειρία στον τομέα της υγείας. β. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων που θα ακολουθηθεί, καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. γ. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει της εμπειρίας και των προσόντων των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο κατάλογος των δέκα (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος διορίζει πέντε (5) από αυτούς σε θέση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι πέντε (5) υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.