194 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4286/2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)»
Άρθρο πρώτο - Εισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό
19 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 194
19 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτοΕισαγωγή συστήματος αμοιβών νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εισάγεται στο χώρο της υγείας το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων (Σ.Α.Ν.). Είναι καθολικό σύστημα κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών που παρέχονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σ.Α.Ν.: α) καταλαμβάνει όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, με εξαίρεση αυτές που αφορούν: αα) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομειακά τμήματα, ββ) στην ιατρική περίθαλψη ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και γγ) στην αποκατάσταση σε εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα ή κέντρα αποκατάστασης, β) βασίζεται στη μεθοδολογία του συστήματος Διαγνωστικών Ομοιογενών Ομάδων (DRG−Diagnosis Related Groups), γ) προβλέπει ως κεντρική αρχή τον καθορισμό δίκαιης αμοιβής για όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, ανά περιστατικό ασθενούς και δ) συνιστά ένα εθνικής εμβέλειας καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών επί τη βάσει διαγνωστικά ομοιογενών ομαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό, καθώς και συνυπολογισμού δαπανών κάθε είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, κατά το στάδιο της πλήρους θέσεώς του σε εφαρμογή, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, και η μισθοδοσία των ιατρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Α.Ν. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2015, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτόν και από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του Σ.Α.Ν. ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιουνίου 2015 έως και την 1η Ιανουαρίου 2017 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με το Σ.Α.Ν. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον καθορισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή, την 1η Ιανουαρίου 2017, το Σ.Α.Ν. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα νοσοκομεία στα οποία θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Σ.Α.Ν. από την 1η Ιουνίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καθορίζονται κάθε φορά τα νοσοκομεία που εντάσσονται στο Σ.Α.Ν.. Επίσης, με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών μπορεί να παρατείνεται η ημερομηνία της καθολικής εφαρμογής του Σ.Α.Ν., σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας εισαγωγής του, λόγω της ανεπαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού των νοσοκομείων, της ανάγκης πρόσθετου χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων, της πρόσκαιρης αδυναμίας ένταξης στο Σ.Α.Ν. ορισμένου τύπου ασθενειών και θεραπευτικών μεθόδων, των τυχόν καθυστερήσεων στη διαμόρφωση του ενιαίου συντελεστή βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Ομοιογενή Ομάδα ή άλλων τεχνικών προβλημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ειδικά γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας προσωπικού λόγω της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης τους και οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από το Σ.Α.Ν., μπορεί να καθιερώνονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών της προηγουμένης παραγράφου, πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαρκή επικαιροποίηση του Σ.Α.Ν. συστήνεται με το έκτο άρθρο του παρόντος νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων, καθώς και για τη διαμόρφωση του Καταλόγου Κωδικών − Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών (ICD − International Classification of Disease), η Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. προτείνει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) την ενδεδειγμένη Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και τον Κατάλογο Κωδικών ICD, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά της με τη δημιουργία του Σ.Α.Ν. επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων. Το ΚΕ.Σ.Υ. υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή στο ΚΕ.Σ.Υ. της πρότασης της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., ορίζεται η Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και ο Κατάλογος Κωδικών ICD, που θα επιλεγούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη του έργου της Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης εταιρικής της χρήσης, το Εποπτικό Συμβούλιό της υποβάλει πρόταση προς την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των ιδιωτικών κλινικών για τη συμμετοχή της στα διοικητικά όργανα της εταιρείας και στο μετοχικό της κεφάλαιο.